O nemocnici

Politika kvality

Motto:

Nemocnica so zárukou poskytovania bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti

Medzi základné priority Fakultnej nemocnice Trnava patrí vysoká kvalita, bezpečnosť, profesionalita a komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti a služieb s orientáciou na pacienta a zlepšovanie jeho zdravotného stavu. Pre naplnenie týchto priorít vedenie nemocnice prijalo víziu a základné princípy politiky kvality Fakultnej nemocnice Trnava.

 

Vízia

                  Stať sa stabilnou nemocnicou v regióne, poskytujúcou kvalitnú zdravotnú starostlivosť v  bezpečnom prostredí pre pacientov, vrátane uspokojovania jeho individuálnych potrieb. Nemocnica sa zaväzuje dodržiavať princípy etiky zdravotníckeho pracovníka a platné legislatívne predpisy. Zaväzuje sa sledovať a plniť aplikovateľné požiadavky relevantných zainteresovaných strán.

 

Základné princípy

  • poskytovať včasnú, efektívnu aúčinnú zdravotnú starostlivosť v súlade s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti, súkromia a individuality v prostredí, ktoré je bezpečné, čisté a pohodlné, v súlade s platnými národnými, medzinárodnými a odbornými predpismi a základnými pravidlami etiky,
  • integrovať najnovšie dostupné vedecké poznatky, sledovať trendy vo vývoji prístrojovej techniky, liekov ašpeciálneho zdravotníckeho materiálu,
  • dosahovať efektívnu aúčinnú úroveň používania zdrojov,
  • investovať do dynamického ainovačného prostredia pre klinickú prax a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
  • rozvíjať profesionálny rast zamestnancov ich sústavným vzdelávaním; trvale zvyšovať kvalifikáciu zdravotníckych pracovníkov svedomím, že kvalita ľudských zdrojov je jedným z rozhodujúcich atribútov zabezpečenia spokojnosti pacientov,
  • podporovať úprimnú aotvorenú komunikáciu a zaangažovať celý personál do plánovania a riadenia ich práce,
  • dodržiavať bezpečnosť aochranu zdravia pri práci,
  • motivovať zamestnancov klepším výkonom a  ku kvalitnej práci diferencovaným odmeňovaním za dosiahnuté výsledky,
  • udržiavať azvyšovať povedomie zamestnancov nemocnice o kvalite a manažérskych systémoch na všetkých úsekoch a úrovniach riadenia,
  • spĺňať aplikovateľné požiadavky atrvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality.

V Trnave dňa 1. 2. 2024

MUDr. Daniel Žitňan, MPH                                                                                                                      riaditeľ