Kliniky

Klinika infektológie

Klinika infektológie Fakultnej nemocnice v Trnave poskytuje diagnosticko-liečebné služby pre cca 556 000 obyvateľov Trnavského kraja. Od 1. 7. 2011, po zrušení lôžkového oddelenia v Skalici, je jediným pracoviskom v Trnavskom kraji. Sídli v samostatnej budove nemocničného areálu.

Klinika infektológie je výučbovou základňou FZaSP Trnavskej univerzity. Poskytuje odborné prednášky a praktické cvičenia pre študentov. 

Ročne je vyšetrených približne 8000 pacientov na ambulancii a máme viac ako 1200 hospitalizovaných pacientov .

Výkony

FMT – fekálna mikrobiálna transplantácia V spolupráci s Centrom mikrobiológie a prevencie infekcií Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity realizujeme v indikovaných  prípadoch transplantáciu stolice pri liečbe klostridiových infekcií. Pracovisko realizuje diagnostiku, liečbu aj prevenciu infekčných ochorení, dispenzarizuje pacientov s chronickými  hepatotídami. V rámci infektologickej ambulancie pracuje aj poradenstvo pred vycestovaním do krajín tropickej a subtropickej oblasti, vrátane očkovania proti žltej zimnici s vystavením medzinárodného očkovacieho preukazu. Každoročne očkujeme aj proti chrípke, kliešťovej meningoencefalitíde, pneumokokom, meningokokom, vírusovej hepatitíde, besnote… Na klinike od roku 2006 pracuje aj Centrum pre diagnostiku a liečbu chronických vírusových hepatitíd B a C typu. Možnosť anonymného bezplatného testovania na HIV.

Tím

doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.

Prednostka Kliniky infektológie FN Trnava a TU

Ďalší členovia tímu

Lekári:

MUDr. Patrícia Babjaková – zástupca primára  -033/5938779

MUDr. Kristína Kutná, PhD  033/5938733

MUDr. Issiali Hassane 033/5938733

MUDr. Lenka Rolincová 033/5938726

Prof. MUDr. Anna Strehárová, PhD – 033/5938728

MUDr. Soňa Vešperová 033/5938726

MUDr. Adam Zelenák 033/5938726

Sestry:

Adámková Veronika

Blažeková Terézia

Bc. Černá Mária

Gajdošová Martina

Mgr. Gríková Mária

Karabaič Soňa

Bc. Krajčovičová Jarmila

Lacková Renáta

Macáková Renáta

Marková Kamila

Pažitková Miroslava

Plesková Eliška

Slamková Eva

Slováková Ivona

Mgr. Škrochová Mária

Vindišová Iveta

Vrábliková Valéria

Vydrová Darina

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Z hygienicko- epidemiologických dôvodov  je klinika infektológie uzavretým pracoviskom, a preto návštevy na izbách pacientov nie sú povolené.

Len vo výnimočných prípadoch sú návštevy na izbe pacienta  povolené  a to so súhlasom vedenia kliniky.

 • Odovzdať osobné vecí pre pacientov je možné pri hlavnom vchode na kliniku. Po zazvonení na príslušné poschodie preberie veci pre pacienta službukonajúci personál.

KONTAKTY

 • FN Trnava, A: Žarnova 11, telefón: 033/5938 111  fax: 033/5938768
 • Klinika infektológie, samostatná budova v starej časti areálu, označenie budovy S
 • Telefonický kontakt: 033/5938 111,
 • ženská časť: kl 730,
 • mužská časť: kl 731,
 • časť A: kl 734, ambulancia kl 728, 724

JEDNOTKY A AMBULANCIE/PRACOVISKÁ

PRÍJEM PACIENTA

OBJEDNANIE PACIENTA

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

PUBLIKAČNÁ A PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ

Odborná ambulancia infektológie

Je špecializovaná infektologická ambulancia pre diagnostiku a liečbu prenosných chorôb.

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok: 7:30 – 15:30

Kontakt: 033/59 38 724

Pracovisko pre diagnostiku a liečbu chronických vírusových hepatitíd

Ambulancia slúži na sledovanie a liečbu pacientov po prekonaní vírusových hepatitíd B a C.

Ordinačné hodiny:
Utorok 7:30 – 11:00 a streda: 7:30 – 15:30

Kontakt: 033/59 38 728

Ambulancia pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu

Ambulancia slúži pre ľudí, ktorí cestujú do zahraničia a potrebujú špeciálne očkovanie alebo konzultáciu. Ide o očkovanie pred cestou do rizikovej oblasti, pričom sa jedná o vakcíny, akými sú hepatitída A, B, brušný týfus, žltá zimnica, japonská encefalitída, besnota, profylaxia malárie a iné. 

Ambulancia je určená aj cudzincom mimo krajín EÚ, ktorí potrebujú vstupné vyšetrenie potrebné pre povolenie pobytu na území SR. Vyšetrenie zahŕňa kompletnú diagnostiku nebezpečných chorôb, ktoré môžu ohroziť verejné zdravie občanov SR.

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 8:30 – 15:00
Štvrtok: 8:30 – 15:00
Piatok: 8:30 – 15:00

Kontakt: 033/59 38728

O príjme pacienta za účelom  hospitalizácie rozhoduje lekár pracujúci na príjmovej ambulancii. Pacient musí mať výmenný lístok a bude sa hlásiť u ambulantnej sestry, na prízemí kliniky vpravo.

Pacient si prinesie osobné veci / pyžamo, župan, prezuvky, hygienické potreby, lieky, ktoré dlhodobo užíva, zdravotnú dokumentáciu, event. výpis zo zdravotnej dokumentácie .... /

Telefonické objednanie pacienta na ambulanciu pre liečbu chronických hepatitíd je možné počas pracovného týždňa od 8,00-12,00 hod na telefónnom čísle : 033/5938728, 033/5938768

Klinika infektológie ponúka 2 nadštandardné  izby:

 • Vybavenie izby: 1-lôžková izba s polohovateľnou posteľou, rýchlo varná kanvica, TV prijímač, wifi, kreslá, stôl, chladnička, skriňa, samostatné WC
 • Vzhľadom k akútnym príjmom pacientov nie je možnosti objednania nadštandardnej izby
 • Cenník (bude priložená všeobecná príloha)

 

 • Pracovisko je zapojená do výskumnej činnosti – placebom kontrolované, randomizované klinické skúšanie fázy 3, so zaslepeným pozorovateľom, hodnotiace účinnosť, bezpečnosť a znášanlivosť vakcíny Clostrídium dificile u dospelých pacientov vo veku najmenej 50 rokov

/ riešiteľ: prof. MUDr. Strehárová, PhD, MUDr. Babjaková, PhD/

Aktuálne kapitoly z infektológie/ Strehárová, A. a kol.:  (Bratislava 2007)

Liečba chrípky /Strehárová, A. In Chrípka - Alexander Sabó, VEDA:2007

Neuroinfections due to Listeria monocytogenes/ Strehárová, A., et al. In Neuroendocrinology Letters, 2007, 28 (Suppl. 3) , pp. 20-21

Human dirofilariosis in the Slovak Republic - A case report/ Ondriska, F., Lengyel, D., Miterpáková, M., Lengyelová, B., Strehárová, A., Dubinský, P. In Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2010. Vol.17, No.1, pp. 169-171

Comparison of postsurgical and community acquired bacterial meningitis - Analysis of 372 cases within a nationwide survey/ Streharova, A.,et al.. In Neuroendocrinology Letters, 2007, 28 (Suppl. 3) , pp. 7-9

aníková, K., Adamišin, M., Kršáková, A.: Knowledge of medical staff on porper hand hygiene practices In: Healty aging – Trnava: Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2014- ISBN 978-80-8082-801-1

Strehárová, A., Kršáková A., Soľavová M: Raritný prípad VHA s AKI, Internal medicine ISSN 1335.-8359, S4/2017: 14-15

Kršáková A., Soľavová, M., Strehárová, A.: Zázračné MMS?, 8.celoslovenská infektologická konferencia, Nitra 10/ 2014 In. Zborník abstraktov ISBN: 978-80-8152-163-8-s.35

Kršáková, A.: Porovnanie očkovania v Slovenskej a Kenskej republike In: X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-47-5. - CD-ROM; S. 17.

Kršáková, A.: Možnosti prevencie infekcií u seniorov / In: Nové trendy v ošetrovateľstve II.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-864-6. - CD-ROM; S. 59-64.

Kršáková, A, Matišáková, I., Ondrušová, A:: Úskalia cestovania seniorov

In: Nové trendy v ošetrovateľstve II.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 42.

Strehárová, A., Soľavová, M., Kršáková., A, Sokolová, J:Ranový šarlach so septickým priebehom u 5-ročného dieťaťa. In: XVI. česko-slovenský kongres o infekčných nemocech. - Ostrava : Klinika infekčního lékařství FN Ostrava, SANOPHARM CZ s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-260-2286-2.

Kršáková A., Strehárová A., Kutná K.: Je ľahká diagnostika erzthema exudativum? Internal medicine, ISS 1335-8359, S4/2017, 30-31