Oddelenia

Psychiatrické oddelenie

Psychiatrické oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom od 18. roku života s diagnózami schizofrénie, organickými poruchami, afektívnymi poruchami, poruchami osobnosti, neurotickými poruchami, mentálnymi retardáciami a rôznymi typmi závislostí.

Na psychiatrické oddelenie sa chorí prijímajú aj za účelom diagnostickým a liečebným spravidla na odporúčanie ošetrujúceho lekára, ale aj cestou APS a RZP. Bez súhlasu možno prevziať pacienta do ústavnej psychiatrickej  starostlivosti len v prípadoch uvedených v § 14, odst. 2, písm. b.

Výkony

 • Ústavná  psychiatrická starostlivosť pacientom s duševnými poruchami, ktorým nie je možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť ambulantne, respektíve ktorých zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť.
 • Diagnostika  a terapiu rôznych typov psychotických porúch, akútnych psychiatrických stavov, závislostí, organických duševných porúch, afektívnych a úzkostných porúch, porúch osobnosti, porúch príjmu potravy atď.
 • Individuálne sedenia so psychológom
 • Skupinové sedenia , komunitné stretnutia
 • Psychoterapeutické aktivity a techniky (arteterapia, relaxácie, muzikoterapia, biblioterapia, didaktoterapia…)
 •  Elektrokonvulzívna liečba

Tím

MUDr. Ivan Karbula

Primár Psychiatrického oddelenia FN Trnava

Mgr. Edita Zezulková

Vedúca sestra

Ďalší členovia tímu

Lekári:

MUDr. Kamila Ivanová, ( 033/5938418)

MUDr. Stanislava Harčárová, ( 033/5938418)

MUDr. Tomáš Bečár, ( 033/5938418)

MUDr. Zuzana Krautschnaiderová, ( 033/5938418)

MUDr. Tomáš Dranga, ( 033/5938418)

MUDr. Peter Chvojka, ( 033/5938418)

MUDr. Lenka Mojžišová, ( 033/5938418)

MUDr. Dominika Vargová Mária, ( 033/5938418)

Psycholológovia:

Mgr. Michal Záhradník, ( 033/5938620)

Mgr. Simona Kučerová, ( 033/5938620)

Mgr. Klaudia Drabiková Kraushuberová ,( 033/5938620)

Mgr. Lucia Gabošová, ( 033/5938620)

Sestry:

Zuzana Katrušáková – staničná sestra (033/5938411)

Katarína Hrobárová, (033/5938411)

Denisa Bartková, (033/5938411)

Bc. Nikol Bezáková, (033/5938411)

Marta Brocková, (033/5938411)

PhDr. Jozef Fagala, (033/5938411)

Zuzana Hradská, (033/5938411)

Mária Kubičková, (033/5938411)

Nora Mrvová, (033/5938411)

Miroslava Petušíková, (033/5938411)

Jaroslav Pikna, (033/5938411)

Anna Richtáriková, (033/5938411)

Miroslav Šatura, (033/5938411)

Natália Šimová, (033/5938411)

Bc. Jana Patrášová, (033/5938411)

Anna Vidová, (033/5938411)

Bc. Július Zátezal, (033/5938411)

Návštevne hodiny

Streda
14.00 - 17.00
Sobota
14.00 - 17.00
Nedeľa
14.00 - 17.00

Kontakty

 • Pacienti chodba: 033/5938421
 • Sestry: 033/5938411,
 • Lekári: 033/5938418, 033/5938305
 • dokumentačná sestra: 033/5938412,
 • psychiatria@fntt.sk
Psychiatrické oddelenie sa nachádza v starom areály nemocnice v budove psychiatrického oddelenia na 1. poschodí. Budova je označená veľkým písmenom P.

Jednotky a ambulancie/pracoviská

Denný psychiatrický stacionár pri Psychiatrickom oddelení

Príjem pacienta

Špeciálne požiadavky kliniky

Psychiatrická ambulancia

Psychiatrická ambulancia poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť pacientom s duševnými poruchami - diagnostiku, liečbu, dispenzarizáciu.

Ordinačné hodiny
Utorok: 07.30 - 15.30

Kontakt: psychiatria@fntt.sk

lekár MUDr. Ivan Karbula: 033/5938797
sestra Zuzana Katrušáková : 033/5938770

Je určený na doliečovanie dospelých pacientov s rôznymi psychiatrickými diagnózami (depresie, psychózy, organické poruchy, závislosti).

Zameranie: aktivizácia formou psychosociálnej rehabilitácie, individuálna a skupinová psychoterapia arteterapia, ergoterapie, muzikoterapia.

Denne od 8,00 hod- 14,30hod.

V stacionári sa podáva /bezplatne/ obed .

Kontakt: Mgr. Angela Drličková- liečebný pedagóg 033/5938419

Príjem pacientov na oddelenie sa vykonáva v príjmovej ambulancii na 1. poschodí psychiatrického oddelenia, kde lekár rozhodne o hospitalizácii. Vrchné časti odevu pacientov sa ukladajú po ich spísaní do šatne pacientov na oddelení. Cennosti a osobné veci, ktoré nemôže mať pacient u seba  sa označia a spíšu do sesterskej prijímacej správy a uskladnia v trezore, každý pacient má svoj trezor na vyšetrovni, kde má prístup len zdravotný personál. Pacient sa prezlečie do pyžama, alebo domáceho oblečenia. Používanie mobilných telefónov je povolené len v čase nato vyhradenom. Pacienti majú povolené fajčenie vo vyhradených priestoroch.

Vychádzky z oddelenia povoľuje primár alebo ošetrujúci lekár. Oddelenie je zabezpečené kamerovým systémom.

Zdravotnícky personál sa podieľa aktívne i pasívne na prednáškovej činnosti, psychiatrické oddelenie ako garant organizuje odborné prednáškové podujatia