Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov ako opatrovníkov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 1. Identifikácia Prevádzkovateľa

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

 

Prevádzkovateľ je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a  v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z.z.“)  poskytuje zdravotnú starostlivosť – ústavnú, ambulantnú a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a to za podmienok ustanovených v zákone 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ prevádzkuje zdravotnícke zariadenie v špecializačných odboroch na základe rozhodnutia vydaného Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Prevádzkovateľ je zdravotníckym zariadením, ktorému ste poskytli osobné údaje  (ďalej len „OÚ) ako opatrovník ustanovený v súlade s § 231 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktoré určuje účel ich spracúvania, prostriedky spracúvania OÚ, bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní OÚ a nesie zodpovednosť za ich spracúvanie a pod. Prevádzkovateľ spracúva OÚ výlučne v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok stanovených zákonom.

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: č.: 033/5938174,                                                                                                                              e-mail: gdpr@fntt.sk

 

 1. Účel a právny základ (odôvodnenie zákonnosti spracúvania): Spracúvanie je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnuté podľa osobitného predpisu a nevyhnuté na ochranu života a zdravia dotknutej osoby (napr. zákon č. 576/2004 Z.z., zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, ...). Poskytnutie OÚ je teda zákonnou požiadavkou.

 

 1. Príjemcovia OÚ - k OÚ má prístup Prevádzkovateľ a zamestnanci Prevádzkovateľa, ako aj externé spoločnosti zabezpečujúce služby pre Prevádzkovateľa. Zamestnanci Prevádzkovateľa poverení spracúvaním OÚ sú poučení o zásadách spracúvania OÚ a o postupoch pri spracúvaní OÚ, ktoré sú stanovené internými predpismi Prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ  poskytuje OÚ príjemcom taxatívne uvedeným v zákone č. 576/2004 Z.z..

 

 1. Doba uchovávania OÚ: za zabezpečenie a uchovávanie OÚ zo zdravotnej dokumentácie zodpovedá Prevádzkovateľ podľa príslušných ustanovení zákona č. 576/2004 Z.z.  Prevádzkovateľ uchováva zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

 

Kategórie OÚ zaraďuje Prevádzkovateľ do skupín podľa registratúrneho poriadku, v ktorom sú stanovené lehoty na uchovávanie OÚ v zmysle platných právnych predpisov.

 

 1. Kategórie dotknutých osôb:
 • osoby, ktoré sú súdom ustanovené ako opatrovník pacienta v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 

 1. Práva Dotknutých osôb - dotknutá osoba má právo:
 2. na prístup k OÚ,
 3. na opravu OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa jej týkajú,
 4. na vymazanie („zabudnutie“) OÚ - dotknutá osoba má právo na vymazanie jej OÚ, ak bol splnený niektorý z dôvodov uvedený v čl. 17 ods. 1 GDPR v nadväznosti na čl. 17 ods. 3 GDPR,
 5. na obmedzenie spracúvania OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej OÚ, v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR.

 

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u zamestnanca Prevádzkovateľa, ktorý výkon činností dotknutej osoby u Prevádzkovateľa zabezpečuje.

 

 1. Prenos OÚ - príslušné osobné údaje Prevádzkovateľ neprenáša ani nezamýšľa preniesť do tretej  krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 2. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania - U Prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 

 

Aktualizované v Trnave, dňa 01.09.2023

 

 

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom – ochrana majetku a bezpečnosť

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom – ochrana majetku a bezpečnosť podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“)

 

 1. Identifikácia Prevádzkovateľa

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).  

 

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: tel. č.: 033/5938174,  e-mail: gdpr@fntt.sk

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Účel:

Ochrana majetku a bezpečnosť personálu, pacientov, návštevníkov a iných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa.

 

Právny základ:

čl. 6 ods. 1 písm. f)  GDPR.

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa

Zvýšenie ochrany majetku a bezpečnosti osôb, lepšie a rýchlejšie predchádzanie vzniku alebo riešenie mimoriadnych udalostí (napr. krádež, poškodenie, požiar, napadnutie a pod.).

 

 1. Príjemcovia kamerového záznamu

Len v rámci šetrenia mimoriadnej udalosti: oprávnené osoby prevádzkovateľa, orgány príslušné konať v rámci priestupkového konania alebo trestného konania, Inšpektorát práce, HaZZ, poisťovňa.

 

 1. Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

72 hodín od nahratia záznamu kamerovým systémom.

 

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, na vymazanie osobných údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov, a to za podmienok stanovených v čl. 15, 17 a 21 GDPR. Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou odboru prevádzkovo technických činností a správy prevádzkovateľa.

 

 1. Podanie návrhu na začatie konania – právo podať sťažnosť

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

 1. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel vybavenia sťažnosti

Prevádzkovateľ v súlade čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade s ustanovením § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) informuje dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov nasledovne:

Prevádzkovateľ:

Fakultná nemocnica Trnava

A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

IČO:  00610381

www.fntt.sk , t. č. 033/5513925

Zodpovedná osoba: tel. č.: 033/5938174, gdpr@fntt.sk

Dotknutá osoba, t.j. osoba, ktorej osobné údaje sa pre účel vybavenia sťažnosti spracúvajú (ďalej len „dotknutá osoba“):

Dotknutou osobou je sťažovateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorý má právo vo svojom podaní  domáhať sa ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, t.j. Fakultnou nemocnicou Trnava. Má právo poukázať na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy – Fakultnej nemocnice Trnava.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom  vybavovania sťažností, t.j. prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti, vrátenie sťažnosti, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti, a to na právnom základe osobitného predpisu (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona), ktorým je zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia osobných údajov:

Príjemcom osobných údajov dotknutých osôb sú:

 • zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí ich používajú pri plnení pracovných úloh, ktorými ich prevádzkovateľ poveril,
 • subjekty určené osobitnými predpismi napr. Ministerstvo zdravotníctva SR, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, vyšší územný celok, prevádzkovateľ poštových služieb a pod.

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť a ani neprenáša osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia sťažnosti.

Práva:

Dotknuté osoby majú právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou na útvare, ktorý osobné údaje dotknutých osôb spracúva, t.j. na oddelení právnych služieb.

Odvolanie súhlasu:

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Podanie návrhu na začatie konania:

Pokiaľ sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov,  má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Existencia  automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel vybavenia žiadosti

Prevádzkovateľ v súlade čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade s ustanovením § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) informuje dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov nasledovne:

Prevádzkovateľ:

Fakultná nemocnica Trnava

A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

IČO:  00610381

www.fntt.sk , t. č. 033/5513925

Zodpovedná osoba: tel. č.: 033/5938174, gdpr@fntt.sk

Dotknutá osoba, t.j. osoba, ktorej osobné údaje sa pre účel vybavenia žiadosti spracúvajú (ďalej len „dotknutá osoba“):

Dotknutou osobou je žiadateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorá požiadala povinnú osobu   ( Fakultná nemocnica Trnava) o sprístupnenie informácie.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje žiadateľa za účelom vybavovania žiadosti, t.j. prijímanie, evidencia,  postúpenie žiadosti, vybavenie žiadosti, a to na právnom základe osobitného predpisu (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona), ktorým je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia osobných údajov:

Príjemcom osobných údajov dotknutých osôb sú:

 • zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí ich používajú pri plnení pracovných úloh, ktorými ich prevádzkovateľ poveril,
 • povinné osoby (osoby zriadené podľa osobitných predpisov –zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktoré majú k dispozícii informácie požadované žiadateľom
 • subjekty určené osobitnými predpismi: Ministerstvo zdravotníctva SR – odvolací orgán

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť a ani neprenáša osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti.

Práva:

Dotknuté osoby majú právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou na útvare, ktorý osobné údaje dotknutých osôb spracúva, t.j. na oddelení právnych služieb.

Odvolanie súhlasu:

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Podanie návrhu na začatie konania:

Pokiaľ sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov,  má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Existencia  automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Informácie o spracúvaní osobných údajov zamestnancov

Informácie o spracúvaní osobných údajov zamestnancov sú dostupné na QPR portáli.

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účely uzatvárania zmlúv

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“)

Identifikácia Prevádzkovateľa 

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo „FN Trnava“).

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: tel. č.: 033/5938174,  e-mailgdpr@fntt.sk

3. Okruh dotknutých osôb

Fyzická osoba druhej zmluvnej strany, ktorej práva sú dotknuté zmluvou, kontaktné osoby druhej zmluvnej strany, tretie osoby.

4. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ a oprávnený záujem  

V prípade, ak zmluvná strana poskytne Prevádzkovateľovi za účelom uzavretia alebo v rámci plnenia zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom alebo v súvislosti s ním osobné údaje dotknutej osoby, Prevádzkovateľ bude tieto osobné údaje spracúvať na jeden alebo viacero účelov uvedených nižšie, pričom spracúvanie na každý jednotlivý účel bude vykonávané vždy na základe príslušného právneho základu spracúvania a v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov.

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov:

 1. spracúvanie osobných údajov na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy a/alebo plnenia zmluvy, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, t. j. poskytnutie osobných údajov je požiadavkou na uzatvorenie zmluvy resp. zmluvnou požiadavkou bez ktorých nie je možné zmluvu uzavrieť resp. plniť, dotknutá osoba je v súlade s účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov povinná poskytnúť osobné údaje,
 2. spracúvanie osobných údajov na účely splnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) Nariadenia GDPR, v § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a v osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, t j. poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou bez ktorých nie je možné splnenie si zákonných povinností Prevádzkovateľa, dotknutá osoba je v súlade s účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov povinná poskytnúť osobné údaje,
 3. spracúvanie osobných údajov osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán, a to fyzických osôb podnikateľov, štatutárnych zástupcov právnických osôb a zamestnancov zmluvných strán oprávnených zabezpečovať plnenie zmluvy, na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, v § 13 ods. 1 písm. f) Zákona – oprávnený záujem Prevádzkovateľa: uzatvorenie platných zmlúv a ich efektívne plnenie zmluvnými stranami.

5. Príjemcovia osobných údajov

Oprávnení zamestnanci Prevádzkovateľa, orgány príslušné konať v rámci priestupkového, správneho, občianskeho a obchodného konaní alebo trestného konania, subjekty určené osobitnými predpismi, napr. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Centrálny register zmlúv vedený Úradom vlády Slovenskej republiky, Okresný úrad,, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad regionálneho rozvoja, Mestský úrad, zdravotné poisťovne, notár, advokát, verejnosť pod.

6. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

7. Doba uchovávania osobných údajov – kritériá na jej určenie

Prevádzkovateľ bude osobné údaje dotknutej osoby uchovávať vždy po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie príslušného účelu, v súlade s osobitnými predpismi a na uplatnenie práv a plnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy (napr. fakturácia, prijímanie a evidencia platieb, vybavovanie sťažnosti a pod.)

8. Práva dotknutej osoby

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 4 a) má dotknutá osoba nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (v obmedzenom rozsahu podľa čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov (pokiaľ ide o zmluvu priamo s dotknutou osobou).

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 4 b) má dotknutá osoba nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (v obmedzenom rozsahu podľa čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 4 c) má dotknutá osoba nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (v obmedzenom rozsahu podľa čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť formou písomnej žiadosti zaslanej na oddelenie právnych služieb Prevádzkovateľa.

9. Podanie návrhu na začatie konania

Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Prevádzkovateľ nevyužíva rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

V Trnave, dňa 20.01.2020

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov - evidencia osôb nachádzajúcich sa na pracoviskách

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“)

1. Identifikácia Prevádzkovateľa:

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí  (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).  

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: tel. č.: 033/5938174, e-mail: gdpr@fntt.sk

3. Účel spracúvania osobných údajov; právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel: prehľad o osobách nachádzajúcich sa na pracovisku resp. pracoviskách Prevádzkovateľa, ktoré majú alebo vykonávajú prácu pre Prevádzkovateľa na základe zmluvy alebo na inom právnom základe.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa

4.Oprávnený záujem: je dosiahnutie najmä toho, aby prevádzkovateľ:

 • zaistil osobám vykonávajúcim prácu pre Prevádzkovateľa bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vrátane ochrany pred požiarmi – napr. poskytnutie potrebného rozsahu informácií o rizikách a iných pokynoch vzťahujúcich sa na dané pracovisko; v prípade mimoriadnej udalosti postaranie sa o všetky osoby nachádzajúce sa na pracovisku; ošetrenie v prípade úrazu; vykonanie evakuácie v prípade požiaru a pod.,
 • vedel si overiť či všetky osoby dostali potrebné informácie podľa vyššie uvedeného,
 • mal prehľad o osobách vykonávajúcich prácu v jeho priestoroch, za ktoré nesie zodpovednosť,
 • vedel zabezpečiť dozor nad výkonom práce týmto osobám,
 • mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri výkone práce týmto osobám,

t j. zaistenie bezpečnosti a výkonu práce podľa zmluvy alebo iného právneho základu, pre prevádzkovateľa a osoby vykonávajúcej prácu.

5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Zamestnanci Prevádzkovateľa zabezpečujúci výkon práce dotknutých osôb u Prevádzkovateľa.

6. Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

7. Doba uchovávania osobných údajov: do skončenia výkonu práce dotknutých osôb u Prevádzkovateľa, resp. do doby trvania zmluvy.

8. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo namietať.

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u zamestnanca Prevádzkovateľa, ktorý výkon činností dotknutej osoby u Prevádzkovateľa zabezpečuje.

9. Podanie návrhu na začatie konania

Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Aktualizované v Trnave, dňa 20.01.2020.

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov pri výkone činností v priestoroch prevádzkovateľa a pre prevádzkovateľa

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“)

1. Identifikácia Prevádzkovateľa:

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: tel. č.: 033/5938174, e-mailgdpr@fntt.sk

3. Účel spracúvania osobných údajov; právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel: Oboznámenie, školenie, poučenie resp. poskytnutie informácií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany osobných údajov osobám vykonávajúcim činnosť v priestoroch prevádzkovateľa a pre prevádzkovateľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

4. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Zamestnanci prevádzkovateľa vykonávajúcich alebo zabezpečujúcich splnenie účelu; orgány štátnej správy vykonávajúce kontrolu, inšpekciu alebo šetrenie mimoriadnej udalosti u prevádzkovateľa (napr. HaZZ, Inšpektorát práce, RÚVZ, Úrad na ochranu osobných údajov a pod.).

5. Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

6. Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov.

7. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov v rozsahu čl. 17 GDPR a na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u zamestnanca prevádzkovateľa, ktorý výkon činností dotknutej osoby u prevádzkovateľa zabezpečuje.

8. Informácia o potrebe poskytnutia osobných údajov:

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné splniť účel spracúvania t. j. zákonnú povinnosť prevádzkovateľa a dotknutá osoba nesmie vykonávať u prevádzkovateľa a pre prevádzkovateľa činnosť.

9. Podanie návrhu na začatie konania

Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Aktualizované v Trnave, dňa 16.01.2020.

 

Poučenie o povinnosti mlčanlivosti

Poučenie zachovávať mlčanlivosť o citlivých a chránených údajoch prevádzkovateľa, ktoré sa považujú za neverejné, ak nie sú bežne verejne známe, alebo k ich zverejneniu nedala dotknutá osoba súhlas, sú predmetom obchodného tajomstva prevádzkovateľa v zmysle § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know – how a obchodných informácií (obchodného tajomstva), tie nemôže využiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu prevádzkovateľa ich nemôže zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť.

Poučenie o povinnosti mlčanlivosti

Súhlas - propagácia prevádzkovateľa životopis

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“)

_________________________________________________________________________

(Titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko dotknutej osoby)

svojím podpisom udeľujem prevádzkovateľovi Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom A: Žarnova 11, 917 75 Trnava, IČO: 00610381 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov formou získavania, vyhotovovania, zhromažďovania, uchovávania, nahrávania na dátové nosiče osobných údajov a zverejňovania pre dokumentačné účely, prezentačné účely, účel pozitívnej propagácia Prevádzkovateľa, propagácie dotknutej osoby, ktorá je vo výkone práce u Prevádzkovateľa, so zámerom budovať jeho dobré meno formou tlačových správ na webovom sídle Prevádzkovateľa, a to v rozsahu:

 • vzdelanie dotknutej osoby :

ƒ súhlasím,                  ƒ nesúhlasím,

 • atestácie dotknutej osoby

ƒ súhlasím,                  ƒ nesúhlasím,

 • pracovné výkony dotknutej osoby:

ƒ súhlasím,                  ƒ nesúhlasím,

 • priebeh praxe dotknutej osoby:

ƒ súhlasím,                  ƒ nesúhlasím.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 5 rokov od udelenia súhlasu (ak je to technicky možné). Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby – propagácia prevádzkovateľa:

 • kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov prevádzkovateľa:

            tel. č.: 033/5938174,  e-mail: gdpr@fntt.sk

 • právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR t.j. súhlas dotknutej osoby,
 • príjemcovia osobných údajov: zamestnanec prevádzkovateľa poverený propagáciou prevádzkovateľa, užívatelia webovej stránky prevádzkovateľa,
 • doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu s ich spracúvaním a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané,
 • prenosnosť osobných údajov: prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
 • práva dotknutej osoby: dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • uplatnenie práv dotknutej osoby: dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva u prevádzkovateľa emailovou žiadosťou zaslanou na adresu martovic@fntt.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.
 • právo podať sťažnosť: ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika,
 • automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:u prevdzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V ................................. dňa: ...........................

  ___________________________

podpis dotknutej osoby

Súhlas - propagácia prevádzkovateľa

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“)

_________________________________________________________________________

(Titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko dotknutej osoby)

svojím podpisom udeľujem prevádzkovateľovi Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom A: Žarnova 11, 917 75 Trnava, IČO: 00610381 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov formou získavania, vyhotovovania, zhromažďovania, uchovávania, nahrávania na dátové nosiče osobných údajov a zverejňovania pre účel propagácie prevádzkovateľa, zverejňovanie informácií o aktivitách prevádzkovateľa (napr. o organizovaných podujatiach, a pod.) so zámerom budovať jeho dobré meno formou tlačových správ na webovom sídle prevádzkovateľa, oficiálnej Facebookovej stránke prevádzkovateľa, v časopise prevádzkvateľa, na účte Instagram prevádzkovateľa a tiež vo vnútorných priestoroch prevádzkovateľa, a to v rozsahu:

 • čierno biela alebo farebná fotografia zverejnené vo vnútorných priestoroch prevádzkovateľa:

ƒ súhlasím,                  ƒ nesúhlasím,

 • čierno biela alebo farebná fotografia zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa:

ƒ súhlasím,                  ƒ nesúhlasím,

 • čierno biela alebo farebná fotografia zverjnené na facebookovej stránke prevádzkovateľa:

ƒ súhlasím,                  ƒ nesúhlasím,

 • čierno biela alebo farebná fotografia zverjnené v časopise Prevádzkovateľa:

ƒ súhlasím,                  ƒ nesúhlasím,

 • čierno biela alebo farebná fotografia zverjnené na účte prevádzkovateľa na Instagrame:

ƒ súhlasím,                  ƒ nesúhlasím,

 • videozáznam (obrazový a/alebo zvukový záznam fyzickej osoby) zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa:

ƒ súhlasím,                  ƒ nesúhlasím,

 • videozáznam (obrazový a/alebo zvukový záznam fyzickej osoby) zverejnené na facebookovej stránke prevádzkovateľa:

ƒ súhlasím,                  ƒ nesúhlasím,

 • videozáznam (obrazový a/alebo zvukový záznam fyzickej osoby) zverejnené na účte prevádzkovateľa na Instagrame:

ƒ súhlasím,                  ƒ nesúhlasím.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 5 rokov od udelenia súhlasu (ak je to technicky možné). Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby – propagácia prevádzkovateľa:

 • kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov prevádzkovateľa:

            tel. č.: 033/5938174,  e-mail: gdpr@fntt.sk

 • právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR t.j. súhlas dotknutej osoby,
 • príjemcovia osobných údajov: zamestnanec prevádzkovateľa poverený propagáciou prevádzkovateľa, osoby nachádzajúce sa vo vnútorných priestoroch prevádzkovateľa, užívatelia Instragramu prevádzkovateľa, Facebooku prevádzkovateľa a webovej stránky prevádzkovateľa,
 • doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu s ich spracúvaním a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané,
 • prenosnosť osobných údajov: prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
 • práva dotknutej osoby: dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • uplatnenie práv dotknutej osoby: dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva u prevádzkovateľa emailovou žiadosťou zaslanou na adresu martovic@fntt.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.
 • právo podať sťažnosť: ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika,
 • automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:u prevdzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V ................................. dňa: ...........................

   ___________________________

podpis dotknutej osoby

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

1          Identifikácia Prevádzkovateľa

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

 

Prevádzkovateľ je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a  v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z.z.“)  poskytuje zdravotnú starostlivosť – ústavnú, ambulantnú a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a to za podmienok ustanovených v zákone 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ prevádzkuje zdravotnícke zariadenie v špecializačných odboroch na základe rozhodnutia vydaného Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Prevádzkovateľ je zdravotníckym zariadením, ktorému ste poskytli osobné údaje  (ďalej len „OÚ) v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktoré určuje účel ich spracúvania, prostriedky spracúvania OÚ, bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní OÚ a nesie zodpovednosť za ich spracúvanie a pod. Prevádzkovateľ spracúva OÚ výlučne v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok stanovených zákonom.

 

Na poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas a neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie. Prevádzkovateľ vedie zdravotnú dokumentáciu v písomnej forme a  používa nemocničný informačný systém, v ktorom spracúva informácie o zdravotnom stave dotknutej osoby vrátane OÚ. 

 

2          Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: tel. č.: 033/5938174,                                                                                                                                                                                                                                              e-mail: gdpr@fntt.sk

 

3          Právny základ je odôvodnenie zákonnosti spracúvania OÚ.  Spracúvanie je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnuté podľa osobitného predpisu a nevyhnuté na ochranu života a zdravia dotknutej osoby (napr. zákon č. 576/2004 Z.z.,  zákon č. 362/2011 Z.z. o  liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...). Poskytnutie OÚ je teda zákonnou požiadavkou.

 

4          Účel spracúvania OÚ – poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. a odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie.

 

5          Príjemcovia OÚ - k OÚ má prístup Prevádzkovateľ a zamestnanci Prevádzkovateľa, ako aj externé spoločnosti zabezpečujúce služby pre Prevádzkovateľa. Zamestnanci Prevádzkovateľa poverení spracúvaním OÚ sú poučení o zásadách spracúvania OÚ a o postupoch pri spracúvaní OÚ, ktoré sú stanovené internými predpismi Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ  poskytuje OÚ príjemcom taxatívne uvedeným v zákone č. 576/2004 Z.z.

 

6          Doba uchovávania OÚ - za zabezpečenie a uchovávanie OÚ zo zdravotnej dokumentácie zodpovedá Prevádzkovateľ podľa príslušných ustanovení zákona č. 576/2004 Z.z.  Prevádzkovateľ uchováva zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

Kategórie OÚ zaraďuje Prevádzkovateľ do skupín podľa registratúrneho poriadku, v ktorom sú stanovené lehoty na uchovávanie OÚ v zmysle platných právnych predpisov.

 

7          Práva Dotknutých osôb - dotknutá osoba má právo:

 1. na prístup k OÚ,
 2. na opravu OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa jej týkajú,
 3. na vymazanie („zabudnutie“) OÚ - dotknutá osoba má právo na vymazanie jej OÚ, ak bol splnený niektorý z dôvodov uvedený v čl. 17 ods. 1 GDPR v nadväznosti na čl. 17 ods. 3 GDPR,
 4. na obmedzenie spracúvania OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej OÚ, v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR.

 

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u zamestnanca Prevádzkovateľa, ktorý výkon činností dotknutej osoby u Prevádzkovateľa zabezpečuje.

 

8          Prenos OÚ  - Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii. 

 

9          Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

10        Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania - U Prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Keďže Prevádzkovateľ dbá na ochranu Vašich OÚ prijal interné predpisy, prostredníctvom ktorých realizuje ochranu Vašich OÚ.

Prevádzkovateľ stanovil internými predpismi základné povinnosti a opatrenia, aby OÚ boli  spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť OÚ, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

 

 

V Trnave, dňa 3.7.2020

 

 

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov na účel dodržiavania hygienicko- epidemiologických opatrení, vydaných príslušným úradom, súvisiacich s ochorením COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 pri absolvovaní praktickej výučby vo Fakultnej nemocnici Trnava

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 1. Identifikácia Prevádzkovateľa

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

 

Prevádzkovateľ je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a  v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z.z.“)  poskytuje zdravotnú starostlivosť – ústavnú, ambulantnú a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a to za podmienok ustanovených v zákone 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: č.: 033/5938174,                                                                                                             e-mail: gdpr@fntt.sk

 

 1. Účel a právny základ (odôvodnenie zákonnosti spracúvania):

 

 • splnenie zákonnej povinnosti: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR t. j. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – poučenie študenta o epidemiologických opatreniach súvisiacich s ochorením COVID-19 vo FN TT (záznam o poučení). Poskytnutie OÚ je teda zákonnou požiadavkou.

 

 • verejný záujem resp. ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby: čl. 6 ods. 1 písm. e), d) GDPR v nadväznosti na čl. 9 ods. 2 písm. i) GDPR – potvrdenie a vyhlásenie študenta v súvislosti s ochorením COVID-19 (napr. návrat zo zahraničia, kontakt s osobou v karanténe, príznaky ochorenia, karanténa).

 

 1. Príjemcovia OÚ: zamestnanci Prevádzkovateľa vykonávajúci poučenie a archiváciu poučenia.

 

 

 1. Doba uchovávania OÚ: päť rokov odo dňa podpísania poučenia (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

 1. Práva Dotknutých osôb - dotknutá osoba má právo:
 2. na prístup k OÚ,
 3. na opravu OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa jej týkajú,
 4. na obmedzenie spracúvania OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej OÚ, v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR,
 5. namietať- v prípade spracúvania OÚ na právnom základe verejný záujem.

 

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u zamestnanca Prevádzkovateľa, ktorý výkon činností dotknutej osoby u Prevádzkovateľa zabezpečuje.

 

 1. Prenos OÚ: Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. 

 

 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 2. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: U Prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Keďže Prevádzkovateľ dbá na ochranu Vašich OÚ prijal interné predpisy, prostredníctvom ktorých realizuje ochranu Vašich OÚ.

Prevádzkovateľ stanovil internými predpismi základné povinnosti a opatrenia, aby OÚ boli  spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť OÚ, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

 

 

V Trnave, dňa 7.9.2020

 

 

 

 

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov – čestné vyhlásenie pacienta v súvislosti s COVID – 19

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“)

1. Identifikácia Prevádzkovateľa:

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).  

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: tel. č.: 033/5938174,

                                                                                                                         e-mail: gdpr@fntt.sk

 

3. Účel spracúvania osobných údajov; právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel:

 • bezpečnosť pacientov a personálu prevádzkovateľa
 • poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“). Pre tento účel je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou.

 

Právny základ:

 • čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR – „spracúvanie je nevyhnutné, aby sa chránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby“ v nadväznosti na čl. 9 ods. 2 písm. i) GDPR
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - „splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa“ v nadväznosti na čl. 9 ods. 2 písm. h) GDPR.

 

4. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Zamestnanci prevádzkovateľa zabezpečujúci podpísanie čestného vyhlásenia a poskytujúci zdravotnú starostlivosť; osoby podľa Zákona.

5. Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

6. Doba uchovávania osobných údajov: podľa Zákona, t. j. 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi.

7. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba, podľa čl. 15 až čl. 21 GDPR,  má právo na:

 • prístup k osobným údajom,
 • opravu osobných údajov,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u Prevádzkovateľa  v príslušnej ambulancii

8. Podanie návrhu na začatie konania

Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

9. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

V Trnave, dňa 22.05.2020

Čestné vyhlásenie pacienta (-tky) - COVID-19

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov – odovzdanie daru spoločnosťou: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (ďalej len „TIPOS“)

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“)

 

 1. Identifikácia Prevádzkovateľa:

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí  (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).  

 

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: tel. č.: 033/5938174,

                                                                                                                        e-mail: gdpr@fntt.sk

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov; právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Účel: Informovanie verejnosti o odovzdaní daru spoločnosťou TIPOS  Prevádzkovateľovi,

a to najmä formou článkov, tlačových správ na webovom sídle Prevádzkovateľa alebo TIPOS, oficiálnej Facebookovej stránke Prevádzkovateľa alebo TIPOS, na účte Instagram Prevádzkovateľa alebo TIPOS, v časopise Prevádzkovateľa, vo vnútorných priestoroch Prevádzkovateľa (napr. nástenky), šírením prostredníctvom programovej služby TIPOS.TV.

 

Právny základ:

 • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR t.j. oprávnený záujem Prevádzkovateľa – spracúvanie osobných údajov zamestnancov v rozsahu § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie resp. funkčné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, služobné telefónne číslo, služobné faxové číslo, služobný mail,
 • čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR t.j. súhlas dotknutej osoby (zamestnanca Prevádzkovateľa alebo inej osoby) – spracúvanie fotografií, videí, údajov zo životopisu dotknutej osoby a pod.

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Zvyšovanie povedomia verejnosti o Prevádzkovateľovi a jeho dobrého mena.

 

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Zamestnanec Prevádzkovateľa poverený propagáciou Prevádzkovateľa, osoby nachádzajúce sa vo vnútorných priestoroch Prevádzkovateľa, čitatelia časopisu Prevádzkovateľa, užívatelia Instragramu Prevádzkovateľa alebo TIPOS, Facebooku Prevádzkovateľa alebo TIPOS, webovej stránky Prevádzkovateľa alebo TIPOS,  oprávnené osoby TIPOS, ktoré propagáciu zabezpečujú, užívatelia programovej služby TIPOS.TV.

 

 1. Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov:
 • pri spracúvaní osobných údajov zamestnanca na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR t. j. oprávnený záujem Prevádzkovateľa je doba uchovávania osobných údajov zamestnanca do doby trvania pracovnoprávneho vzťahu,
 • pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR t.j. súhlas dotknutej osoby je doba uchovávania osobných údajov dotknutej osoby do doby na ktorú bol súhlas udelený alebo do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

 

 1. Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo:
 • na prístup k osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať, ak sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať ak sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva u Prevádzkovateľa emailovou žiadosťou zaslanou na adresu matej.martovic@fntt.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

 

 1. Podanie návrhu na začatie konania:

Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

 1. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:

U Prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 

V Trnave, dňa 9.11.2020

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov – vykonanie vyšetrení na COVID – 19 zamestnancom (vrátane poskytovateľov služieb) a pacientom

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“)

 

1. Identifikácia Prevádzkovateľa:

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).  

 

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: tel. č.: 033/5938174,

                                                                                                                        e-mail: gdpr@fntt.sk

 

3. Účel spracúvania osobných údajov; právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Účel:  

 • zabránenie šírenia ochorenia medzi zamestnancami – ochrana zdravia zamestnancov,
 • zabránenie prenosu ochorenia zo zamestnancov na pacientov a opačne – ochrana zdravia pacientov a zamestnancov.

Právny základ:

 • čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – „zákonná povinnosť prevádzkovateľa“ (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR – „ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby“,
 • čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR - „spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi“

v nadväznosti na čl. 9 ods. 2 písm. h), i) GDPR.

4. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa zabezpečujúci odbery a ďalšie činnosti súvisiace s vyšetrením; Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné centrum zdravotníckych informácii, armáda Slovenskej republiky, zazmluvnení poskytovatelia laboratórnych vyšetrení vzoriek biologického materiálu určeného na detekciu COVID-19.

 

5. Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

6. Doba uchovávania osobných údajov: 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe

 

7. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba, podľa čl. 15 až čl. 21 GDPR,  má právo na:

 • prístup k osobným údajom,
 • opravu osobných údajov,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u oprávneného zamestnanca prevádzkovateľa zabezpečujúceho odbery.

 

8. Podanie návrhu na začatie konania

Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

9. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Aktualizované v Trnave, dňa 06.11.2020.

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov na vykonávanie klinického skúšania a biomedicínskeho výskumu

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 1. Identifikácia Prevádzkovateľa

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

 

Prevádzkovateľ je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a  v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z.z.“)  poskytuje zdravotnú starostlivosť – ústavnú, ambulantnú a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a to za podmienok ustanovených v zákone 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ prevádzkuje zdravotnícke zariadenie v špecializačných odboroch na základe rozhodnutia vydaného Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Prevádzkovateľ je zdravotníckym zariadením, ktorému ste poskytli osobné údaje  (ďalej len „OÚ) v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktoré určuje účel ich spracúvania, prostriedky spracúvania OÚ, bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní OÚ a nesie zodpovednosť za ich spracúvanie a pod. Prevádzkovateľ spracúva OÚ výlučne v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok stanovených zákonom.

 

Na poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas a neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie. Prevádzkovateľ vedie zdravotnú dokumentáciu v písomnej forme a  používa nemocničný informačný systém, v ktorom spracúva informácie o zdravotnom stave dotknutej osoby vrátane OÚ. 

 

Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.

 

Biomedicínsky výskum je získavanie a overovanie nových biologických, medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z pôrodnej asistencie na človeku. Biomedicínsky výskum v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii umožňuje aj podporovať schopnosti jednotlivcov a rodín alebo zlepšovať optimum funkcií a minimalizovať tie, ktoré sú príčinou ochorení. Biomedicínsky výskum vo farmácii zahŕňa klinické skúšanie humánneho lieku a klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky.

Klinické skúšanie je vykonávané prostredníctvom akreditovaných tretích strán, ktoré sú odborne spôsobilé zabezpečovať tieto činnosti. Do klinického skúšania sa zapájajú aj vybraní zdravotnícki pracovníci, ktorí podľa stanovených kritérií vyberú vhodných pacientov, ktorí sa môžu zúčastňovať klinického skúšania. Na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou (pacientom) je dotknutá osoba zaradená do klinického skúšania.

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: č.: 033/5938174,                                                                                                                                            e-mail: gdpr@fntt.sk

 

 1. Účel a právny základ (odôvodnenie zákonnosti spracúvania):

 

 • splnenie zákonnej povinnosti: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v nadväznosti na čl. 9 ods. 2 písm. i) GDPR t. j. zákon č. 362/2011 Z. z. o  liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“) – spracovateľské operácie s osobnými údajmi za účelom zabezpečenia spoľahlivosti a bezpečnosti. Poskytnutie OÚ je teda zákonnou požiadavkou.

 

 • verejný záujem: čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR v nadväznosti na čl. 9 ods. 2 písm. i) resp. j) GDPR – spracovateľské operácie s osobnými údajmi za účelom čisto výskumných činností.

 

 • súhlas dotknutej osoby: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v nadväznosti na čl. 9 ods. 2 písm. j) GDPR. Pokiaľ sa budú OÚ získané na účel resp. účely uvedené v protokole klinického skúšania  spracúvať na účely neuvedené v protokole klinického skúšania, výhradne na vedecké účely.

 

 1. Príjemcovia OÚ - k OÚ má prístup Prevádzkovateľ a zamestnanci Prevádzkovateľa (hlavný skúšajúci a jeho tím), Zadávateľ skúšania a jeho Zástupca, monitor, audítor, zdravotné poisťovne, členovia Etickej komisie Prevádzkovateľa, štátne kontrolné orgány (napr. Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Európska agentúra pre lieky, FDI (Food and Drug Administration ) a pod.)

Zamestnanci Prevádzkovateľa poverení spracúvaním OÚ sú poučení o zásadách spracúvania OÚ a o postupoch pri spracúvaní OÚ, ktoré sú stanovené internými predpismi Prevádzkovateľa a pokynmi Zadávateľa a jeho Zástupcu.

 

 1. Kategórie osobných údajov:
 • v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie klinického skúšania a biomedicínskeho výskumu v zmysle zákona o liekoch, zákona č. 576/2004 Z. z., súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely neuvedené v protokole klinického skúšania.

 

 1. Doba uchovávania OÚ: 20 rokov od skončenia klinického skúšania a biomedicínskeho výskumu.

 

 1. Kategórie dotknutých osôb:
 • pacienti, ktorí sú na základe ich informovaného súhlasu zaradení do klinického skúšania a biomedicínskeho výskumu.
 • skúšajúci, ktorí sú zamestnancami Prevádzkovateľa

 

 1. Práva Dotknutých osôb - dotknutá osoba má právo:
 2. na prístup k OÚ,
 3. na opravu OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa jej týkajú,
 4. na vymazanie („zabudnutie“) OÚ - dotknutá osoba má právo na vymazanie jej OÚ, ak bol splnený niektorý z dôvodov uvedený v čl. 17 ods. 1 GDPR v nadväznosti na čl. 17 ods. 3 GDPR,
 5. na obmedzenie spracúvania OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej OÚ, v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR,
 6. na odvolanie súhlasu – pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie OÚ súhlas dotknutej osoby.

 

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u hlavného skúšajúceho.

 

 1. Prenos OÚ - príslušné osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu v rámci členských štátov Európskej únie alebo aj v rámci krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, do tretích krajín zaručujúcich primeranú ochranu osobných údajov podľa rozhodnutia Komisie EÚ alebo poskytnutia primeraných záruk Prevádzkovateľom, Zadávateľom a Zástupcom.

 

 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 2. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania - U Prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 

 

Aktualizované v Trnave, dňa 01.03.2021

 

 

 

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov na účely vykonávania zberu dát o poskytovaní starostlivosti pre pacientov s ochorením COVID-19 v rámci štúdie Explorácia dát pre rýchlu dôkazmi podloženú odpoveď na pandémiu Covid-19

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 1. Identifikácia Prevádzkovateľa

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

 

Prevádzkovateľ je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a  v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z.z.“)  poskytuje zdravotnú starostlivosť – ústavnú, ambulantnú a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a to za podmienok ustanovených v zákone 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ prevádzkuje zdravotnícke zariadenie v špecializačných odboroch na základe rozhodnutia vydaného Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Prevádzkovateľ je zdravotníckym zariadením, ktorému ste poskytli osobné údaje  (ďalej len „OÚ) v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktoré určuje účel ich spracúvania, prostriedky spracúvania OÚ, bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní OÚ a nesie zodpovednosť za ich spracúvanie a pod. Prevádzkovateľ spracúva OÚ výlučne v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok stanovených zákonom.

 

Na poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas a neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie. Prevádzkovateľ vedie zdravotnú dokumentáciu v písomnej forme a  používa nemocničný informačný systém, v ktorom spracúva informácie o zdravotnom stave dotknutej osoby vrátane OÚ. 

 

Štúdia: Explorácia dát pre rýchlu dôkazmi podloženú odpoveď na pandémiu Cvid-19 (skrátene UnCover)

Projekt UnCoVer vytvára sieť výskumných organizácií, ktoré spoločne zbierajú dáta o poskytovaní starostlivosti pre pacientov s ochorením COVID-19 v Európe aj mimo európskych krajinách. Zber týchto údajov umožní študovanie charakteristík pacientov, rizikových faktorov ochorenia, ako aj bezpečnosti a účinnosti stratégií liečby COVID-19 v bežnej klinickej praxi. Získané údaje zároveň prispejú k doterajším poznatkom o úlohe komorbidít, či poznatkom o najzraniteľnejších skupinách populácie. Rozsiahla sieť pracovísk umožní zjednotenie inak rozdrobených údajov a ich súhrnnú analýzu prostredníctvom moderných štatistických metód a postupov. Získané poznatky poslúžia na ďalší výskum, aj ako podklad pre vytváranie stratégií na predchádzanie a optimálne riešenie ďalších prípadných epidémií. Projekt je financovaný z grantu Európskej komisie v rámci programu Horizont 2020.

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: č.: 033/5938174,                                                                                                                         e-mail: gdpr@fntt.sk

 

 1. Účel a právny základ (odôvodnenie zákonnosti spracúvania):

 

 • verejný záujem: čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR v nadväznosti na čl. 9 ods. 2 písm. i) resp. j) GDPR – spracovateľské operácie s osobnými údajmi za účelom čisto výskumných činností.

 

 1. Príjemcovia OÚ - k OÚ má prístup Prevádzkovateľ a zamestnanci Prevádzkovateľa príslušných oddelení, resp. kliník (zamestnanci KAIM, Kliniky infektológie, resp. iní, ktorí majú oprávnení prístup do zdravotnej dokumentácie účastníka štúdie).

 

 1. Kategórie osobných údajov:
 • v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie štúdie schválenej etickou komisiou Prevádzkovateľa, na účely uvedené v protokole štúdie.

 

 1. Doba uchovávania OÚ: počas realizácie zberu dát  pre potreby štúdie.

 

 1. Kategórie dotknutých osôb:
 • pacienti, ktorí sú na základe ich súhlasu zaradení do štúdie.

 

 1. Práva Dotknutých osôb - dotknutá osoba má právo:
 2. na prístup k OÚ,
 3. na opravu OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa jej týkajú,
 4. na vymazanie („zabudnutie“) OÚ - dotknutá osoba má právo na vymazanie jej OÚ, ak bol splnený niektorý z dôvodov uvedený v čl. 17 ods. 1 GDPR v nadväznosti na čl. 17 ods. 3 GDPR,
 5. na obmedzenie spracúvania OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej OÚ, v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR,
 6. namietať – dotknutá osoba mám právo namietať spracúvanie jej OÚ podľa čl. 21 GDPR.

 

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u: doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD (prednostka Kliniky infektológie FNTT), Telefón:+421 33 5938 725; adriana.krsakova@fntt.sk alebo MUDr. Dária Rabárová, PhD (prednostka Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny); Telefón:033/ 59 38 806, 033/ 59 38 922, daria.rabarova@fntt.sk.

 

 1. Prenos OÚ - príslušné osobné údaje Prevádzkovateľ neprenáša ani nezamýšľa preniesť do tretej  krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 2. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania - U Prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 

 

Aktualizované v Trnave, dňa 01.05.2021

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov – vedecké semináre lekárov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“)

 

 1. Identifikácia Prevádzkovateľa:

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí  (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).  

 

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: tel. č.: 033/5938174,

                                                                                                                        e-mail: gdpr@fntt.sk

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov; právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Účel:  

 • prihlásenie na seminár,
 • evidencia osôb zúčastnených na seminári (lektori, lekári, iní zúčastnení),
 • certifikáty akredity školených,
 • plnenie daňových, účtovných aostatných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov.

 

Právny základ:

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR t. j. plnenie zmluvy sdotknutou osobou, výkon opatrení pred uzatvorením zmluvy,
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR t. j. splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

 

 1. Dotknuté osoby:

Lekári zapísaní v Slovenskej lekárskej komore

 

 

 1. Druhy osobných údajov dotknutých osôb:

Pracovisko, meno, priezvisko, titul, prihlasovací mail, prihlasovacie heslo, telefón, číslo zo slovenskej lekárskej komory, pozícia

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

 

Fakultná nemocnica Trnava, Mgr. Romana Viskupič

 

 1. Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov:
 • na účel prihlásenia na seminár, evidencie osôb zúčastnených na seminári, certifikátov akreditov je 1 rok
 • na účel plnenia daňových, účtovných aostatných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov je 1 rok

 

 1. Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo:
 • na prístup ksvojim osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľ o ňom spracúva,   podľa podmienok stanovených v čl. 15 GDPR,
 • na opravu osobných údajov, podľa čl. 16 GDPR,
 • na vymazanie osobných údajov, podľa podmienok stanovených včl. 17 GDPR,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov, podľa podmienok stanovených včl. 18 GDPR,
 • na prenosnosť osobných údajov, podľa podmienok stanovených včl. 20 GDPR,

 

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u zamestnanca Odboru ľudských zdrojov Prevádzkovateľa, ktorý vedecký seminár zabezpečuje.

 

 1. Podanie návrhu na začatie konania:

Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

 1. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 

 V Trnave, dňa 15.10.2021

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov na účely realizácie výskumu v rámci projektu Biomarkery ťažkého priebehu COVID-19, ktorého cieľom je získať čo najviac informácii o chorobe a popísať faktory ovplyvňujúce závažnosť ochorenia COVID-19 (ďalej len „Výskum“)

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 1. Identifikácia Prevádzkovateľa

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

 

Prevádzkovateľ je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a  v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z.z.“)  poskytuje zdravotnú starostlivosť – ústavnú, ambulantnú a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a to za podmienok ustanovených v zákone 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ prevádzkuje zdravotnícke zariadenie v špecializačných odboroch na základe rozhodnutia vydaného Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Prevádzkovateľ je zdravotníckym zariadením, ktorému ste poskytli osobné údaje  (ďalej len „OÚ) v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktoré určuje účel ich spracúvania, prostriedky spracúvania OÚ, bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní OÚ a nesie zodpovednosť za ich spracúvanie a pod. Prevádzkovateľ spracúva OÚ výlučne v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok stanovených zákonom.

 

Na poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas a neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie. Prevádzkovateľ vedie zdravotnú dokumentáciu v písomnej forme a  používa nemocničný informačný systém, v ktorom spracúva informácie o zdravotnom stave dotknutej osoby vrátane OÚ. 

 

Názov projektu:

Biomarkery ťažkého priebehu COVID-19

Biomarkers for severe COVID-19

Cieľom Výskumu je popísať biomarkery (látky, ktoré sa nachádzajú v organizme), predovšetkým aktivitu enzýmu butyrylcholínesterázy, na základe ktorých by bolo možné odhadnúť závažnosť priebehu ochorenia. Na základe doteraz realizovaného výskumu bolo preukázané, že znížené množstvo a aktivita enzýmu butyrylcholínesterázy predstavuje rizikový faktor pre ťažší priebeh ochorenia COVID-19. Tento Výskum nezahŕňa poskytovanie žiadnej ďalšej zdravotnej starostlivosti a liekov nad rámec poskytovania zdravotnej starostlivosti mimo Výskumu a nebude mať vplyv na liečbu. Môžu však prispieť k lepšiemu poznaniu faktorov ovplyvňujúcich priebeh ochorenia COVID19 a  tým v budúcnosti k lepšej starostlivosti a liečbe pacientov s ochorením COVID19.

 

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: č.: 033/5938174,                                                                                                                   e-mail: gdpr@fntt.sk

 

 1. Účel a právny základ (odôvodnenie zákonnosti spracúvania):

 

 • verejný záujem: čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR v nadväznosti na čl. 9 ods. 2 písm. i) resp. j) GDPR – spracovateľské operácie s osobnými údajmi za účelom čisto výskumných činností.

 

 

 1. Kategórie osobných údajov:
 • v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie Výskumu schváleného etickou komisiou Prevádzkovateľa, na účely uvedené v protokole najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje súvisiace so zdravotným stavom.

 

 1. Príjemcovia OÚ - k OÚ majú prístup príslušní ošetrujúci zamestnanci Prevádzkovateľa a zodpovední zamestnanci - riešitelia Výskumu Prevádzkovateľa.

K výskumným zamestnancom inej inštitúcie ako je Prevádzkovateľ sa osobné údaje pacienta poskytnú len v pseudonymizovanej podobe, t. j. v podobe znemožňujúcej identifikovať pacienta touto inštitúciou.

 

 1. Doba uchovávania OÚ: počas realizácie Výskumu.

 

 1. Kategórie dotknutých osôb:
 • pacienti, ktorí sú na základe ich súhlasu zaradení do Výskumu.

 

 1. Práva Dotknutých osôb - dotknutá osoba má právo:
 2. na prístup k OÚ,
 3. na opravu OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa jej týkajú,

 

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u: doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD (prednostka Kliniky infektológie FNTT), Telefón:+421 33 5938 725; adriana.krsakova@fntt.sk alebo MUDr. Dária Rabárová, PhD (prednostka Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny); Telefón:033/ 59 38 806, 033/ 59 38 922, daria.rabarova@fntt.sk, MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová-Rihová (Referát klinickej farmakológie).

 

 1. Prenos OÚ - príslušné osobné údaje Prevádzkovateľ neprenáša ani nezamýšľa preniesť do tretej  krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 2. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania - U Prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 

 

Aktualizované v Trnave, dňa 18.10.2021

 

 

 

 

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov - Vernostný program zákazníckych kariet – poskytovanie zliav na tovary a služby

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“)

 

 1. Identifikácia Prevádzkovateľa:

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).  

 

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: tel. č.: 033/5938174,  e-mail: gdpr@fntt.sk

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov; právny základ spracúvania osobných údajov:

 

 • Vernostný program – poskytovanie zliav na tovary a služby (ďalej len „vernostný program“) v Nemocničnej lekárni s oddelením výdaja liekov pre verejnosť, so sídlom A. Žarnova 11, 917 75 Trnava (ďalej len „nemocničná lekáreň FN TT“) na základe žiadosti zamestnanca Prevádzkovateľa (člen vernostného programu); čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov:

Oprávnení zamestnanci nemocničnej lekárne. Osobné údaje sa neposkytujú mimo Prevádzkovateľa.

 

 1. Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

 1. Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje sú zlikvidované bezodkladne pri skončení členstva vo vernostnom programe, ktoré je z nasledovných dôvodov:
 • skončením pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca FN TT,
 • žiadosťou zamestnanca FN TT o vyradenie z vernostného programu,
 • zánikom vernostného programu.

 

 1. Práva dotknutej osoby – člena vernostného programu:

Dotknutá osoba, vo vzťahu k svojim osobným údajom, má právo na:

 • prístup k osobným údajom, čl. 15 GDPR,
 • opravu osobných údajov, čl. 16 GDPR,
 • výmaz osobných údajov, čl. 17 GDPR,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, čl. 18 GDPR.

 

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou resp. ústnou žiadosťou priamo v nemocničnej lekárni.

 

 1. Podanie návrhu na začatie konania:

Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

 1. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Aktualizované, v Trnave, dňa: 27.01.2022.

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov – identifikačný náramok na ruke pacienta

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“)

 

 1. Identifikácia Prevádzkovateľa:

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).  

 

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: tel. č.: 033/5938174,

                                                                                                                        e-mail: gdpr@fntt.sk

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov; právny základ spracúvania osobných údajov:

 

 • Účel: Identifikácia pacienta vo vzťahu k poskytovaniu predpísanej liečby a vyšetrení

 

 • Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR – verejný záujem Prevádzkovateľa, poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti príslušnému pacientovi.

 

 1. Identifikačný náramok na ruke pacienta obsahuje:

 

 • Meno a priezvisko pacienta
 • Identifikačný kód pacienta (kód pridelený nemocničným informačným systémom Prevádzkovateľa)

 

 1. Príjemcovia osobných údajov pacienta:

Oprávnený personál zdravotníckych pracovísk, na ktorých sa liečba a vyšetrenia vykonávajú.

 

 1. Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov:

Pri ukončení hospitalizácie pacienta, bude identifikačný náramok odstránený z ruky pacienta a fyzicky zlikvidovaný personálom prepúšťajúceho pracoviska.

 

 1. Práva dotknutej osoby – pacienta:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a na právo namietať spracúvanie osobných údajov. Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou alebo ústnou žiadosťou v ambulancii, ktorá identifikačný náramok pacientovi pridelila.

 

 1. Podanie návrhu na začatie konania:

Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

 1. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

V Trnave, dňa 26.4.2023.

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti (primárne použitie) a ďalšom spracúvaní údajov pôvodne zhromaždených na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti (sekundárne použitie) – vedecké účely, štatistické účely

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1          Identifikácia Prevádzkovateľa

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

 

Prevádzkovateľ je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a  v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“)  poskytuje zdravotnú starostlivosť – ústavnú, ambulantnú a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a to za podmienok ustanovených v zákone 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Prevádzkovateľ prevádzkuje zdravotnícke zariadenie v špecializačných odboroch na základe rozhodnutia vydaného Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

 Prevádzkovateľ je zdravotníckym zariadením, ktorému ste poskytli osobné údaje  (ďalej len „OÚ) v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktoré určuje účel ich spracúvania, prostriedky spracúvania OÚ, bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní OÚ a nesie zodpovednosť za ich spracúvanie a pod. Prevádzkovateľ spracúva OÚ výlučne v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok stanovených zákonom.

Na poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas a neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie. Prevádzkovateľ vedie zdravotnú dokumentáciu v písomnej forme a  používa nemocničný informačný systém, v ktorom spracúva informácie o zdravotnom stave dotknutej osoby vrátane OÚ. 

 2          Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: tel. č.: 033/5938174,                                                                                                                                                                                                                                              e-mail: gdpr@fntt.sk

 

3          Účel a právny základ spracúvania OÚ je:

 1. a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. a odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie; právnym základom spracúvania OÚ je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t. j. splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa – primárne spracúvanie OÚ.

 

Poskytnutie OÚ na tento účel je zákonnou požiadavkou.

 

 1. b) spracúvanie osobných údajov (týkajúcich sa zdravia) na vedecké účely (vedecké časopisy, konferencie, diplomové, rigorózne, dizertačné, iné záverečné práce,...), štatistické účely (štatistické vyhodnocovanie, vyhodnotenie trendov, prehľady,...); právnym základom spracúvania OÚ je čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v nadväznosti na čl. 9 ods. 2 písm. i) alebo čl. 9 ods. 2 písm. j) GDPR, t. j. verejné alebo oprávnené záujmy prevádzkovateľa - sekundárne spracúvanie OÚ.

Oprávneným záujmom je neustále zlepšovanie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

 4          Príjemcovia OÚ

 1. k OÚ má prístup Prevádzkovateľ a zamestnanci Prevádzkovateľa, ako aj externé spoločnosti zabezpečujúce služby pre Prevádzkovateľa. Zamestnanci Prevádzkovateľa poverení spracúvaním OÚ sú poučení o zásadách spracúvania OÚ a o postupoch pri spracúvaní OÚ, ktoré sú stanovené internými predpismi Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ  poskytuje OÚ príjemcom taxatívne uvedeným v zákone č. 576/2004 Z. z.
 2. v anonymizovanej podobe budú mať prístup k OÚ čitatelia vedeckých časopisov, záverečných prác, ich školitelia, oponenti, členovia odborných komisií, účastníci konferencií

 5         Doba uchovávania OÚ - za zabezpečenie a uchovávanie OÚ zo zdravotnej dokumentácie zodpovedá Prevádzkovateľ podľa príslušných ustanovení zákona č. 576/2004 Z. z.  Prevádzkovateľ uchováva zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

 • Kategórie OÚ:
 1. OÚ zaraďuje Prevádzkovateľ do skupín podľa registratúrneho poriadku, v ktorom sú stanovené lehoty na uchovávanie OÚ v zmysle platných právnych predpisov.
 2. vek pacienta, pohlavie, hmotnosť, diagnóza, terapia, výsledky vyšetrení a meraní (v rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti)

 7            Práva Dotknutých osôb - dotknutá osoba má právo:

 

 1. na prístup k OÚ, podľa ustanovení čl. 15 GDPR
 2. na opravu OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa jej týkajú, podľa čl. 16 GDPR
 3. na vymazanie („zabudnutie“) OÚ - dotknutá osoba má právo na vymazanie jej OÚ, ak bol splnený niektorý z dôvodov uvedený v čl. 17 ods. 1 GDPR v nadväznosti na čl. 17 ods. 3 GDPR,
 4. na obmedzenie spracúvania OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej OÚ, v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR.
 5. Právo namietať – podľa ustanovení čl. 21 GDPR - dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa spracúvajú na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u zamestnanca Prevádzkovateľa, ktorý výkon činností dotknutej osoby u Prevádzkovateľa zabezpečuje.

 8          Prenos OÚ  - Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii. 

 9         Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

10        Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania  U Prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Keďže Prevádzkovateľ dbá na ochranu Vašich OÚ prijal interné predpisy, prostredníctvom ktorých realizuje ochranu Vašich OÚ.

Prevádzkovateľ stanovil internými predpismi základné povinnosti a opatrenia, aby OÚ boli  spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť OÚ, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

 

Aktualizované v  Trnave, dňa 18.01.2024

 

Kontakt na zodpovednú osobu

Zodpovedná osoba:
gdpr@fntt.sk
033/5938 174