Oddelenia

Oddelenie centrálnych operačných sál

Komplex operačných sál (KOS) nachádzajúci sa na I. a II. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín vo FN Trnava bol zriadený v roku 2007. K oddeleniu sa organizačne pričlenilo Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) nachádzajúce sa na prízemí pavilónu vedené spoločným primárom a v tejto koncepcii pracovalo až do roku 2019, kedy došlo k reorganizačným a štrukturálnym zmenám, v tomto čase sa oddelenia vedené spoločným primárom rozčlenili, došlo k premenovaniu pracoviska KOS na Centrálne operačné sály (COS) a k následným zmenám na úrovni vedúcich pracovníkov, organizácii a náplne práce oddelení.

COS je jednou z najzložitejších a najnákladnejších častí nemocnice, zabezpečuje možnosť aseptického operovania, diagnostiky a liečebných výkonov v nepretržitej resp. pohotovostnej prevádzke. Ako samostatná organizačná jednotka poskytuje komplexné služby operačným odborom FN v spolupráci s  chirurgickou, traumatologicko – ortopedickou, internou klinikou, ORL, urologickým a očným oddelením vrátane zázemia pre KAIM a ošetrovateľskú starostlivosť anestéziologickými sestrami. Obmedzené spektrum operačných výkonov v odbore gynekológia a pôrodníctvo sú realizované v prípade predpokladaného komplikovaného operačného výkonu vyžadujúceho si blízkosť KAIM s ktorou sú COS dispozične prepojené.

Kontakt

  • 033/59 38 865 – 2. poschodie COS
  • 033/59 38 848 – 1. poschodie COS

Jednotky

Príjem pacienta

COS sú uzavretý celok 7 operačných sál obklopených priľahlými prevádzkovými miestnosťami. 1. poschodie je tvorené štyrmi operačnými sálami, z toho:

Sála č. 1 – určená pre chirurgickú operatívu

Sála č. 2  – určená pre chirurgickú operatívu

Sála č. 3 - určená pre urologickú operatívu

Sála č. 7 – určená striedavo podľa operačného programu pre krčnú, urologickú, chirurgickú operatívu, zavádzanie kardiostimulátorov

2. poschodie je tvorené tromi operačnými sálami, z toho:

Sála č. 4 – určená pre očnú operatívu, zavádzanie kardiostimulátorov

Sála č. 5  – určená pre traumatologicko- ortopedickú operatívu

Sála č. 6  – určená pre traumatologicko- ortopedickú operatívu

 

Súčasťou COS sú moderne vybavené prebúdzacie miestnosti na oboch poschodiach s erudovaným personálom, ktorý sa stará o pacientov v celom perioperačnom priebehu.

Prebieha nepretržite, keďže sme pracovisko poskytujúce služby formou ústavnej pohotovostnej služby.