Oddelenia

Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie (ONHaE)

Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie (ONHaE) bolo vo FN Trnava založené 1.7.2017. Jeho hlavnou činnosťou je preventívna a intervenčná hygienicko-epidemiologická činnosť. OHNaE monitoruje činnosť v zdravotníckom zariadení, prináša návrhy opatrení a argumenty pre rozhodovaciu činnosť manažmentu a je poradným orgánom rady riaditeľov. Metodicky usmerňuje pracoviská nemocnice v oblasti hygienicko-epidemiologických opatrení t.j. poradenská činnosť pri vypracovaní prevádzkových poriadkov, koordinuje program prevencie nozokomiálnych nákaz (NN) a sledovania indikátorov kvality v súvislosti s NN, spolupracuje pri zaisťovaní kritických kontrolných bodov a uplatňovaní dekontaminačných postupov v súlade s platnou legislatívou a najnovšími poznatkami, vypracováva interné smernice a metodické pokyny v rámci hygienicko-epidemiologických postupov. Komplexne riadi a koordinuje výkon upratovacích prác vo FN Trnava a poskytuje útvarom nemocnice poradenskú činnosť pri stavebných úpravách a investičných akciách a metodickú činnosť v oblasti vzdelávania zamestnancov v oblasti prevencie NN, dekontaminácie, protiepidemických postupov a opatrení. V rámci kontrolnej činnosti zabezpečuje kontrolu dodržiavania interných hygienicko-epidemiologických smerníc nemocnice a legislatívy platnej v SR. ONHaE taktiež dohliada nad pracovnými podmienkami a pracovným prostredím zamestnancov a v spolupráci so zmluvnou Pracovnou zdravotnou službou sa podieľa na preventívnej činnosti v oblasti hodnotenia rizík profesionálnych poškodení zdravia. Pri svojej činnosti referát spolupracuje s externými inštitúciami a kontrolnými orgánmi, hlavne s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Trnava, Úradom verejného zdravotníctva SR, Národnými referenčnými centrami, Ministerstvom zdravotníctva a podieľa sa na výskume a na praktickej výučbe študentov FZaSP Trnavskej univerzity.

Výkony

Pracovisko disponuje prístrojovým vybavením na výkon kontroly nemocničného prostredia /ATP luminometer, UV florescencia, indikátorové testy/. Pri spracovaní mikrobiologických vzoriek spolupracuje s externými laboratóriami  laboratóriom Centra mikrobiológie a prevencie infekcií FZaSP TU a Laboratóriami mikrobiológie životného prostredia RÚVZ Trnava a MEDIREX s.r.o. Taktiež disponuje dvomi prístrojmi na terminálnu dezinfekciu prostredia AEROSPET 500. V rámci služieb zdravia pri práci spolupracuje s Ambulanciou všeobecného lekára PZS pri výkone preventívnych prehliadok zamestnancov a Pracovnou zdravotnou službou MIOMED s.r.o.

Tím

Ďalší členovia tímu

Verejní zdravotníci:

Mgr. Zuzana Škvarková PhD., MPH email: zuzana.skvarkova@fntt.sk

Mgr. Janka Prnová email: janka.prnova@fntt.sk

Bc. Vanesa Chebenová email: vanesa.chebenova@fntt.sk/

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok
07:30 - 15:30
Utorok
07:30 - 15:30
Streda
07:30 - 15:30
Štvrtok
07:30 - 15:30
Piatok
07:30 - 15:30

KONTAKTY

 • Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie, Infekčná klinika (suterén),
  Fakultná nemocnica Trnava
  A. Žarnova 11, 917 75
  +421 33 5938 789 , hygiena@fntt.sk

JEDNOTKY A AMBULANCIE/PRACOVISKÁ

PUBLIKAČNÁ A PREDNÁŠKOVA ČINNOSŤ

INÉ

ONHaE organizačne patrí pod úsek medicínskeho riaditeľa a pozostáva z 3 samostatných referátov :

 1. Referát nemocničnej hygieny a epidemiológie
 2. Referát pracovnej zdravotnej služby a Ambulancia všeobecného lekára PZS
 3. Referát nemocničnej hygienickej služby
 1. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Využitie aktívnej surveillance pri hodnotení záťaže nozokomiálnych infekcií s etiológiou Pseudomonas aeruginosa vo FN Trnava / Janka Prnová, Jaroslava Brňová, Lenka Micháliková, Lukáš Pazderka, Viera Rusnáková. In: XVI. vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. - Bratislava : Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť o. z. SLS, Úrad verejného zdravotníctva SR, 2019. - ISBN 978-80-89797-42-4. - S. 25-26.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk /epc/15558.pdf
  E076350.pdf - epc
  Prnová, Janka Brňová, Jaroslava Micháliková, Lenka Pazderka, Lukáš Rusnáková, Viera
 2. AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Monitorovanie úrovne hygieny rúk vo FN Trnava = Monitoring of hand hygiene in FN Trnava / Katarína Mišechová, Janka Prnová, Jaroslava Brňová. In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. 33-37.
  Mišechová, Katarína Prnová, Janka Brňová, Jaroslava ZdravLab 2019, Konferencia
 3. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Burden of multidrug-resistant bacteria in hospital environment in Slovakia : results from three-year multicentre prevalence study hospital-enviro-rez / Lukáš Pazderka [et al.]. In: Antimicrobial Resistance and Infection Control. - ISSN 2047-2994. - Vol. 8, Supplement 1 (2019), s. 51 [online]. SIGN-UKO. - Spôsob prístupu: https://aricjournal.biomedcentral.com/articles/supplements/volume8-supplement-1 , http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut /WOS:000485229900001
  Pazderka, Lukáš Brňová, Jaroslava Micháliková, Lenka Kissová, S. Líšková, Anna Kucharíková, Soňa Prnová, Janka Petruš, Peter Krčméry, Vladimír International Conference on Prevention and Infection Control, ICPIC 2019
 4.  AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Implementation of hand hygiene program in Trnava University hospital during period 2013-2019 / Janka Prnová, Viera Rusnáková, Jaroslava Brňová. In: Antimicrobial Resistance and Infection Control. - ISSN 2047-2994. - Vol. 8, Supplement 1 (2019), s. 72 [online]. WOS. - Spôsob prístupu: https://aricjournal.biomedcentral.com/articles/supplements/volume8-supplement-1
  Prnová, Janka Rusnáková, Viera Brňová, Jaroslava International Conference on Prevention and Infection Control, ICPIC 2019
 5. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Využitie metód rýchlej mikrobiologickej diagnostiky v detekcii multirezistentných baktérií z prostredia zdravotníckych zariadení / Lenka Micháliková et al. In: Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie. - Zlín : Produkce BPP, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2019. - ISBN 978-80-907517-6-7. - S. 150 [print]. SIGN-UKO
  Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Pazderka, Lukáš Kucharíková, Soňa Prnová, Janka Líšková, Anna Sirotná, Zuzana Krčméry, Vladimír Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, KMINE 2019
  Výsledky vyhľadávania
  Všeobecný ISBD náhľad
  OPAC - výsledky vyhľadávaniahttp://ezp.truni.sk/opacOLD?fs=A93F1BE54C9E4BA19AFA82FEC...
  1 z 15 22.1.2020, 1:25
 6. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Detection of carbapenemase-producing gram-negative bacteria from hospital environment in Slovakia : Three-years multicentre study hospital-enviro-rez / Lenka Micháliková et al. In: Antimicrobial Resistance and Infection Control. - ISSN 2047-2994. - Vol. 8, Supplement 1 (2019), s. 42 [online]. WOS. - Spôsob prístupu: https://aricjournal.biomedcentral.com/articles/supplements/volume8-supplement-1
  Micháliková, Lenka Kissová, S. Pazderka, Lukáš Kucharíková, Soňa Prnová, Janka Brňová, Jaroslava International Conference on Prevention and Infection Control, ICPIC 2019
 7. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Analýza produkcie karbapenemáz u baktérií izolovaných z prostredia zdravotníckych zariadení na Slovensku v rokoch 2015-2017 / Lenka Micháliková, Soňa Hnilicová, Jaroslava Brňová. In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 7, č. 1 (2019), A20.
  Micháliková, Lenka Hnilicová, Soňa Brňová, Jaroslava ZdravLab 2019, Konferencia
 8. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Novinky z medzinárodnej konferencie prevencie a kontroly infekcií - ICPIC 2019 / Lenka Micháliková, Lukáš Pazderka, Janka Prnová, Jaroslava Brňová. In: 24. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : A-medi management, 2019. - ISBN 978-80-89797-52-3. - S. [31]-[32] [print].
  Micháliková, Lenka Pazderka, Lukáš Prnová, Janka Brňová, Jaroslava Červenkove dni preventívnej medicíny
 9.  AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Vieme eliminovať nozokomiálne infekcie s etiológiou Pseudomonas aeruginosa z našich nemocníc? / Janka Prnová, Viera Rusnáková, Jaroslava Brňová. In: 24. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : A-medi management, 2019. - ISBN 978-80-89797-52-3. - S. [30]-[31] [print].
  Prnová, Janka Rusnáková, Viera Brňová, Jaroslava Červenkove dni preventívnej medicíny
  11 ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Etiology, risk factors and outcome of 1003 cases of infective endocarditis from a 33-year national survey in the Slovak Republic: An increasing proportion of elderly patients / Vladimír Krčméry et al. In: Neuroendocrinology Letters. - ISSN 0172-780X. - Vol. 39, Issue 8 (2018), s. 544-549 [print]. SIGN-UKO. - Spôsob prístupu: http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004& rft_id=info:ut/000462932500003 , https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85064725610& origin=resultslist
  Krčméry, Vladimír Hricák, Vasiľ Fischer, Viliam Mrázová, Mariana Brňová, Jaroslava Hulman, Michal Outrata, Richard Bauer, František Kalavský, Erich Babeľa, Róbert Mikolášová, Gertrúda Špánik, Stanislav Karvaj, Marian Marks, Peter
 10. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Prvý outbreak vankomycín-resistentných enterokokov vo Fakultnej nemocnici v Trnava / L. Micháliková et al. In: Tomáškovy dny 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - ISBN 978-80-210-8963-1. - S. 21.
  Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Prnová, Janka Hnilicová, Soňa Dzurjaninová, M.
  OPAC - výsledky vyhľadávaniahttp://ezp.truni.sk/opacOLD?fs=A93F1BE54C9E4BA19AFA82FEC...
  2 z 15 22.1.2020, 1:25
  13 AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Analysis of quality indicators in hospital hygienist department in Faculty hospital in Trnava / Janka Prnová, Jaroslava Brňová, Viera Rusnáková. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-958-2. - S. 146-150.
  Prnová, Janka Brňová, Jaroslava Rusnáková, Viera
 11. AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Význam edukácie v posilňovaní vedomostí a zručností zdravotníckych pracovníkov v prevencii nemocničných infekcií / Janka Prnová, Jaroslava Brňová, Viera Rusnáková. In: Juvenilia Paedagogica 2018. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-568-0131-4. online, S. 87-92.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/15186.pdf
  E073679.pdf - epc
  Prnová, Janka Brňová, Jaroslava Rusnáková, Viera
 12. BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) Analýza outbreaku vankomycín-resistentných enterokokov vo Fakultnej nemocnici Trnava / L. Micháliková et al. In: XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - Praha : Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 2018. - S. 68.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14755.pdf
  E072259.pdf - epc
  Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Prnová, Janka Hnilicová, Soňa Strehárová, Anna Dzurjaninová, M. Mačeková, Ľubica Kršáková, Adriana
 13. BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) Výskyt baktérií s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistenice u hospitalizovaných pacientov vo FN Trnava v roku 2017 / J. Prnová et al. In: XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - Praha : Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 2018. - S. 67.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14754.pdf
  E072258.pdf - epc
  Prnová, Janka Brňová, Jaroslava Micháliková, Lenka Strehárová, Anna Dzurjaninová, M. Mačeková, Ľubica Soľavová, M.
 14. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Hlásenie nozokomiálnych nákaz - máme problém s kvantitou alebo kvalitou? / Jaroslava Brňová, Janka Prnová, Anna Strehárová. In: XV. vedecko-odborná konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. - ISBN 978-80-89797-30-1. - S. 36.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14757.pdf
  E072262.pdf - epc
  Brňová, Jaroslava Prnová, Janka Strehárová, Anna
 15. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Sledovanie výskytu antibiotickej rezistencie pre epidemiologické účely vo FN Trnava / J. Prnová et al. In: Tomáškovy dny 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - ISBN 978-80-210-8963-1. - S. 86.
  Prnová, Janka Brňová, Jaroslava Micháliková, Lenka Dzurjaninová, M. Strehárová, Anna Mačeková, Ľubica
 16. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Štúdia Hospital-Enviro-REZ: porovnanie výsledkov sledovania multirezistentnyćh baktérií v nemocničnom prostredí z rokov 2015 a 2016 / S. Hnilicová et al. In: XV. vedecko-odborná konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta verejného zdravotníctva, 2018. ISBN 978-80-89797-30-1. - S. 37.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14758.pdf
  OPAC - výsledky vyhľadávaniahttp://ezp.truni.sk/opacOLD?fs=A93F1BE54C9E4BA19AFA82FEC...
  3 z 15 22.1.2020, 1:25
  E072263.pdf - epc
  Hnilicová, Soňa Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Sirotná, Zuzana Líšková, Anna Bošák, Vladimír
  21 AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Úskalia hlásenia nozokomiálnych nákaz v praxi / Janka Prnová, Jaroslava Brňová, Viera Rusnáková. In: XV. vedecko-odborná konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta verejného zdravotníctva, 2018. ISBN 978-80-89797-30-1. - S. 35.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14756.pdf
  E072261.pdf - epc
  Prnová, Janka Brňová, Jaroslava Rusnáková, Viera
 17. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Úloha infektológa v prevencii šírenia multirezistentných baktérií v nemocnici / Anna Strehárová, Jaroslava Brňová. In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 17, S4 (2017), s. 25-26.
  Strehárová, Anna Brňová, Jaroslava Slovensko-český kongres o infekčných chorobách 2017, Kongres
  23 AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Nanoshield surface coating protection combination with cleaning product cleaner for removal bacterial contamination / Lenka Micháliková et al. In: Antimicrobial Resistance and Infection Control. - ISSN 2047-2994. - Vol. 6, Supplement 3 (2017), s. 152-153; P390.. - Spôsob prístupu: https://aricjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186 /s13756-017-0201-4?site=aricjournal.biomedcentral.com
  Micháliková, Lenka Hnilicová, Soňa Brňová, Jaroslava ICPIC 2017, International Conference on Prevention and Infection Control
 18. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Burden of multidrug-resistant bacteria in hospital environment in slovakia: results from one-year multicenter prevalence study Hospital-Enviro-Rez / Lenka Micháliková et al. In: Antimicrobial Resistance and Infection Control. - ISSN 2047-2994. - Vol. 6, Supplement 3 (2017), s. 108; P252.. - Spôsob prístupu: https://aricjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186 /s13756-017-0201-4?site=aricjournal.biomedcentral.com
  Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Hnilicová, Soňa Líšková, Anna Sirotná, Zuzana Krčméry, Vladimír ICPIC 2017, International Conference on Prevention and Infection Control
 19. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Analýza dostupnosti výsledkových indikátorov kvality pre oblasť nozokomiálnych nákaz vo FN Trnava / Janka Prnová et al. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, 2017. - ISBN 978-80-89797-28-8. S. 11.
  Prnová, Janka Brňová, Jaroslava Strehárová, Anna Rusnáková, Viera
 20. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Testovanie produkcie biofilmu Pseudomonas aeruginosa izolovaných z vnútorných rozvodov pitnej vody v zdravotníckom zariadení / Soňa Hnilicová et al. In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A15-A16.
  Hnilicová, Soňa Ondicová, Miriam Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Tummolo, Daniela Lehotová, Renáta Miháliková, Kristína Jablonická, Magdaléna ZdravLab 2017, Konferencia
 21. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Burden of clostridium difficile infection among hospitalized patients in Slovakia / Mária Garabášová et
  OPAC - výsledky vyhľadávaniahttp://ezp.truni.sk/opacOLD?fs=A93F1BE54C9E4BA19AFA82FEC...
  4 z 15 22.1.2020, 1:25
  al. In: Antimicrobial Resistance and Infection Control. - ISSN 2047-2994. - Vol. 6, Supplement 3 (2017), s. 32; P29.. - Spôsob prístupu: https://aricjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186 /s13756-017-0201-4?site=aricjournal.biomedcentral.com
  Kopilec Garabášová, Mária Štefkovičová, Mária Brňová, Jaroslava Nováková, Elena Litvová, Slávka Matišáková, Iveta ICPIC 2017, International Conference on Prevention and Infection Control
 22. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Výskyt MDR baktérií izolovaných z prostredia lôžkových zdravotníckych zariadní v SR : výsledky štúdie HOSPITAL-ENVIRO-REZ 2015 verzus 2016 / Soňa Hnilicová et al. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, 2017. - ISBN 978-80-89797-28-8. S. 24.
  Hnilicová, Soňa Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Sirotná, Zuzana Líšková, Anna
 23. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Transferable resistance in gram-negative bacteria isolated from hospital environment in Slovakia / Lenka Micháliková et al. In: Antimicrobial Resistance and Infection Control. - ISSN 2047-2994. - Vol. 6, Supplement 3 (2017), s. 44; P65.
  Ohlasy: 2018 [1] CARLING, P. Wastewater drains: epidemiology and interventions in 23 carbapenem-resistant organism outbreaks. In Infection Control and Hospital Epidemiology, vol. 39, no. 8, 2018, p. 972-979. ISSN 0899-823X. - CCC. - Spôsob prístupu: https://aricjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186 /s13756-017-0201-4?site=aricjournal.biomedcentral.com
  Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Hnilicová, Soňa Strehárová, Anna Líšková, Anna Krčméry, Vladimír ICPIC 2017, International Conference on Prevention and Infection Control
 24. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Výskumom k efektívnej prevencii nemocničných infekcií : informácia o otvorení Výskumného centra mikrobiológie, nemocničnej hygieny a prevencie infekcií FZaSP TU / Jaroslava Brňová. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, 2017. - ISBN 978-80-89797-28-8. S. 9.
  Brňová, Jaroslava
 25. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Od včasnej diagnostiky k efektívnej medziodborovej spolupráci v prevencii šírenia baktérií s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie / Jaroslava Brňová. In: Medziodborová spolupráca v laboratórnej medicíne. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8082-773-1. - S. 11.
  Brňová, Jaroslava
 26. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Multirezistentné baktérie v nemocničnom prostredí v SR : výsledky dvojročného sledovania v rámci štúdie HOSPITAL-ENVIRO-REZ / Soňa Hnilicová et al. In: Medziodborová spolupráca v laboratórnej medicíne. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8082-773-1. - S. 15-16.
  Hnilicová, Soňa Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Sirotná, Zuzana Líšková, Anna Bošák, Vladimír
 27. AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Active surveillance of health care associated infections using microbiologic data from laboratory informations system in FN Trnava in 2016 / Janka Prnová, Jaroslava Brňová, Viera Rusnáková. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0061-4. - CD-ROM; S. 101-104.
  Prnová, Janka Brňová, Jaroslava Rusnáková, Viera
  OPAC - výsledky vyhľadávaniahttp://ezp.truni.sk/opacOLD?fs=A93F1BE54C9E4BA19AFA82FEC...
  5 z 15 22.1.2020, 1:25
 28. GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií Laudácia na prof. MUDr. Martina Rusnáka, CSc. / Jaroslava Brňová. In: Fons Tyrnaviensis 7. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, vydavateľstvo Trnavskej univerzity v Trnave, spoločné pracovisko TU a Vedy, vydavateľstva SAV v Bratislave, Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-568-0087-4. - S. 75-76.
  Brňová, Jaroslava
 29. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Rhodotorula mucilaginosa ako pôvodca závažnej nozokomiálnej mykotickej sepsy / Lenka Micháliková et al. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, 2017. - ISBN 978-80-89797-28-8. S. 25.
  Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Dzurjaninová, M. Mačeková, Ľubica Růžička, F.
 30. ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Alkoholová dezinfekcia rúk v postantibiotickej ére : najefektívnejšia ochrana pred rezistentnými superbaktériami / Jaroslava Brňová et al. In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 17, č. 12 (2017), s. 495-498.. - Spôsob prístupu: http://www.amedi.sk/alkoholova-dezinfekcia-ruk-v-postantibiotickej-ere-najefektivnejsia-ochrana-predrezistentnymi-superbakteriami-a7164,7158,1.html
  Brňová, Jaroslava Prnová, Janka Hnilicová, Soňa Micháliková, Lenka
 31. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Využitie ATP luminometrie v monitoringu prostredia operačných sál / Zuzana Škvarková, Janka Prnová, Jaroslava Brňová. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, 2017. - ISBN 978-80-89797-28-8. S. 14.
  Škvarková, Zuzana Prnová, Janka Brňová, Jaroslava
 32. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Postavenie infektológa v prevencii šírenia MDR baktérií / Anna Strehárová, Jaroslava Brňová. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, 2017. - ISBN 978-80-89797-28-8. S. 27.
  Strehárová, Anna Brňová, Jaroslava
 33. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Monitorovanie rezistencie u enviromentálnych izolátov baktérií z lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku v roku 2015 / Lenka Micháliková et al. In: XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 2016. ISBN 978-80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 23.
  Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Líšková, Anna Sirotná, Zuzana Hnilicová, Soňa Pazderka, Lukáš Babálová, Marta Štrelingerová, Jana Rovný, Ivan Krčméry, Vladimír
 34. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Tvorba biofilmu a rezistencia na antibiotiká u baktérií izolovaných z prostredia JIS na Slovensku v roku 2015 / Jaroslava Brňová et al. In: XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 2016. ISBN 978-80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 26.
  Brňová, Jaroslava Pazderka, Lukáš Hnilicová, Soňa Micháliková, Lenka Štrelingerová, Jana Líšková, Anna Krčméry, Vladimír
 35. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Spektrum rezistencie u enviromentálnych izolátov baktérií z lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku v roku 2015 : výsledky štúdie HOSPITAL-ENVIRO-REZ / Lenka Micháliková et al. In: XIII. vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v
  OPAC - výsledky vyhľadávaniahttp://ezp.truni.sk/opacOLD?fs=A93F1BE54C9E4BA19AFA82FEC...
  6 z 15 22.1.2020, 1:25
  SR. - S.l. : s.n., 2016. - ISBN 978-80-89797-12-7. - S. 32.
  Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Líšková, Anna Sirotná, Zuzana Hnilicová, Soňa Pazderka, Lukáš Babálová, Marta Štrelingerová, Jana Rovný, Ivan Krčméry, Vladimír
 36. ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Prevencia rotavírusovej gastroenteritídy včera a dnes / Jaroslava Brňová, Naďa Kulková. In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč. 11, č. 3 (2016), s. 155-159.
  Brňová, Jaroslava Kulková, Naďa
 37. ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Rola nemocničného epidemiológa v kontexte zvyšovania bezpečnosti pacienta / Jaroslava Brňová. In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč. 65, č. 10 (2016), s. 385-389.
  Brňová, Jaroslava
 38. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Úskalia očkovania zdravotníkov proti chrípke / Anna Strehárová et al. In: XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 2016. ISBN 978-80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 15.
  Strehárová, Anna Brňová, Jaroslava Ondicová, M. Kollarová, Dana Boboková, I. Beťková, Melanie
 39. ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Decreasing occurrence of bacterial STD after introduction of voluntary counseling and testing HIVprogram in Eldoret and Naivasha in Kenya in 1999-2013 / G. Mikolášová et al. In: Clinical Social Work and Health Intervention . - ISSN 2222-386X. - Vol. 7, Issue 3 (2016), s. 45-
 40. WOS
  Mikolášová, Gertrúda Kafková, Jiřina Gagová, Iveta Bačíková, Zuzana Minárik, P. Paukovová, Zuzana Mutuku Muli, John Murgová, Anna Tkáčová, Ľubomíra Jankechová, Monika Kalátová, Dagmar Mamová, Alexandra Kimuli, D. Brňová, Jaroslava Kulková, Naďa Micháliková, Lenka Krčméry, Vladimír Mwanzia Kimuli, Nicodemus
 41. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Riziko výskytu Pseudomonas aeruginosa vo vnútorných rozvodoch pitnej vody v zdravotníckych zariadeniach / Soňa Hnilicová et al. In: XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 2016. ISBN 978-80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 35.
  Hnilicová, Soňa Ondicová, Miriam Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Miháliková, Katarína Lehotová, Renáta Tummolo, Daniela
 42. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Európska surveillance infekcií Clostridium difficile : pilotné sledovanie / Garabášová M. et al. In: XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 2016. ISBN 978-80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 28.
  Kopilec Garabášová, Mária Štefkovičová, Mária Brňová, Jaroslava
  OPAC - výsledky vyhľadávaniahttp://ezp.truni.sk/opacOLD?fs=A93F1BE54C9E4BA19AFA82FEC...
  7 z 15 22.1.2020, 1:25
  Čerešnáková, K. Jamrichová, M. Nováková, E.
 43. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Testovanie transferabilnej kolistínovej rezistencie u environmentálnych izolátov baktérií získaných z prostredia lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku : štúdia HOSPITAL-ENVIRO-REZ 2015 / Lenka Micháliková et al. In: Tomáškovy dny 2016. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - ISBN 978-80-210-8255-7. - S. 76.
  Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Líšková, Anna Hnilicová, Soňa Krčméry, Vladimír
 44. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Súčasné stratégie prevencie katétrových infekcií krvného riečiska v praxi / Mária Garabášová et al. In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. A3-A4.
  Kopilec Garabášová, Mária Brňová, Jaroslava Strehárová, Anna Štefkovičová, Mária Ošetrovateľstvo a zdravie, Konferencia
  51 AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Monitoring a testovanie baktérií izolovaných z prostredia JIS na Slovensku v roku 2015 / Soňa Hnilicová et al. In: Tomáškovy dny 2016. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - ISBN 978-80-210-8255-7. - S. 41.
  Hnilicová, Soňa Pazderka, Lukáš Brňová, Jaroslava Micháliková, Lenka Štrelingerová, Jana Líšková, Anna Krčméry, Vladimír
  52 AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Úskalia liečby rekurencie klostrídiovej enterokolitídy / A. Strehárová et al. In: 10. Celoslovenská infektologická konferencia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. - ISBN 978-80-8152-446-2. - S. 17-18.
  Strehárová, Anna Soľavová, M. Vešperová, S. Kutná, Kristína Brňová, Jaroslava Zelenák, A. Kršáková, Adriana
 45. BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) Risk factors and outcome of carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa infection in Trnava University Hospital, Slovakia / Lenka Micháliková et al. In: 25th ECCMID : ESCMID, 2015. - S. 229; EV0671.
  Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Strehárová, Anna Kulková, Naďa Krčméry, Vladimír
 46. BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) Aké veľké je riziko iatrogénneho prenosu CJch pri endoskopickom vyšetrení? / Brňová J. et al. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS a Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2015. - ISBN 978-80-89797-04-2. - S. 8-9.
  Brňová, Jaroslava Ondicová, M. Kollarová, Dana Ušák, Ján Beťková, Melanie
 47. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Trend výskytu infekcií Clostridium difficile za 5 rokov vo FN Trnava / Strehárová A. et al. In: XX. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 2015. ISBN 978-80-971836-8-4. - S. 27.
  Strehárová, Anna Kopilec Garabášová, Mária Brňová, Jaroslava Mačeková, Ľubica
  OPAC - výsledky vyhľadávaniahttp://ezp.truni.sk/opacOLD?fs=A93F1BE54C9E4BA19AFA82FEC...
  8 z 15 22.1.2020, 1:25
 48. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Compliance "care bundles" v prevencii katétrových infekcií krvného riečiska / Mária Garabášová, Jaroslava Brňová, Anna Strehárová. In: XX. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 2015. ISBN 978-80-971836-8-4. - S. 31.
  Kopilec Garabášová, Mária Brňová, Jaroslava Strehárová, Anna
 49. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Nozokomiálne vírusové gastroenteritídy vo FN Trnava v rokoch 2010-2014 / Brňová J. et al. In: XIX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - ISBN 978-80-8082-844-8. - CD-ROM; S. 89.
  Brňová, Jaroslava Pazderka, Lukáš Kukan, Karmen Micháliková, Lenka Dudáková, Katarína Strehárová, Anna Mačeková, M.
 50.  BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) Prvý výskyt VRE vo FN Trnava : kazuistika / Brňová J. et al. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS a Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2015. - ISBN 978-80-89797-04-2. - S. 15-16.
  Brňová, Jaroslava Micháliková, Lenka Strehárová, Anna Ondicová, M. Beťková, Melanie Mačeková, Ľubica
 51. BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) Spektrum rezistencie u enviromentálnych izolátov baktérií z lôžkových ZZ v SR : prvé výsledky štúdie HOSPITAL-ENVIRO-REZ / Micháliková L. et al. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS a Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2015. - ISBN 978-80-89797-04-2. - S. 10-11.
  Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Líšková, Anna Sirotná, Zuzana Hnilicová, Soňa Krčméry, Vladimír Rovný, Ivan Hrabárová, J. Karmažínová, M. Kocianová, H. Barátová, E. Fatkulinová, M. Bírová, Ľ. Pilková, D. Janeková, M. Sedlák, Ľ. Tkáčová, E. Jablonická, M.
 52. ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch First Report of New Delhi Metallo-beta-Lactamase-1-Producing Strains in Slovakia / Naďa Kulková et al. In: Microbial Drug Resistance. - ISSN 1076-6294. - Vol. 21, Issue 1 (2015), s. 117-120. CCC
  Kulková, Naďa Babalová, Marta Brňová, Jaroslava Krčméry, Vladimír
 53. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Low number of nervous system infections among 4012 admissions in Shelui Tanzania with stable/low prevalence of HIV / Gertrúda Mikolášová et al. In: The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. - ISSN 0002-9637. - Vol. 93, number 4 supplement (2015), s. 530-531, abstract 1733.
  Mikolášová, Gertrúda Sládečková, Veronika Krčméry, Vladimír Ďuriš, Martin Gughová, Andrea Badaničová, Kristina
  OPAC - výsledky vyhľadávaniahttp://ezp.truni.sk/opacOLD?fs=A93F1BE54C9E4BA19AFA82FEC...
  9 z 15 22.1.2020, 1:25
  Paukovová, Zuzana Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Mihalská, Emilia Jacko, D. Benca, Juraj Jankechová, Monika Oelnik, Tomas ASTMH 2015
 54. BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) Surveillance katétrových infekcií krvného riečiska / Mária Garabášová, Jaroslava Brňová, Anna Strehárová. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS a Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2015. - ISBN 978-80-89797-04-2. - S. 5-6.
  Kopilec Garabášová, Mária Brňová, Jaroslava Strehárová, Anna
 55. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Two-year prevalence study of hospital-acquired bloodstream infections in university hospital Trnava, Slovakia / M. Garabášová et al. In: Antimicrobial Resistance and Infection Control : Abstracts from the 3rd International Conference on Prevention and Infection Control (ICPIC 2015). - ISSN 2047-2994. - Vol. 4, Suppl 1 (2015), P203, s. 86.. Spôsob prístupu: http://www.aricjournal.com/supplements/4/S1
  Kopilec Garabášová, Mária Brňová, Jaroslava Beťková, Melanie Strehárová, Anna International Conference on Prevention and Infection Control, ICPIC 2015
 56. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Transferable resistance in multiresistant Gram-negative bacteria isolated from hemocultures in Slovakia / Naďa Kulková, Lenka Micháliková, Jaroslava Brňová, Vladimír Krčméry. In: Antimicrobial Resistance and Infection Control. - ISSN 2047-2994. - Volume 4, Supplement 1 (2015), s. 62; P127.
  Kulková, Naďa Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Krčméry, Vladimír ICPIC 2015, International Conference on Prevention and Infection Control
 57. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Päť ročné sledovanie klostrídiových infekcií vo FN Trnava / Anna Strehárová, Mária Garabášová, Jaroslava Brňová, Ľubica Mačeková. In: XIX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - ISBN 978-80-8082-844-8. - S. 45.
  Strehárová, Anna Kopilec Garabášová, Mária Brňová, Jaroslava Mačeková, Ľubica
 58.  AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Dodržiavanie štandardných preventívnych opatrení v starostlivosti o zavedený CVK u zdravotníckeho personálu - kde robíme chyby? / Mária Garabášová, Jaroslava Brňová, Anna Strehárová, Melanie Beťková. In: XIX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - ISBN 978-80-8082-844-8. - S. 76.
  Kopilec Garabášová, Mária Brňová, Jaroslava Strehárová, Anna Beťková, Melanie
 59. FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) XIX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : zborník abstraktov / [zost. Anna Strehárová, Jaroslava Brňová, Mária Garabášová, Pavol Jarčuška]. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - 100 s. - ISBN 978-80-8082-844-8.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12146.pdf
  E053929.pdf - epc
  Strehárová, Anna Brňová, Jaroslava Kopilec Garabášová, Mária Jarčuška, Pavol Slovensko-český kongres o infekčných chorobách 2015, Kongres
 60. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Tranasferabilná rezistencia u MDR Gramnegatívnych baktérií z hemokultúr na Slovensku / Micháliková L. et al.
  OPAC - výsledky vyhľadávaniahttp://ezp.truni.sk/opacOLD?fs=A93F1BE54C9E4BA19AFA82FEC...
  10 z 15 22.1.2020, 1:25
  In: XIX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - ISBN 978-80-8082-844-8. - CD-ROM; S. 90.
  Micháliková, Lenka Kulková, Naďa Babálová, Marta Brňová, Jaroslava Krčméry, Vladimír
 61. AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Analýza rezistotypov gramnegatívnych baktérií izolovaných z hemokultúr onkologických pacientov = Analysis of gramnegative bacteria resistotypes isolated from blood cultures of cancer patients / Micháliková, L. et al. In: Klinická medicína v praxi 2. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4. - CD-ROM; S. 214-222.
  Micháliková, Lenka Kulková, Naďa Brňová, Jaroslava Krčméry, Vladimír
 62. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Assessment of anthropometric parameters in HIV infected children treated with HAART / Katarína Dudáková, Kristína Grendová, Jaroslava Brňová. In: Healthy aging. - Trnava : Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2014. - ISBN 978-80-8082-801-1. - S. 11.
  Dudáková, Katarína Grendová, Kristína Brňová, Jaroslava
 63. BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch Dôležitosť očkovania diabetikov proti vírusovej hepatitíde B / Anna Strehárová, Jaroslava Brňová. In: Bedeker zdravia. - ISSN 1337-2734. - Roč. 10, č. 3 (2014), s. 18 [0,05 AH].
  Strehárová, Anna Brňová, Jaroslava
 64. ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Plnenie štandardných odporúčaní liečby ťažkej sepsy a septického šoku na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny FN TT / Zuzana Škvarková et al. In: Acta chemotherapeutica. - ISSN 1335-0579. - Roč. 23, č. 1 (2014), s. 41-46.
  Škvarková, Zuzana Brňová, Jaroslava Strehárová, Anna Šimková, Alexandra Kopilec Garabášová, Mária
 65. ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Jednorázová dávka azitromycínu 2G v liečbe akútnej excerebrácie chronickej bronchitídy : prospektívne multicentrické sledovanie u pacientov nad 60 rokov / Jaroslava Brňová et al. In: Acta chemotherapeutica. - ISSN 1335-0579. - Roč. 23, č. 1 (2014), s. 11-15.
  Brňová, Jaroslava Kulková, Naďa Mikolášová, Gertrúda Varkunda, Andrej Krčméry, Vladimír
 66. AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Anthropometric parameters and their assessment in HIV infected children treated with HAART / Katarína Dudáková, Jaroslava Brňová. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-799-1. - CD-ROM; S. 178-183.
  Dudáková, Katarína Brňová, Jaroslava
  76 ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Porovnanie etiológie, rizikových faktorov a letality 554 prípadov nozokomiálnych a komunitných meningitíd bakteriálnej etiológie / Vladimír Krčméry et al. In: Acta chemotherapeutica. - ISSN 1335-0579. - Roč. 23, č. 1 (2014), s. 35-40.
  Krčméry, Vladimír Brňová, Jaroslava Líšková, Anna Strehárová, Anna Škvarková, Zuzana Lužinský, Ladislav Piesecká, Ľubica Lesňáková, Anna Holečková, Katarína Pataky, František Cermanová, Zuzana
  OPAC - výsledky vyhľadávaniahttp://ezp.truni.sk/opacOLD?fs=A93F1BE54C9E4BA19AFA82FEC...
  11 z 15 22.1.2020, 1:25
  Pisarčíková, Mária Filka, Vladimír Mackových, Alena Greguš, Lukáš Kováč, Michal Rusnák, Robert Šteňo, Juraj Rudinský, Bruno Bauer, František Karvaj, Marian Huttová, Mária Benca, Juraj Ťažiarová, Marta Kalavský, Erich Horváthová, Eva Mrázová, Mariana Kišac, Peter Cauda, Roberto
 67. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Multirezistentné gram-negatívne baktérie (MDR GNB) ako pôvodcovia infekcií krvného prúdu : celonárodná prierezová štúdia / Naďa Kulková, Jaroslava Brňová, Vladimír Krčméry. In: Správy klinickej mikrobiológie : program a zborník abstraktov. - ISSN 1338-645X. - Roč. XIV, číslo SA 2014, s. 55-56.
  Kulková, Naďa Brňová, Jaroslava Krčméry, Vladimír Kongres SSKM SLS
 68. BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) Bloodstream Infections Due to Colistin-resistant Gram-negative Bacteria / Lenka Micháliková et al. In: ICAAC 2014, 2014. - S. 1-2; K-1052.
  Micháliková, Lenka Kulková, Naďa Brňová, Jaroslava Babalová, Marta Krčméry, Vladimír
 69. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Prevalencia MRSA v bakteriálnom spektre kolonizujúcom respiračný trakt HIV pozitívnych detí žijúcich v zariadení poskytujúcom dlhodobú zdravotnícku a sociálnu starostlivosť v Kambodži / Brňová J. et al. In: Správy klinickej mikrobiológie : program a zborník abstraktov. - ISSN 1338-645X. - Roč. XIV, číslo SA 2014, s. 53-54.
  Brňová, Jaroslava Kulková, Naďa Líšková, Anna Benca, Juraj Shahum, Andrea Krčméry, Vladimír Kongres SSKM SLS
  80 AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Antropometrické parametre a ich vývoj u HIV pozitívnych detí liečených s HAART / Katarína Dudáková, Jaroslava Brňová, Kristína Grendová. In: Ružomberské zdravotnícke dni 2014 - IX. ročník. - Ružomberok : VERBUM, 2014. - ISBN 978-80-561-0180-3. - CD-ROM; S. 543-548.
  Dudáková, Katarína Brňová, Jaroslava Grendová, Kristína
 70. BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) One-year prevalence study of Pseudomonas aeruginosa infections in University Hospital Trnava / Michalikova L. et al. In: 5th Southeast European Conference on Chemotherapy and Infection. - Bled : Slovenian Society for Antimicrobial Chemotherapy, 2014. - S. 165.
  Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Strehárová, Anna Kopilec Garabášová, Mária Kulková, Naďa
 71. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Prevencia katétrových infekcií krvného riečiska založená na dôkazoch / Mária Garabášová et al. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Banská Bystrica : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2014. ISBN 978-80-971096-4-6. - S. 9.
  Kopilec Garabášová, Mária Brňová, Jaroslava Strehárová, Anna Štefkovičová, Mária
  OPAC - výsledky vyhľadávaniahttp://ezp.truni.sk/opacOLD?fs=A93F1BE54C9E4BA19AFA82FEC...
  12 z 15 22.1.2020, 1:25
  Mačeková, Ľubica
 72. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Clostridium difficile infection in University Hospital Trnava : A hospital-based survey / Anna Strehárová et al. In: International journal of infectious diseases : abstracts, 16th International Congress on Infectious Diseases (ICID). - ISSN 1201-9712. - Vol. 21, Supplement 1 (2014), s. 140-141.. - Spôsob prístupu: http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712%2814%2900776-0/fulltext
  Strehárová, Anna Kopilec Garabášová, Mária Beťková, Melanie Mačeková, Ľubica Brňová, Jaroslava International Congress on Infectious Diseases, ICID
 73. ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Nové antimikróbne molekuly na obzore? / Naďa Kulková, Jaroslava Brňová, Vladimír Krčméry. In: Acta chemotherapeutica. - ISSN 1335-0579. - Roč. 23, č. 1 (2014), s. 3-10.
  Kulková, Naďa Brňová, Jaroslava Krčméry, Vladimír
 74. BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) Comparison of monomicrobial invasive fungal infections and mixed fungal-bacterial infections : risk factors and outcomes in 211 patients / N. Kulková et al. In: 24th ECCMID : ESCMID, 2014. - eP370.
  Kulková, Naďa Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Krčméry, Vladimír
 75. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Implementácia mikrobiologickej surveillance infekcií krvného riečiska vo FN Trnava - prvé výsledky / Mária Garabášová et al. In: XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ, 2014. - ISBN 978-80-971096-3-9. [S. 29-30].
  Kopilec Garabášová, Mária Brňová, Jaroslava Strehárová, Anna Mačeková, Ľubica Škvarková, Zuzana Ondicová, Miriam
 76. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Pseudomonas aeruginosa - významný nozokomiálny patogén / Lenka Micháliková, Jaroslava Brňová, Anna Strehárová, Ľubica Mačeková, Naďa Kulková, Vladimír Krčméry. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Banská Bystrica : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2014. ISBN 978-80-971096-4-6. - CD-ROM; S. 14.
  Micháliková, Lenka Brňová, Jaroslava Strehárová, Anna Mačeková, Ľubica Kulková, Naďa Krčméry, Vladimír
  88 BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) Alcohol abuse and trauma are significant risk factors in community-acquired pneumococcal meningitis even in era of vaccination / J. Sokolová et al. In: 24th ECCMID : ESCMID, 2014. - R406.
  Brňová, Jaroslava Kulková, Naďa Kišac, Peter Líšková, Anna Micháliková, Lenka Benca, Juraj Kalavský, Erich Mrázová, M. Krčméry, Vladimír
  89 BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) Risk factors and outcome of ESBL - producing Enterobacteriaceae bloodstream infection in year 2013 : hospital-based study in Trnava University Hospital, Slovakia / Garabasova M. et al. In: 5th Southeast European Conference on Chemotherapy and Infection. - Bled : Slovenian Society for Antimicrobial Chemotherapy, 2014. - S. 159.
  Kopilec Garabášová, Mária Strehárová, Anna Betková, M. Micháliková, Lenka
  OPAC - výsledky vyhľadávaniahttp://ezp.truni.sk/opacOLD?fs=A93F1BE54C9E4BA19AFA82FEC...
  13 z 15 22.1.2020, 1:25
  Brňová, Jaroslava
  90 BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) Nové metódy v diagnostike karbapenemáz a ich využitie pri rýchlych protiepidemiologických opatreniach / Naďa Kulková et al. In: XI. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. - [Bratislava] : [SEVS], 2014. - S. 36-37.
  Kulková, Naďa Brňová, Jaroslava Micháliková, Lenka Babálová, Marta Krčméry, Vladimír
 77. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Neuroinfections due to Haemophilus influenzae in Slovakia : from endemic to sporadic disease / Vladimír Krčméry et al. In: International journal of infectious diseases : abstracts, 16th International Congress on Infectious Diseases (ICID). - ISSN 1201-9712. - Vol. 21, Supplement 1 (2014), s. 109.. - Spôsob prístupu: http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712%2814%2900713-9/fulltext
  Krčméry, Vladimír Líšková, Anna Kišac, Peter Brňová, Jaroslava Kulková, Naďa Kalavský, Erich Benca, Juraj Babeľa, Róbert Mrázová, Mariana International Congress on Infectious Diseases, ICID
 78. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Decreasing in-hospital mortality rate in severe sepsis and septic shock patients by implementing a sepsis bundle in University Hospital, Trnava / Zuzana Škvarková et al. In: International journal of infectious diseases : abstracts, 16th International Congress on Infectious Diseases (ICID). - ISSN 1201-9712. - Vol. 21, Supplement 1 (2014), s. 409.. - Spôsob prístupu: http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712%2814%2901323-X/fulltext
  Škvarková, Zuzana Brňová, Jaroslava Strehárová, Anna Šimková, Alexandra Micháliková, Lenka Železkovová, Jarmila International Congress on Infectious Diseases, ICID
 79. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Trend v etiológii hnačkovitých ochorení u pacientov hospitalizovaných na Infekčnej klinike FN Trnava v rokoch 2008-2012 / Anna Strehárová et al. In: XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - Plzeň : Euroverlag, 2014. - ISBN 978-80-7177-971-1. - S. 104.
  Strehárová, Anna Čepová, Eva Brňová, Jaroslava Soľavová, M. Mačeková, Ľubica
 80. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Decreasing occurrence of bacterial sexually transmitted diseases after introduction of voluntary counseling and testing HIV-program in Eldoret, Kenya in 2009-2013 / Iveta Gagová et al. In: The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene : Abstract Book. - ISSN 0002-9637. - Vol. 91, Issue 5, Supplement 1 (2014), s. 158, abstract 531.. - Spôsob prístupu: http://www.ajtmh.org/content /91/5_Suppl_1/149.full.pdf+html
  Gagová, Iveta Paukovová, Zuzana Mutuku Muli, John Kafková, Jiřina Bartkovjak, Marian Pecháčová, Dária Brňová, Jaroslava Kulková, Naďa Micháliková, Lenka Mikolášová, Gertrúda Krčméry, Vladimír ASTMH 2014
 81. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Využitie rýchlych metód diagnostiky karbapenemáz pri aplikácii protiepidemických opatrení na zabránenie šírenia MDR-GNB v zdravotníckych zariadeniach / J. Brňová et al. In: 26. Pečenkovy epidemiologické dny. - Jihlava : Zdeněk Hajn, 2014. - ISBN 978-80-904667-2-2. - S. 80-81.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10837.pdf
  OPAC - výsledky vyhľadávaniahttp://ezp.truni.sk/opacOLD?fs=A93F1BE54C9E4BA19AFA82FEC...
  14 z 15 22.1.2020, 1:25
  E047898.pdf - epc
  Brňová, Jaroslava Kulková, Naďa Micháliková, Lenka Babálová, Marta Krčméry, Vladimír
 82. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Purulentné meningitídy na Infekčnej klinike FN Trnava v rokoch 2000-2013 / A. Strehárová et al. In: 26. Pečenkovy epidemiologické dny. - Jihlava : Zdeněk Hajn, 2014. - ISBN 978-80-904667-2-2. - S. 35.. Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10836.pdf
  E047897.pdf - epc
  Strehárová, Anna Brňová, Jaroslava Škvarková, Zuzana Micháliková, Lenka Kopilec Garabášová, Mária
 83. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Vplyv karbapenémovej rezistencie na prežívanie pacientov s infekciou krvného riečiska spôsobenou gram-negatívnymi baktériami / Naďa Kulková et al. In: XXII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. - Zlín : B/P/P Bořek Procházka, 2014. - ISBN 978-80-87735-13-8. - S. 61.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10833.pdf
  E047895.pdf - epc
  Kulková, Naďa Brňová, Jaroslava Micháliková, Lenka Babálová, Marta Krčméry, Vladimír
  98 AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií ESBL - enterobacteriaceae v etiológii infekcií krvného riečiska vo FN Trnava v roku 2013 / Mária Garabášová et al. In: XXII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. - Zlín : B/P/P Bořek Procházka, 2014. - ISBN 978-80-87735-13-8. - S. 57.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10832.pdf
  E047887.pdf - epc
  Kopilec Garabášová, Mária Brňová, Jaroslava Strehárová, Anna Mačeková, Ľubica
  99 AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Výskyt chronických ochorení a komorbidít u pacientov s infekciami krvného riečiska a ich vplyv na prežívanie = The prevalence of chronic diseases and comorbidities in pacients with bloodstream infections and their impact on survival / Garabášová M. et al. In: Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. - Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2014. - ISBN 978-80-89464-27-2. - S. 101-113.. Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10843.pdf
  E047358.pdf - epc
  Kopilec Garabášová, Mária Škvarková, Zuzana Brňová, Jaroslava Strehárová, Anna Šimková, Alexandra
  100 AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Komorbidita a jej vplyv na prognózu septických pacientov = Comorbidity and its impact on prognosis of septic patients / Garabášová, M. et al. In: Klinická medicína v praxi 2. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4. - CD-ROM; S. 144-154.
  Kopilec Garabášová, Mária Škvarková, Zuzana Brňová, Jaroslava Strehárová, Anna Šimková, Alexandra
  OPAC - výsledky vyhľadávaniahttp://ezp.truni.sk/opacOLD?fs=A93F1BE54C9E4BA19AFA82FEC...
  15 z 15

Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie je hlavným organizátorom medzinárodného kongresu Krčméryho deň boja proti antibiotickej rezistencii.