Kód projektu v ITMS2014+: 302021AXX9

Miesto realizácie projektu: Ulica Andreja Žarnova 7507/11, 917 75 Trnava

Výzva – kód výzvy: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie – kód IROP-PO2-SC214-2020-6

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.

Špecifický cieľ: 2.1.4 – Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

Výška nenávratného finančného príspevku: 2 740 275,97 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:                     2 329 234,57 EUR

Dĺžka trvania projektu do:                             06/2022

Cieľom projektu je:  posilniť kapacity vo FN Trnava pre prevenciu, diagnostiku a liečbu pacientov, zvýšiť úroveň ochrany verejného zdravia a eliminovať riziko šírenia ochorenia COVID-19.

Hlavné aktivity projektu: obstaranie vybavenia FN Trnava pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, obstaranie materiálneho vybavenia pre ochranu zdravia vo FN Trnava.

Technické vybavenie pre prevenciu a liečbu pacientov vo FN Trnava zahŕňa najmä obstaranie týchto zariadení: Monitory vitálnych funkcií s centrálnymi stanicami, Elektrická chirurgická odsávačka mobilná, Stretcher, Anesteziologický prístroj vyššej rady s modulárnym monitorom vitálnych funkcií Endoskopická zostava 2D/3D, Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry,  Operačné nástroje pre Ortopédiu, Operačné nástroje pre Laparotomiu, Operačné nástroje pre laparotomiu-urol, Nástenná rampa, Kardiotokografický prístroj na monitorovanie dvoch plodov a vitálnych funkcií matky, Pôrodná posteľ s príslušenstvom, Mobilná odsávačka, Monitor vitálnych funkcií s centrálnou stanicou, Elektricky polohovateľné pacientske lôžka, Vysokoprietoková kyslíková terapia nazálnou kanylou Infúzna pumpa, Mobilná odsávačka – KVL, Transnazálny gastroskop, Video EEG systém Novorodenecký inkubátor vyššej triedy Novorodenecký ventilátor vyššej triedy Hmotnostný spektrometer pracujúci na princípe trojitého kvadrupólu v kombinácii s kvapalinovým chromatografom pre analýzu liečiv, Diagnostický ultrazvukový prístroj, RTG mobilný prístroj s C-ramenom, RTG digitálny mobilný pojazdný prístroj, plazmový čistič ovzdušia, germicídne žiariče, Plazmový sterilizátor – 110 l, Ultrazvuková vanička, Kombinovaný sterilizátor para – formaldehyd 8 STJ, Dezinfekčná umývačka na operačnú obuv, Dekontaminačné kontajnery pre oddelenia, Dezinfekčná umývačka 10 DIN sít na proces, Drôtené sterilizačné sitá, Prepravné vozíky pre centrálnu sterilizáciu, Dekontaminačné kontajnery pre CS, Stojan pre dekontaminačné kontajnery, Držiak roliek s odrezávaním, Sterilizačné kontajnery, Nerezový nábytok.

V záujme ochrany zdravia zamestnancov, pacientov  – verejného zdravia (COVID-19) bude vybavenie respirátormi FFP2, FFP3 a ochrannými overalmi.