Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí je povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Fakultná nemocnica Trnava je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje zdravotnú starostlivosť – ústavnú, ambulantnú a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z.z.“) a to za podmienok ustanovených v zákone č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o poskytnutie informácií je možné podať:

- písomne na adrese Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

- elektronickou poštou na email FN Trnava

- telefonicky na čísle 033/5536 444, v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod

- faxom na čísle 033/5536 224

- ústne na oddelení právnych služieb Fakultnej nemocnice (ďalej len „FN“ ) Trnava v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod

Na uvedených kontaktoch je možné podať aj návrhy, podnety, alebo iné podania.

Zo žiadosti o poskytnutie informácií musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Na žiadosť žiadateľa FN Trnava písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie. Žiadosti sa vybavujú v súlade so zákonom o slobode informácií v lehote 8 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobode informácií, ak tento zákon neupravuje inak. Zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona o slobode informácií) je možné lehotu predĺžiť najviac o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobode informácií. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný najneskôr pred uplynutím lehoty na sprístupnenie informácií.

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu FN Trnava o odmietnutí požadovanej informácie možno podať písomné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva na adresu FN Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava. Doručené odvolanie FN Trnava bezodkladne odstúpi Ministerstvu zdravotníctva SR. O odvolaní proti rozhodnutiu FN Trnava rozhoduje Ministerstvo zdravotníctva SR v súlade s § 19 ods.3 zákona o slobode informácií v lehote do 15 dní od doručenia odvolania. Z odvolania musí byť zrejmé kto odvolanie podáva, voči ktorému rozhodnutiu smeruje a čo sa navrhuje.

Prehľad niektorých predpisov upravujúcich postup FN Trnava pri poskytovaní informácií podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona o slobode informácií:

1. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Zákon č.215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

6. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

7. Zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Opatrenia ministra zdravotníctva SR, ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií a spôsob úhrady je súčasťou smernice, ktorou sa ustanovuje postup, spôsob a výška platieb za poskytnuté služby vo FN Trnava pre obyvateľstvo. SM -2020-01 zverejnená na webovej stránke www.fntt.sk.

Likvidácia nebezpečného odpadu

Fakultná nemocnica Trnava zabezpečuje zneškodňovanie nebezpečného odpadu triedy 18:

180101 ostré predmety
180102 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv
180103 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
180104 odpady,ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr.obväzy,sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorázové odevy, plienky...)
180108 cytotoxické a cytostatické liečivá
180109 liečivá iné ako uvedené v 180108
180201 ostré predmety okrem 180202
180203 odpady,ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
180207 cytotoxické a cytostatické liečivá
180208 liečivá iné ako uvedené v 180207

Odpad musí byť vydokladovaný sprievodným a identifikačným listom odpadu.

Bližšie informácie na tel. č. 0905 219 424. 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Spôsob podávania, evidovania a preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach FN Trnava upravuje vnútorný predpis SM 2019-05 Smernica, ktorou sa upravuje postup pri podávaní, evidovaní a preverovaní oznámení protispoločenskej činnosti doručených zamestnávateľovi.

Vo FN Trnava plní úlohy zodpovednej osoby pre účely tohoto zákona referentka referátu sťažností.

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona môžu zamestnanci FN Trnava podať:

a) elektronickou poštou na adresu oznamovaniepsc@fntt.sk, ktorá je prístupná nepretržite,

b) písomne poštou zaslanou na adresu: Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žarnova 11, 917 75 Trnava, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK ZODPOVEDNEJ OSOBY –– PROTISPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ- NEOTVÁRAŤ“.

Informácie ako podať sťažnosť.

Postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa:

- domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,

- poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. 

Podávanie sťažnosti:

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať:

 - v listinnej podobe  poštou na adresu Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 02 Trnava alebo priamo do podateľne Fakultnej nemocnice (ďalej len „FN“) Trnava 

 - v elektronickej  podobe, ktorá musí byť autorizovaná  elektronickým podpisom osoby, ktorej sa sťažnosť týka. Sťažnosť podaná elektronickou poštou na emailovú adresu fntt@fntt.sk, ktorá nie je autorizovaná elektronickým podpisom sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ potvrdí svojím podpisom do 5 pracovných dní od jej podania, inak sa sťažnosť odloží.

Ak sa sťažovateľ dostaví do FN Trnava osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, referát sťažností (pavilón L, 2. poschodie) sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ak sa do FN Trnava dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví referent referátu sťažností FN Trnava.

Sťažnosť  musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa a vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť podáva osoba, ktorej sa sťažnosť týka. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. 

Lehota na vybavenie sťažnosti:

Lehota na vybavenie sťažnosti je 60 pracovných dní a začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia sťažnosti do FN Trnava.

Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti:

Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

VEREJNÉ VYHLÁSENIE týkajúce sa výroby a používania in vitro diagnostických zdravotníckych pomôcok v zmysle Nariadenia EP a R(EÚ) 2017/746 (IVDR)