Kliniky

Oddelenie kardiológie

Oddelenie kardiológie FN Trnava je súčasťou Kliniky vnútorného lekárstva FN Trnava a SZU a TU. Kardiovaskulárne ochorenia sú vedúcou príčinou mortality a morbidity nielen v Slovenskej republike, ale všade vo vyspelom svete. Slovenská republika sa v počte úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia radí na posledné miesta v Európskej únii. Deficity v primárnej a sekundárnej starostlivosti sú hlavnými príčinami tohto stavu. V medicínsky vyspelom svete vznikajú z tohto dôvodu špecializované kardiologické pracoviská a podobný trend sa postupne etabluje aj na Slovensku.

V roku 2021 sme vo FN Trnava   spustili plne funkčné Oddelenie kardiológie, ktoré je súčasťou Kliniky vnútorného lekárstva a pozostáva zo štandardného lôžkového oddelenia situovaného v PCHD na 3. poschodí (počet lôžok 18, z toho 1 nadštandardné lôžko) a Jednotku intenzívnej starostlivosti kardiológie  s 5 lôžkami. Pod Oddelenie kardiológie patria v súčasnosti ambulantné pracoviská – Ambulancia porúch rytmu a kardiostimulácie, Všeobecná kardiologická ambulancia a Centrum pre liečbu rezistentnej hypertenzie, ktoré sú situované v priestoroch nemocnice v monobloku s Detskou klinikou na prízemí v ambulantnej časti Kliniky vnútorného lekárstva.

Výkony

Neinvazívne diagnostické metódy

 • Transtorakálna a transezofágová echokardiografia
 • Ultrasonografia periférnych ciev
 • Duplexné Dopplerovské vyšetrenie renálnych artérií
 • Bicyklový záťažový EKG a zobrazovací test
 • Elektrokardiografia
 • Ambulantné 24-72 hod. EKG Holterovské monitorovanie
 • Ambulantný 24 hodinový monitoring tlaku krvi
 • Vyšetrenie na naklonenej rovine (HUTT)
 • Transezofágové elektrofyziologické vyšetrenie
 • Kardio CT ( CT koronarografia, CT myokardiálna perfúzia) a MR kardio v spolupráci s Rádiologickou klinikou

Invazívne diagnostické metódy

 • Implantácia dlhodobých EKG záznamníkov
 • Invazívne hodnotenie a monitorovanie hemodynamiky
 • Punkcie centrálnych vén.
 • Pľúcna angiografia v spolupráci s Rádiologickou klinikou
 • Sampling nadobličkových vén v rámci diagnostiky hyperaldosteronizmu

Invazívne terapeutické výkony

 • Dočasná transvenózna kardiostimulácia
 • liečba bradykardických porúch rytmu pomocou trvalých kardiostimulátorov
 • liečba srdcového zlyhávania pomocou elektroimpulzoterapie
 • endovaskulárna liečba pľúcnej embólie
 • endovaskulárna liečba zúženia renálnych artérií

Tím

Milota Bohunická

Manažér dennej smeny

Ďalší členovia tímu

Vedúci kardiologickej JIS:
MUDr. Tomáš Pokšiva (zástupca primára)

Vedúci oddelenia kardiológie: 
MUDr. Jozef Mačo

Manažér dennej smeny:
Milota Bohunická (milota.bohunicka@fntt.sk) 033 59 38 939

Kontakt lekári:
033 59 38 941

Kontakt sestry:
033 59 38 938

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok - Nedeľa
14:00 - 17:00

Telefónny kontakt pre informácie o návštevných hodinách poskytne stanovisko sestier.

KONTAKTY

Kontakt lekári:
033 59 38 941

Kontakt sestry:
033 59 38 938

Kontakt kardiologická JIS:
033 59 38 985

JEDNOTKY A AMBULANCIE

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

OBJEDNANIE PACIENTA

PRÍJEM PACIENTA

PUBLIKAČNÁ A PREDNÁŠKOVA ČINNOSŤ

Štandardná lôžková starostlivosť

Štandardné lôžka situované v pavilóne chirurgických disciplín sú rovnako pod vedením vedúceho lekára/kardiológa. Štandardné oddelenie poskytuje komplexnú kardiologickú diagnostiku a liečbu pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Okrem kardiologických pacientov sa bude starostlivosť na oddelení postupne zameriavať a rozširovať aj na angiologických pacientov. Na oddelení je možnosť monitoringu pacientov prostredníctvom telemetrického systému, ktorý významne urýchľuje diagnostiku vybraných kardiovaskulárnych ochorení. Okrem telemetrického systému je na oddelení aj možnosť ultrazvukovej diagnostiky moderným sonografickým prístrojom. 

Odborná ambulantná starostlivosť

Odborná ambulantná starostlivosť je realizovaná formou kardiologickej ambulancie a ambulancie funkčnej diagnostiky. Okrem všeobecnej kardiologickej ambulancie sú vytvorené sub-špecializované ambulancie ako Arytmologická ambulancia a Centrum pre liečbu rezistentnej hypertenzie. Ambulancie sa snažíme vytvárať a organizovať v rámci potrieb Trnavského samosprávneho kraja a FN Trnava. Cieľom takto špecifikovanej ambulantnej starostlivosti je skvalitniť už existujúcu zdravotnú starostlivosť vytvoriť priestor pre nových pacientov za účelom pokračovania liečby a sledovania pacientov hospitalizovaných na KARO. Perspektívne plánujeme otvoriť Centrum pre manažment pacientov s kryptogénnou cievnou mozgovou príhodou a Centrum športovej kardiológie.

Jednotka intenzívnej staroslivosti

Jednotku intenzívnej starostlivosti kardiológie   vedie špecialista/kardiológ pod ktorého dohľadom pracujú ošetrujúci lekári v príprave na atestačnú skúšku z kardiológie a angiológie. Pozostáva z 5 monitorovacích lôžok (z toho 1x izolačný box spĺňajúci kritéria EU). Z technického vybavenia majú lekári k dispozícii dva pľúcne ventilátory a dve ventilačné podpory vysokým prietokom plynov aplikovaných nazálne (High flow NV).  Je tu zavedená permanentná možnosť invazívneho merania tlakov, elektrickej defibrilácie/kardioverzie, zavedenia dočasnej kardiostimulácie, ako aj sú dostupné možnosti 24/7 transtorakálneho/transezofágového echokardiografického vyšetrenia pre kriticky chorých pacientov. 

 • Nadštandardný pobyt na lôžku kategórie  A        40,00  EUR/1 noc

 

Pacienti sú na ambulantné vyšetrenia/plánované hospitalizácie objednávaní telefonicky alebo osobne cestou kardiologickej, arytmologickej ambulancie alebo Centra pre liečbu rezistentnej hypertenzie.

 • Akútne, neodkladné hospitalizácie sa uskutočňujú cestou Urgentného príjmu, ktorý sa nachádza na 1. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín.
 • Plánovaná hospitalizácia – príjem sa realizuje cestou Kardiologickej ambulancie (prízemie Kliniky vnútorného lekárstva) po dohovore alebo objednaní s lekárom Oddelenia kardiológie. Pacietn sa hlási na ambulancii o 8:00 a prinesie si zo sebou: kartičku poistenca, zdravotnú dokumentáciu, užívané lieky, predmety bežnej hygienickej starostlivosti, prezuvky, pyžamo

Čambál D, Pokšiva T, Petruš P, Ťažký V. Význam dlhodobého monitoringu srdcového rytmu u pacientov s neobjasnenou synkopou a zachovanou funkciou ľavej komory. Kardiol. Prax 2021 19 (3).

Čambál D, Haršány A, Klepanec A. Endovaskulárna liečba pľúcnej embólie. Kardiol. Prax 2021; 19 (1).

Branná S, Haršány J, Klepanec A, Čambál D. Endovaskulárna liečba pľúcnej embólie po zlyhanej trombolytickej liečbe. Kardiol. Prax 2020; 18 (3):168-171.

Ťažký V, Čambál D, Hojerová S, Beňačka J. Trvalá stimulácia Hisovho zväzku – iniciálne skúsenosti. Cardiology Lett. Vol.28, No.4 p.151-157 2019

Čambál D, Pokšiva T, Ťažký V. Otvorené foramen ovale. Obviniť a zavrieť? Kardiol. Prax 2018; 16 (4):228-231.

Čambál D, Hromec J. Ultrazvuk pľúc – naše skúsenosti. Interná med. 2013; 13 (7-8):358-361.

Čambál D, Hromec J. Nekardiálny pľúcny edém indukovaný hydrochlórotiazidom. Interná med. 2012; 12 (10): 502-505.