Oddelenia

Ústav patológie

Ústav patológie patrí k spoločným vyšetrovacím a liečebným zložkám nemocnice.

Patológia ako medicínsky odbor sa zaoberá chorobnými zmenami buniek (cytologické vyšetrenie) a tkanív (bioptické vyšetrenie). Tieto vyšetrenia majú veľký význam pri prevencii a diagnostike závažných ochorení, hlavne nádorových. Iba bioptické vyšetrenie je schopné jednoznačne odlíšiť zhubný a nezhubný nádor. Výsledkom vyšetrenia je konečná diagnóza, na základe ktorej lekári určujú liečbu a prognózu ochorenia. Bioptické vyšetrenie nádoru je nevyhnutnou podmienkou onkologickej liečby.

Patologicko-anatomické oddelenie vzniklo 1.1. 1949 a funguje nepretržite dodnes. V priebehu tejto doby boli v jeho vedení: prof. MUDr. František Šubík (umeleckým menom básnik Andrej Žarnov), MUDr. František Tomík, Dr.h.c. (NsP Trnava), prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD. (NsP Piešťany) a MUDr. Ivan Dečkov. Počas pôsobenia MUDr. Františka Tomíka, Dr.h.c. bolo oddelenie špičkovým slovenským pracoviskom a konzultačným centrom ochorení pečene.

Našou snahou v súčasnom období je zabezpečovať zavádzanie modernej prístrojovej techniky a laboratórnych a diagnostických postupov a dbať o neustále vzdelávanie celého personálu. Cieľom je zaistiť kvalitnú a včasnú diagnostiku ochorení v súlade s aktuálnymi medicínskymi poznatkami.

Výkony

Biopticky vyšetrujeme

 • Kožné tumory a iné kožné lézie
 • Gastro-enterologické endoskopické excízie z pažeráka, žalúdka, tenkého čreva, hrubého čreva a rekta (diagnostika nádorov, zápalov, malabsorpcie a intolerancie – laktózová intolerancia)
 • Endoskopické excízie z bronchov (diagnostika nádorov pľúc)
 • Excízie lézií krčných orgánov (tumory, tonzily, adenoidy)
 • Punkcie tumorov pod CT a USG kontrolou (prsník, pľúca, pečeň, prostata a iné)
 • Chirugický operačný materiál (tumory, zápaly a iné ochorenia hrubého čreva, tenkého čreva, žalúdka, apendixu, žlčníka, pankreasu, prsníka, lymfatických uzlín a iných)
 • Gynekologický operačný materiál (tumory maternice a ovária, poruchy placenty, kyrety krčka a tela maternice)
 • Urologický operačný materiál (transuretrálne resekcie prostaty, tumorov močového mechúra, operácie tumorov prostaty, močového mechúra, obličky a testis)
 • Tromby pri ischemických mozgových príhodách (zloženie trombu) 

Cytologicky vyšetrujeme

 • Stery z krčka maternice v rámci prevencie rakoviny krčka maternice (konvenčná onkocytológia)
 • Stery z krčka maternice na posúdenie hormonálneho stavu (funkčná cytológia)
 • Stery z pošvovej klenby (v rámci dispenzarizácie po operácii maternice)
 • Stery z dutiny maternice (uterobrush)
 • Stery z bronchov (pri bronchoskopii)
 • Bronchio-alveolárne laváže (BAL)
 • Stery zo žlčových ciest (pri ERCP)
 • Punkcie pankreasu pri endosonografickom vyšetrení 
 • Punkcie uzlov štítnej žľazy
 • Punkcie ložísk mliečnej žľazy
 • Punkcie tumorov pankreasu (pri endosonografickom vyšetrení)
 • Telesné tekutiny (pleurálny výpotok, ascites, perikardiálny výpotok, výpotok kĺbovej dutiny, likvor) formou náteru a cytobloku
 • Moč
 • Odtlačková cytológia (imprint)

Tím

Mgr. Mária Patoprstá

Poverená vedúca zdravotnícka laborantka

Ďalší členovia tímu

Lekári:

MUDr. Andrea Janegová, PhD

zástupkyňa primárky

email: andrea.janegova@fntt.sk

tel.:  033 5938 553

MUDr. Lucia Šarvaicová

email: lucia.sarvaicova@fntt.sk

tel.: 033 5938 544

Bioptické laboratórium kl. 554

Zuzana Magyarová - zástupkyňa vedúcej laborantky

                                  - úseková laborantka pre bioptické laboratórium

                                  - zdravot. laborantka so špecializáciou v histológii

Iveta Viskupová - dipl. zdravot. laborantka so špecializáciou v histológii

Soňa Baranová - zdravot. laborantka so špecializáciou v histológii

Dominik Plesko - zdravotnícky laborant

 

Imunohistochemické laboratórium kl. 548

Bc. Zdenka Peregrinová - úseková laborantka pre imunohistochemické laboratórium

                                          - zdravotnícka laborantka

Jana Máťušová - zdravotnícka laborantka so špecializáciou v histológii

Cytologické laboratórium kl. 552

Petra Polakovičová - úseková laborantka pre cytologické laboratórium

                                   - zdravotnícka laborantka

Mgr. Mária Patoprstá - zdravotnícka laborantka so špecializáciou v klinickej cytológii v histológii

 

Dokumentácia kl. 549

Katarína Sabová - sestra pre zdravotnú dokumentáciu

Eva Cabaníková - sestra pre zdravotnú dokumentáciu

Sanitári s absolvovaným sanitárskym kurzom   

Tatiana Fertšáková - pre laboratórnu časť

Norbert Kopecký - pre pitevný trakt a informácie o zosnulých, kl. 799

Pracoviská

Dokumenty

Kontakty

Publikačná a prednáškova činnosť

Súčasťou oddelenia sú:

Cytologické laboratórium

Zabezpečuje spracovanie cytologického materiálu a cytologickú diagnostiku. Cytologické vyšetrenie je v porovnaní s bioptickým vyšetrením pre pacienta menej invazívne, spracovanie materiálu je technicky a časovo menej náročné a jeho výsledok je vo väčšine prípadov (s výnimkou cytobloku) orientačné. V prípade podozrenia na malignitu je potrebné vykonať bioptické vyšetrenie.

Vyšetrenie cytobloku umožňuje imunohistochemickú diagnostiku nádorových buniek, čo umožňuje potvrdiť malignitu a stanoviť histologický typ a orgánový pôvod nádoru. Jeho výsledok je porovnateľný s histologickým vyšetrením. Má význam pri diagnostike zhubných nádorov pacientov, u ktorých nie je možné vykonať bioptické vyšetrenie.

Skríningovú cytologickú diagnostiku vykonávajú kvalifikované cytologické laborantky so špecializáciou a atestovaní lekári.

Bioptické laboratórium

Zabezpečuje:

 • Štandardné spracovanie bioptického materiálu so základným farbením hematoxylínom-eozínom (HE)
 • Špeciálne histochemické farbenia
 • Peroperačnú biopsiu

Bioptické vyšetrenie je v porovnaní s cytologickým vyšetrením pre pacienta invazívnejšie, technicky a časovo náročnejšie (minimálne 48 hodín). Jeho výsledok je spravidla definitívny.

Využívame široké spektrum špeciálnych histochemických farbení na dôkaz rôznych tkanivových štruktúr (PAS, alciánová modrá, trichróm, impregrančné farbenia a i.), pigmentov (melanín, hemosiderín) a niektorých baktérií (Helicobacter pylori, BK, Gram). V rámci enzýmovej histochémie stanovujeme aktivitu laktázy z natívnych excízií z duodena.

Peroperačná biopsia je špeciálne bioptické vyšetrenie nefixovaného tkaniva počas operácie. Trvá 20 – 30 minút v závislosti od počtu vzoriek. Výsledok sa hlási telefonicky operatérovi a ovplyvňuje priebeh operácie.     

Materiál spracovávame moderným all-in-one hybridným tkanivovým procesorom LOGOS. Resekáty zhubných nádorov hodnotíme formou vypracovaných protokolov podľa vzoru College of American Pathologists (CAP) odporúčaných aj v NCCN guidelines. Ako jedno z mála pracovísk na Slovensku vykonávame kompetné histologické vyšetrenie placenty podľa Amsterdam Placental Worshop Group Consensus.

V spolupráci s Oddelením lekárskej genetiky OÚSA Bratislava zabezpečujeme následnú kompletnú genetickú diagnostiku karcinómov pľúc (EGFR mutácie, prestavba ALK ROS1), hrubého čreva (KRAS, NRAS, BRAF a MSI), gynekologických karcinómov (BRCA1, BRCA2), papilárneho karcinómu štítnej žľazy a malígneho melanómu (BRAF) a iných vyšetrení podľa požiadaviek klinikov.

V spolupráci s Ústavom patológie MFN Martin zabezpečujeme diagnostiku lymfoproliferatívnych ochorení a FISH diagnostiku HER2.

Imunohistochemické laboratórium

Zabezpečuje imunohistochemické (IHC) vyšetrenie rezov tkanív a cytobloku na platforme DAKO AutoStainer Link 48. Je nevyhnutné na diagnostiku väčšiny zhubných nádorov. IHC vyšetrenie umožňuje stanoviť histologický typ nádoru, jeho orgánový pôvod, malígny potenciál a reakciu na liečbu. Využívame široké spektrum diagnostických a prognosticko-prediktívnych markerov (protilátok), ktoré pravidelne aktualizujeme. 

Na našom oddelení vykonávame imunohistochemické vyšetrenie HER2 (HercepTestTM) pri karcinóme prsníka a žalúdka a vyšetrenie PD-L1 (klon 22C3) pri nemalobunkovom karcinóme pľúc.

Uchovávanie a vydávanie tiel zomretých

Patologicko-anatomické oddelenie zabezpečuje uchovávanie tiel zomretých v chladiacom zariadení, ich evidenciu a komunikáciu s pozostalými a pohrebnými službami.

Obhliadku zomrelého a rozhodnutie o vykonaní alebo nevykonaní pitvy zabezpečujú lekári PAO. Pitvy vykonávajú pracoviská Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava Sasinkova (patologicko-anatomické pitvy) alebo Antolská (súdno-lekárske a súdne pitvy).

Informačný list pre pozostalých a poplatky sú uvedené v časti DOKUMENTY

Pevná linka: 033 5938+klapka

MUDr. Iveta Kopecká, PhD.

kl. 550

MUDr. Andrea Janegová, PhD.

kl. 553

doc. MUDr. Zuzana Čierna, PhD.

kl. 550

MUDr. Lucia Šarvaicová

kl. 544

RNDr. Iveta Andelová

kl. 551

Dokumentácia

kl 549

Bioptické laboratórium

kl. 554

Imunohistochemické laboratórium

kl. 548

Cytologické laboratórium

kl. 552

Informácie pre pozostalých

kl. 799, 549

Adresa:

Ústav patológie

Fakultná nemocnica

Andreja Žarnova 11

917 75 Trnava

Ústav patológie sa nachádza v pôvodnom areáli FN v samostatnej budove označenej písmenom M.

Publikácie 

doc. MUDr. Zuzana Čierna, PhD.

Cierna, Z., Miskovska, V., Roska, J., Jurkovicova, D., Pulzova, L. B., Sestakova, Z., Hurbanova, L., Machalekova, K., Chovanec, M., Rejlekova, K., Svetlovska, D., Kalavska, K., Kajo, K., Babal, P., Mardiak, J., Ward, T. A., Mego, M. a Chovanec, M. 2020. Increased levels of XPA might be the basis of cisplatin resistance in germ cell tumours. In: BMC Cancer. 2020, 20(1). 1-12.

Cierna, Z. a Trska, R. 2019. Atypical fibroxanthoma, rare and often unrecognized cutaneous soft tissue tumor - a case report and review of the literature. In: Cesk Patol. 2019, 55(3). 182-186.

Schmidtova, S., Kalavska, K., Gercakova, K., Cierna, Z., Miklikova, S., Smolkova, B., Buocikova, V., Miskovska, V., Durinikova, E., Burikova, M., Chovanec, M., Matuskova, M., Mego, M. a Kucerova, L. 2019. Disulfiram Overcomes Cisplatin Resistance in Human Embryonal Carcinoma Cells. In: Cancers (Basel). 2019, 11(9). 1-22.

Zmetakova, I., Kalinkova, L., Smolkova, B., Horvathova Kajabova, V., Cierna, Z., Danihel, L., Bohac, M., Sedlackova, T., Minarik, G., Karaba, M., Benca, J., Cihova, M., Buocikova, V., Miklikova, S., Mego, M. a Fridrichova, I. 2019. A disintegrin and metalloprotease 23 hypermethylation predicts decreased disease-free survival in low-risk breast cancer patients. In: Cancer Sci. 2019, 110(5). 1695-1704.

Cierna, Z. 2018. Patológia testikulárnych germinatívnych nádorov. UK Bratislava. 2018, elektronický dokument. 1-109.

Cierna, Z. a Danihel, L. 2018. Mature ovarian teratoma with pneumatosis cystoides-like appearance - morphological and immunohistochemical study. In: Newslab. 2018, 9(1). 5-7.

Chovanec, M., Cierna, Z., Miskovska, V., Machalekova, K., Kalavska, K., Rejlekova, K., Svetlovska, D., Macak, D., Spanik, S., Kajo, K., Babal, P., De Giorgi, U., Mego, M. a Mardiak, J. 2018. Systemic immune-inflammation index in germ-cell tumours. In: Br J Cancer. 2018, 118(6). 831-838.

Chovanec, M., Cierna, Z., Miskovska, V., Machalekova, K., Kalavska, K., Rejlekova, K., Svetlovska, D., Macak, D., Spanik, S., Kajo, K., Babal, P., Mego, M. a Mardiak, J. 2018. betacatenin is a marker of poor clinical characteristics and suppressed immune infiltration in testicular germ cell tumors. In: BMC Cancer. 2018, 18(1). 1-10.

Durinikova, E., Kozovska, Z., Poturnajova, M., Plava, J., Cierna, Z., Babelova, A., Bohovic, R., Schmidtova, S., Tomas, M., Kucerova, L. a Matuskova, M. 2018. ALDH1A3 upregulation and spontaneous metastasis formation is associated with acquired chemoresistance in colorectal cancer cells. In: BMC Cancer. 2018, 18(1). 848.

Gabor, M., Papcun, P., Krizko, J. M., Cierna, Z. a Ferianec, V. 2018. A novel fetal sequence patogenesis resulting in oral meningoencephalocele. In: Bratisl Lek Listy. 2018, 119(5). 272-274.

Kalinkova, L., Zmetakova, I., Smolkova, B., Minarik, G., Sedlackova, T., Horvathova Kajabova, V., Cierna, Z., Mego, M. a Fridrichova, I. 2018. Decreased methylation in the SNAI2 and ADAM23 genes associated with de-differentiation and haematogenous dissemination in breast cancers. In: BMC Cancer. 2018, 18(1). 1-12.

Malova, J., Bohmer, D., Luha, J., Pastorakova, A., Cierna, Z. a Braxatorisova, T. 2018. Single umbilical artery and reproduction losses in Slovak population: relation to karyotype and fetal anomalies. In: Bratisl Lek Listy. 2018, 119(6). 330-334.

Mikus Kuracinova, K., Janega, P., Janegova, A. a Cierna, Z. 2018. Neuroendokrinné neoplázie gastrointestinálneho traktu z pohľadu histopatológie. In: Klin Onkol. 2018, 31(3). 167-177.

Cierna, Z., Janega, P., Grochal, F., Ferianec, V., Braxatorisova, T., Strieskova, L., Malova, J., Jungova, P. a Szemes, T. 2017. The First Reported Case of Meckel-Gruber Syndrome Associated With Abnormal Karyotype Mosaic Trisomy 17. In: Pediatr Dev Pathol. 2017, 20(5). 449-454.

Chovanec, M., Cierna, Z., Miskovska, V., Machalekova, K., Svetlovska, D., Kalavska, K., Rejlekova, K., Spanik, S., Kajo, K., Babal, P., Mardiak, J. a Mego, M. 2017. Prognostic role of programmed-death ligand 1 (PD-L1) expressing tumor infiltrating lymphocytes in testicular germ cell tumors. In: Oncotarget. 2017, 8(13). 21794-21805.

Bystricky, B., Cierna, Z., Sieberova, G., Janega, P., Karaba, M., Minarik, G., Benca, J., Sedlackova, T., Jurisova, S., Gronesova, P., Pindak, D., Macuch, J., Mardiak, J. a Mego, M. 2017. Relationship Between Circulating Tumor Cells and Annexin A2 in Early Breast Cancer Patients. In: Anticancer Res. 2017, 37(5). 2727-2734.

Bystricky, B., Jurisova, S., Karaba, M., Minarik, G., Benca, J., Sedlackova, T., Tothova, L., Vlkova, B., Cierna, Z., Janega, P., Manasova, D., Gronesova, P., Pindak, D., Mardiak, J., Celec, P. a Mego, M. 2017. Relationship Between Circulating Tumor Cells and Tissue Plasminogen Activator in Patients with Early Breast Cancer. In: Anticancer Res. 2017, 37(4). 1787-1791.

Kalavska, K., Cierna, Z., Chovanec, M., Takacova, M., Svetlovska, D., Miskovska, V., Obertova, J., Palacka, P., Rajec, J., Sycova-Mila, Z., Machalekova, K., Kajo, K., Spanik, S., Mardiak, J., Babal, P., Pastorekova, S. a Mego, M. 2017. Prognostic value of intratumoral carbonic anhydrase IX expression in testicular germ cell tumors. In: Oncol Lett. 2017, 13(4). 2177-2185.

Jurkovicova, D., Smolkova, B., Magyerkova, M., Sestakova, Z., Kajabova, V. H., Kulcsar, L., Zmetakova, I., Kalinkova, L., Krivulcik, T., Karaba, M., Benca, J., Sedlackova, T., Minarik, G., Cierna, Z., Danihel, L., Mego, M., Chovanec, M. a Fridrichova, I. 2017. Down-regulation of traditional oncomiRs in plasma of breast cancer patients. In: Oncotarget. 2017, 8(44). 77369-77384.

Cierna, Z., Mego, M., Miskovska, V., Machalekova, K., Chovanec, M., Svetlovska, D., Hainova, K., Rejlekova, K., Macak, D., Spanik, S., Ondrus, D., Kajo, K., Mardiak, J. a Babal, P. 2016. Prognostic value of programmed-death-1 receptor (PD-1) and its ligand 1 (PD-L1) in testicular germ cell tumors. In: Ann Oncol. 2016, 27(2). 300-305.

Cierna, Z., Mego, M., Jurisica, I., Machalekova, K., Chovanec, M., Miskovska, V., Svetlovska, D., Kalavska, K., Rejlekova, K., Kajo, K., Mardiak, J. a Babal, P. 2016. Fibrillin-1 (FBN-1) a new marker of germ cell neoplasia in situ. In: BMC Cancer. 2016, 16. 1-7.

Cierna, Z., Varga, I., Danihel, L., Jr., Kuracinova, K., Janegova, A. a Danihel, L. 2016. Intermediate trophoblast--A distinctive, unique and often unrecognized population of trophoblastic cells. In: Ann Anat. 2016, 204. 45-50.

Kalavska, K., Chovanec, M., Zatovicova, M., Takacova, M., Gronesova, P., Svetlovska, D., Baratova, M., Miskovska, V., Obertova, J., Palacka, P., Rajec, J., Sycova-Mila, Z., Cierna, Z., Kajo, K., Spanik, S., Babal, P., Mardiak, J., Pastorekova, S. a Mego, M. 2016. Prognostic value of serum carbonic anhydrase IX in testicular germ cell tumor patients. In: Oncol Lett. 2016, 12(4). 2590-2598.

Mego, M., Cholujova, D., Minarik, G., Sedlackova, T., Gronesova, P., Karaba, M., Benca, J., Cingelova, S., Cierna, Z., Manasova, D., Pindak, D., Sufliarsky, J., Cristofanilli, M., Reuben, J. M. a Mardiak, J. 2016. CXCR4-SDF-1 interaction potentially mediates trafficking of circulating tumor cells in primary breast cancer. In: BMC Cancer. 2016, 16. 1-9.

Smolkova, B., Mego, M., Horvathova Kajabova, V., Cierna, Z., Danihel, L., Sedlackova, T., Minarik, G., Zmetakova, I., Krivulcik, T., Gronesova, P., Karaba, M., Benca, J., Pindak, D., Mardiak, J., Reuben, J. M. a Fridrichova, I. 2016. Expression of SOCS1 and CXCL12 Proteins in Primary Breast Cancer Are Associated with Presence of Circulating Tumor Cells in Peripheral Blood. In: Transl Oncol. 2016, 9(3). 184-190.

Mego, M., Cierna, Z., Janega, P., Karaba, M., Minarik, G., Benca, J., Sedlackova, T., Sieberova, G., Gronesova, P., Manasova, D., Pindak, D., Sufliarsky, J., Danihel, L., Reuben, J. M. a Mardiak, J. 2015. Relationship between circulating tumor cells and epithelial to mesenchymal transition in early breast cancer. In: BMC Cancer. 2015, 15. 1-9.

Matuskova, M., Kozovska, Z., Toro, L., Durinikova, E., Tyciakova, S., Cierna, Z., Bohovic, R. a Kucerova, L. 2015. Combined enzyme/prodrug treatment by genetically engineered AT-MSC exerts synergy and inhibits growth of MDA-MB-231 induced lung metastases. In: J Exp Clin Cancer Res. 2015, 34. 1-11.

Mego, M., Karaba, M., Minarik, G., Benca, J., Sedlackova, T., Tothova, L., Vlkova, B., Cierna, Z., Janega, P., Luha, J., Gronesova, P., Pindak, D., Fridrichova, I., Celec, P., Reuben, J. M., Cristofanilli, M. a Mardiak, J. 2015. Relationship between circulating tumor cells, blood coagulation, and urokinase-plasminogen-activator system in early breast cancer patients. In: Breast J. 2015, 21(2). 155-160.

Fridrichova, I., Smolkova, B., Kajabova, V., Zmetakova, I., Krivulcik, T., Mego, M., Cierna, Z., Karaba, M., Benca, J., Pindak, D., Bohac, M., Repiska, V. a Danihel, L. 2015. CXCL12 and ADAM23 hypermethylation are associated with advanced breast cancers. In: Transl Res. 2015, 165(6). 717-730.

Cierna, Z., Mego, M., Janega, P., Karaba, M., Minarik, G., Benca, J., Sedlackova, T., Cingelova, S., Gronesova, P., Manasova, D., Pindak, D., Sufliarsky, J., Danihel, L., Reuben, J. M. a Mardiak, J. 2014. Matrix metalloproteinase 1 and circulating tumor cells in early breast cancer. In: BMC Cancer. 2014, 14(1). 1-8.

Cierna, Z., Mego, M., Janega, P., Karaba, M., Minarik, G., Benca, J., Sedlackova, T., Cingelova, S., Manasova, D., Pindak, D., Sufliarsky, J., Reuben, J. M. a Mardiak, J. 2014. Korelácia expresie matrix metaloproteinázy 1 a prítomnosti cirkulujúcich nádorových buniek u pacientok so včasným karcinómom prsníka. In: Zborník vedeckých prác študentov a doktorandov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 2014. 140-144.

Janega, P., Klimentova, J., Barta, A., Kovacsova, M., Vrankova, S., Cebova, M., Cierna, Z., Matuskova, Z., Jakovljevic, V. a Pechanova, O. 2014. Red wine extract decreases pro-inflammatory markers, nuclear factor-kappaB and inducible NOS, in experimental metabolic syndrome. In: Food Funct. 2014, 5(9). 2202-2207.

Mego, M., Cholujova, M., Gronesova, P., Karaba, M., Minarik, G., Sedlackova, T., Manasova, D., Cierna, Z., Pindak, D., Sufliarsky, J., Reuben, J. M. a Mardiak, J. 2014. Correlation between circulating tumor cells (CTC) and plasma cytokines and angiogenic factors (CAF) in early breast cancer patients. In: J Clin Oncol. 2014, 32(15 Suppl). e22038.

Danihel, L., Cierna, Z., Mikus Kuracinova, K., Palkovič, M., Korbel, M. a Danihel, L. 2014.  Význam imunohistochemického vyšetrenia pri diferenciálnej diagnostike gestačnej trofoblastovej choroby. In: Onkologia. 2014, 9(5), 281-284.

Danihel, L., Cierna, Z., Mikus Kuracinova, K., Sisovsky, V., Palkovič, M. a Danihel, L. 2014. Histopatologická diagnostika gestačných trofoblastových nádorov. In: Gyn pre prax. 2014, 12(3), 150-153.

Smolkova, B., Mego, M., Zmetakova, I., Kajabova, V., Krivulcik, T., Karaba, M., Benca, J., Minarik, G., Sedlackova, T., Cierna, Z. a Fridrichova, I. 2014. ADAM23 methylation negatively associates with circulating tumour cells presence in breast cancer patients. CLEPSO: 4th International Meeting Dusseldorf, Germany: 2014. 27.

Mego, M., Cierna, Z., Svetlovska, D., Macak, D., Machalekova, K., Miskovska, V., Chovanec, M., Usakova, V., Obertova, J., Babal, P. a Mardiak, J. 2013. PARP expression in germ cell tumours. In: J Clin Pathol. 2013, 66(7). 607-612.

Mego, M., Karaba, M., Cierna, Z., Janega, P., Minarik, G., Benca, J., Sedlackova, T., Manasova, D., Gronesova, P., Pechan, J., Reuben, J. M. a Mardiak, J. 2013. Correlation between tumor expresion of matrix metalloproteinase 1 and circulating tumor cells in early breast cancer patients. ISMRC 9th International Symposium on Minimal Residual Cancer. Paris, France: 2013. 70.

Mego, M., Karaba, M., Minarik, G., Benca, J., Sedlackova, T., Tothova, L., Vlkova, B., Cierna, Z., Janega, P., Manasova, D., Luha, J., Gronesova, P., Pechan, J., Fridrichova, I., Celec, P., Reuben, J. M., Cristofanilli, M. a Mardiak, J. 2013. Correlation between blood markers of hemostasis and circulating tumor cells (CTCs) in early breast cancer patients. In: Cancer Res. 2013, 73(24 Suppl). P1-04-02.

Fridrichova, I., Zmetakova, I., Smolkova, B., Mego, M., Cierna, Z., Kajabova, V., Krivulcik, T. a Danihel, L. 2013. Variable DNA methylation profiles and protein expressions in breast cancer patients. In: EJC. 2013, 49(Suppl. 2). 149.

Danihel, L., Sisovsky, V., Cierna, Z., Palkovic, M., Fridrichova, I. a Repiska, V. 2013. Immunohistochemical expression of some markers of invasivity in breast cancer. In: Virchows Arch. 2013, 463(2). 248.

Cierna, Z., Palkovic, M., Danihel Ml, L., Danihel, L., Repiska, V., Vojtassak, J. a Korbel, M. 2012. [Expression of p57 marker in differential diagnosis of complete and partial mole - correlation with DNA analysis]. In: Cesk Patol. 2012, 48(4). 218-221.

Adamcikova, Z., Wachsmannova, L., Hainova, K., Stevurkova, V., Holec, V., Ciernikova, S., Cierna, Z., Janega, P., Babal, P., Mego, M. a Zajac, V. 2012. Study of the APC gene function in the mouse APC+/APC1638N model. In: Neuro Endocrinol Lett. 2012, 33(1). 26-33.

MUDr. Andrea Janegová, PhD

Pseudoglandulárny névus - zriedkavá morfológia melanocytového névu A. Janegová, P. Janega, P. Babál. Newslab. - Roč. 8, č. 1 (2017), s. 21-24.

Plantar subcutaneous sarcoidosis - a rare form of skin sarcoidosis: unusual plantar aponeurosis location of sarcoidosis as primary manifestation of asymptomatic systemic disease A. Janegová [et al.] Journal of Cutaneous Pathology. - Vol. 43, No. 5 (2016), s. 475-477.

The role of Epstein-Barr virus infection in the development of autoimmune thyroid diseases A. Janegová [et al.] Endokrynologia Polska. - Vol. 66, No. 2 (2015), s. 132-136.

Immunohistochemical analysis of potential targets in desmoid tumor therapy A. Janegová [et al.] Virchows Archiv. - Vol. 461, Suppl. 1 (2012), s. S227.

Burkitt lymphoma with unusual granulomatous reaction. A case report A. Janegova [et al.] Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 56, č. 1 (2011), s. 19-22.

Úloha AKT signalizačnej dráhy v progresii plazmocytómu A. Janegová, L. Feketeová. 50. fakultná konferencia študentskej vedeckej a odbornej činnosti a 6. vedecká konferencia doktorandov LF UK [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - ISBN 978-80-223-3088-6. - S. 78-81 [CD-ROM].

Imunohistochemická detekcia proteínu ZAP-70 a jej význam v diagnostike B-CLL A. Urbánová [et al.] Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 45, č. 2 (2009), s. 40-45.

Epstein-Barr virus infection in the development of autoimmune thyroid diseases A. Urbánová, P. Babál, P. Janega. Virchows Archiv. - Vol. 455, Suppl. 1 (2009), s. S377.

Immunohistochemical detection of ZAP-70 as novel diagnostic marker of chronic B-lymphocytic leukemia. The use of chemical amplification system increases sensitivity and specificity of the method A. Urbanová, P. Janega, P. Babál. European Journal of Medical Research. - Vol. 11, Suppl. II (2006), s. 124-125.

MUDr. Lucia Šarvaicová (rod. Kolenová)

1. Kolenová L et al. Is connexin-43 involved in antiarrhytmic effects of atorvastatin and omega-3 fatty acids in hereditary hypertriglyceridemic rats? Kardiológia/Cardiology. ISSN 1210-0048. Roč. 17, Suppl. 2 (2008), s. 19.

2. El- -Hassoun O, Guller L, Ivičičová Z, Kolenová L, Kopáni M, Porubský J, Jakubovský J. Penové bunky v slezine. In Patológia infekčných a geografických chorôb. Bratislava: Vydavateľstvo KT, 2008. ISBN 978-80-8056-625-8. S. 14 – 15.

3. Šišovský V, Palkovič M, Martanovič P, Štvrtina S, Porubský J, Bunčeková B, Babál P, Danihel Ľ, Kopáni M, Kolenová L. Atypical complication of aortal aneurysm rupture. In Health and health determinants in unified Europe in the area of public health, nursing, laboratory investigating methods and social work. Trnava: Trnavská univerzita, 2008. ISBN 978-808082-230-9. S. 57.

4. Šišovský V, Palkovič M, Martanovič P, Štvrtina S, Porubský J, Bunčeková B, Babál P, Danihel Ľ, Kopáni M, Kolenová L. Generalized infection by herpes simplex virus at the 23-yeard-old woman. In Health and health determinants in unified Europe in the area of public health, nursing, laboratory investigating methods and social work. Trnava: Trnavská univerzita, 2008. ISBN 978-808082-230-9. S. 57.

5. Kolenová L et al. Anti - fibrillating effects of hypolipidemic compounds is linked with upregulation of myocardial connexin – 43. In Eds.: N. Tribulová, Ľ. Okruhlicová. J. Slezák Experimental Approaches in BAsic Research and Diagnostic of Diseases: Tailoring the Treatment. Bratislava: VEDA, 2008. ISBN 978-80-970077-9-9. S. 145 – 153.

6. Knezl V, Bačová B, Kolenová L, Mitašíková M, Weismann P, Dřímal J, Tribulová N. Distinct lethal arrhythmias susceptibility is associated with sex-related difference in myocardial connexin-43 expression. Neuroendocrinology Letters. ISSN 0172-780X. Vol. 29, No. 5 (2008), s. 798-801.

7. Kolenová L et al. Konexíny v myokarde HTG potkanov a ich ovplyvnenie omega-3-mastnými kyselinami. In 44. slovenský kongres patológov [elektronický zdroj]. Martin: [s.n.], 2009. S. 3.

8. Jakubovský J, Lukáč L, Guller L, El – Hassoun O, Kolenová L, Kubíková E, Beňuška J. Ľudský apendix, štruktúrne základy funkcie. In 44. slovenský kongres patológov [elektronický zdroj]. Martin: [s.n.], 2009. S. 2.

9. Kolenová L et al. Influence of conexins in hypertriacylglycemic rat myocardium by the omega-3 unsaturated fatty acids and by the Atorvastatin. In Morphology 2009. Praha: Univerzita Karlova, Lekárska fakulta, 2009. ISBN 978-80-254-3882-4. S. 88.

10. Bačová B, Radošinská J, Kolenová L, Glugošová K, Barančík M, Weismann P, Okruhlicová Ľ, Tribulová N. Cell-to-cell coupling protein, connexin-43, is most likely involved in antifibrillating effects of atorvastatin and omega-3 fatty acids in structurally remodeled rat hearts.Heart Failure 2009 [elektronický dokument]. Nice: [s.n.], 2009. S. 1.

11. Bačová B, Radošinská J, Kolenová L, Glugošová K, Barančík M, Knezl V, Weismann P, Okruhlicová Ľ, Tribulová N. Myocardial conexin-43 is most likely involved in antifibrillating effects of atorvastatin and omega-3 fatty acids in rats suffering from hypertriglyceridemia and hypertension. In 19th European Meeting on Hypertension. Milan: [s.n.], 2009. S. 89.

12. Kubíková E, Barčíková A, Šelmeciová P, Guller L, Kolenová L, Lukáč L, Kopáni M, Beňuška J, Novotný J, Polák Š. Neuron specific enolase in the vermiform appendix wall. In Morphology 2009. Plzeň: Univerzita Karlova, Lekárska fakulta, 2009. ISBN 978-80-254-3882-4. S. 100.

13. Kubíková E, Šelmeciová P, Guller L, Barčíková A, Kolenová L, Lukáč L, Kopáni M, Cingel V, Beňuška J. Glial acidic in the vermiform appendix wall. In Morphology 2009. Plzeň: Univerzita Karlova, Lekárska fakulta, 2009. ISBN 978-80-254-3882-4. S. 103.

14. Kubíková E, Šelmeciová P, Guller L, Barčíková A, Kolenová L, Lukáč L, Kopáni M, Beňuška J. S-100 protein in the vermiform appendix wall. In Morphology 2009. Plzeň: Univerzita Karlova, Lekárska fakulta, 2009. ISBN 978-80-254-3882-4. S. 102.

15. Kubíková E, Šelmeciová P, Guller L, Barčíková A, Kolenová L, Lukáč L, Kopáni M, Šteňová J, Beňuška J. Neurofilaments in the vermiform appendix wall. In Morphology 2009. Plzeň: Univerzita Karlova, Lekárska fakulta, 2009. ISBN 978-80-254-3882-4. S. 104.

16. Radošinská J, Bačová B, Kolenová L, Dlugošová K, Barančík M, Knezl V, Weismann P, Okruhlicová l, Tribulová N. Modulation of myocardial gap junctional communication, a possible mechanism involved in anti-fibrillating effects of omega-3 FA and atorvastatin. In 14th World Congress on Clinical Nutrition and 5th International Congress on Cardiovascular Diseases. Košice: [s.n.], 2009. S. 1.

17. Šišovský V, Bučeková B, Kolenová L, Palkovič M, Repiská V, Masák V, Tsukamoto T, Minoo P, Danihel Ľ. The identification of the pro-apoptotic Bcl-2-associated X protein (BAX) in physiological and malignant human endometrial tissue. In Topic: Health and Quality of life. Trnava: Trnava University, 2009. S. 55-56.

18. Kubíková E, Šelmeciová P, Guller L, Barčíková A, Kolenová L, Lukáč L, Kopáni M, Šteňová J, Beňuška J. S-100 reakčný proteín v stene ľudského apendixu. In Princípy eHealth vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a edukácia pacienta [elektronický zdroj]. Bratislava: Asklepios, 2009. ISBN 978-80-7167-145-9. S. 114.

19. Kubíková E, Šelmeciová P, Guller L, Barčíková A, Kolenová L, Lukáč L, Kopáni M, Šteňová J, Beňuška J. Neurofilamenty v stene ľudského apendixu. In Princípy eHealth vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a edukácia pacienta [elektronický zdroj]. Bratislava: Asklepios, 2009. ISBN 978-80-7167-145-9. S. 115.

20. Kubíková E, Šelmeciová P, Guller L, Barčíková A, Kolenová L, Lukáč L, Kopáni M, Cingel V, Beňuška J. Kyslý gliový proteín v stene ľudského apendixu. In Princípy eHealth vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a edukácia pacienta [elektronický zdroj]. Bratislava: Asklepios, 2009. ISBN 978-80-7167-145-9. S. 116.

21. Kubíková E, Šelmeciová P, Guller L, Barčíková A, Kolenová L, Lukáč L, Kopáni M, Beňuška J, Novotný J, Polák Š. Enoláza špecifická pre neuróny v stene apendixu . In Princípy eHealth vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a edukácia pacienta [elektronický zdroj]. Bratislava: Asklepios, 2009. ISBN 978-80-7167-145-9. S. 117.

22. Kolenová L, Dlugošová K, Bačová B, Šišovský V, Jakubovský J, Tribulová N. Ovplyvnenie myokardu HTG potkanov účinkom omega-3-mastných kyselín a atorvastatínu. In Lojdov histochemický deň. Bratislava: Slovenská histochemická a cytochemická spoločnosť, 2009. S. 7 – 8.

23. Bačová B, Radošinská J, Kolenová L, Knezl V, Barančík M, Weismann P, Okruhlicová L, Tribulová N. Modulation of myocardial cell-to-cell communication is most likely involved in antiarrhythmic effects of omega-3 FA and atorvastatin. Physiological Research. ISSN 0862-8408. Roč. 59, č. 2 (2010), s. 13.

24. Bačová B, Radošinská J, Knezl V, Kolenová L, Weismann P, Navarová J, Barančík M, Mitašíková M, Tribulová N. Omega-3 fatty acids and atorvastatin suppress ventricular fibrillation inducibility in hypertriglyceridemic rat hearts: implication of intercellular coupling protein, connexin-43. Journal of Physiology and Pharmacology. ISSN 0867-5910. Vol. 61, No. 6 (2010), s. 717 - 723.

25. Kolenová L, Dlugošová K, Bačová B, Šišovský V, Jakubovský J, Tribulová N. Changes of connexin-43 expression in a rat myocardium with hypertriacylglycerolemia by the influence of omega-3 fatty acids and atorvastatine. European Journal of Clinical Investigation. ISSN 0014-2972. Vol. 41, Suppl. 1 (2011), s. 5 – 6.

26. Biró C, Kopáni M, Kopániová A, Žitňanová I, El – Hassoun O, Minoo P, Kolenová L, Šišovský V, Čaplovičová M, Štvrtina S, Gálfiová P, Guller L, Jakubovský J. Iron accumulation in human spleen in autoimmune thrombocytopenia and hereditary spherocytosis. Bratislavské lekárske listy. ISSN 0006-9248. Roč. 113, č. 2 (2012), s. 92-94.