Kliniky

Rádiologická klinika

Rádiologická klinika FN Trnava poskytuje rozsiahlu škálu diagnostických a terapeutických zobrazovacích metód na úrovni Fakultnej nemocnice. Medzi hlavné zamerania Rádiologickej kliniky patrí okrem diagnostických vyšetrovacích metód široké komplexné spektrum rádiologických terapeutických vaskulárnych ako aj nevaskulárnych intervenčných zákrokov vykonávaných pod kontrolou rádiologických zobrazovacích metód. Rádiologická klinika zároveň poskytuje výučbovú základňu pre študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Trnavskej Univerzity v Trnave a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Rádiologická klinika je plne digitalizovaná, vybavená systémom na archiváciu dát (PACS) a prepojená s ostatnými zdravotníckymi zariadeniami.

Rádiologická klinika je štrukturálne rozdelená na 5 pracovísk.

Výkony

PRACOVISKO INTERVENČNEJ RÁDIOLÓGIE

Vaskulárne intervenčné zákroky:

 • Embolizácia pacientov s benígnou hyperpláziou prostaty: Embolizácia pacientov s benígnou hyperpláziou prostaty (PAE) je miniinvazívny intervenčný zákrok na liečbu pacientov s benígnou hyperpláziou prostaty.Pri zákroku sa zablokuje prietok krvi do ciev, ktoré zásobujú prostatu a navodí sa tým zmenšenie prostaty a odstránenie príznakov. PAE je miniinvazívna alternatíva chirurgickej liečby benígnej hyperplázie prostaty, realizuje sa mininvazívne pod roentgenovou kontrolou cez vpich v triesle v lokálnej anestézii pomocou hadičiek, cez ktoré sa podajú embolizačné častice do ciev zásobujúcich prostatu. 
 • endovaskulárna liečba periférneho arteriálneho ochorenia (perkutánna transluminálna angioplastika – PTA, implantácia stentu)

Periférne arteriálne ochorenie je ochorenie ciev, pri ktorom vznikajú závažné zúženia, tzv. stenózy alebo uzávery arteriálneho systému, ktoré spôsobujú nedokrvenie končatiny a tým vznikajú limitujúce klaudikácie (bolesti vo svaloch pri chôdzi), pokojové bolesti končatiny alebo tkanivové kožné defekty na končatine. Endovaskulárna liečba periférneho arteriálneho ochorenia predstavuje miniinvazívny spôsob liečby týchto zúžení a uzáverov cez vpich v slabine v lokálnom znecitlivení. Najčastejším dôvodom na endovaskulárnu liečbu periférneho arteriálneho ochorenia predstavuje zúženie, resp. uzáver ciev arteriálneho systému dolných končatín na podklade aterosklerózy (kôrnatenia cievy). Alternatívu endovaskulárnej liečby predstavuje konzervatívna liečba liekmi a intervalový tréning chôdzou alebo angiochirurgické premostenie miesta stenózy, resp. uzáveru pomocou bypassu (cievnej náhrady) žilou alebo pomocou umelej náhrady. Výhodou prevedenia endovaskulárnej liečby je možnosť vykonania v lokálnej anestéze pri kratšej hospitalizácii bez nutnosti chirurgickej operácie.
Obr. 1.
 Pacient s chronickým uzáverom AFS vľavo pred endovaskulárnou liečbou (A) a po rekanalizácii (B).Obr. 2.
 Pacient s chronickým uzáverom AP vpravo a krurálneho riečiska pred endovaskulárnou liečbou (A) a po endovaskulárnej liečbe (B).

 • mechanická trombektómia a trombolýza akútnych a subakútnych uzáverov arteriálneho systému

Mechanická trombektómia je miniinvazívny zákrok, pri ktorom sa pomocou perkutánneho mechanického zariadenia odstránia akútne alebo subakútne zrazeniny z arteriálneho systému. Zákrok môže byť kombinovaný s použitím tzv. trombolýzy, pri ktorej sa do uzavretého miesta v arteriálnom systéme pustí infúzia s látkou, ktorá rozpustí krvné zrazeniny.

Obr. 1. Pacient s akútnym uzáverom arteria poplitea vpravo (A), v priebehu mechanickej trombektómie (B) a výsledný efekt po mechanickej trombektómii (C).


Obr. 2. Pacient s akútnym uzáverom arteria poplitea vľavo (A) a po mechanickej trombektómii s voľne priechodnou arteria poplitea (B).

 • mechanická trombektómia a trombolýza hlbokej venóznej trombózy
Mechanická trombektómia je miniinvazívny zákrok, pri ktorom sa pomocou perkutánneho mechanického zariadenia odstránia akútne alebo subakútne zrazeniny u pacientov s hlbokou venóznou trombózou. Zákrok môže byť kombinovaný s použitím tzv. trombolýzy, pri ktorej sa do uzavretého miesta vo venóznom systéme pustí infúzia s látkou, ktorá rozpustí krvné zrazeniny.
 • implantácia filtra do dolnej dutej žily
Filter do dolnej dutej žily je košíček, ktorý sa najčastejšie implantuje dočasne u niektorej skupiny pacientov s hlbokou venóznou trombózou s cieľom zabrániť embolizácii do pulmonálneho riečiska a vzniku pľúcnej embólie.
 • transjugulárna biopsia pečene
Transjugulárna biopsia pečene je mininvazívny zákrok, pri ktorom sa z prístupu na krku odoberie po zavedení odberového nástroja odoberie vzorka z pečene. Využíva sa u pacientov, u ktorých nie je možný odber vzorky z pečene štandardnou perkutánnou metódou.
 • embolizácia myómov maternice – UFE
Embolizácia myómov maternice (UFE) je miniinvazívny intervenčný nechirurgický zákrok, pri ktorom sa zablokuje prietok krvi do ciev, ktoré zásobujú myómy v maternici a navodí sa tým odumretie myómov. UFE je miniinvazívna alternatíva chirurgickej liečby myómov maternice. V minulosti sa väčšina myómov riešila chirurgicky, či už odstránením myómu alebo celej maternice, UFE sa realizuje mininvazívne vpichom v triesle v lokálnej anestézii pomocou hadičiek, cez ktoré sa podajú embolizačné častice do ciev zásobujúcich myómy.


Obr. 1. Selektívna angiografia a.uterina vľavo pred embolizáciou (A) a po embolizácii (B).


Obr. 2. Selektívna angiografia a.uterina vpravo pred embolizáciou (A) a po embolizácii (B).


Obr. 3. MR maternice s rozsiahlym myómom vypĺňajúcim celú dutinu maternice pred embolizáciou (A) a kontrolné MR mesiac po embolizácii (B).
 • embolizácia patologických krvácaní alebo cievnych rozšírení (krvácanie z nosa, krvácanie do tráviaceho traktu, viscerálne aneuryzmy, periférne AV malformácie, krvácania z inoperabilných národov)
Embolizácia je miniinvazívny intervenčný zákrok, pri ktorom sa miesto abnormálneho cievneho zásobenia alebo abnormálne rozšírené miesto cievy uzavrie pomocou rôznych techník. Najčastejším dôvodom na embolizáciu je prítomnosť abnormálne rozšíreného miesta cievy alebo abnormálneho cievneho zásobenia.


Obr. 1. Selektívna angiografia terminálneho úseku a. maxillaris interna vpravo pred embolizáciou (A) a po embolizácii a.sphenopalatina (B).

Obr. 2. Selektívna angiografia terminálneho úseku a. maxillaris interna vľavo pred embolizáciou (A) a po embolizácii a.sphenopalatina (B).


Obr. 3. Digitálna subtrakčná angiografia a.renalis vpravo s krvácajúcim TU pravej obličky (A) a po embolizácii so zastavením krvácania (B).
 • perkutánna implantácia port katétrov pre chemoterapiu
Port systém je systém pre vytvorenie dlhodobého žilového prístupu zložený z hadičky a komôrky, ktorá je umiestnená v podkoží. Môže sa použiť na podanie látok do žily alebo na odber krvi. Hadička je najčastejšie vložená (tunelizovaná) pod kožu na hrudníku. Jeden koniec hadičky ide do veľkej žily nad srdcom a druhý koniec je na komôrku port systému, ktorý je uložený v podkoží pod kľúčnou kosťou na hrudníku. Najčastejším dôvodom na perkutánnu implantáciu port systému je vytvorenie žilového prístupu pre dlhodobé opakované podávanie chemoterapie. Alternatívu predstavuje podávanie chemoterapie cez periférnu žilu, čo je spojené s nutnosťou opakovaných vpichov do periférnych žíl. Medzi ďalšie dôvody implantácie patria podávanie antibiotík alebo výživy, odber krvných vzoriek. Výhodou implantovaného portu je možnosť opakovaného podávania chemoterapie cez zavedený port systém pomocou vpichu do komôrky systému, ktorá je zavedená v podkoží ako aj odberov krvných vzoriek cez systém bez nutnosti pichania periférnej žily.

Obr. 1. RTG snímka perkutánne implantovaného port systému pre chemoterapiu.
 • transarteriálna chemoembolizácia tumorov pečene (TACE)
Transarteriálna chemoembolizácia tumorov pečene (TACE) je miniinvazívny zákrok, pri ktorom sa priamo do tumoru v pečeni podávajú embolizačné častice, na ktoré je naviazené chemoterapeutikum. Najčastejšie je využívaná pri liečbe pacientov s hepatocelulárnym karcinómom. Ostatné možnosti využitia predstavujú pacientis neuroendokrinnými tumormi, melanómom, cholangiokarcinómo, a sarkómom. TACE zohráva tiež paliatívnu úlohu v liečbe pacientov s metastázami kolorektálneho karcinómu.

Obr. 1. CT pacienta s mnohopočetnými symptomatickými MTS karcinoidu do pečene (A) a DSA v priebehu transarteriálnej chemoembolizácie (B).
 • karotický stenting – CAS
Karotický stenting je nechirurgický endovaskulárny zákrok, pri ktorom sa miesto zúženia na krčnej cieve ošetrí pomocou implantácie kovovej výstuže (tzv. stentu). Pre pacientov, ktoré spĺňajú kritériá pre zákrok, predstavuje karotický stenting menej invazívny spôsob riešenie zúženie krčnej cievy, v porovnaní s angiochirurgickou operáciou (tzv. karotickou endarterektómiou). Najčastejším dôvodom na karotický stenting je abnormálne zúženie krčnej cievy, ktorá zásobuje mozgové tkanivo na podklade aterosklerózy (kôrnatenia cievy). Toto zúženie spôsobuje nedokrvenie mozgu a môže sa prejavovať vznikom cievnej mozgovej príhody. Alternatívu endovaskulárnej liečby pomocou karotického stentingu predstavuje konzervatívna liečba liekmi alebo angiochirurgická operácia pomocou karotickej endarterektómie. Výhodou prevedenia endovaskulárnej liečby je možnosť vykonania v lokálnej anestéze pri kratšej hospitalizácii bez nutnosti chirurgickej operácie.

Obr. 1. Digitálna subtrakčná angiografia pacienta s kritickou stenózou ľavej a.carotis interna pred endovaskulárnou ličbou (A) a po karotickom stentingu (B).
 • intrakraniálna angioplastika/stenting
Intrakraniálna angioplastika/stenting je zákrok, pri ktorom sa miesto zúženia cievy v mozgu ošetrí pomocou nafúknutia balónika alebo pomocou zavedenia kovovej výstuže (tzv. stentu). Výkon sa vykonáva v celkovej anestézii. Najčastejším dôvodom na intrakraniálnu angioplastiku/stenting predstavuje zúženie cievy v mozgu, ktorá zásobuje mozgové tkanivo na podklade aterosklerózy (kôrnatenia cievy), ktoré nereaguje na najlepšiu medikamentóznu liebu. Toto zúženie spôsobuje nedokrvenie mozgu a môže sa prejavovať vznikom cievnej mozgovej príhody.
 • endovaskulárna liečba vertebrobazilánej insuficiencie
Vertebrobazilárna insuficiencia je súbor príznakov, ktoré vznikajú na podklade slabého prítoku krvi do zadnej časti mozgu pri zúžení cievy zásobujúcich zadnú časť mozgu. Vertebrobazilárna insuficiencia môže zapríčiňiť fenomén, ktorý sa nazýva subclavian steal syndróm, pri ktorom vzniká obrátenie prietoku krvi do mozgu na podklade zúženia podkľúčkovej tepny. Najčastejším dôvodom na endovaskulárnu liečbu vertebrobazilárnej insuficiencie/subclavian steal syndrómu predstavuje predchádzajúca cievna mozgová príhoda na podklade zúženia vertebrálnej alebo bazilárnej artérie nereagujúcej na medikamentóznu liečbu alebo zúženia podkľúčkovej tepny, ktoré sa môžu prejavovať závratmi alebo nedokrvením postihnutej končatiny. Alternatívu endovaskulárnej liečby predstavuje medikamentózna liečba alebo angiochirurgická liečba pomocou premostenia zúženej cievy pomocou bypassu (cievnej náhrady).

Obr. 1. Pacient po cievnej mozgovej príhode s kritickou ostiálnou stenózou a.vertebralis vľavo pred endovaskulárnou liečbou (A) a po implantácii stentu (B).
 • endovaskulárna liečba akútnej cievnej mozgovej príhody
Akútna cievna mozgová príhoda je treťou najčastejšou príčinou úmrtia v USA, Kanade a Európe. Endovaskulárna liečba akútnej cievnej mozgovej príhody umožňuje u určitej skupiny pacientov spriechodnenie a odstránenie uzavretých ciev v mozgu a zachrániť tak mozgové tkanivo.

Obr. 1. Pacient s akútnou cievnou mozgovou príhodou s uzáverom M1 ACM vpravo pred endovaskulárnou liečbou (A) a po endovaskulárnej liečbe s kompletnou rekanalizáciou (B).
 • endovaskulárna liečba renovaskulárnej hypertenzie – RAS
Renálny stenting je liečebný zákrok, pri ktorom sa u pacientov s vysokým krvným tlakom alebo zhoršenými funkciami obličky, s využitim ionizujúceho žiarenia ošetrí zúžené miesto v oblasti cievy, ktorá zásobuje obličku. Najčastejším dôvodom na renálny stenting je hypertenzia nereagujúca na medikamentóznu liečbu alebo zhoršené funkcie obličiek, ktoré vznikajú ako následok patologického zúženia cievy, ktorá zásobuje obličku.

Obr. 1. Pacientka s rezistentnou hypertenziou s kritickou stenózou kmeňa ľavej renálnej artérie pre endovaskulárnou liečbou (A) a po implantácii stentu (B).
 • endovaskulárna liečba dialyzačných AV fistúl
Endovaskulárna liečba dialyzačných AV fistúl je liečebný zákrok, pri ktorom sa s využitim ionizujúceho žiarenia pomocou balónikov rozšíri zúžené miesto cievy AV fistuly a tým sa zlepší prietok v AV fistule. Najčastejším dôvodom na endovaskulárnu liečbu dialyzačných AV fistúl je zúženie na vytvorenej AV fistule, ktoré spôsobuje zníženie prietoku vo vytvorenej fistule a problémy pri dialýze.

Obr. 1. Pacient v dialyzačnom programe s kritickou stenózou radiocefalickej AV fistuly pred endovaskulárnou liečbou (A) a po endovaskulárnej liečbe (B).
 • endovaskulárna liečba centrálnych venóznych stenóz
Centrálne venózne stenózy (zúženia) sa môžu vyskytovať najmä u dialyzovaných pacientov. Závažné zúženia sú zodpovedná za opuch končatiny, jej svrbenie, pocit ťažoby a pod. Pri zákroku sa cez malý vpich v slabine (alebo na danej končatine) za pomoci vodičov a katétrov ošetrí miesto zúženia pomocou rozšírenia balónom alebo implantáciou stentu.

Obr. 1. Dialyzovaný pacient s opuchom ľavej hornej končatiny s kritickou stenózou v.brachiocephalica vľavo pred endovaskulárnou liečbou a po implantácii stentu.
 • endovaskulárna liečba pelvického kongestívneho syndrómu
Chronická panvová bolesť sa definuje ako nepravidelné bolesti trvajúce viac ako 6 mesiacov a je jedným z najčastejších dôvodov návštevy pacientky u lekára. Jednou z možných príčin chronickej panvovej bolesti u žien je pelvický kongestívny syndróm. Dôsledkom nefunkčnosti žilových chlopní na ovariálnych žilách dochádza k stáze žilového toku a rozšíreniu panvových žíl čo spôsobuje dlhodobé bolesti, zhoršujúce sa pri dlhom státí, premenštruačne a pod. Endovaskulárna liečba pelvického kongestívneho syndrómu je miniinvazívny zákrok, pri ktorom sa varikózne dilatované panvové žily uzavrú vhodným embolizačným materiálom.

Obr. 1. Pacientka s pelvickým kongestívnym syndrómom s insuficientnou v.ovarica vľavo pred embolizáciou a po embolizačnej liečbe.
 • endovaskulárna liečba aneuryziem abdominálnej aorty (EVAR)
Aneuryzma abdominálnej aorty (AAA) sa definuje ako rozšírenie priemeru infrarenálnej aorty (časť aorty pod obličkami) o viac ako 50% v porovnaní s priemerom aorty u zdravej, veku a pohlaviu primeranej populácie. Postihuje viac ako 6% pacientov vo veku nad 60 rokov. Až 75% pacientov nemá žiadna klinické ťažkosti, často sa AAA náhodné zistí pri zobrazovacích vyšetreniach. Princíp endovaskulárnej liečby je jednoducho vyradenie rozšírenia z obehu prekrytím tzv. stentgraftom. Stengraft je stent prekrytý cievnou protézou, vzhľadom pripomínajúci trubičku. V porovaní s chirurgickou liečbou ide o miniinvazívnu a menej zaťažujúcu procedúru.

Obr. 1. Pacient s hrubostennou infrarenálnou aneuryzmou abdominálnej aorty pred EVAR a po EVAR.

Nevaskulárne intervenčné zákroky:

 • perkutánna transhepatická cholangiografia a drenáž žlčových ciest – PTC/PTD
Perkutánna transhepatická cholangiografia (PTC) a perkutánna transhepatická drenáž (PTD) je spôsob vyšetrenia žlčových ciest v pečeni. Počas vyšetrenia sa tenká ihla zavedie cez kožu a cez pečeň do žlčových ciest a pomocou kontrastnej látky sa pomocou rtg žiarenia zobrazia žlčové cesty a zavedie sa hadička (tzv. drén) na zabezpečenie odtekania žlče. Žlč je telesná tekutina, ktorá je tvorená pečeňou a a odteká žlčovými cestami do tenkého čreva. V prípade, že dôjde k zúženiu alebo uzáveru jedného alebo viacerých žlčových ciest môže vzniknúť ožltnutie kože. Najčastejším dôvodom na PTC a PTD je nemožnosť zabezpečenia odtoku zo žlčových ciest pomocou endoskopických techník. PTC umožní zobraziť pomocou rtg žiarenia, či sú žlčové cesty čiastočne alebo úplne uzatvorené. V prípade potreby sa zavedie do žlčových ciest drén, ktorý umožní odtok žlče do zberného vaku mimo tela alebo priamo do tenkého čreva.

Obr. 1. Pacient s ikterom s masívnou dilatáciou žlčových ciest pred perkutánnou transhepatickou drenážou (A) a po zavedení vonkajšej-vnútornej drenáže (B).
 • biopsia pľúc, heparu, pankreasu, obličiek pod CT/UZ kontrolou
Biopsia je zákrok, pri ktorom sa odoberie malé množstvo tkaniva z určitej oblasti tela a následne sa vzorka tkaniva odošle do laboratória na analýzu. Zákrok sa vykonáva pod kontrolou ultrazvuku alebo počítačovej tomografie (CT). Biopsia je indikovaná v prípadoch, kedy po predchádzajúcich zobrazovacích metódach neboli získané dostatočné informácie vedúce k presnému stanoveniu diagnózy.

Obr. 1. Pacient s MTS postihnutím pečene (A) a v priebehu biopsie pod CT kontrolou (B).

Obr. 2. Pacient s ložiskom v pľúcach (A) a v priebehu biopsie pod CT kontrolou (B).
 • aspirácia/drenáž patologických tekutinových kolekcií pod CT/UZ kontrolou
Aspirácia/drenáž pod CT/UZ kontrolou je intervenčný zákrok, pri ktorom sa zavedie ihla alebo hadička, tzv. drén do tela s cieľom odstrániť tekutinu z abnormálnej kolekcie v tele, pričom zákrok sa vykonáva pod kontrolou počítačovej tomografie (CT). Najčastejším dôvodom na aspiráciu/drenáž pod CT kontrolou je odstránenie abnormálnej tekutinovej kolekcie nachádzajúcej sa v tele.

Obr. 1. Pacient s abscesom v pečeni pred drenážou pod CT kontrolou (A) a po zavedení drénu (B).

Obr. 2. Pacient s tamponádou perikardu (A), v priebehu drenáže perikardu (B) a po úspešnej drenáži (C).
 • mikrovlnná ablácia tumorov obličky
Mikrovlnná ablácia je liečebná metóda, pri ktorej je mikrovlnná energia podaná pomocou tenkej mikrovlnnej antény, ktorá je umiestnená do tumoru. Mikrovlnná energia vytvára teplo, ktoré ničí poškodené bunky a tkanivo. Je to novšia metóda liečby nádorových ložísk. Mikrovlnná ablácia predstavuje alternatívnu liečbu k chirurgickej liečbe u pacientov malými nádorovými ložiskami obličky, u ktorých je potrebné zachovanie obličkových funkcií (napríklad u pacientov s hraničnou funkciou obličiek, jednou obličkou, obojstrannými nádormi) a u rizikových pacientov, ktorí nie sú vhodní kandidáti na chirurgickú liečbu.

Obr. 1. CT tumórozneho ložiska obličky (A) a v priebehu mikrovlnnej ablácie (B).
 • periradikulárna terapia – PRT
Periradikulárna terapia (PRT) je obstrek nervového koreňa pod CT kontrolou liečivou zmesou, pri ktorom je cieľom odstrániť bolesť v dolnej končatine, spôsobenú dráždením daného nervu. Najčastejším dôvodom pre realizáciu PRT sú symptómy radikulárnych (koreňových) bolestí spôsobené herniáciami medzistavcových diskov, foraminálnou stenózou, stenózou spinálneho kanála, využíva sa aj u pacientov s pooperačnými epidurálnymi fibrotickými zmenami, s traumatickým (úrazovým) poškodením miechy, spondylolistézou, polyneuropatiou. Bolesti u pacientov indikovaných na PRT bývajú zväčša dlhodobé, nereagujúce na medikamentóznu a fyzikálnu terapiu.

Obr. 1. Periradikulárna terapia koreňa S1.
 • rádiofrekvenčná ablácia a vertebroplastika kostných metastáz
Dôsledky kostných metastáz (bolestivosť, patologické fraktúry, útlak miechy) ako komplikácia základného onkologického ochorenia významne znižujú kvalitu života pacientov. Jedným z možných terapeutických zákrokov s veľmi dobrými je rádiofrekvenčná ablácia (RFA) s následnou vertebroplastikou. Pri RFA sa pod RTG a CT kontrolou zavedú do miesta kostnej metastázy elektródy, cez ktoré sa aplikuje tepelné žiarenie, ktoré spôsobí deštrukciu buniek. Do postihnutého stavca sa následne podáva látka podobná cementu, ktorá stabilizuje telo stavca a tak dopomáha k ústupu bolesti, stabilizácie chrbtice a zlepšenie fyzickej aktivity pacientov.

Obr. 1. Rádiofrekvenčná ablácia a vertebroplastika u pacienta so symptomatickou metastázou tela lumbálneho stavca.
 • rádiofrekvenčná ablácia nádorov pečene (RFA)
Rádiofrekvenčná ablácia nádorov pečene (primárnych aj sekundárnych) je efektívna metóda, vzhľadom na lokálne pôsobenie je zároveň aj veľmi šetrná, bez negatívneho ovplyvnenia ostatných častí tela. Pri samotnom výkone sa cez kožu najčastejšie pod CT kontrolou zavedú elektródy presne do miesta nádoru a pôsobením rádiofrekvenčného vlnenia, ktorého následkom je tvorba tepla, dôjde k nekróze (odumretiu) nádorového tkaniva.

Obr. 1. Rádiofrekvenčná ablácia pacienta s HCC a po RFA.

PRACOVISKO MAGNETICKEJ REZONANCIE (MR)

MR prístroj Magnetom Sola 1,5T je vybavený Biomatrix technológiou, respiračnými, kinetickými senzormi a redukovanou hlučnosťou vyšetrenia, s nosnosťou vyšetrovacieho lôžka 250kg a otvorom vyšetrovacieho tunela priemeru 70cm umožňuje vysokú kvalitu vyšetrení pri anatomickej variabilite pacientov s nadpriemerným komfortom počas vyšetrenia.

 

MR nervového systému

 

 • zobrazenie celej miechy a celého chrbticového kanála v jednom sedení vo vysokom rozlíšení vykonaním  multisekvenčného viacpolohového vyšetrenia.

 

 • vyšetrenia mozgu dospelých aj detí – vrátane pokročilých techník difúzneho zobrazenia DWI a DTI, funkčného zobrazovania fMRI, inline Bold techniky, perfúznych techník, spektroskopie. Izotropické 3D sekvencie umožňujú detailne zobrazenie morfológie mozgových štruktúr a patológií hlavových nervov.

 

MR muskuloskeletálneho systému

 

 • vyšetrenie všetkých kĺbov v špeciálnych dedikovaných cievkach umožňujúce detailne morfologické zobrazenie vnútrokĺbnych štruktúr a patológií.
 • multiparametrické posúdenie chrupavky s realizáciou parametrických máp, umožňujú posúdenie viability chondrálnych štepov a odhalenie skorých štádií poškodenia kĺbnej chrupavky

 

MR brucha a panvy:

 

 • MR pečene a pankreasu, MRCP – vysoká kvalita obrazu s použitím Dixon techník, liver lab engine technologiou a kompletným vybavením k MR elastografiám umožňuje  diferenciácia fokálnych a difúznych lézií pečene a pankreasu.
 • MR enterografia,
 • MR obličiek, MR urografia, MR nadobličiek,
 • MR rekta, MR fistulografie, MR močového mechúra a MR ženskej panvy s vysokým rozlížením zobrazovania pre kvalitnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku širokého spektra abdominálnych a panvových patológií.

 

 

Multiparametrické MR prostaty

 • vrátane kontrastného a spektroskopického zobrazenia (DCE, DWI, MRS)

 

 

MR defekografia

 • dynamické MR vyšetrenie panvy, pre komplexné posúdenie funkčných patológií panvového dna.

 

MR prsníkov

 • v rámci mamologického centra Radiologickej kliniky FN Trnava vykonávamé komplexné vyšetrenie prsníkov vrátane diagnostického MR vyšetrenia s možnosťou predoperačnej lokalizácie prsníkových lézií a MR navigovanou biopsiou.

 

MR cievneho systému:

 

 • neinvazívne vyšetrenie intra extrakraniálnych ciev, aorty, renálnych artérií, panvových a periférnych ciev použitím nekontrastných a kontrastných 3D a 4D techník.

 

MR srdca:

 • Multiparametrické MR vyšetrenie umožňuje posúdenie morfológie, kinetiky a funkcie srdca. Hodnotenie  viability myokardu,  diagnostiku myokarditíd, kardiomyopatií, chlopňových vád, akútnych a chronických koronárnych syndrómov a posúdenie anatomie kornárnych artérií.

 

Celotelové MR

 • umožňuje zobrazenie v dĺžke celého tela pri stagingu onkologických ochorení a sledovaní efektu  liečby aj s využitím techniky celotelovej difúzie .

 

Pediatrické MR vyšetrenia

 • vyšetrenia mozgu, miechy, chrbtice,  kĺbov, kostí, mäkkých častí, krku, brucha, MR angiografie.

 

PRACOVISKO POČÍTAČOVEJ TOMOGRAFIE (CT)

 • CT mozgu a perfúzne CT mozgu
 • CT angiografia extrakraniálnych a intrakraniálnych mozgových ciev
 • CT krčnej, hrudnej a bedrovej chrbtice
 • CT hrudníka, HRCT hrudníka a CT angiografia pulmonálnych artérií
 • CT krku
 • CT muskuloskeletálneho systému
 • CT chrbtice
 • CT abdomenu a malej panvy
 • CT irigografia, virtuálna CT kolonoskopia a CT enterografia
 • CT angiografia brušnej aorty a viscerálnych artérií
 • CT obličiek a CT angiografia renálnych artérií
 • CT angiografia horných a dolných končatín
 • CT flebografia
 • Dentálne CT
 • CT koronarografia a kardio CT

ULTRAZVUKOVÉ PRACOVISKO

 • ultrazvukové vyšetrenie abdomenu
 • ultrazvukové vyšetrenie krku a štítnej žľazy
 • dopplerovské vyšetrenie krčných ciev, ciev horných a dolných končatín, dopplerovské vyšetrenie renálnych artérií
 • ultrazvukové vyšetrenie prsníkov
 • ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí, semenníkov
 • biopsia heparu a štítnej žľazy pod UZ kontrolou
 • drenáže tekutinových kolekcií pod UZ kontrolou
 • perkutánny uzáver pseudoaneuryziem pod UZ kontrolou

MAMOLOGICKÉ CENTRUM

 • mamografické vyšetrenia
 • ultrazvukové vyšetrenia prsníkov
 • tenkoihlové cytologické aspirácie/punkcie cýst prsníkov
 • vyšetrenie prsníkov magnetickou rezonanciou
 • vákuová mamotómia
Punkcia je odber vzorky z prsníka realizovaný tenkou ihlou. Punkcia sa využíva na diagnostický odber veľmi malého množstva buniek z ložiska v prsníku, prípadne na úplné odsatie tekutého obsahu ložísk v prsníku. Odobrané vzorky sa zasielajú na cytologické vyšetrenie. 


Obr. 1.
 Tenkoihlová aspirácia cysty pod UZ kontrolou
 • core-cut biopsie prsníkov

Biopsia je odber malého množstva tkaniva v lokálnom znecitlivení špeciálnou bioptickou ihlou z určitej oblasti prsníka. Biopsia prsníka je indikovaná v prípadoch, kedy po predchádzajúcich zobrazovacích metódach (mamografia alebo ultrazvuk) neboli získané dostatočné informácie vedúce k presnému stanoveniu diagnózy alebo ak existuje významné podozrenie na závažné ochorenie prsníka.


Obr. 2.
 Ultrazvukom navigovaná core-cut biopsia prsníka

PRACOVISKO RTG SKIAGRAFIE A SKIASKOPIE

 • RTG snímky skeletu, hrudníka, abdomenu a ďalších oblastí
  • Urorádiológia
   • Intravenózna vylučovacia urografia
   • Cystografia
 • Radiólogia tráviaceho systému
  • Ezofagografia
  • RTG žalúdka
  • RTG pasáž tráviacim traktom
  • Defekografia

Tím

MUDr. Ján Haršány

zástupca prednsotu pre vzdelávanie

MUDr. Matej Rusina

zástupca prednostu pre lekársko-preventívnu starostlivosť

Bc. Soňa Liptáková

Vedúci rádiologický technik

Ďalší členovia tímu

MUDr. Bavúzová Xénia - vedúca lekárka CT pracoviska

MUDr. Fábianová Daniela - Vedúca lekárka Ultrazvukového pracoviska

MUDr. Haršány Ján - Vedúci lekár Pracoviska intervenčnej rádiológie

MUDr. Lukáč  Martin - Vedúci lekárk Pracoviska skiagrafia a skiaskopie

MUDr. Rusina Matej - Vedúci lekár Mamologického pracoviska

MUDr. Ondrejkovič Marián - Vedúci lekár MR pracoviska

MUDr. Bečárová Soňa

MUDr. Červenák Michal

MUDr. Dědová Veronika

MUDr. Ďurovka Matúš

 MUDr. Haluzová Martina

MUDr. Hoferica Matúš

MUDr. Kováčová Lenka

MUDr. Krišková Lenka

MUDr. Kučma Roman

MUDr. Lebdušková Lucia

MUDr. Mrvová Ivana

MUDr. Schmiedl Adam
MUDr. Dominika Smolárová

MUDr. Šálek Michal

MUDr. Urban Miroslav

MUDr. Vincent Žákovič

 

Rádiologický technik

Bc. Ambroš Peter

Bc. Baki Marcel

Beľáková Michaela

Bc. Benková Lucia

Bc. Bittarovská Zdenka

Brunovský Erik

Budai Marek

Fábik Dušan

Bc. Ferenčáková Zuzana

Bc. Gilaník Ladislav

Mačica Marián

Mgr. Olbert Matej

Bc. Sivák Pavol

Sklenárová Andrea

Bc. Štefko Marek

Mgr. Tinka Juraj

Bc. Vidličková Veronika

Bc. Vinci Igor

Bc. Vöröšová Adriana

Vöröšová Veronika

 

Sestra

Bc. Martinkovičová Monika

Ostricová Janka

Mgr. Polakovičová Silvia

Denisa Sedláková – koordinátorka sestier

Mgr. Vitteková Pavla

Zelenská  Adriana  

 

Zdravotnícky asistent

Ďuríčková Karolína

Stanová Martina

Rašlíková Ema

Žonda Michal

 

JEDNOTKY A AMBULANCIE/PRACOVISKÁ

PRÍPRAVA PACIENTA NA VYŠETRENIE

OBJEDNANIE PACIENTA

PUBLIKAČNÁ A PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ

ŽIADANKY NA VYŠETRENIA

PRACOVISKO RTG SKIAGRAFIE A SKIASKOPIE

Pracovisko RTG skiagrafie a skiaskopie Rádiologickej kliniky FN Trnava ročne vykoná viac ako 65000 skiagrafických a 400 skiaskopických vyšetrení. Pracovisko je vybavené skiagrafickými prístrojmi Proteus XR/a GE a Proteus XR/i GE a skiaskopickou stenou Precision RXi GE. Okrem toho je vybavené viacerými pojazdnými prístrojmi, ktoré sú využívané na operačných sálach FN Trnava. Pracovisko RTG skiagrafie a skiaskopie sa nachádza na prízemí a na 1. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín.

Pracovná doba: Pondelok-Piatok 7:30-14:42
Pohotovosť: Nepretržite

ULTRAZVUKOVÉ PRACOVISKO

Na ultrazvukovom pracovisku Rádiologickej kliniky FN Trnava sa ročne vykoná viac ako viac ako 16 000 ultrazvukových vyšetrení. Ultrazvukové pracovisko sa nachádza na prízemí a 1. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín. Je vybavené ultrazvukovými prístrojmi LOGIQ S8, LOGIQ S7 R2 Expert a Philips.

Pracovná doba: Pondelok-Piatok 7:30-14:42
Pohotovosť: Nepretržite

PRACOVISKO POČÍTAČOVEJ TOMOGRAFIE (CT)

Pracovisko počítačovej tomografie Rádiologickej kliniky FN Trnava je vybavené 2 CT prístrojmi Revolution CT a Siemens. Ročne je na oddelení realizovaných viac ako 20000 diagnostických CT vyšetrení. CT pracovisko sa nachádza na 1. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín.

Pracovná doba: Pondelok-Piatok 7:30-14:42
Pohotovosť: Nepretržite

PRACOVISKO MAGNETICKEJ REZONANCIE (MR)

Pracovisko magnetickej rezonancie Rádiologickej kliniky FN Trnava je vybavené najmodernejším MR prístrojom Siemens Magnetom Sola 1,5T. MR pracovisko sa nachádza na prízemí poschodí Pavilónu chirurgických disciplín.

 

Pracovná doba: Pondelok-Piatok 7:30-14:42

Pohotovosť: Nepretržite

MAMOLOGICKÉ CENTRUM

Mamologické centrum Rádiologickej kliniky FN Trnava vykonáva ročne viac ako 2500 mamografických vyšetrení. Mamologické centrum je vybavené novým moderným kompletne digitálnym mamografickým prístrojom s tomosyntézou FUJIFILM AMULET innovality. V spolupráci s ultrazvukovým pracoviskom a pracoviskom magnetickej rezonancie Rádiologickej kliniky FN Trnava poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientky s ochorením prsníka. Mamologické centrum sa nachádza na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín.

Pracovná doba: Pondelok-Piatok 7:30-14:42

 • komplexná starostlivosť o pacientky ochoreniami prsníka
 • multidisciplinárny prístup (gynekológ, chirurg, klinický onkológ, rádiológ, klinický psychológ, patológ)
 • ultrazvuková, MR a mamografická diagnostika, biopsie/aspirácie prsníkov
 • preventívna starostlivosť
 • komplexná predoperačná starostlivosť a staging
 • onkochirurgická liečba, onkologická starostlivosť
 • dispenzarizácia u pacientiek so zhubným nádorom prsníka
 • multidisciplinárne indikačné semináre

 

Kontakty na objednanie/konzíliá pacientok:

Mamologická poradňa

Miesto: Starý pavilón, Onkologická ambulancia a centrálna ambulancia

Kontakt na objednanie: Pondelok-Piatok 7:30-14:00 hod. Tel.: 033 / 5938 959,

033/5938 757

On line  - www.objednatvysetrenie.sk,

                https://fntt.sk/online-objednanie/

Prevádzka poradne: Utorok, streda a štvrtok 11:00-13:00 hod.

 

Onkologická dispenzarizácia

Miesto: Starý pavilón, Onkologická ambulancia a centrálna ambulancia

Kontakt na objednanie: Tel: 033 / 5938 757

Prevádzka ambulancie: Štvrtok: 10:00-12:00 hod.

 

Ultrazvukové a mamografické vyšetrenie prsníkov, intervencie

Miesto: Pavilón chirurgických disciplín, Prízemie, Ultrazvukové pracovisko a Mamografické centrum

Kontakt na objednanie: Pondelok- Piatok 7:30-14:00 hod. Tel.: 033 / 5938 959

On line  - www.objednatvysetrenie.sk,

                 https://fntt.sk/online-objednanie/

Prevádzka ultrazvukového pracoviska a mamografického centra: Pondelok, Streda, Piatok: 7:30-14:30 hod.

PRACOVISKO INTERVENČNEJ RÁDIOLÓGIE

Intervenčná rádiológia je medicínsky odbor, ktorý na diagnostiku a liečbu ochorení vo všetkých orgánoch tela využíva miniinvazívne zákroky pod kontrolou rádiologických zobrazovacích metód. Pracovisko intervenčnej rádiológie poskytuje rozsiahle portfólio vaskulárnych ako aj nevaskulárnych diagnostických a terapeutických intervenčných zákrokov. Terapeutické výkony zahrňujú vaskulárne zákroky na periférnych a intrakraniálnych cievach a nevaskulárne zákroky. Ročne je na pracovisku na pracovisku intervenčnej rádiológie intervenčne liečených viac ako 1500 pacientov s vaskulárnymi ochoreniami a vykonaných viac ako 1300 nevaskulárnych intervenčných zákrokov. Diagnostické a terapeutické vaskulárne výkony intervenčnej rádiológie sú vykonávané na angiografickom sále, ktorý je vybavený novým moderným angiografickým prístrojom Innova IGS 540. Nevaskulárne zákroky sa väčšinou vykonávajú pod kontrolou CT alebo ultrazvuku. Pracovisko intervenčnej rádiológie sa nachádza na 1. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín.

Pracovná doba: Pondelok-Piatok 7:30-14:42

Príslužba: Nevaskulárne/vaskulárne intervenčné rádiologické výkony: Nepretržite 24/7 

Pokyny pre prípravu pacientov na MR vyšetrenie

Za prípravu pacienta je zodpovedný lekár indikujúci vyšetrenie.

Informácie o vykonaní prípravy sú nutnou súčasťou žiadanky na vyšetrenie.

Príprava u pacienta s predpokladanou potrebou podania kontrastnej látky

 • pre prípad nutnosti podania kontrastnej látky je pred vyšetrením nutné zaistiť adekvátnu hydratáciu pacienta per os alebo i.v. a zasitiť i.v. prístup;
 • 4 hodiny pred výkonom vyšetrovaný nalačno, obmedzenie perorálneho príjmu u vyšetrovaného len na číre, neperlivé tekutiny v malom množstve 100 ml/hod.;
 • pred MR vyšetrením nie je nutné vysadiť pravidelne užívané lieky, môžu sa užívať podľa predpisu
 • pre prevenciu kontrastom indukovanej nefropatie je nutné vedieť aktuálnu hodnotu hladiny urey a kreatinínu v sére;
 • odstránenie a odloženie všetkých kovových alebo magnetických predmetov pred vyšetrením - t.j. klúče, mince, šperky, hodinky, okuliare, sponky, kreditné karty, kovové náramky, piercing, príp. zubnú protézu

 

Príprava tráviacej trubice pacienta/ky na MR abdomenu, MRCP

 • 4 hodiny pred výkonom vyšetrovaný nalačno

 

Príprava tráviacej trubice pacienta/ky na MR enterografiu:

 • deň pred vyšetrením bezzvyšková strava (vynechať nafukujúcu stravu - strukoviny, surová zelenina, ovocie, čerstvé a celozrnné pečivo, mäso, úplne vynechať mlieko a všetky mliečne výrobky!);
 • od 12. do 20. hodiny pacient vypije 1,5 až 2 litre nesýtenej vody;
 • v deň vyšetrenia od polnoci nejesť, nefajčiť;
 • v deň vyšetrenia je možné si dať pár hltov vody;
 • ambulantný a hospitalizovaný pacient príde 1,5 hodiny pred termínom vyšetrenia na Rádiologickú kliniku, kde mu následne bude vykonaná špeciálna príprava frakcionované pitie roztoku Manitolu

 

Príprava tráviacej trubice pacienta/ky na MR rektum

 • 2 hodiny pred vyšetrením hlbšia aplikácia glycerínových čípkov cez konečník – nie je potrebná príprava preháňadlom

 

Príprava tráviacej trubice pacienta/ky na MR defekografiu:

 • 2 hodiny pred vyšetrením hlbšia aplikácia glycerínových čípkov cez konečník – nie je potrebná príprava preháňadlom
 • stredná náplň močového mechúra /posledná mikcia hodinu pred vyšetrením/

 

Príprava tráviacej trubice pacienta/ky na MR malá panva (gynekologické + urologické)

 • vhodná je deň pred vyšetrením konzumácia bezzvyškovej stravy,
 • v deň vyšetrenia je dôležitý dostatočný príjem tekutín
 • v prípade vyšetrenia močového mechúra jeho dostatočná náplň

 

Príprava pacienta/ky na MR srdca

 • pacient 4 hodiny nalačno, nefajčí;
 • 4 hodiny pre vyšetrením môže piť vodu, prípadne tekutiny bez obsahu kofeínu s obmedzením na 100ml/hod;
 • kávu, čaj a energetické nápoje s obsahom kofeínu vynechať 12 hod. pred vyšetrením;
 • lieky, ktoré pacient bežne užíva (hlavne lieky na tlak) užiť ako zvyčajne, zapiť čistou vodou;
 • metformin vysadiť na 48 hod. po vyšetrení;
 • v prípade rizikového pacienta s anamnézou predchádzajúcej miernej reakcie na kontrastnú látku alebo u pacientov s polyvalentnou alergiou alebo s astma bronchiale je príprava pacienta podľa nižšie uvedených pokynov pre prípravu pacientov na vyšetrenie s intravaskulárnym podaním jódovej kontrastnej látky;

 

 

Kontraindikácie k MR vyšetreniam:

 

Zodpovednosť na informáciu o povahe implantátu má indikujúci lekár.

 

Súčasná kategorizácia kovových implantátov je podľa miery rizika rozdelená do 3 kategórií:

 

 1. MR bezpečné (safe): neinteragujú s magnetickým ani vysokofrekvenčným elektromagnetickým poľom.

 

 1. MR podmienečne prípustné (conditional) – pri splnení bezpečnostných podmienok možno MR považovať za bezpečné.

 

Táto kategória sa člení na 7 podskupín (Conditional 1-7) tried špecifických implantátov podľa typu a ich vlastností.  Kompletný zoznam implantátov a miera ich rizika je možné vyhľadať na stránke

 

 http://www.mrisafety.com/List.html

 

Conditional 1 : MR nepredstavuje pre pacienta žiadne riziko

Conditional 2: slabo interagujúce materiály, po 6 týždňoch od implantácie sú bezpečné. Pokiaľ je implantát z kompletne neferromagnetického materiálu, nie je potrebné čakať 6 týždňov. Naopak ak je zrejmý dôvod, že dislokáciou dôjde k poškodeniu tkaniva alebo implantátu, nemal by pacient vyšetrenie podstúpiť.

Conditional 3: týka sa transdermálnych náplastí , u ktorých je riziko ohrevu.

Conditional 4: týka sa haló vest a cervikálnych fixačných aparátov. Hrozí riziko popálenín a je nutné postupovať podľa odporúčaní výrobcu.

Conditional 5: vyšetrenie je možné realizovať len za podmienok stanovených výrobcom v dokumentácii k implantátu.

Conditional 6: vyšetrenie môže byť realizované len za špecifických podmienok, potrebné konzultovať s MR pracoviskom.

Conditional 7: implantáty nie sú plánovanie k použitiu  v MR podmienkach, potrebné kontaktovať výrobcu.

 

 1. MR nebezpečné (unsafe) – je dokázaná inerakcia s magnetickým poľom ohrozujúca zdravie a život pacienta

 

 

 

Absolútne kontraindikácie k MR vyšetreniu:

 

- implantovaný kardiostumulátor  alebo ICD defibrilátor s výnimkou MR kompatibilných

- ponechané elektródy po deplentácii kardiostimulátora  alebo defibrilátora

- aneuryzmatické cievne klipy (ak nie je písomne doložená ich MR kompatibilita)

- inzulínová pumpa, kochleárny implantát a neurostimulátor a iné elektronické implantáty, pokiaľ nie je písomne doložená ich MR kompatibility

- cudzie telesá z iného než nemagnetického kovu intrakraniálne a intraorbitálne.

 

Relatívne kontraindikácie k MR vyšetreniu (potencionálne nebezpečné):

 

- stenty, žilové filtre, kovový embolizačný materiál  a okludery menej než 6 týždňov po implantácii,

- osteosyntetický materiál, dentálne implantáty a kĺbne náhrady menej ako 6 týždňov od implantácie  (pokiaľ nie je písomne doložená ich kompatibilita)

- kĺbne náhrady a osteosyntetický materiál so známkami uvoľňovania

 

Bez kontraindikácií k MR vyšetreniu:

 

- stenty, žilové filtre, kovový embolizačný materiál  a okludery viac než 6 týždňov po implantácii,

- osteosyntetický materiál , dentálne implantáty a kĺbne náhrady menej ako 6 týždňov po implantácii   bez ohľadu na materiál

- MR kompatibilné náhrady srdcových chlopní

- neaneuryzmatické chirurgické cievne svorky 6 a viac týždňov po implantácii

- svorky na žlčových cestách viac ako 6 týždňov po operácii

- vnútromaternicové telieska

- steny , žilové filtre, kovový embolizačný materiál  a okludery s písomným potvrdením operatéra, ktorý ich implantoval o ich plnej MR kompatibilite

 

Ak má byť vyšetrená osoba potencionálne spadajúca do kategórie absolútnych kontraindikácii, je nutné písomne doložiť presnú špecifikáciu výrobcu  a typu implantátu. Toto potvrdenie  vystaví lekár, ktorý elektronický implantát alebo klip implantoval.

 

Piercing a tetovanie- nie sú známe závažné poškodenia zdravia, nemožno vylúčiť popálenie pokožky.

Kovové cudzie teleá – črepiny a kovové úlomky v očnici a intrakraniálne, prípadne v blízkosti fragilných a životne dôležitých štruktúr sú kontraindikáciou k MR.

Vhojené drobné kovové fragmenty v podkoži na predlaktiach a tvári nepredstavujú riziko poškodenia zdravia.

 

 

 

 

Príprava pacienta/ky na ultrazvukové vyšetrenie abdomenu, renálnych artérií:

 • pacient 6 hodín nalačno, nepije, nefajčí;

Príprava tráviacej trubice pri CT abdomenu a/alebo malej panvy:

 • príprava CT abdomenu:
  • pacient pred vyšetrením pije riedenú jódovú kontrastnú látku, 1 ampulka jódovej kontrastnej látky sa rozriedi v 1 litri pitnej vody, pacient pije danú zmes postupne 30 minút pred CT vyšetrením, posledné hlty vypije v čakárni pred vstupom do CT miestnosti;
 • príprava CT abdomenu a malej panvy:
 • pacient pije 2 ampulky jódovej kontrastnej látky rozpustenej v 2 litroch pitnej vody postupne v priebehu 4 hodín pred CT vyšetrením;
 • v prípade vyšetrenia v skorom rannom termíne vypije pacient 1 ampulku jódovej kontrastnej látky rozpustenú v 1 litri vody večer pred vyšetrením a 1 ampulku jódovej kontrastnej látky rozpustenú v 1 litri vody ráno 1 hodinu pred vyšetrením;
 • u pacientov, ktorí nie sú schopní prehĺtať, je potrebné podať rozpustenú jódovú kontrastnú látku

             pomocou nasogastrickej sondy;

Príprava tráviacej trubice pacienta/ky na CT irigografiu (virtuálnu kolonoskopiu):

Dva dni pred vyšetrením /prvých 24 hodín/:

 • bezvyšková strava (vynechať nafukujúcu stravu - strukoviny, surová zelenina, ovocie, čerstvé a celozrnné pečivo, mäso, úplne vynechať mlieko a všetky mliečne výrobky!);

Deň pred vyšetrením /nasledujúcich 24 hodín/:

 • na raňajky a k obedu iba tekutiny - čaj, káva /bez mlieka/, minerálka, čisté vývary. Večer už nič nejesť!
 • čistenie čreva makrogolom /Fortrans ®/ - približne 15–16 hod. pred vyšetrením  začať s prípravou - balenie Fortransu obsahuje 4 sáčky, každý sáčok treba rozpustiť v 1 litri vody a užívať nasledovne: 4 sáčky = 4 litre vody = 4 hodiny piť. Roztok sa pije rýchlosťou 1 liter za hodinu, pri ťažkostiach môže byť 30 min. prestávka. Príjem tekutín povolený;

Deň vyšetrenia:

 • Nalačno, zvýšený príjem tekutín;

Príprava tráviacej trubice pacienta/ky na CT enterografiu:

 • deň pred vyšetrením bezzvyšková strava (vynechať nafukujúcu stravu - strukoviny, surová zelenina, ovocie, čerstvé a celozrnné pečivo, mäso, úplne vynechať mlieko a všetky mliečne výrobky!);
 • od 12. do 20. hodiny pacient vypije 1,5 až 2 litre nesýtenej vody;
 • v deň vyšetrenia od polnoci nejesť, nefajčiť;
 • v deň vyšetrenia je možné si dať pár hltov vody;
 • ambulantný a hospitalizovaný pacient príde 1,5 hodiny pred termínom vyšetrenia na Rádiologickú kliniku, kde mu následne bude vykonaná špeciálna príprava;

Príprava pacienta/ky na CT koronarografiu, CT srdca, CT perfúzia srdca

 • pacient 4 hodiny nalačno, nefajčí;
 • 4 hodiny pre vyšetrením môže piť vodu, prípadne tekutiny bez obsahu kofeínu s obmedzením na 100ml/hod;
 • kávu, čaj a energetické nápoje s obsahom kofeínu vynechať 12 hod. pred vyšetrením;
 • lieky, ktoré pacient bežne užíva (hlavne lieky na tlak) užiť ako zvyčajne, zapiť čistou vodou;
 • metformin vysadiť na 48 hod. po vyšetrení;
 • v prípade rizikového pacienta s anamnézou predchádzajúcej miernej reakcie na kontrastnú látku alebo u pacientov s polyvalentnou alergiou alebo s astma bronchiale je príprava pacienta podľa nižšie uvedených pokynov pre prípravu pacientov na vyšetrenie s intravaskulárnym podaním jódovej kontrastnej látky;

Príprava pacienta/ky na skiaskopické RTG vyšetrenia tráviaceho a urogenitálneho traktu:

 • pacient 4 hodiny nalačno, nepije, nefajčí;
 • defekografia: večer a ráno pred vyšetrením aplikácia čapíku do konečníka, aby bol konečník pred vyšetrením prázdny;
 • intravenózna urografia: príprava zhodná so smernicami pre prípravu pacienta na vyšetrenie s intravaskulárnym podaním jódovej kontrastnej látky.

Objednávanie osobne:

Na RTG evidencii nachádzajúcej sa na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín.

Objednávanie telefonicky:

• RTG skiagrafické vyšetrenie:                                                                      033 5938 959, 033 5938 975
• Skiaskopické vyšetrenie:                                                                             033 5938 959, 033 5938 975
• Ultrazvukové vyšetrenie:                                                                             033 5938 959, 033 5938 975

• Mamografické vyšetrenie:                                                                        033 5938 959, 033 5938 975
• Ambulancia intervenčnej rádiológie / Angiografické vyšetrenie:        033 5938 906
• Endovaskulárny intervenčný výkon:                                                       0905 282 421

Objednávanie mailom:

V maily uviesť telefónny kontakt a do prílohy vložiť čitateľný sken žiadanky.

Objednanie online

Online objednanie pacienta

2014

 1. Klepanec. Perkutánna implantácia venóznych port katétrov. Bratislavské intervenčné rádiologické dni, Bratislava 2014
 2. Klepanec, J. Madarič. Bunková liečba kritickej končatinovej ischémie. XXI. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze, Martin 2014
 3. Klepanec. Súčasné možnosti vaskulárnej intervenčnej rádiológie. Krajský rádiologický seminár, Trnava 2014.
 4. Klepanec. Novšie ablačné metódy v liečbe HCC. Aktuality v liečbe hepatopatií, Bratislava 2014
 5. Klepanec. Neurologické komplikácie karotického stentingu. S farbou von, Nový Smokovec 2014
 6. Móderová, J. Farkaš, Z. Dobolyová, A. Klepanec: Anatomické variácie viscerálnych vetiev aorty pri cievnom ileu. Summer fórum, Tále 2014
 7. Rusina, V. Múdra, E. Gálová, L. Ptačinová, V. Žákovič: Izolovaná ruptúra duodéna pri traume abdomenu. Summer fórum, Tále 2014
 8. Rusina, K. Vargová, M. Neviďanská: Príprava pacientov na CT vyšetrenia. Vedecká pracovná schôdza, Trnava 2014
 9. Móderová, E. Galová, Z. Dobolyová: Využitie CT pri traumatických zmenách abdomenu. Vedecká pracovná schôdza, Trnava 2014
 10. Žákovič, V. Múdra, M. Ondrejkovič: Nevaskulárne intervencie na Rádiologickej klinike FN Trnava. Vedecká pracovná schôdza, Trnava 2014
 11. Klepanec, J. Haršány: Súčasné možnosti vaskulárnej intervenčnej rádiológie. Vedecká pracovná schôdza, Trnava 2014
 12. Haring, M. Mako, M. Kuchárik, R. Bažík, T. Balázs, A., Klepanec, G. Krastev, I. Vulev. BATTS (Bratislava – Trnava Trombecthomy in Acute Stroke Patients) study: Preliminary results. Bratislavské intervenčné rádiologické dni, Bratislava 2014
 13. Žákovič. Mikrovlnná ablácia a rádiofrekvenčná ablácia v liečbe tumoróznych lézií. Krajský rádiologický seminár, Trnava 2014
 14. Klepanec. Endovaskulárna liečba supraaortálnych vetiev aorty. Piešťanské mosty. Piešťany 2014
 15. Klepanec. Renovaskulárna hypertenzia a hlboká venózna trombóza. Piešťanské mosty. Piešťany 2014
 16. Klepanec. Endovaskulárne možnosti revaskularizácie u pacientov s periférnym arteriálnym ochorením. Piešťanské mosty. Piešťany 2014

2015

 1. Klepanec A., Haršány J., Žákovič V. Perkutánna transhepatická cholangiografia a drenáž.
 2. Slovenský rádiologický kongres s medzinárodnou účasťou 2015, Bardejov
 3. Klepanec A., Haršány J., Žákovič V. Perkutánna drenáž tekutinových kolekcií v abdomene a v malej panve. 30. Slovenský rádiologický kongres s medzinárodnou účasťou 2015, Bardejov
 4. Klepanec A., Haršány J. Endovaskulárna liečba nematurovaných AV fistúl. 37. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou 2015, Banská Bystrica
 5. Klepanec A. Embolizačná liečba v gynekológii In Bratislavské intervenčné rádiologické dni 2015, Bratislava
 6. Klepanec A. Transpopliteálna rekanalizácia a endovaskulárny prístup k ostiálnym léziám na predkolení. Bratislavské intervenčné rádiologické dni BIRD 2015, Bratislava
 7. Klepanec A. Neurologicky symptomatické spazmy ACI pri použití distálnej emboloprotekcie – prevencia a liečba. S farbou von 2015, Vyhne
 8. Klepanec A., Haršány J., Haring J., Mako M., Krastev G. Endovascular tretament of reccurent basilar artery occlusion with mechanical thrombectomy. CIRSE 2015, Lisabon
 9. Móderová D., Klepanec A., Rusina M., Galová E.: Základy anatómie v diagnostickom algoritme ochorení krku. XXII. medzinárodné rádiologické WINTER FÓRUM, 2015, Štrbské pleso
 10. Záhumenský J., Klepanec A, Lachký O., Štefániková J., Motyková M. Prasknutá pseudoaneuryzma uterinnej artérie ako nie zriedkavý zdroj závažného popôrodného krvácania po nízkorizikovom pôrode. Konference nemocničních gynekológuů porodníků 2015, Brno
 11. Záhumenský J., Dečkov I., Lachký O., Klepanec A. Placenta praevia a stav po cisárskom reze u svedkyne Jehovových. Význam intervenčnej intravaskulárnej radiológie pri riešení život ohrozujúceho stavu. II. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP, 2015, Bratislava
 12. Cisár J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haring J., Haršány J. Rare successfull repeated recanalisation of basilar artery thrombosis using aspiration thrombectomy.
 13. European stroke conference  2015, Viedeň
 14. Záhumenský J., Klepanec A., Dečkov I., Lachký O. Placenta praevia a stav po cisárskom reze u svedkyne Jehovových. XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, 2015, Liberec
 15. Záhumenský J., Klepanec A. Možnosti intervenčnej intravaskulárnej radiológie v prevencii závažného peripartálneho krvácania. Celoslovenský rozbor perinatálnej a materskej morbidity a mortality za rok 2014 s medzinárodnou účasťou, 2015, Nižná nad Oravou
 16. Štrelinger J., Klepanec A., Veselková J Liečba závažnej epistaxy. Lek Obzor, 64, 2015, 2:79-81.
 17. Klepanec A., Haršány J., Haring J., Mako M., Krastev G. Endovascular tretament of reccurent basilar artery occlusion with mechanical thrombectomy. CardioVascular and Interventional Radiology.; 2015:38, Supplement 3: 258.
 18. Klepanec A., Haršány J., Žákovič V. Perkutánna transhepatická cholangiografia a drenáž.
 19. Slovenská rádiológia 2015; 22 (1): 41.
 20. Klepanec A., Haršány J., Žákovič V. Perkutánna drenáž tekutinových kolekcií v abdomene a v malej panve. Slovenská rádiológia 2015; 22 (1): 42.
 21. Móderová D., Neviďanská M., Klepanec A. Kongenitálne cystické lézie krku. Slovak journal of health sciences. 2015;6(2):146-157.
 22. Žákovič V., Klepanec A. Využitie mikrovlnnej ablácie pri liečbe nádorov. Fyzioterapia, rádiológia a ich súčasti 2015, Piešťany
 23. Klepanec A., Haršány J. Možnosti endovaskulárnej liečby u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou. Fyzioterapia, rádiológia a ich súčasti 2015, Piešťany
 24. Móderová D., Neviďanská M. Zobrazovacie modality pri kongenitálnych cystických léziách krku. Fyzioterapia, rádiológia a ich súčasti 2015, Piešťany
 25. Klepanec A. Endovaskulárne intervenčné zákroky na Rádiologickej klinike FN Trnava. Piešťany 2015
 26. Žákovič V. Nevaskulárne intervencie na Rádiologickej klinike FN Trnava. Piešťany 2015
 27. Žákovič V., Múdra V., Rusina M. Periradikulárna terapia. Krajský rádiologický seminár 2015 Trnava
 28. Móderová Z. Dobolyová Z. Galová E. Zobrazovacie modality pri akútnej pankreatitíde. Krajský rádiologický seminár 2015 Trnava
 29. Klepanec A., Haršány J. Drenáže tekutinových kolekcií v abdomene a PTD. Krajský rádiologický seminár 2015 Trnava

2016

 • Ondrejkovič M., Střelec J., Klepanec A. MRI findings of fibroids before and after uterine fibroid embolisation (UFE). European Congress of Radiology 2016. Viedeň
 • Neviďanská M., Móderová D., Klepanec A. Congenital cystic lesions of the neck. European Congress of Radiology 2016. Viedeň
 • Rusina M, Múdra V, Neviďanská M, Haring J, Mako M, Krastev G, Klepanec A. Incidence, risk factors and clinical significance of contrast staining areas after mechanical thrombectomy in patients with acute ischemic stroke. European Congress of Radiology 2016. Viedeň
 • Hnilicová M., Liptáková S.. Úloha sestry pri intervenčných zákrokoch. Bratislavské intervenčné rádiologické dni 2016. Bratislava
 • Klepanec A. Mechanická trombektómia akútnej iCMP. Bratislavské intervenčné rádiologické dni 2016. Bratislava
 • Haršány J. Obstreky facetových kĺbov pod CT. Bratislavské intervenčné rádiologické dni 2016. Bratislava
 • Klepanec A., Haršány J., Haring J., Mako M., Krastev G. Endovaskulárna liečba u pacientov s akútnou ischemickou CMP. Fyzioterapia, rádiológia a ich súčasti 2016. Piešťany
 • Rusina M., Klepanec A., Žákovič V. Intervencie na hrudníku. Fyzioterapia, rádiológia a ich súčasti 2016. Piešťany
 • Klepanec A. Možnosti intervenčnej rádiológie v manažmente bolesti chrbtice. Piešťanské fyzioterapeutické dni 2016. Piešťany
 • Móderová D., Múdra V., Galová E. Expanzie v oblasti mediastina. Krajský rádiologický seminár 2016. Trnava
 • Klepanec A., Rusina M., Neviďanská M. Zobrazovanie a liečba u pacientov s thoracic-outlet syndrómom. Krajský rádiologický seminár 2016. Trnava
 • Žákovič V., Vargová K., Haršány J. Intervencie na hrudníku. Krajský rádiologický seminár 2016. Trnava
 • Rusina M., Haršány J., Klepanec  A.:  Komplikácie v mieste prístupu pri endovaskulárnych výkonoch. S farbou von 2016. Vyhne
 • Klepanec A., Rác M., Streško M. Možnosti intervenčnej rádiológie v liečbe pacientov s hepatocelulárnym karcinómom. Slovak journal of health sciences. 2016(7);1:100-115.

 

2017

 • Klepanec A, Haršány J, Rusina M. Endovaskulárna liečba trombotizovaných arteriovenóznych fistúl. 39. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. Martin 2017
 • Klepanec A., Haršány J., Lachký O., Dečkov I. Embolizácia myómov maternice. XXIV. medzinárodné rádiologické WINTER FÓRUM. Štrbské pleso 2017
 • Klepanec A., Haršány J., Rusina M.:  Perkutánna implantácia portov a permcathov. XXIV. medzinárodné rádiologické WINTER FÓRUM. Štrbské pleso 2017
 • Klepanec A., Haršány J., Rusina M., Žákovič V., Mako M., Haring J., Krastev G.: Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej CMP. XXIV. medzinárodné rádiologické WINTER FÓRUM. Štrbské pleso 2017
 • Klepanec A., Haršány J., Rusina M.: Možnosti endovaskulárnej liečby u pacientov s dialyzačnými AV fistulami. XXIV. medzinárodné rádiologické WINTER FÓRUM. Štrbské pleso 2017
 • Klepanec A. Intervenčné možnosti v gynekológii a pôrodníctve. Týždeň vedy a techniky. Piešťany 2017
 • Klepanec A, Haršány J, Rusina M, Mako M, Haring J, Krastev G. Zobrazovacie možnosti u pacientov s akútnou ischemickou CMP. VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof a XXI. Národný kongres urgentnej medicíny a medíciny katastrof. Vyhne 2017
 • Klepanec A., Harsany J., Rusina M. Role of CT angiography in the management of patients with acute ischemic stroke. European congress of radiology 2017. Viedeň
 • Klepanec A., Žákovič V., Haršány J, Cvik M., Mikurčík E. Využitie termálnych ablačných metód v liečbe pacientov s nádormi obličiek. XL. Slovenský rádiologický kongres s medzinárodnou účasťou. Bardejov 2017
 • Klepanec A., Haršány J. Intervenčné rádiologické možnosti v liečbe kostných metastáz. Krajský rádiologický seminár 2017. Trnava
 • Harsany J., Rusina M., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A. Intracranial collaterals assesment and functional outcome in patients with acute ischemic stroke in anterior circulation treated by endovascular therapy. CIRSE 2017. Kodaň
 • Haršány J, Kudlová D, Husťák R, Klepanec A. Parciálna embolizácia sleziny v liečbe hypersplenizmu. Slovenská rádiológia 1/2017
 • Fábianová D., Žákovič V., Klepanec A., Mako M., Haring J., Krastev G.:  Periradikulárna terapia a ozónoterapia. XXIV. medzinárodné rádiologické WINTER FÓRUM. Štrbské pleso 2017
 • Mako M, Klepanec A, Haring J, Krastev G, Haršány J, Rusina M, Lackovič R, Mokošová L, Zajičková I, Števková Z, Kovácsová Ž, Došeková P, Cisár J, Beňová Ľ, Cabúková M. Jeden deň práce na endovaskulárnom pracovisku (kazuistiky pacientov s NCMP). VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof a XXI. Národný kongres urgentnej medicíny a medíciny katastrof. Vyhne 2017
 • Haring J, Krastev G, Klepanec A, Mako M, Haršány J, Rusina M, Lackovič R, Mokošová L, Zajičková I, Števková Z, Kovácsová Ž, Došeková P, Cisár J, Beňová Ľ, Cabúková M. Analýza klinického stavu pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú akútnu cievnu mozgovú príhodu vo vzťahu ku stavu kolaterál vyhodnocovaných na CTA. VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof a XXI. Národný kongres urgentnej medicíny a medíciny katastrof. Vyhne 2017
 • Ondrejkovič M, Lukáč M, Cvik M, Klepanec A. Spontánna ruptúra močového mechúra – kazuistika. XL. Slovenský rádiologický kongres s medzinárodnou účasťou. Bardejov 2017
 • Rusina M, Bavúzová X. Dif.dg. benígnych a malígnych kostných lézií z pohľadu rádiológa. Krajský rádiologický seminár 2017. Trnava
 • Slobodníková J, Klepanec A, Meluš V. Sonoelastografia v praxi. Slovenská rádiológia 1/2017
 • Chudý M, Liptáková S. Využitie 3D CT pri vertebroplastike z pohľadu rádiologického technika – prvé skúsenosti. Jesenný seminár rádiologických technikov Piešťany 2017
 • Vanáková M, Bittarovská Z. Zobrazovacie modality pri poruchách defekácie. Jesenný seminár rádiologických technikov Piešťany 2017
 • Chudý M., Kvasničková L., Liptáková S. Využitie systému DICOM z pohľadu rádiologického technika. XL. Slovenský rádiologický kongres s medzinárodnou účasťou. Bardejov 2017
 •  
 • 2018
 • Klepanec A., Cvik M., Haršány J., Harmanoš M.  Endovaskulárna liečba u pacientov s benígnou hyperpláziou prostaty. In Trnavské dni rádiológie TREND. Trnava 2018
 • Haršány J., Rusina M., Vacula I., Žákovič V., Klepanec A. Endovaskulárna liečba endoleaku typu III po EVAR. In Trnavské dni rádiológie TREND. Trnava 2018
 • Rusina M., Haršány J., Krastev G., Haring J., Mako M., Žákovič V. Klepanec A. Zobrazovanie u pacientov s akútnou ischemickou CMP. In Trnavské dni rádiológie TREND. Trnava 2018
 • Hoferica M., Haršány J., Lukáč M., Žákovič V., Klepanec A. Perkutánna drenáž subkapsulárneho hematómu sleziny. In Trnavské dni rádiológie TREND. Trnava 2018
 • Bavúzová X., Ondrejkovič M., Packa P., Šálek M., Ďurovka M. Príprava pacientov pred CT vyšetreniami. In Vedecká pracovná schôdza SLS Spolok lekárov. Trnava 2018
 • Cisár J., Mako M., Haring J., Krastev G., Haršány J., Žákovič V., Klepanec A. Endovaskulárna liečba akútnej iCMP u 9-ročného dieťaťa. In Trnavské dni rádiológie TREND. Trnava

2018

 • Lukáč M., Rusina M., Haršány J., Bavúzová X., Žákovič V., Krastev G., Klepanec A.  Zobrazovanie u pacientov s akútnou ischemickou CMP. In Vedecká pracovná schôdza SLS Spolok lekárov. Trnava 2018
 • Rusina M., Keresztesová L., Krišková L., Lanczová Z. Nové možnosti diagnostiky u pacientok s ochoreniami prsníka na Rádiologickej klinike FN Trnava. In Vedecká pracovná schôdza SLS Spolok lekárov. Trnava 2018
 • Haršány J., Rusina M., Hoferica M., Lukáč M., Klepanec A. Endovaskulárna liečba endoleakov po EVAR. In Vedecká pracovná schôdza SLS Spolok lekárov. Trnava 2018
 • Klepanec A., Haršány J., Hoferica M., Cvik M., Žákovič V. Embolizácia prostaty u pacientov s benígnou hyperpláziou prostaty. In Vedecká pracovná schôdza SLS Spolok lekárov. Trnava 2018
 • Rusina M., Hoferica M., Žákovič V. Príprava pacientov na CT vyšetrenia. In Vedecká pracovná schôdza SLS Spolok lekárov. Trnava 2018
 • Ondrejkovič M., Packa P., Pavlík T., Čambál D. Nové možnosti zobrazovania pomocou kardio CT. In Vedecká pracovná schôdza SLS Spolok lekárov. Trnava 2018
 • Šálek M., Krišková L., Bavúzová X. Virtuálna kolonoskopia a jej využitie v praxi. In Vedecká pracovná schôdza SLS Spolok lekárov. Trnava 2018
 • Keresztesová L., Mrvová I., Ďurovka M. Využitie low dose CT u pacientov s mnohopočetným myelómom. In Vedecká pracovná schôdza SLS Spolok lekárov. Trnava 2018
 • Klepanec A., Haršány J., Rabárová D., Železkovová J. Využitie cievnych prístupov (PICC, midline, CVK, port, permcath) vo FN Trnava. In Vedecká pracovná schôdza SLS Spolok lekárov. Trnava 2018
 • Klepanec A., Ondrejkovič M., Lukáč M., Packa P., Žákovič V. In International Day of Radiology. Bratislava 2018
 • Klepanec A., Haršány J., Hoferica M., Rusina M. Perkutánny translumbárny a transhepatálny prístup u pacientov s vyčerpanými cievnym prístupmi. In 40. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. Košice 2018
 • Klepanec A., Haršány J., Rusina M., Žákovič V.: Perikardiocentéza pod CT. In XXV. medzinárodné rádiologické WINTER FÓRUM. Štrbské pleso 2018
 • Haršány J., Rusina M., Vacula I., Žákovič V., Klepanec A. Endovaskulárna liečba endoleaku typu III po EVAR. In Slovak journal of health sciences 2018;9(1):126. ISSN 1338-161X
 • Hoferica M., Haršány J., Lukáč M., Žákovič V., Klepanec A. Perkutánna drenáž subkapsulárneho hematómu sleziny. In Slovak journal of health sciences 2018;9(1):127. ISSN 1338-161X
 • Klepanec A., Cvik M., Haršány J., Harmanoš M.  Endovaskulárna liečba u pacientov s benígnou hyperpláziou prostaty. In Slovak journal of health sciences 2018;9(1):130. ISSN 1338-161X
 • Rusina M., Haršány J., Krastev G., Haring J., Mako M., Žákovič V. Klepanec A. Zobrazovanie u pacientov s akútnou ischemickou CMP. In Slovak journal of health sciences 2018;9(1):137. ISSN 1338-161X.
 • Šálek M., Haršány J., Žákovič V., Klepanec A. Hepatálna pseudoaneuryzma ako raritná komplikácia biopsie pečene. Slovenská rádiológia 2018, 25(1):11–15.
 • Hnilicová M., Lepeňová A. Úloha sestry pri príprave pacienta pred endovaskulárnym výkonom. In Trnavské dni rádiológie TREND. Trnava 2018
 • Tušková D., Sedláková D. Endovaskulárne výkony na dialyzačných fistulách. In Trnavské dni rádiológie TREND. Trnava 2018
 • Chudý M. Využitie cone beam CT pri embolizácii prostaty a vertebroplastike. In Trnavské dni rádiológie TREND. Trnava 2018
 • Klepanec A., Haršány J. Basilar artery occlusion. In MENC 2018. Bratislava 2018
 • Klepanec A. Možnosti intervenčnej rádiológie v gastroenterológii. In Rádiologický seminár u sv. Michala. Bratislava 2019

2019

 • Klepanec A., Harsany J., Mako M., Hoferica M., Cisar J., Cabukova M., Rusina M., Krastev G. Endovascular treatment of patients with acute ischaemic stroke in posterior circulation: single-centre experience. In European Congress of Radiology Viedeň 2019
 • Klepanec A., Haršány J., Hoferica M., Rusina M., Lukáč M., Žákovič V. Intervenčná rádiológa pri vaskulárnych poraneniach heparu. In XXV. medzinárodné rádiologické WINTER FÓRUM. Štrbské pleso 2019
 • Rusina M., Haršány J., Hoferica M., Lukáč M., Žákovič V., Klepanec A. (Trnava) Perkutánne drenáže tekutinových kolekcií v abdomene. In XXV. medzinárodné rádiologické WINTER FÓRUM. Štrbské pleso 2019
 • Ondrejkovič M., Bavúzová X., Keresztesová L., Rusina M., Packa P., Klepanec A. Cievny ileus. . In XXV. medzinárodné rádiologické WINTER FÓRUM. Štrbské pleso 2019
 • Bavúzová X., Šálek M., Krišková L., Keresztesová L., Packa P., Klepanec A. Virtuálna CT kolonoskopia a jej využitie v praxi. In XXV. medzinárodné rádiologické WINTER FÓRUM. Štrbské pleso 2019
 • Keresztesová L., Ondrejkovič M., Ďurovka M., Krišková L., Šálek M., Klepanec A. Zobrazovanie patológií nadobličiek. In XXV. medzinárodné rádiologické WINTER FÓRUM. Štrbské pleso 2019
 • Rusina M., Haršány J., Hoferica M., Krastev G., Haring J., Mako M., Žákovič V., Klepanec A. Zobrazovanie ciev u pacientov pred endovaskulárnou liečbou akútnej ischemickej CMP. In XLI. Slovenský rádiologický kongres Bardejov 2019
 • Klepanec A., Haršány J., Hoferica M., Rusina M., Žákovič V., Mako M., Haring J., Krastev G.
 • Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej CMP – naše skúsenosti. XLI. Slovenský rádiologický kongres Bardejov 2019.
 • Hoferica M., Haršány J., Šálek M., Lukáč M., Klepanec A. Využitie alternatívnych cievnych prístupov u pacientov s vyčerpanými dialyzačnými cievnymi prístupmi. In XLI. Slovenský rádiologický kongres Bardejov 2019
 • Rusina M., Hoferica M., Haršány J., Vinci I., Šalát D., Klepanec A. Analýza radiačnej záťaže pacientov a online dozimetrie lekárov pri vaskulárnych intervenčných rádiologických výkonoch. In XLI. Slovenský rádiologický kongres Bardejov 2019
 • Krišková L., Bavúzová X., Haring J., Klepanec A. Diseminovaná nekrotizujúca leukoencefalopatia. In XLI. Slovenský rádiologický kongres Bardejov 2019
 • Haršány J. Endovaskulárne možnosti v liečbe pacientov s ochoreniami aorty a dolných končatín vo FN Trnava. In Aktuality v manažmente pacientov s vaskulárnymi ochoreniami vo FN Trnava. Skalica 2019
 • Klepanec A. Novinky v CT zobrazovaní srdca a ciev. In Aktuality v manažmente pacientov s vaskulárnymi ochoreniami vo FN Trnava. Skalica 2019
 • Haršány J. Endovaskulárne možnosti v liečbe pacientov s ochoreniami aorty a dolných končatín vo FN Trnava. In Aktuality v manažmente pacientov s vaskulárnymi ochoreniami vo FN Trnava. Galanta 2019
 • Klepanec A. Novinky v CT zobrazovaní srdca a ciev. In Aktuality v manažmente pacientov s vaskulárnymi ochoreniami vo FN Trnava. Galanta 2019
 • Hoferica M. Endovaskulárne možnosti v liečbe pacientov s ochoreniami aorty a dolných končatín vo FN Trnava. In Aktuality v manažmente pacientov s vaskulárnymi ochoreniami vo FN Trnava. Trnava 2019
 • Klepanec A. Novinky v CT zobrazovaní srdca a ciev. In Aktuality v manažmente pacientov s vaskulárnymi ochoreniami vo FN Trnava. Trnava 2019
 • Chudý M., Fábik D., Liptáková S. Kardio CT a jeho využitie v praxi. In XLI. Slovenský rádiologický kongres Bardejov 2019. In XLI. Slovenský rádiologický kongres Bardejov 2019
 • Ambroš P., Benková L., Kvasničková L., Liptáková S. Zobrazovanie u pacientov s akútnou ischemickou CMP – naše skúsenosti. In XLI. Slovenský rádiologický kongres Bardejov 2019
 • Klepanec A. Endovaskulárne riešenie viscerálnych aneuryziem. XXVII. SLOVENSKÝ ANGIOLOGICKÝ KONGRES Tále 2019
 • Klepanec A. Endovaskulárne možnosti v liečbe pacienta s diabetickou nohou. XXVII. SLOVENSKÝ ANGIOLOGICKÝ KONGRES Tále 2019
 • Klepanec A., Haršány J., Hoferica M. Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej CMP. XXIII. Slovenská konferencia revízneho lekárstva Piešťany 2019
 • Klepanec A., Rusina M., Haršány J., Hoferica M., Necpal R. Endovaskulárna liečba nematurovaných AV fistúl - naše skúsenosti. 41. Kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou Trnava 2019.
 • Klepanec A, Šalát D, Haršány J., Hoferica M, Jánošíková L., Haring J, Mako M, Lehotska V, Krastev G. Analýza radiačnej záťaže pacientov a intervenčných rádiológov pri endovaskulárnej liečbe akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody. In 47. SLOVENSKÝ A ČESKÝ CEREBROVASKULÁRNY KONGRES. Vysoké Tatry 2019.
 • Klepanec A., Šalát D., Haršány J., Hoferica M., Jánošíková L., Haring J., Mako M., Lehotská V., Krastev G. Analýza radiačnej záťaže pacientov a intervenčných rádiológov pri endovaskulárnej liečbe akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody In 47. SLOVENSKÝ A ČESKÝ CEREBROVASKULÁRNY KONGRES. Vysoké Tatry 2019.
 • Haring J., Krastev G., Klepanec A., Žákovič V., Mako M., Haršány J., Cisár J., Rusina M., Bavúzová X., Lackovič R., Mokošová L., Krišková L., Beňová Ľ., Števková Z., et al. Možnosti neurointervenčnej liečby v MTE pracovisku FN Trnava. In 47. SLOVENSKÝ A ČESKÝ CEREBROVASKULÁRNY KONGRES. Vysoké Tatry 2019.
 • Krastev G., Mako M., Haring J., Cisár J., Al Sabti B., Mokošová L., Puzderová V., Cabúková M.,
 • Lackovič R., Števková Z., Jankovičová Z., Danková L., Daniš M., et al. (Trnava)
 • Súvislosti medzi zložením trombov, predchádzajúcou intravenóznou trombolýzou,
 • typ uzáveru cievy, úspešnosť rekanalizácie a druh mechanickej trombektómie
 • pri liečbe akútnej ICMP. In 47. SLOVENSKÝ A ČESKÝ CEREBROVASKULÁRNY KONGRES. Vysoké Tatry 2019.
 • Cisár J., Krastev G., Mako M., Haring J. ml., Lackovič R., Mokošová L., Števková Z., Cabúková M., Puzderová V., Al Sabti B., Jankovičová Z., Danková L., Daniš M., et al. Vplyv histopatologického zloženia trombu na trvanie mechanickej trombektómie a výslednú mieru rekanalizácie. In 47. SLOVENSKÝ A ČESKÝ CEREBROVASKULÁRNY KONGRES. Vysoké Tatry 2019.
 • Mako M., Krastev G., Haring J. ml., Lackovič R., Mokošová L., Števková Z., Cisár J., Cabúková M., Puzderová V., Al Sabti B., Jankovičová Z., Danková L., Daniš M. Analýza zloženia trombov získaných mechanickou trombektómiou u pacientov s akútnou mozgovou príhodou v zadnej cirkulácii. In 47. SLOVENSKÝ A ČESKÝ CEREBROVASKULÁRNY KONGRES. Vysoké Tatry 2019.
 • Šalát D., Kulich M., Vasylieva O. Jánošíková L., Klepanec A., Nikodémová D. New findings that will have an impact in future years on how we pursue radiation protection in medicine. In Dni radiačnej ochrany 2019.
 • Ondrejkovič M., Ondrejkovičová M., Bavúzová X., Fabianová D., Klepanec A. Imaging of congenital cystic neck lesions. In Slovak-Croatian-Hungarian-Slovenian Radiological Symposium with guest participation of Israel and Poland. Pezinok 2019
 • Haršány J., Rusina M., Hoferica M., Žákovič V., Klepanec A. Transarterial chemoembolization
 • of malignant insulinoma metastases. In Slovak-Croatian-Hungarian-Slovenian Radiological Symposium with guest participation of Israel and Poland. Pezinok 2019
 • Klepanec A., Haršány J., Hoferica M. Trauma heparu a šport. IDOR 2019 Trnava
 • Hoferica M., Klepanec A., Haršány J. Karotická disekcia a šport. IDOR 2019 Trnava

Certifikáty

Zobraziť certifikáty