Oddelenia

Oddelenie klinickej farmakológie

Oddelenie klinickej farmakológie poskytuje klinicko-farmakologickú konziliárnu činnosť pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici v Trnave.  Klinicko-farmakologické konzíliá zahŕňajú predovšetkým odporučenia pre antibiotickú liečbu, úpravu farmakoterapie s ohľadom na potenciálne interakcie, alergie, ostatné ochorenia, vek, tehotenstvo a funkciu eliminačných orgánov. Ďalej okrem iného zabezpečuje poskytovanie komplexných informácií o liekoch, posúdenie rizika teratogenity liekov, interpretáciu sérových koncentrácií liečiv, hlásenie nežiaducich účinkov liekov. Klinický farmakológ sa tiež aktívne zúčastňuje práce odborných komisií.

Referát biomedicínskeho výskumu a Referát klinického skúšania

Tieto referáty vytvárajú administratívne a logistické zázemie pre realizáciu projektov biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania. Sú kontaktným miestom pre zadávateľov projektov akademického výskumu a klinických skúšaní. 

Výkony

 • komplexné liekové poradenstvo pre zdravotnícky personál
 • klinicko-farmakologické konzultácie pre hospitalizovaných pacientov:
  • antibiotická liečba
  • analýza farmakoterapie
  • úprava dávkovacích režimov s ohľadom na funkcie eliminačných orgánov
  • interpretácia sérových koncentrácií liečiv
  • posudzovanie rizika teratogenity + liečba v období tehotenstva
 • hlásenie nežiaducich účinkov liekov
 • práca v komisiách (Etická komisia, Komisia pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku, Komisia pre racionálnu antibiotickú liečbu a politiku)
 • administratívne a logistické zabezpečenie biomedicínskeho výskumu

Tím

Kontakty

 • Všeobecné telefónne číslo: +421 33 5938 323
 • Adresa (kde sa v nemocnici nachádza klinika): budova Nemocničnej lekárne, 2. poschodie, č. dverí 3
 • Email : zuzana.javorova@fntt.sk

Objednanie pacienta

Publikačná a prednáškova činnosť

Špeciálne požiadavky kliniky

Objednávanie konzílií pre hospitalizovaných pacientov zabezpečuje ošetrujúci lekár

Zdravotnícky personál sa podieľa aktívne i pasívne na prednáškovej činnosti, psychiatrické oddelenie ako garant organizuje odborné prednáškové podujatia

V blízkej dobe by malo dôjsť ku zmene priestorov.