Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Fakultná nemocnica Trnava je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods.1 písm d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní”).

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania Fakultnej nemocnice Trnava a zároveň využíva zadávanie zákaziek na bežne dostupné tovary a služby prostredníctvom elektronického trhoviska.

Profil Fakultnej nemocnice Trnava na stránke Úradu pre verejné obstarávanie(ÚVO):

V uvedenom profile na ÚVO sú v časti všeobecné dokumenty zverejnené aj štvrťročné správy o zákazkách s nízkou hodnotou resp. o zákazkách zadávaných prostredníctvom elektronického trhoviska:

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky s názvom „Oprava urologického holmiového laseru Lumenis.

Predmetom zákazky je oprava urologického holmiového laseru Lumenis – spálená riadiaca jednotka s vysokoenergetickým zdrojom. V prípade bližších informácií o predmete zákazky je možné dohodnúť si obhliadku, kontaktná osoba: Daniela Hnidková mob. č. 0905 657 841.

Detail výzvy v priložených dokumentoch:

Výzva na určenie PHZ

Príloha č. 1 výzvy na určenie PHZ