Kliniky

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM)

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) poskytuje komplexnú špecializovanú intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť pacientom so zlyhávajúcimi životnými funkciami. Pacienti sú na kliniku prijímaní z kliník a oddelení FN Trnava, z centrálneho príjmu, zo špecializovaných ústavov a z iných pracovísk po dohovore. Poskytujeme starostlivosť pacientom po závažných polytraumách, perioperačnú starostlivosť pred, počas a po veľkých operačných výkonoch, pacientom so septickým stavom a so zlyhávaním základných životných funkcií.

Klinika je výučbovou základňou pre študentov ošetrovateľstva Trnavskej univerzity, ako aj pre študentov Strednej zdravotníckej školy v Trnave.  Od roku 2020 otvárame v spolupráci s FZaSP TU  špecializačné štúdium v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť pod vedením Mgr. Gabriely Doktorovej, PhD.

Klinika je umiestnená  na 1. poschodí v časti B v Pavilóne chirurgických disciplín (PCHD), kde sa sústreďuje  maximum  jej činnosti.  

Na KAIM pracuje 24 lekárov z ktorých 17 má špecializáciu  v odbore anestéziológia a intenzívna medicína  a 7 lekárov je v atestačnej príprave.

Na klinike pracuje 43,3 sestier, 4,5 sanitárok a 1 pomocná pracovníčka v zdravotníctve. Špecializáciu v odbore Anestéziológia a intenzívna starostlivosť má  ukončenú 31 sestier a 5 sestier  si špecializáciu dopĺňa.

Výkony

Anestéziologický tím zaisťuje anestéziologickú starostlivosť pri  diagnostických a liečebných výkonoch a to  pri :

 • rádiodiagnostických výkonoch na 2 pracoviskách computerovej tomografie (CT),
 •  pri endoskopických výkonoch –  bronchofibroskopia (BFS), gastrofibroskopia (GFS), kolonoskopia,  ERCP, spyglass,  EUS,
 • pri  kardiologických  výkonoch – kardioverzie,
 • v hematologickej diagnostike – trepano biopsia kostnej  drene,
 • „stand by“ u rizikových pacientov operovaných  v lokálnej anestézii,
 • pri  aplikovaní elektrokonvulzívnej  liečby u psychiatrických pacientov,
 • pri pôrodnej epidurálnej analgézii (PEDA)  na pôrodných boxoch,
 • pri zaisťovaní kontinuálnej epidurálnej analgézie,
 • počas angiologických výkonov – trombectomie, trombolýzy, trombectomie z arterie pulmonalis,
 • počas endovaskulárneho ošetrenia mozgových aneuryziem,
 • pri rádiologických výkonoch – perkutánne drenáže žlčových ciest – PTD, rádiofrekvenčná ablácia metastáz na CT pracovisku – RFA, TIPS, biopsie
 • pri zaisťovaní cievnych prístupov – PICC tím.

Tím

Ďalší členovia tímu

Mgr. Stanislava Semeneiová, manažérka dennej zmeny anestéziologického úseku, tel. 033/ 59 38 922

PhDr. Marianna Frantová, manažérka dennej zmeny lôžkovej časti, tel. 033/ 59 38 922

Lôžková časť KAIM: tel. kontakt 033/ 59 38 922

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok - Nedeľa
14:00 - 17:00

Mimo určené hodiny a vo zvláštnych prípadoch, s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu a zdravotný stav pacientov povoľuje mimoriadne návštevy  primárka kliniky, prednostka, alebo službukonajúci lekár. Každá návšteva vstupuje na lôžkovú časť v sprievode zdravotníckeho personálu. Návšteva vstupuje cez filter, ktorý je určený na tento účel. Po vstupe ju zdravotnícky pracovník poučí o potrebe dezinfekcie rúk. Následne poskytne návštevníkovi jednorazový plášť. Počet návštevníkov u pacienta nesmie presiahnuť 2 osoby. Zdravotnícky personál manažuje vstup návštev na kliniku tak, aby počet osôb u všetkých pacientov neprevyšoval 4 osoby. Za manažment návštev zodpovedá ošetrujúci lekár. Vstup osôb mladších ako 18 rokov je dovolený len vo výnimočných prípadoch po zvážení individuálnej situácie a s ohľadom na stav pacienta a epidemiologickú situáciu na klinike. Režim návštev sa reguluje  podľa stavu pacienta a podľa výkonov, ktoré sa v danom čase realizujú u ostatných pacientov. Vzhľadom k tomu, že sme akútne oddelenie a prijímame pacientov s ohrozením života, môže sa stať, že napriek návštevným hodinám nebude umožnený vstup na návštevu, alebo sa predĺži doba čakania. Personál našej kliniky situáciu vždy objasní.

Telefonické informácie o zdravotnom stave našich pacientov neposkytujeme.

KONTAKTY

 • Vedúca sestra
  Číslo telefónu:
  033/5938 891
  e-mail:
  danka.lancaricova@fntt.sk
 • Lôžková časť KAIM
  Číslo telefónu:
  033/5938 922

   

 • Anestéziologická ambulancia
  Číslo telefónu:
  033/5938 916

   

 • Ambulancia chronickej bolesti / Algeziologická ambulancia 
  Číslo telefónu:
  033/5938 646

JEDNOTKY A AMBULANCIE

OBJEDNANIE PACIENTA

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Anestéziologická ambulancia

Anestéziologická ambulancia pracuje na prízemí v časti A v Pavilóne chirurgických disciplín. Jej odborným garantom je primárka KAIM MUDr. Jarmila Železkovová, MBA. Anestéziologická ambulancia pracuje  pod vedením MUDr. Anny Šabíkovej. Na ambulancii pracuje sestra Beáta Bošácka.  Anestéziologická ambulancia sa zameriava na predoperačnú prípravu pacientov pred plánovanými operačnými výkonmi. Hodnotí riziká pacienta s ohľadom na anestéziu. Ročne prejde ambulanciou okolo 8 000 pacientov.

Tel. kontakt: 033/ 59 38 916

Ordinačné hodiny: Pondelok až piatok 8.00 – 12.00 hod   12.30 – 15.00 hod.

OBJEDNANIE PACIENTA:

Online – na stránke Fakultnej nemocnice Trnava

Telefonicky v čase od 07.30 – 08.30 hod

                                  od 14.00 - 15.00 hod

Algeziologická ambulancia

Algeziologická ambulancia  pracuje na 0,5 úväzok. Odborným garantom je MUDr. Mária Kubaláková, Okrem nej pracuje na ambulancii  MUDr. Margita Vráblová a  sestra Tatiana Petrušová, dipl.s. Algeziologická ambulancia sa špecializuje na liečbu chronickej bolesti. Svoju starostlivosť  poskytuje extramurálnym, ako aj hospitalizovaným pacientom formou konziliárnej činnosti. Extramurálni  pacienti sú poukazovaní na vyšetrenie odborným, alebo obvodným lekárom. Na Algeziologickej ambulancii sa navrhne liečba bolesti a rozsah prípadných ďalších vyšetrení. V liečbe sa využívajú farmakologické i nefarmakologické postupy, predovšetkým fyzikálna terapia. Ročne prejde touto ambulanciou okolo 2 500 pacientov.

OBJEDNANIE PACIENTA:

Online – na stránke Fakultnej nemocnice Trnava

Telefonicky v čase ordinačných hodín na tel. čísle algeziologickej ambulancie: 033/ 59 38 646

Ordinačné hodiny

PO 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00

UT 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00

ST 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00

ŠT  8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00

PIA 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00

Lôžková časť KAIM

Intenzívnu a resuscitačnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme na lôžkovej časti KAIM s kapacitou 10 lôžok. Ročne liečime okolo 230 pacientov. Táto časť kliniky je vybavená modernou ventilačnou a  prístrojovou technikou, ktorá nám okrem základného kontinuálneho sledovania a monitorovania pacientov v kritickom stave umožňuje monitorovať aj iné parametre podľa diagnózy pacienta. Prístrojové a materiálne vybavenie kliniky zodpovedá európskym normám, čím sa lôžková časť KAIM zaraďuje medzi špičkové pracoviská na Slovensku.

Anestéziologická ambulancia

Online – na stránke Fakultnej nemocnice Trnava

Tel. kontakt: 033/ 59 38 916

Telefonicky v čase od 07.30 – 08.30 hod

                                  od 14.00 - 15.00 hod

Ordinačné hodiny: Pondelok až piatok 8.00 – 12.00 hod   12.30 – 15.00 hod.

Algeziologická ambulancia

Online – na stránke Fakultnej nemocnice Trnava

Telefonicky v čase ordinačných hodín na tel. čísle algeziologickej ambulancie: 033/ 59 38 646

Ordinačné hodiny

PO 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00

UT 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00

ST 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00

ŠT  8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00

PIA 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00

POUŽÍVANIE MOBILNÝCH TELEFÓNOV

Z etických dôvodov a v záujme ochrany práv našich pacientov je zakázané používanie mobilných telefónov a fotografovanie pacientov.

ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI

Dokumentačné náležitosti (pracovné neschopnosti, kartičky poistenca, doklady, poistky, potvrdenia, zdravotná dokumentácia) zabezpečujú referentky pre zdravotnú dokumentáciu  Miroslava Siváčková Sylvia Krajčová. 

Denne od 14.00 – 14.30 hod