Oddelenia

Nemocničná lekáreň FN Trnava

Oddelenie farmácie FN Trnava  je organizačne na úrovni ostatných nemocničných oddelení. Súčasťou nášho oddelenie sú: Nemocničná lekáreň, Oddelenie špeciálneho zdravotníckeho  materiálu /ŠZM/, Oddelenie centrálnej prípravy cytostatík a Oddelenie výdaja liekov zdrav. pomôcok a dietetetických potravín verejnosti.

  Hlavným cieľom Oddelenia farmácie je kontinuálne zabezpečovanie liekov a ŠZM a ich  výdaj na  oddelenia, kliniky a ambulancie FN Trnava. Naše oddelenie realizuje ďalej konzultačnú a informačnú činnosť o liekoch, podieľa sa na optimalizácii farmakoterapie, racionálnom a ekonomickom podávaní liekov našim pacientom. Zabezpečuje uchovávanie a dispenzarizáciu vzoriek liekov určených na klinické skúšanie. Zabezpečuje individuálnu prípravu liečivých prípravkov, cytostatík pre Onkologickú kliniku, ďalej prípravu reagenčných a dezinfekčných roztokov, prípravu čistenej vody, nákup liečiv, farmaceutických pomocných látok, obalov a ich vstupnú kontrolu.

   Špeciálny dôraz kladieme na poskytovanie lekárenskej starostlivosti na Oddelení výdaja pre verejnosť, čo je vlastne naša nemocničná – verejná lekáreň. Tu si môžu naši pacienti vyzdvihnúť svoje lieky predpísané našimi ambulantnými lekármi, resp. pacienti si tu môžu vybrať lieky, ktoré im zabezpečia pokračovanie liečby po prepustení z hospitalizácie do domáceho ošetrenia. Samozrejmosťou je možnosť klinických konzultácií a takisto možnosť objednania svojho lieku, voľnopredajného sortimentu, alebo zdravotníckej pomôcky cez telefón, (kontakt: 033/5938136).

  

Výkony

  • Špecializovaná odborná činnosť pri zabezpečovaní, uchovávaní a výdaji liekov a liečiv na požiadavky nemocničných oddelení a kliník
  • Konzultačná a informačná činnosť o liekoch a liečivách
  • Spolupráca pri klinickom skúšaní liekov
  • Odborná špecializovaná činnosť pri individuálnej príprave liekov podľa požiadaviek kliník alebo oddelení
  • Spolupráca pri vzdelaní a odbornej príprave študentov farmaceutickej fakulty a strednej zdravot.  školy- farmaceuticky laborant

Tím

Ďalší členovia tímu

Manažér dennej zmeny: PhDr. Marianna Frantová