Kliniky

Oddelenie kardiológie

Kardiovaskulárne ochorenia sú vedúcou príčinou mortality a morbidity nielen v Slovenskej republike, ale všade vo vyspelom svete. Slovenská republika sa v počte úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia radí na posledné miesta v Európskej únii. Deficity v primárnej a sekundárnej starostlivosti sú hlavnými príčinami tohto stavu. V medicínsky vyspelom svete vznikajú z tohto dôvodu špecializované kardiologické pracoviská a podobný trend sa postupne etabluje aj na Slovensku.

V roku 2021 sme vo FN Trnava   spustili plne funkčné Oddelenie kardiológie, ktoré je súčasťou Kliniky vnútorného lekárstva a pozostáva zo štandardného lôžkového oddelenia situovaného v PCHD na 3. poschodí (počet lôžok 27, z toho 2 nadštandardné lôžka) a Jednotku intenzívnej starostlivosti kardiológie  s 8 lôžkami lokalizovanú v pavilóne Kliniky Vnútorného lekárstva  na 2. poschodí. Pod Oddelenie kardiológie patria v súčasnosti ambulantné pracoviská – Ambulancia porúch rytmu a kardiostimulácie, Všeobecná kardiologická ambulancia a Centrum pre liečbu rezistentnej hypertenzie, ktoré sú situované v priestoroch nemocnice v monobloku s Detskou klinikou na prízemí v ambulantnej časti Kliniky vnútorného lekárstva.

Výkony

Neinvazívne diagnostické metódy

 • Transtorakálna a transezofágová echokardiografia
 • Ultrasonografia periférnych ciev
 • Duplexné Dopplerovské vyšetrenie renálnych artérií
 • Bicyklový záťažový EKG a zobrazovací test
 • Elektrokardiografia
 • Ambulantné 24-72 hod. EKG Holterovské monitorovanie
 • Ambulantný 24 hodinový monitoring tlaku krvi
 • Vyšetrenie na naklonenej rovine (HUTT)
 • Transezofágové elektrofyziologické vyšetrenie
 • Kardio CT ( CT koronarografia, CT myokardiálna perfúzia) a MR kardio v spolupráci s Rádiologickou klinikou

Invazívne diagnostické metódy

 • Implantácia dlhodobých EKG záznamníkov
 • Invazívne hodnotenie a monitorovanie hemodynamiky
 • Punkcie centrálnych vén.
 • Pľúcna angiografia v spolupráci s Rádiologickou klinikou
 • Sampling nadobličkových vén v rámci diagnostiky hyperaldosteronizmu

Invazívne terapeutické výkony

 • Dočasná transvenózna kardiostimulácia
 • liečba bradykardických porúch rytmu pomocou trvalých kardiostimulátorov
 • liečba srdcového zlyhávania pomocou elektroimpulzoterapie
 • endovaskulárna liečba pľúcnej embólie
 • endovaskulárna liečba zúženia renálnych artérií

Tím

Milota Bohunická

Manažér dennej smeny

Ďalší členovia tímu

MUDr. Tomáš Pokšiva

MUDr. Jozef Mačo

MUDr. Peter Brtko

MUDr. Veronika Ščasná

MUDr. Peter Petruš

MUDr. Karin Molnárová

MUDr. Dominika Rovňáková

MUDr. Andrej Dolinský

MUDr. Vladimír Ťažký, PhD

MUDr. Vladimír Maček

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok - Piatok
15:00 - 17:00
Sobota - Nedeľa
14:00 - 17:00

Telefónny kontakt pre informácie o návštevných hodinách poskytne stanovisko sestier.

KONTAKTY

 • Monoblok Internej kliniky (oddelenie A +JIS 1.posch, oddelenie B+JIS 2.posch, ambulancie prízemie) označený zeleným písmenom „A“,

 • V PCHD (oddelenie C 3.posch) je označené zelenou farbou

JEDNOTKY A AMBULANCIE

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

OBJEDNANIE PACIENTA

PRÍJEM PACIENTA

PUBLIKAČNÁ A PREDNÁŠKOVA ČINNOSŤ

Štandardná lôžková starostlivosť

Jednotka intenzívnej starostlivosti kardiológie

Jednotku intenzívnej starostlivosti kardiológie   vedie špecialista/kardiológ pod ktorého dohľadom pracujú ošetrujúci lekári v príprave na atestačnú skúšku z kardiológie a angiológie. Pozostáva z 8 monitorovacích lôžok (z toho 1x izolačný box spĺňajúci kritéria EU). Z technického vybavenia majú lekári k dispozícii dva pľúcne ventilátory a dve ventilačné podpory vysokým prietokom plynov aplikovaných nazálne (High flow NV).  Je tu zavedená permanentná možnosť invazívneho merania tlakov, elektrickej defibrilácie/kardioverzie, zavedenia dočasnej kardiostimulácie, ako aj sú dostupné možnosti 24/7 transtorakálneho/transezofágového echokardiografického vyšetrenia pre kriticky chorých pacientov. Vzhľadom na počet a náročnosť pacientov  sú v dennej prevádzke k dispozícii dvaja lekári a tri sestry aby bola zabezpečená moderná, efektívna a najmä adekvátna starostlivosť, ktorú pacienti vyžadujú

Lôžkova časť

Lôžkova časť je  situovaná v Pavilóne chirurgických disciplín, ktoré sú pod vedením vedúceho lekára/kardiológa. Štandardné oddelenie poskytuje komplexnú kardiologickú diagnostiku a liečbu pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Okrem kardiologických pacientov sa bude starostlivosť na oddelení postupne zameriavať a rozširovať aj na angiologických pacientov. Na oddelení je možnosť monitoringu pacientov prostredníctvom telemetrického systému, ktorý významne urýchľuje diagnostiku vybraných kardiovaskulárnych ochorení. Okrem telemetrického systému je na oddelení aj možnosť ultrazvukovej diagnostiky moderným sonografickým prístrojom.

Odborné ambulancie Oddelenia kardiológie

Odborná ambulancia interná – kardiologická

Tel. kontakt:   033/59 38 281

Ordinačné hod:
Po, ut, str: 7:30 - 11:30

Pia: 7:30 - 15:30

 

Ambulancia pre poruchy srdcového rytmu a kardiostimulácie

Tel. kontakt:   033/59 38 281

Ordinačné hod:
Ut: 12:30 - 15:30   
Pia: 7:30 – 15:30

 

Centrum pre liečbu rezistentnej hypertenzie

Tel. kontakt:   033/59 38 281

Ordinačné hod:
Str: 7:30 - 15:30   

 • Nadštandardný pobyt na lôžku A kategórie                                          33,00  EUR/1 noc

Dve nadštandardné jednolôžkové izby sa nachádzajú na Oddelení kardiológie.  Na každej nadštandardnej izbe je možnosť pripojenia na internet a nadštandardná izba je vybavená vlastným sociálnym zariadením a sprchou, chladničkou, mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou a TV. Poplatky a spôsob platby podľa Smernice 2011-12 rev 13 príloha č.3, ktorou sa ustanovuje postup, spôsob a výška platieb za poskytnuté  služby vo Fakultnej nemocnici Trnava pre obyvateľstvo (ďalej len „FN“) v súlade so zákonom NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov platnej od 1.7.2018.

Pacienti sú na ambulantné vyšetrenia/plánované hospitalizácie objednávaní telefonicky alebo osobne cestou kardiologickej, arytmologickej ambulancie alebo Centra pre liečbu rezistentnej hypertenzie.

 • Akútne, neodkladné hospitalizácie sa uskutočňujú cestou Centrálneho príjmu, ktorý sa nachádza na 1. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín.
 • Plánovaná hospitalizácia – príjem sa realizuje cestou Kardiologickej ambulancie (prízemie Kliniky vnútorného lekárstva) po dohovore alebo objednaní s lekárom Oddelenia kardiológie. Pacietn sa hlási na ambulancii o 8:00 a prinesie si zo sebou: kartičku poistenca, zdravotnú dokumentáciu, užívané lieky, predmety bežnej hygienickej starostlivosti, prezuvky, pyžamo

Čambál D, Pokšiva T, Petruš P, Ťažký V. Význam dlhodobého monitoringu srdcového rytmu u pacientov s neobjasnenou synkopou a zachovanou funkciou ľavej komory. Kardiol. Prax 2021 19 (3).

Čambál D, Haršány A, Klepanec A. Endovaskulárna liečba pľúcnej embólie. Kardiol. Prax 2021; 19 (1).

Branná S, Haršány J, Klepanec A, Čambál D. Endovaskulárna liečba pľúcnej embólie po zlyhanej trombolytickej liečbe. Kardiol. Prax 2020; 18 (3):168-171.

Ťažký V, Čambál D, Hojerová S, Beňačka J. Trvalá stimulácia Hisovho zväzku – iniciálne skúsenosti. Cardiology Lett. Vol.28, No.4 p.151-157 2019

Čambál D, Pokšiva T, Ťažký V. Otvorené foramen ovale. Obviniť a zavrieť? Kardiol. Prax 2018; 16 (4):228-231.

Čambál D, Hromec J. Ultrazvuk pľúc – naše skúsenosti. Interná med. 2013; 13 (7-8):358-361.

Čambál D, Hromec J. Nekardiálny pľúcny edém indukovaný hydrochlórotiazidom. Interná med. 2012; 12 (10): 502-505.