Fakultná nemocnica Trnava má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.fntt.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah
 • netextový obsah je bez textových alternatív, [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah],
 • videá sú bez textovej alternatívy (titulky) [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam],
 • niektoré tabuľky nemajú správne sémanticky definovanú hlavičku [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy],
 • obrázky v PDF dokumentoch, logá, bannery, neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah],
 • formulár nemá definovaný autocomplete [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu],
 • niektoré odkazy nie sú [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb],
 • odkazy na článok pri hoveri myšou nespĺňajú minimálny kontrast 4,5:1 [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)],
 • neprispôsobená zmena veľkosti textu [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu],
 • na stránke sú uvedené skeny bez textovej alternatívy [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov],
 • pri zmenšení okna prehliadača nie je plne viditeľný text [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu],
 • vstupné polia vo formulári nemajú dostatočný kontrast s pozadím stránky [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov],
 • menu nie je možné odstrániť klávesnicou Esc [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo klávesnicou],
 • pomocou klávesnice nie je možné zamerať tlačidlá v cookies banneri [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica],
 • slider na stránke sa posúva automaticky a nie je k dispozícii mechanizmus, pomocou ktorého by sa dal zastaviť [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie],
 • na webovom sídle sa nenachádza skiplink, ktorý by umožnil preskočiť opakujúce sa časti obsahu [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie bodov],
 • chýbajúce alebo nesprávne definované názvy PDF dokumentov. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov],
 • niektoré odkazy nie sú dostatočne zrozumiteľné mimo kontext. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)],
 • PDF dokumenty nemajú vytvorené záložky z nadpisov. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov],
 • zameranie položiek v rámci celého webového sídla nie je viditeľné [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie],
 • výber položiek z menu pomocou myší vyžaduje presnú trajektóriu, pri vychýlení z dráhy sa menu stratí [Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa],
 • niektoré PDF dokumenty nemajú definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky],
 • texty a odkazy v cudzích jazykoch nemajú programovo definované príslušné jazyky [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí],
 • návrh na opravu chyby pri formulári je nedostačujúci, nie je uvedený požadovaný formát, v akom údaj [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby],
 • na stránke sa vyskytujú nesprávne vnorenia prvkov a syntaktické chyby. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza],
 • asistenčná technológia neinformuje o otvorení/zatvorení ponuky. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, rola, hodnota],
 • používateľ nie je pomocou čítača obrazovky informovaný o zobrazených chybách vo formulári [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy],

Neprístupný obsah

Toto vyhlásenie bolo vypracované 24. 7. 2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 24. 7. 2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: media@fntt.sk Správcom webového sídla je Fakultná nemocnica Trnava

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk