Kliniky

Klinika vnútorného lekárstva

Dlhodobými cieľmi Kliniky Vnútorného lekárstva sú skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o pacientov s vnútornými chorobami a edukácia verejnosti v zmysle preventívnych opatrení. Interná klinika si kladie za úlohu osvojovanie moderných diagnostických a liečebných metodík, ako aj kontinuálne vzdelávanie svojich pracovníkov. Sústreďuje špecialistov v odbore diabetológia, endokrinológia, gastroenterológia, imunológia, interná medicína, kardiológia, nefrológia a reumatológia. Svojimi diagnostickými a invazívnymi výkonmi kooperuje s okolitými nemocnicami a pôsobí ako nadregionálne pracovisko. Okrem diagnosticko-liečebnej starostlivosti sa venuje výskumu a zabezpečuje výučbu študentov SZŠ a FzaSP TU Trnava. Ročne je na Klinike Vnútorného lekárstva hospitalizovaných a odliečených 3600 pacientov. V špecializovaných ambulanciách ošetríme odhadom 26000 pacientov. Naši lekári vykonajú ročne viac ako 10 000 diagnostických a terapeutických výkonov.

Výkony

Neinvazívne diagnostické metódy

 • Transtorakálna echokardiografia
 • Ultrasonografia periférnych ciev
 • Ultrasonografia dutiny brušnej
 • Duplexné Dopplerovské vyšetrenie renálnych artérií
 • Ultrasonografia štítnej žľazy
 • Bicyklový záťažový EKG a zobrazovací test
 • Elektrokardiografia
 • Ambulantné 24-72 hod. EKG Holterovské monitorovanie
 • Ambulantný 24 hodinový monitoring tlaku krvi
 • Transezofágové elektrofyziologické vyšetrenie
 • kardio CT ( CT koronarografia, CT myokardiálna perfúzia) v spolupráci s Rádiologickou klinikou

Invazívne diagnostické metódy

 • Implantácia dlhodobých EKG záznamníkov
 • Invazívne hodnotenie a monitorovanie hemodynamiky
 • Punkcie centrálnych vén.
 • Pľúcna angiografia v spolupráci s Rádiologickou klinikou
 • Sampling nadobličkových vén v rámci diagnostiky hyperaldosteronizmu
 • Punkcie cieľových orgánov (štítna žľaza, pečeň)
 • Endoskopické vyšetrenie horného tráviaceho traktu – gastroskopia
 • Chromodiagnostické vyšetrovanie a dozorovanie pacientov s Barretovym pažerákom či inými

Invazívne terapeutické výkony

 • Dočasná transvenózna kardiostimulácia
 • liečba bradykardických porúch rytmu pomocou trvalých kardiostimulátorov
 • liečba srdcového zlyhávania pomocou elektroimpulzoterapie
 • endovaskulárna liečba pľúcnej embólie
 • endovaskulárna liečba zúženia renálnych artérií
 • Konvenčná endoskopická polypektomia a mukozektómia (väčšie slizničné polypy/lézie) rôznymi
 • technikami
 • Perkutánna endoskopická gastrostómia (PEG: pull i push technikou) či jejunostómia
 • Endoskopická varikózna ligácia/sklerotizácia gastroezofageálnych varixov
 • Zavádzanie Danishovho stentu pri varikóznom pažerákovom krvácaní
 • Endoskopická submukózna disekcia včasných neoplázii tráviaceho traktu
 • Termická ablácia slizničných lézii pomocou APC (argon plazma koagulácie)
 • Endoskopická baloníková dilatácia stenóz v hornom či dolnom tráviacom trakte
 • Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
 • Per-orálna cholangio/wirsungoskopia pomocou SpyGlass
 • Endoluminálna radiofrekvenčná ablácia tumorov hepatobiliárnej oblasti
 • Endoskopické riešenie nepriechodností tráviaceho traktu (pažerákové, duodenálne či kolonické
 • metalické stenty)
 • Endosonograficky navigovaná tenkoihlová biopsia/aspirácia solídnych či cystických lézii
 • v hepatobiliárnej alebo gastroezofageálnej oblasti
 • Endosonograficky navigovaná drenáž peripankreatických kolekcii
 • Endoskopická liečba porúch motility horného tráviace traktu: POEM – per orálna endoskopická
 • myotómia v liečbe achalázie, GPOEM – per orálna endoskopická pyloromytómia v liečbe závažnej
 • gastroparézy, liečba Zenkerovho divertikla endoskopickou septotómiou
 • Perkutánna laparoskopicky-asistovaná cekostómia pri liečbe závažnej zápchy
 • Endoskopická liečba akútnych či chronických postoperačných dehiscencii (fistúl) pomocou
 • metalických stentov či špeciálnych klipov v gastrointestinálnom trakte.
 • Fekálna mikrobiálna transplantácia pomocou nepríbuzenských alotransplantátov

Tím

Ďalší členovia tímu

 

Vedúca sestra: Mgr. Daniela Schildová, PhD. (daniela.schildova@fntt.sk, 033/5938252)

Oddelenie A:

Vedúci lekár: MUDr. Miroslav Bajer (033/5938253)

Lekári:                                                          (interne-a-lekar@fntt.skl, 033/5938253)

Sestry: manažerka dennej zmeny Mgr. Mária Hanicová (maria.hanicova@fntt.sk, 033/5938422)

Stanovisko sestier oddelenie 033/5938256

Stanovisko sestier JIS              033/5938283

Oddelenie B:

Vedúci lekár: MUDr. Peter Brtko (033/5938257)

Lekári:                                                    (interneb-lekari@fntt.sk, 033/5938257)

Sestry: manažerka dennej zmeny Milota Bohunická (milota.bohunicka@fntt.sk, 033/5938274)

Stanovisko sestier oddelenie 033/5938258

Stanovisko sestier JIS               033/5938260

Oddelenie C:

Vedúci lekár: MUDr. Jozef Mačo (033/5938941)

Lekári:                                   

(intc.lekari@fntt.sk, 033/5938941)

Sestry: manažerka dennej zmeny Jana Chudá (jana.chuda@fntt.sk, 033/5938939)

Stanovisko sestier 033/5938938

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok - Piatok
15:00 - 17:00
Sobota - Nedeľa
14:00 - 17:00

Tel kontakt pre informácie o návštevných hodinách poskytne stanovisko sestier.

KONTAKTY

 • Monoblok Internej kliniky (oddelenie A +JIS 1.posch, oddelenie B+JIS 2.posch, ambulancie prízemie) označený zeleným písmenom „A“,

 • V PCHD (oddelenie C 3.posch) je označené zelenou farbou

JEDNOTKY A AMBULANCIE

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

OBJEDNANIE PACIENTA

PRÍJEM PACIENTA

PUBLIKAČNÁ A PREDNÁŠKOVA ČINNOSŤ

Štandardná lôžková starostlivosť

Klinika vnútorného lekárstva časť A (ženy)

Nachádza sa v monoblokovom pavilóne na 1. poschodí, pozostáva z 19 lôžok (4 štvorlôžkové izby, 1 trojlôžková izba). Poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s vnútornými chorobami. Na tomto poschodí sa nachádza pracovňa primára a  prednostu kliniky, pracovňa vrchnej sestry a referenta pre dokumentáciu.

Klinika vnútorného lekárstva časť B (muži)

Nachádza sa v monoblokovom pavilóne na 2. poschodí, pozostáva z 27 lôžok (5 štvorlôžkových izieb, 1 sedemlôžková izba). Poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s vnútornými chorobami.

Klinika vnútorného lekárstva  časť C (muži+ženy)

Nachádza sa v Pavilóne chirurgických disciplín na 3. poschodí, štandardná lôžková časť má 31 lôžok (3 trojlôžkové, 5x štvorlôžková izba. Poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s vnútornými chorobami.

Nadštandardná lôžková starostlivosť

 1. Nadštandardný pobyt na lôžku A kategórie 33,00  EUR/1 noc

Dve nadštandardné jednolôžkové izby sa nachádzajú na Oddelení C (Pavilón chirurgických disciplín). Na každej nadštandardnej izbe je možnosť pripojenia na internet a nadštandardná izba je vybavená vlastným sociálnym zariadením a sprchou, chladničkou, mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou a TV.

Poplatky a spôsob platby podľa Smernice 2011-12 rev 13 príloha č.3, ktorou sa ustanovuje postup, spôsob a výška platieb za poskytnuté  služby vo Fakultnej nemocnici Trnava pre obyvateľstvo (ďalej len „FN“) v súlade so zákonom NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov platnej od 1.7.2018.

Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS)

JIS je rozdelená na dve časti. Časť, ktorá sa zameriava na pacientov s akútnymi metabolickými ochoreniami sa nachádza na Oddelení A a pozostáva zo 7 monitorovaných lôžok. Časť, ktorá sa zameriava na akútne kardiovaskulárne ochorenia sa nachádza na Oddelení B a pozostáva zo 7 monitorovaných lôžok. Po stabilizácii stavu sú pacienti prekladaní z JIS na štandardné lôžkové oddelenie.

Odborné ambulancie Internej kliniky

Odborné ambulancie sú lokalizované na prízemí monoblokového pavilónu okrem pracoviska endoskopie a gastroenterológie, ktoré sa nachádza na prízemí v Pavilóne chirurgických disciplín.

Všeobecná interná a príjmová ambulancia

Realizuje komplexné interné vyšetrenia a  manažment pacientov u ktorých je plánovaný príjem na Internú kliniku a poskytuje konziliárne interné vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov FN Trnava.

Sestra: Mgr. Gubániová Anna

Tel. kontakt: 033/5938269

Ordinačné hod: Pondelok - piatok 7:00 - 15:00 

Odborná ambulancia interná – kardiologická

Poskytuje ambulantne komplexnú kardiologickú starostlivosť v súlade s koncepciou Ministerstva zdravotníctva o poskytovaní ambulantnej kardiologickej starostlivosti. Venuje sa diagnostike, liečbe, dispenzarizácii, posudkovej a znaleckej činnosti v odbore kardiológia.

Lekár:                   MUDr. Čambál Daniel
Sestra:                  Mgr. Deketová Katarína, Mandáková Agáta
Tel. kontakt:      033/59 38 281

Ordinačné hod: Po, ut, str: 7:30 - 11:30
Pia: 7:30 - 15:30

Ambulancia pre poruchy srdcového rytmu a kardiostimulácie

Poskytuje ambulantné služby chorým s poruchami srdcového rytmu, s potrebou dlhodobej kardiostimulácie, sleduje pacientov s dlhodobou kardiostimulačnou liečbou, dispenzarizuje chorých s niektorými poruchami srdcového rytmu. Poskytuje i posudkové a znalecké služby v odbore.

Lekár: MUDr. Čambál Daniel
Sestra: Mgr. Deketová Katarína, Mandáková Agáta
Tel. kontakt: 033/59 38 281

Ordinačné hod: Ut: 12:30 - 15:30
Pia: 7:30 – 15:30

Nefrologická ambulancia

Poskytuje ambulantné služby pacientom s ochorením obličiek. Venuje sa diagnostike, liečbe, dispenzarizácii, posudkovej a znaleckej činnosti v odbore nefrológia.

Lekár: MUDr. Polák Branko
sestra: Patáková Erika
Tel. kontakt: 033/59 38 234

Ordinačné hod:
Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 12:00 - 15:30 

Ambulancia funkčnej diagnostiky

Venuje sa neinvazívnej diagnostike KV aparátu formou záťažového EKG vyšetrenia a dlhodobého monitorovania EKG a tlaku krvi.

lekár: MUDr. Brtko Peter
sestra: Ryšková Daniela
Tel. kontakt: 033/59 38 270

Ordinačné hod: Pondelok - piatok 7:30 - 15:30

Endokrinologická ambulancia

Venuje sa diagnostike, liečbe, dispenzarizácii, posudkovej a znaleckej činnosti v odbore endokrinológia.

lekár: MUDr. Bobályová Andrea
sestra: Bc. Kahúnová vladimíra
Tel. kontakt: 033/59 38 236

Ordinačné hod: Pondelok - piatok 7:30 - 15:30

Diabetologická ambulancia

Vážení pacienti, diabetologická ambulancia FN Trnava od 1.11. 2022 neordinuje až do odvolania. Pacienti, ktorí navštevujú ambulanciu vo FN Trnava si môžu nájsť diabetológa v okrese svojho trvalého bydliska. Zoznam diabetologkckých ambulancií nájdete na TU. V prípade, že si nedokážete nájsť diabetológa vo svojom obvode, kontaktujte vašu zdravotnú poisťovňu.

Interná ambulancia

Poskytuje komplexnú diagnostickú, liečebnú a dispenzárnu starostlivosť o ambulantných pacientov s vnútornými chorobami.

lekár: MUDr. Silvia Hojerová
sestra: Patáková Erika
Tel. kontakt: 033/5938234

Ordinačné hod:
Streda 7:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 15:00

Reumatologická ambulancia

Poskytuje ambulantne komplexnú reumatologickú starostlivosť v súlade s koncepciou Ministerstva zdravotníctva. Venuje sa diagnostike, liečbe, dispenzarizácii, posudkovej a znaleckej činnosti v odbore reumatológia.

Lekár: MUDr. Dobrovodský Pavol
Sestra: Bc. Szabová Zuzana
Tel. kontakt: 033/5938321

Ordinačné hod: Pondelok - piatok: 7:30 - 12:30 13:00 - 15:30

Centrum pe liečbu rezistentnej hypertenzie

Ambulancia je zameraná na pacientov s vysokým krvným tlakom. Úlohou je zlepšiť  kvalitu života a prognózu pacientov s vysokým krvným tlakom.

Ambulancia ordinuje každú stredu od 8:00 – 15:00. Na vyšetrenie sa môže pacient objednať telefonicky alebo osobne v ambulancii.

Tel. č. 033/59 38 269
Informačný email hypertenziatt@gmail.com 

 

Gastroenterologické a endoskopické pracovisko

Nachádza sa na prímezí v Pavilóne chirurgických disciplín. Poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov s chorobami tráviaceho traktu. Okrem diagnosticko-intervenčných procedúr sa realizuje aj dispenzárna starostlivosť a aplikuje sa biologická liečba pre pacientov s idiopatickými črevnými ochoreniami. Endoskopické vyšetrenia sa realizujú ako v analgosedácii tak aj v hlbokej sedácii za prítomnosti anesteziologia (gastro, kolono i ERCP).

Lekári: MUDr. Habiňák Martin, MUDr. Husťák Rastislav, MUDr. Kudlová Denisa

Sestra: Kolarovičová Eva, Hanúsová Daniela, Bc. Plavčanová Emília

Tel. kontakt: 033/5938810,819

Ordinačné hod: Pondelok - piatok: 7:00 - 15:00

Objednávanie:

Pondelok: 13:00 - 14:30

Utorok: 13:00 - 14:30

Streda: 13:00 - 14:30

Štvrtok: Neobjednávame

Piatok: 13:00 - 14:30

Vyšetrovňa sono I-II.

Na vyšetrovniach sa realizujú ultrazvukové vyšetrenia orgánov dutiny brušnej, srdca, štítnej žľazy, a ciev. Ultrazvukové vyšetrenia poskytujeme aj extramurálnym pacientom, ktorí majú odporúčanie od ošetrujúceho lekára.

sestra: Klátiková Eva
Tel. kontakt: 033/59 38 268

Ordinačné hod: Pondelok - piatok: 7:30 - 15:30

 • Nadštandardný pobyt na lôžku A kategórie                                                       33,00  EUR/1 noc

  Dve nadštandardné jednolôžkové izby sa nachádzajú na Oddelení C (Pavilón chirurgických disciplín). Na každej nadštandardnej izbe je možnosť pripojenia na internet a nadštandardná izba je vybavená vlastným sociálnym zariadením a sprchou, chladničkou, mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou a TV.

  Poplatky a spôsob platby podľa Smernice 2011-12 rev 13 príloha č.3, ktorou sa ustanovuje postup, spôsob a výška platieb za poskytnuté  služby vo Fakultnej nemocnici Trnava pre obyvateľstvo (ďalej len „FN“) v súlade so zákonom NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov platnej od 1.7.2018.

Pacienti sú na vyšetrenie na jednotlivé ambulancie objednávaní telefonicky alebo osobne po odporúčaní všeobecným lekárom alebo špecialistom.

 • Akútne, neodkladné hospitalizácie sa uskutočňujú cestou Centrálneho príjmu, ktorý sa nachádza na 1. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín. Plánované hospitalizácie sa realizujú cestou Internej príjmovej ambulancie, ktorá sa nachádza na prízemí monoblokového pavilónu. Pacienti sú po úvodnom vyšetrení hospitalizovaní na jednom z troch oddelení Kliniky Vnútorného lekárstva. Ak to vyžaduje stav pacienta, môže byť priamo umiestnení na Jednotku intenzívnej starostlivosti.
 • Na hospitalizáciu si pacient prinesie zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára, lieky od lekára- špecialistu, hygienické potreby a veci dennej potreby

Čambál D, Klepanec A. Endovaskulárna liečba pľúcnej embólie. Kardiol. Prax 2020, pred uverejnením

Ťažký V, Čambál D, Hojerová S, Beňačka J. Trvalá stimulácia Hisovho zväzku – iniciálne skúsenosti. Cardiology Lett. Vol.28, No.4 p.151-157 2019

Čambál D, Pokšiva T, Ťažký V. Otvorené foramen ovale. Obviniť a zavrieť? Kardiol. Prax 2018; 16 (4):228-231.

Čambál D, Hromec J. Ultrazvuk pľúc – naše skúsenosti. Interná med. 2013; 13 (7-8):358-361.

Čambál D, Hromec J. Nekardiálny pľúcny edém indukovaný hydrochlórotiazidom. Interná med. 2012; 12 (10): 502-505.

Využitie perorálnej cholangioskopie (SpyGlass DS) zlepšuje diagnostickú a terapeutickú výťažnosť endoskopickej retrográdnej cholangiografie. 

http://www.slovenskachirurgia.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=7693&magazine_id=17

2. „Single endoscopist“ cholangioskopia (Spyglass) na Slovensku – zavedenie metódy vo Fakultnej nemocnici Trnava, http://www.csgh.info/cs/clanek/single-endoscopist-cholangioskopia-spyglass-na-slovensku-zavedenie-metody-vo-fakultnej-nemocnici-trnava-872

3. V Trnave začali vyšetrovať žlčové cesty cholangioskopom, http://www.primarnykontakt.sk/spravy/v-trnave-zacali-vysetrovat-zlcove-cesty-cholangioskopom/

      Nový prístroj rozdrví aj žlčníkové kamene, https://mytrnava.sme.sk/c/7129894/novy-pristroj-rozdrvi-aj-zlcnikove-kamene.html

      https://mytrnava.sme.sk/c/7180812/zlcove-cesty-vysetria-novym-pristrojom.html

 4. Nový zákrok POEM prináša nádej pacientom s achaláziou

https://www.pluska.sk/izdravie/liecba/novy-zakrok-poem-prinasa-nadej-pacientom-achalaziou.html

 5. Prvá POEM (Per orálna endoskopická myotómia) v Slovenskej republike v liečbe achalázie pažeráka

Gastroenterológia pre prax : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-1473. - Bratislava : SAMEDI , 20141201 . - Roč. 13, č. 4 (2014), s. 223-225  : ilustr. (fareb.), fotogr

6. Prvé skúsenosti s katétrovou konfokálnou laserovou endomikroskopiou (pCLE) v biliodigestívnej endoskopii

http://www.csgh.info/cs/clanek/prve-skusenosti-s-katetrovou-konfokalnou-laserovou-endomikroskopiou-pcle-v-biliodigestivnej-endoskopii-10811

 7. Po sedemročnom utrpení našiel vykúpenie v Trnave

 http://lekarskenoviny.sk/index.php/2019/11/05/po-sedemrocnom-utrpeni-nasiel-vykupenie-v-trnave/

8. Od zápalu až po nádor. Trnavská nemocnica získala špeciálny prístroj

https://mytrnava.sme.sk/c/22056447/od-zapalu-az-po-nador-trnavska-nemocnica-ziskala-specialny-pristroj.htmlhttps://mytrnava.sme.sk/c/22056447/od-zapalu-az-po-nador-trnavska-nemocnica-ziskala-specialny-pristroj.html

9. Endoskopická pyloromyotómia (G-POEM) v liečbe refraktérnej gastroparézy – vlastné skúsenosti

http://www.csgh.info/cs/clanek/40-ceske-a-slovenske-endoskopicke-dny-19-endoskopicky-den-ikem-10922

10. Medikamentózna prevencia post-ERCP pankreatitídy (PEP)Gastroenterologie a hepatologie. 2015, roč. 69, Suppl. 2 (33. český a slovenský gastroenterologický kongres, Praha, 12. - 14. listopadu 2015), s. 2S33. ISSN: 1804-7874; 1804-803X (elektronická verze).

 11. 37. slovenské a české endoskopické dni Trnava, 28.– 29. máj 2015

https://www.trnava-live.sk/2015/05/23/zive-prenosy-endoskopie-po-prvykrat-v-trnave/  

TRNAVA: Súčasťou endoskopických dní bude priamy prenos zákrokov v nemocnici

https://lekari.sk/denna-sprava/TRNAVA-Sucastou-endoskopickych-dni-bude-priamy-prenos-zakrokov-v-nemocnici-12330.htm/

https://mytrnava.sme.sk/c/7820493/priamy-prenos-z-operacie-budu-sledovat-v-hoteli.html