Pacienti a návštevníci

Sociálna pomoc

Sociálna pracovníčka:          Mgr.  Andrea  Kamenská

telefónne číslo:                      033/59 38 183, 0918 993 009

Sociálna pracovníčka:          Mgr.  Michaela  Klučková

telefónne číslo:                      033/59 38 372, 0918 993 009

pracovná doba:                     7:00 hod. – 15:00 hod. v prac. dni            

e – mail:                                socialne.sestry@fntt.sk

„ NIKTO NIE JE ZBYTOČNÝ NA SVETE, KTO UĽAHČUJE BREMENO INÉMU“

                                                                                                                     Charles Dickens

Práca sociálnej pracovníčky v zdravotníctve spočíva v napomáhaní a skvalitnení poskytovania zdravotnej starostlivosti o pacienta. S touto kvalitou úzko súvisí jej komplexnosť, uplatňuje sa holistický prístup prostredníctvom uspokojovania životných potrieb človeka – biologická, psychická, duchovná a  sociálna.  Túto sociálnu dimenziu zastupuje sociálna práca v zdravotníctve.

Zmyslom sociálnej práce v zdravotníctve je pomôcť pri odstraňovaní závažných negatívnych faktorov, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť priebeh diagnostiky, liečby a následne pomôcť klientovi vrátiť sa späť do pôvodného prostredia, alebo ponúknuť možné riešenie ďalšej starostlivosti.

 

Poskytovaná sociálna starostlivosť pacientom  :
 • Novorodenci – spolupráca so SPOD a SK, keď sa jedná o prešetrenie sociálnej situácie v domácnosti, pri podozrení, že dieťa nemá vytvorené vhodné domáce podmienky. Vybavovanie agendy spojenej s adopciou  dieťaťa alebo agendou v súvislosti s utajením pôrodu.
 • Detskí pacienti – spolupráca so SPOD a SK detí, vybavovanie agendy týkajúcej sa týrania alebo zneužívania detí, alebo dávame podnet k prešetreniu sociálnej situácie.
 • Klienti v produktívnom veku – pomoc pri preklenutí rekonvalescenčného obdobia formou ADOS, DOS alebo formou domácej opatrovateľskej služby.

Onkologických pacientov odporúčame na využitie služieb mobilných alebo kamenných hospicov.  

Špecifickou skupinou sú ľudia bez príjmu, bez strechy nad hlavou,  takýchto pacientov odporúčame  na služby charity, v azylových domoch alebo v nocľahárňach.

 • Klienti v seniorskom veku – väčšinou sa jedná o pacientov, ktorí majú viac diagnóz alebo chronické diagnózy. Pokiaľ nemajú príbuzných, alebo príbuzní nemajú možnosť postarať sa o pacienta, navrhujeme možnosť umiestnenia v ZpS, ZOS, DSS, ŠZ alebo v hospici.
 • Pomoc pri podávaní žiadosti oodkázanosť na sociálnu službu na príslušný obecný alebo mestský úrad, alebo VÚC podľa miesta trvalého bydliska.
 • Pomoc pri podávaní žiadostí ozabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa vlastného výberu do sociálnych zariadení.
 • Vybavovanie invalidného , starobného dôchodku a dávky vhmotnej núdzi.
 • Vybavovanie pohrebov zosnulých v nemocnici, ktorých nemá kto pochovať (osobné odovzdania  OP po zomrelom príslušne mestskej časti).
 • Vybavovanie nových dokladov totožnosti, duplikáty, rodné listy a náhradné karty poistenca.
 • Poskytovanie informácií ozapožičaní a predpisovaní pomôcok pre hypomobilných pacientov.

 

Druhy poskytovaných služieb :
 • ADOS – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú zdravotné sestry, ktoré chodia do domácnosti klienta na odporučenie lekára (ošetrovanie preležanín, rán, podávanie inzulínu, kŕmenie sondami aPEGom, ošetrovateľská rehabilitácia, atď.) Príbuzní kontaktujú agentúru po príchode pacienta domov. Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je hradené zo zdravotného poistenia.
 • Domáca opatrovateľská starostlivosť – poskytuje sa v domácom prostredí klienta. Žiadosť o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na príslušný mestský alebo obecný úrad.
 • DOS – Dom ošetrovateľskej starostlivosti – je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť. Žiadosť oposúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa nepodáva.
 • ZpS – Zariadenie pre seniorov – podmienky pre umiestnenie do zariadenia je dovŕšenie dôchodkového veku, nepriaznivý zdravotný stav, stav mobility a sebaobsluhy. Žiadosť oposúdenie o odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na príslušný mestský alebo obecný úrad. Je potrebný stupeň odkázanosti od IV- VI..
 • ZOS – Zariadenie opatrovateľskej služby– pobytová služba sa poskytuje plnoletej fyzickej osobe, na určitý  čas, vzhľadom k zmene zdravotného stavu, stavu mobility a stavu sebaobsluhy danej osoby. Žiadosť o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na príslušný mestský alebo obecný úrad. Je potrebný stupeň odkázanosti od  – II.
 • DSS – Domov sociálnych služieb– poskytuje  sa sociálna služba pobytovou formou, do dovŕšenia dôchodkového veku, vzhľadom k zmene zdravotného stavu, stavu mobility a stavu sebaobsluhy danej osoby. Žiadosť o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na príslušný VÚC. Je potrebný stupeň odkázanosti od V. – VI.
 • ŠZ – Špecializované zariadenie– poskytovanie pobytovej sociálnej služby osobe pri zmene zdravotného stavu, stavu mobility a stavu sebaobsluhy, ktoré vznikli v dôsledku nasledujúcich ochorení: Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu, schizofrénia, skleróza multiplex, pervazívna vývinová choroba, hluchoslepota, organický psychosyndróm ťažkého stupňa. Žiadosť  o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na príslušný VÚC. Je potrebný stupeň odkázanosti od V. – VI.
 • Hospic – poskytuje zdravotnícku paliatívnu starostlivosť upacientov s terminálnym štádiom ochorenia.
 • SPOD a SK  – Sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately na ÚPSVaR

Ku každému klientovi a jeho príbuzným pristupujeme rovnako bez ohľadu na vek, pohlavie, diagnózu a prostredie, z ktorého prišli.

Je v záujme celého zdravotníckeho personálu pomôcť pacientovi aj príbuzným, čo najlepšie zvládnuť nielen jeho základné ochorenie, ale aj jeho sociálnu situáciu.