Oddelenia

Hematologické oddelenie

Hematologické oddelenie je členené na laboratórnu časť, ambulantnú časť a krvnú banku.

V hematologickej ambulancii poskytujeme špeciálnu ambulantnú starostlivosť v odbore hematológia a transfuziológia. Realizujeme diagnostiku, liečbu a dispenzárnu starostlivosť u pacientov s chorobami krvi a krvotvorby, s nádorovými ochoreniami kostnej drene a lymfatických uzlín, pacientom s krvácavými ochoreniami, tromboembolickými komplikáciami a trombofíliami.

Vykonávame konzília pre klinické oddelenia FN Trnava.

Laboratórna časť – realizujeme základné a špeciálne hematologické a hemokoagulačné vyšetrenia, vyšetrenia bunkovej imunity, imunohematologické vyšetrenia.

Krvná banka pozostáva z krvného skladu a imunohematologického laboratória. V krvnom sklade sa realizuje nákup, skladovanie a expedovanie transfúznych liekov na jednotlivé oddelenia a kliniky, eviduje a zabezpečuje riešenie transfúznych reakcií. V imunohematologickom laboratóriu realizujeme vyšetrenie krvnej skupiny, skríning antierytrocytových protilátok a predtransfúzne vyšetrenia.

Podieľame sa na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní SZP, VŠP a lekárov. Laboratórnymi vyšetreniami pacientov zaradených do štúdií sa zúčastňujeme sa na vedeckovýskumnej činnosti.

Výkony

 • Hematologické laboratórium:Krvný obraz s 5-populačným diferenciálom, retikulocyty, mikroskopické zhodnotenie náteru periférnej krvi a kostnej drene
 • Hemokoagulačné laboratórium:Globálne koagulačné testy – PT, aPTT, Fbg, TT

  Špeciálne koagulačné testy – aktivita koagulačných faktorov FII, V, VII, VIII, IX, X; testy pri trombofilnom stave (LA, ProC global, proteín C, proteín S); aktivita anti-Xa; antitrombín, D-Dimer

 • Imunohematologické laboratórium:Predtrasnfúzne vyšetrenia – krvná skupina AB0 systéme + Rh(D) faktor, skríning antierytrocytových protilátok (NAT), priamy antiglobulínový test (PAT), vyšetrenie antigénov v Rh systéme + Kell (C, c, Cw, E, e, K)
 • Liečebné výkony, ktoré sa vykonávajú na hematologickej ambulancii:Ambulantné podávanie cytostatiík a transfúznych liekov, realizujeme venepunkcie, punkcie a trepanobiopsie kostnej drene. Zabezpečujeme liečbu hemofílie koncentrátmi koagulačných faktorov.

Tím

Mgr. Mária Koleňáková

Vedúca zdravotnícka laborantka

Ďalší členovia tímu

Lekári:

MUDr. Ľubica Škopková – č. dverí 156

lubica.skopkova@fntt.sk

Tel.: 033 5938 711

Sestry:

Bc. Zuzana Brinzová

Petra Poláková

Mgr. Ľudmila Tollarovičová

Ambulancia sestier – č. dverí 122

Tel.: 033 5938 740

 

Jarmila Hesková – sestra pre zdravotnú dokumentáciu

jarmila.heskova@fntt.sk

Tel.: 033 5938 721

ORDINAČNÉ HODINY

Pracovné dni
07:30 - 14:00
Odbery krvi na vyšetrenie
07:30 - 10:00
Obedňajšia prestávka
13:00 – 13:30
Objednávanie pacientov na vyšetrenie
14:00 - 15:20

Objednávanie pacientov na vyšetrenie 033 5938 740

KONTAKTY

 

 • 033 5938 740 – ambulancia sestier
 • 033 5938 738 – príjem a evidencia krvných vzoriek do laboratórií
 • Hematologické oddelenie sa nachádza v pavilóne H (budove pri starom chirurgickom pavilóne) na 1. poschodí. Vstup je zboku budovy.

JEDNOTKY A AMBULANCIE/PRACOVISKÁ

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

OBJEDNANIE PACIENTA

ŠTRUKTÚRA PRACOVISKA

Hematologické oddelenie sa nachádza v pavilóne M (budove pri starom chirurgickom pavilóne) na 1. poschodí. Vstup je zboku budovy.

Ambulantná časť

Evidencia pacientov a miestnosť na odber krvi na vyšetrenia – č. dverí 122

Ambulancie lekárov

MUDr. Andrea Labancová – primár oddelenia – č. dverí 155
MUDr. Ľubica Škopková – č.dverí 156

Aplikačná miestnosť

 • ambulantné podávanie cytostatiík, transfúznych liekov a koncentrátov koagulačných faktorov
 • liečebné odľahčovacie odbery krvi - venepunkcie
 • odbery kostnej drene ako súčasť diagnistiky pacienta

Ordinačné hodiny
Hematologické ambulancie: v prac. dňoch od 7,30 do 14,00 hod.
Odber krvi: v prac. dňoch 7,30 – 10,00 hod.

Objednávanie pacientov na vyšetrenie 14:00 – 15:20 tel. č.: 033 5938 740

Laboratórna časť

Príjem materiálu a výdaj transfúznych liekov                        kl. 738 (a počas ÚPS)

Hematologické laboratórium                                                     kl. 736

Hemokoagulačné laboratórium                                                 kl. 756

Krvná banka a imunohematologické laboratórium               kl. 762

Laboratórium bunkovej imunity                                               kl. 762

 

Materiál na vyšetrenie preberáme pri okienku na 1. poschodí 24 hodín denne.

Pohotovostná služba (ÚPS) denne po 15,30 – 7,30 hod., počas dní pracovného voľna nepretržite.

Zoznam vyšetrení, ktoré realizujeme v našich hematologických laboratóriách nájdete v cenníku pre samoplatcov.

Zoznam ambulantných výkonov a laboratórnych vyšetrení, ktoré realizujeme v našich hematologických laboratóriách nájdete v cenníku pre samoplatcov.

Platby vo FN Trnava sú uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Objednávanie pacientov na vyšetrenie v hematologickej ambulancii

Na vyšetrenie v našich ambulanciách je potrebné sa vopred objednať, od 14:00 do 15:20 hod na tel. č.: 033/5938 740 a súčasne Vás personál bude informovať o príprave pred odberom a vyšetrením. Objednáme Vás na konkrétny deň podľa dôvodu indikácie na hematologické vyšetrenie.

Na zhodnotenie výsledkov dostanete termín od ošetrujúceho lekára na konkrétnu hodinu v dohodnutý deň.

V prípade, že sa nemôžete dostaviť na objednaný termín, oznámte to prosím na  tel. čísle na 033/ 5938 740, kde dostanete náhradný termín.