Názov projektu: Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo Fakultnej nemocnici Trnava

Kód projektu v ITMS2014+: 311071CDM2

Miesto realizácie projektu: Ulica Andreja Žarnova 7507/11, 917 75 Trnava

Výzva – kód výzvy: OPII-2022/7/20-DOP

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Investičná priorita: 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

Špecifický cieľ: 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Schéma pomoci: Schéma podpory implementácie a vylepšovania opatrení na riadenie bezpečnostných rizík (DM – 1/2022)

 

Výška nenávratného finančného príspevku: 196 951,40 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:                       196 951,40  EUR

Dĺžka trvania projektu do:                                11/2023

 

Cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP.