O nemocnici

Lekárske osobnosti nemocnice

MUDr. Marián Cvik, PhD.

Lekár MUDr. Marián Cvik, PhD., je popredný lekár v odbore Urológia. Je prednostom Urologickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava a SZU a TU.  

MUDr. Marian Streško, PhD.

Ukončil štúdium medicíny v roku 1993 na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V roku 2010 dokončil doktorandské štúdium na fakulte Zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Za prednostu Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave a TU bol menovaný v roku 2013. Zúčastňuje sa na početných klinických skúšaniach a publikuje v odborných časopisoch. Je člennom Slovenskej onkologickej spoločnosti, ESMO (EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY), 
SEKCAMA  – člen výboru.

MUDr. Georgi Krastev, PhD.

MUDr. Georgi Krastev, PhD., sa narodil v roku  1965 v meste Sliven v Bulharsku. V tom istom meste ukončil Francúzske jazykové gymnázium v roku 1984. Medicínu vyštudoval v Bulharsku a na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobí ako prednosta Neurologickej klinky FN Trnava a SZU. 

MUDr. Ivan Karbula

Lekár
MUDr. Ivan Karbula, ukončil Lekársku fakultu Univerzity Komenského
v Bratislave v roku 2009. Svoju prax vykonával na Psychiatrickom
oddelení FN Trnava od 08/2009 do 05/2018 najskôr ako sekundárny lekár a od 1. 12. 2011 do 31. 5. 2018 ako zástupca primára. Od 1. 7. 2018 do 31. 10. 2018  pracoval ako hlavný lekár na úseku ochranných liečení, ambulantný psychiater a zástupca hlavného lekára zdravotného strediska v ÚVTOS v Hrnčiarovciach nad Parnou. Od 1. 11. 2018 až doteraz pracuje na Psychiatrickom oddelení FN Trnava v pozícii  primára. Od 11. 2. 2019 vykonáva znaleckú činnosť v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie Psychiatria.doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.

Zameriava sa najmä na problematiku infekčných ochorení v zmysle diagnostiky, liečby i prevencie. Taktiež je predsedníčka Komisie pre racionálnu antiinfekčnú farmakoterapiu, antibiotickú politiku a nozokomiálne nákazy. Absolvovala pracovné stáže na špecializovaných pracoviskách v Ženeve vo Švajčiarsku a opakovane na klinikách v Taliansku – Rím a Catanzaro. Zúčastnila sa na pracovnom pobyte v Keni so zameraním na primárnu zdravotnú starostlivosť pre ľudí zo slumov.

MUDr. Iveta Kopecká, PhD.

MUDr. Iveta Kopecká, PhD., je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia v roku 1993 pracuje na Patologicko-anatomickom oddelení FN Trnava, dnes známom ako Ústav patológie. Získala špecializáciu v odbore Patologická anatómia II. stupňa v roku 1999. Je krajskou odborníčkou pre odbor Patologická anatómia v Trnavskom samosprávnom kraji. Od roku 2017 je primárkou Patologicko-anatomického oddelenia, dnes Ústav patológie FN Trnava. Pôsobí ako odborná asistentka na Trnavskej univerzite v Trnave od roku 1994. Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti – Spoločnosti patológov, Sekcie klinickej cytológie, Spolku lekárov Trnava a členkou Slovenskej lekárskej komory.