Pacienti a návštevníci

Sociálna pomoc

Sociálna pracovníčka         Mgr.  Andrea  K A M E N S K Á

telefónne číslo                     033/ 5938 183, 0918 993 009

pracovná doba                     7:00 hod. – 15:00 hod. v pracovné dni            

e – mail:                               socialne.sestry@fntt.sk

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

poskytuje ju obecný alebo mestský úrad podľa trvalého bydliska.

Žiadateľ musí požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu ( prílohou žiadosti je lekársky nález ). Po vypracovaní posudku o odkázanosti (lekársky a sociálny posudok) a vydaní rozhodnutia o odkázanosti, klient uzatvorí s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.

MsÚ Trnava –  Stredisko sociálnej starostlivosti, Clementisova ul. 51, Malometrážne byty,  033/ 32 36 620, 033/ 32 36 612

MsÚ Hlohovec – M. R. Štefánika 1, 033/ 791 00 81

Ide o platenú službu, podľa zaradenia do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určení rozsahu odkázanosti. Výška úhrady je určená  všeobecne záväzným nariadením obce alebo mesta za poskytovanú sociálnu službu. Opatrovateľská služba sa neposkytuje večer, v noci a vo voľné dni.

CHARITA TRNAVA, Hlavná ul. 43 

poskytuje opatrovateľskú aj ošetrovateľskú starostlivosť  v  domácnosti po dohode s klientom, č.t. 033/551 13 96,   www.charitatt.sk

KATOLÍCKA JEDNOTA SLOVENSKA Trnava, Novosadská ul. 4

poskytuje donášku stravy a opatrovateľskú službu. Riaditeľ: Mgr. Štefan Kopecký, Tel./fax : 033/551 50 58, E – mail : kjstt@stonline.sk

 

SÝKORKA s.r.o. opatrovateľská služba (neverejný poskytovateľ)

poskytuje denné opatrovanie, nočné opatrovanie, 24 hodinové opatrovanie, 1 až 2 návštevy za týždeň, viac ako 2 návštevy za týždeň, nepravidelné návštevy, dočasné opatrovanie

č.t.  0944 708 548, 0940 623 277,www.socialneslužbysenior.sk

SENIORKA opatrovateľská službu ( neverejný poskytovateľ)

poskytuje opatrovanie seniorov 24 hodín denne/ 7 dní v týždni

č. t. 0911 207 497, www.seniorka.sk, email:trnava@seniorka.sk

 

 

AGENTÚRA   DOMÁCEJ   OŠETROVATEĽSKEJ   STAROSTLIVOSTI

ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú zdravotné sestry, ktoré chodia do domácnosti klienta na odporučenie lekára (ošetrovanie preležanín, rán, podávanie inzulínu, kŕmenie sondami a PEGom, ošetrovateľská rehabilitácia, atď.) Príbuzní kontaktujú agentúru po príchode pacienta domov. Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je hradené zo zdravotného poistenia.

Trnava       ADOSKA, s.r.o.  0908 723 856, p. Hlavatá, Trnava, Kapitulská 13

                  SALVUS,  0948 556 557, p. Krchňáková, Nemocnica Trnava, A. Žarnova 11

                  CHARITA, Trnava, 0910 788 026, Mgr. Renáta Holkovičová, Hlavná 43

Smolenice ADOS  0908 119 204, p. Botteková,Bc.

Hlohovec  ADOS 0903 697 165, Mgr. Šustová, Poliklinika Hlohovec

                 ADOS Humanus, n. o. Nábrežie A. Hlinku 51,  0915 291 431  Hlohovec a okolie

                                                                                                0914 250 060 Siladice a okolie

Piešťany   IMAG s.r.o. Piešťany, Staničná 41, 0905 407 947, p.Stoláriková,

                 0905  448 170, p.Žilinčík

PREDPISOVANIE POMÔCOK pre inkontinentných ( plienky – pampersky, podložky pod chorých)

  • ak je odporučenie uvedené v prepúšťacej správe príbuzní navštívia so zdravotnou dokumentáciou pacienta odbornú ambulanciu neurológa, urológa, gynekológa alebo geriatra, ktorý vypíše poukaz a uvedie záznam do zdravotnej dokumentácie. Potom môže pol roka predpisovať plienky obvodný lekár. Po pol roku sa indikácia odborníka v zdravotnej dokumentácii zopakuje. Pomôcky sa  vydávajú v lekárňach.

PREDPISOVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK (postele, antidekubitárne matrace a podložky, chodúľky, invalidné vozíky, držadlá na vaňu, opierky do lôžka atď.  WC – stoličky) (nepodliehajú schvaľovaniu v zdrav. poisťovni) vymazať

  • ak je odporučenie uvedené v prepúšťacej správe príbuzní navštívia so zdravotnou dokumentáciou pacienta, jeho preukazom poistenca, dvomi kópiami prepúšťacej správy a výmenným lístkom od obvodného lekára, odbornú rehabilitačnú ambulanciu, kde lekár vypíše poukaz, ktorý schvaľuje revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne,
  • pomôcky sa vydávajú v príslušných lekárňach.

 

 

Možnosti dočasnÉho rieŠenia – rehabilitácia

Liečebňa pre dlhodobo chorých Hlohovec, Nábrežie A. Hlinku 27, budova Polikliniky

Zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje na tri týždne doliečenie a rehabilitáciu. K nástupu z domu treba výmenný lístok od obvodného lekára, pri preklade zo zdravotníckeho zariadenia prepúšťaciu správu. Nástup vybavuje vopred telefonicky ošetrujúci lekár (počas hospitalizácie v nemocnici), ev. obvodný lekár ( po prepustení z nemocnice).

Kontakt: 033/ 533 10 87

 

Nemocnica A. Wintera Piešťany, Winterova 66 – Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Poskytuje odbornú rehabilitačnú starostlivosť na 10 dní. Hospitalizáciu zabezpečuje ošetrujúci lekár telefonickým dohovorom s lekárom FRO oddelenia. Kontakt: 033/ 795 52 28

DOS Nitra, Špitálska 6, 949 Nitra, Infolinka: 0917 197 925, 037 65 45 767 (8) recepcia,0901 717 019 vedúca sestra, email: info@ddzlatyvek.sk

www.ddzlatyvek.sk, platba 550 € na mesiac

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

DOS poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť podľa stupňa sebestačnosti pacienta:

pravidelné lekárske vizity, konzultácie so špecialistami podľa potreby ošetrovanie rán, dekubitov a prevenciu vzniku dekubitov, starostlivosť o tracheostomickú kanylu, odsávanie, podanie kyslíka podľa potreby, elektrokardiografiu (Ekg)  s vyhotovením záznamu, prevenciu komplikácii z imobility, nácvik chôdze, sebestačnosti, aktivizáciu a socializáciu, ošetrovateľskú rehabilitáciu, resp. fyzioterapiu, podávanie liekov, injekcii, infúznu liečbu a sledovanie účinkov liečby, kŕmenie cez sondu, odbery krvi a iného biologického materiálu, tlmenie bolesti, iné výkony.

Indikácie na prijatie pacienta do DOS:

zmenený zdravotný stavom v súvislosti s chronickým dekompenzačným ochorením, zmenený zdravotný stav v súvislosti s imobilizačným syndrómom, chronické dekompenzované ochorenie, neurologické ochorenie, rekonvalescencia, pacient v rehabilitačnom programe po úraze s obmedzenou hybnosťou, po operačných výkonoch, kde sa ešte vyžaduje ošetrovateľská starostlivosť, pacienti s narušenou integritou kože (rozsiahle rany, dekubity), s iným zdravotným problémom, na základe odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Možnosti TRVALÉHO UMIESTNENIA V SOCIÁLNOM ZARIADENÍ

umiestnenie  do  zariadenia  pre  seniorov ( bývalé domovy dôchodcov),   do  domova  sociálnych  služieb alebo špecializovaného zariadenia)

Klient požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadosť si podpíše. Keď mu to zdravotný stav neumožňuje, ošetrujúci lekár vydá potvrdenie o jeho zdravotnom stave. Vyšetrenia potrebné k žiadosti sa môžu zrealizovať na oddelení nemocnice, po prepustení pacienta u jeho obvodného lekára. Obecný úrad podľa  jeho trvalého pobytu, Spoločný  obecný úrad ( pre zmluvné obce z okolia Trnavy, Hlohovca, Piešťan) alebo  VÚC, vyhotovuje posudok o odkázanosti  ( lekársky a sociálny posudok)  na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo o poskytovaní opatrovateľskej služby a následne vydá rozhodnutie o odkázanosti klienta na určitú sociálnu službu s uvedením stupňa odkázanosti ( je určený počtom hodín, počas ktorých klient potrebuje pomoc inej osoby alebo je odkázaný na nepretržitý dohľad pri väčšine činností). Klient po vydaní rozhodnutia o jeho odkázanosti na danú sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby poskytovateľa/zariadenie, podľa vlastného výberu.

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA SVETLO n. o. Trnava, Františkánska 2

e-mail: svetlo.no@gmail.com, www.svetlotrnava.sk

Kontakt: 033 554 54 33, 0903 450 944 riaditeľka Mgr. Klaudia Fridrichová

HUMANUS n.o., Domov sociálnych služieb, Hlohovec, Nábrežie A. Hlinku 51

www.humanus.sk, socialnypracovnik@humanus.sk

Kontakt: 0917 322 359,  PhDr. Martina Šišková, sociálna pracovníčka

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ZARIADENIE PRE SENIOROV „POKOJ“ Voderady e mail: www.pokoj-sk.sk, zpspokoj@gmail.com,

Kontakt:  033 5590 396, 0904 427 396

SENIOR DOM TERÉZIA, Holíč, Zámocká 390

www.seniordomterezia.sk, seniordomterezia@gmail.com

Kontakt 034 622 88 93, 0911 413 074

 

POHODA SENIOROV Galanta, Hodská 360

www.pohodaseniorov.sk, socialnypracovnik@pohodaseniorov.sk

Kontakt 0915 698 299, 0905 466 038,

DOM SENIOROV Sv. Ján, Šelpice 214

DOM SENIOROV Sv. Martina  Hrnčiarovce nad Parnou

Zariadenie pre seniorov Sv. Urban, Horné Orešany 551

Kontakt 0948 151 409, 0948 152 409, dompreseniorov@gmail.com

ZARIADENIE PRE SENIOROV BOHUNKA, Jaslovské Bohunice, Hlavná Bohunice 1/70  www.bohunka.jaslovske-bohunice.sk, bohunka@jaslovke-bohunice.sk

Kontakt 0917 682 462 riaditeľ, 0917 882 202 sociálny úsek, 0917 882 220 zdravotný úsek

SENIOR Care, KASKÁDY, Kajal-Únovce 623, Galanta,

www.seniorcare.sk, info@seniorcere.sk

SENIOR Care Galenia, Galanta, Hodská 2378/85,

 www.seniorcare.sk, info.galenia@seniorcare.sk Kontakt 0915 731 374

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SENICA, n.o.

www.zsssenica.sk, soc1@zsssenica.sk, soc2@zsssenica.sk

Kontakt 0918 467 907 riaditeľka. 0948 229 222 sociálny úsek

 

ALZHEIMER CENTRUM  Piešťany, Rekreačná 7

Poskytuje špecializovanú starostlivosť o klientov s Alzheimerovou chorobou. Kontakt: 033 77 22 052, 033 77 22 355

e- mail: piestany@alzheimercentrum.sk   www.alzheimercentrum.sk

ZARIADENIE PRE SENIOROV – KAROLÍNA,  Cífer, Trnavská cesta 525

Kontakt: 0905 745 840, 0907 981 519, 0905 880 375 e-mail: karolinacifer@post.sk

 

ZARIADENIE PRE SENIOROV Križovany – Križovany 54

www.zpskrizovany.sk, email: ek@zpskrizovany.sk, Kontakt 033 558 42 60

 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY, podľa trvalého pobytu

Štát podporuje sociálne začlenenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti tým, že im poskytuje pomoc vo forme jednorázových a opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa poskytujú:

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent . Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne. Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie je 4,18 € .

    Na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa poskytujú:

 

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytuje najbližším príbuzným (manžel, dieťa, starý rodič, vnuk, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec,  alebo osobe, ktorá má s opatrovaným trvalý alebo prechodný pobyt), ktorí sa zaviažu,  že budú klienta trvale opatrovať.

Výška príspevku je 508,44 € a doba opatrovania blízkej osoby sa započítava do doby odpracovanej. Ak fyzická osoba, ktorá opatruje ŤZP osobu vykonáva zamestnanie, nesmie jej mesačný príjem zo zamestnania prekročiť dvojnásobok sumy životného minima. Ak opatruje ťažko zdravotne postihnutého (ŤZP)  poberateľ dôchodku, výška príspevku je 254,22 €. Ak opatruje dve ŤZP osoby fyzická osoba, výška príspevku je 676,22 €. Priznanie poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie sa vylučuje s poskytovaním opatrovateľskej služby.  Pri poskytovaní príspevkov a služieb sa postupuje podľa  Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a Zákona 447/2008  o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

K vybavovaniu treba: kópie odborných nálezov, príp. prepúšťacej správy, kópie výmeru o výške dôchodku a žiadateľov občiansky preukaz. Po preskúmaní posudkovou komisiou, ÚPSVaR vydá POSUDOK a následne ROZHODNUTIE, čo bolo klientovi priznané. Dávky sú vyplatené so spätnou platnosťou odo dňa podania žiadosti. Voči rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok  (odvolanie).