Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

PhDr. Danka Lančaričová

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM)
Vedúca sestra
Email:
danka.lancaricova@fntt.sk
Telefón:
+421 59 38 891, +421 59 38 922

Krátky popis osoby

PhDr. Danka Lančaričová je vedúcou sestrou Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny. Vo FN Trnava pracuje  od roku 1982.

Vzdelanie


Dosiahnuté vzdelanie:
vysokoškolské III. stupeň
1982 Stredná zdravotnícka škola Trnava, odbor všeobecná  zdravotná sestra

1994 Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave, špecializačné štúdium

v odbore Anestéziológia a resuscitácia

1999 Vyššie odborné štúdium, Stredná zdravotnícka škola Trnava, odbor diplomovaná  všeobecná

Sestra

2004 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych

odborných štúdií, špecializačné štúdium v odbore Manažment v ošetrovateľstve

2006 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych

odborných štúdií, vysokoškolské štúdium v odbore Ošetrovateľstvo I. stupeň

2008 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych

odborných štúdií, vysokoškolské štúdium v odbore Ošetrovateľstvo II. stupeň

2012  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych

odborných štúdií, rigorózna skúška, získanie titulu doktor filozofie.

 

Kurzy a školenia

1999 Slovenská postgraduálna akadémia medicíny Bratislava, tematický kurz medicíny katastrof

zameraný na anestéziu, resuscitáciu a rýchlu zdravotnícku pomoc

2008Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, mentorský kurz

2012 – vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“

 

Priebeh zamestnaní

Od 01.08.1982 až doteraz Fakultná nemocnica Trnava

01.08.1982Okresný ústav národného zdravia Trnava , Anesteziologicko –  resuscitačné oddelenie,

všeobecná zdravotná  sestra, sestra pri lôžku,

01.07. 1996 – 01.02.2008  –  Nemocnica s poliklinikou Trnava, Anesteziologicko- resuscitačné

oddelenie, staničná sestra lôžkovej časti ARO,

01.02. 2008 – do ukončenia výberového konania – Fakultná nemocnica Trnava,

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny – poverenie na zastupovanie  funkcie vedúcej sestry

01.06.2009 po ukončení výberového konaniamenovanie do funkcie vedúcej sestry Kliniky

anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice v Trnave.

2015 – zabezpečovanie prevádzky novo vzniknutého Oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti. Zabezpečovanie sťahovania, vybavenia a personálneho zabezpečenia, od 20.04.2015 spustenie prevádzky a vedenie ODIS

2019 po ukončení výberového konania – menovanie do funkcie vedúcej sestry

Ocenenia a vyznamenania

2010 Kolektív sestier KAIM  pod vedením Mgr. D. Lančaričovej bol v roku 2010 ocenený predsedom Trnavského samosprávneho kraja pamätnou medailou  za vynikajúce pracovné výsledky, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja. Sestry boli ocenené za prednáškovú a publikačnú činnosť a za reprezentáciu kliniky doma i v zahraničí.

2011 Ocenenie Biele srdce v kategórii sestra manažér na regionálnej úrovni. Ocenenie udelila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek RK Trnava. Trnava 2011.

2011Ocenenie Biele srdce v kategórii sestra manažér na republikovej úrovni. Ocenenie  udelila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ocenené sestry prijal prezident SR Ivan Gašparovič. Bratislava 2011.

2015 Ocenenie  predsedu Trnavského samosprávneho kraja pamätnou medailou  za prínos v oblasti ošetrovateľstva v anestéziológii a v intenzívnej starostlivosti.

2015 Ocenenie odbornou Sekciou sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, ktorá pracuje pod SK SaPA  ďakovným listom za rozvoj bilaterálnej spolupráce.

 

Organizácia medzinárodných konferencií

2010 – III. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a v intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou. Trnava, 2010.

 2015 VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a v intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou. Trnava, 2015.

 

Publikačná činnosť

 1. Lančaričová: 1999: Zvláštnosti ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s umelou ventiláciou pľúc. In: Diplomová práca, 1999, Stredná zdravotnícka škola Trnava, Vyššie odborné štúdium, diplomovaná všeobecná sestra.
 2. A.Bôžiková, D. Lančaričová: Výhody použitia bezihlového systému Clave. In: Zborník 10. konferencie Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy Slovenskej lekárskej spoločnosti B. Bystrica 2001, str.4.
 3. Lančaričová: 2004: Ošetrovateľská dokumentácia na lôžkovej časti oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny vo FN Trnava. In: Diplomová práca, 2004, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, špecializačné štúdium, Manažment v ošetrovateľstve.
 4. Lančaričová: 2005: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov hospitalizovaných na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. In: Diplomová práca, 2005, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, bakalárske štúdium.
 5. Lančaričová: 2008: Štandardy invazívneho monitorovania. In: Diplomová práca, 2008, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, magisterské štúdium.
 6. Lančaričová, A. Šimková : 2008: Prolonged nursing Intensive Care. In: Abstracts of the Conference. 1st International Conference on Education of Specific Subjects, Information- Communication Technologies and Foreign Languages , Trnava 2008. ISBN 978-80-8082-214-9, EAN 9788080822149, str.15.
 7. Šimková, D. Lančaričová,  : 2008: Respiration Complications Prolonged Life Support and their Prevention. In: Abstracts of the Conference. 1st International Conference on Education of Specific Subjects, Information- Communication Technologies and Foreign Languages , Trnava 2008. ISBN 978-80-8082-214-9, EAN 9788080822149, str.20.
 8. Lančaričová, M. Frantová : 2009: Meranie intraabdominálneho tlaku. In : Lekár a sestra v praxi. , 2009, č.3-4, Bratislava, ročník VIII., Sanoma Magazines Slovakia, s. r .o , str. 31. ISSN 1335-9444.
 9. Lančaričová, S. Semeneiová: Manažment terapeutickej hypotermie po kardiopulmonálnej resuscitácii. In: Zborník prednášok a odborných príspevkov z II. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti a urgentnej starostlivosti  s medzinárodnou účasťou. Bratislava 2009, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Amurská 71  Bratislava, str. 50. ISBN 978-80-967818-8-1.
 10. Lančaričová, Šarvaicová, M.: Prevencia vzniku a šírenia nozokomiálnych infekcií v praxi. In: Zborník prednášok a odborných príspevkov z II. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti a urgentnej starostlivosti  s medzinárodnou účasťou. Bratislava 2009, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Amurská 71  Bratislava, str.75. ISBN 978-80-967818-8-1.
 11. Lančaričová: 2009: Terapeutická hypotermia. In: Lekár a sestra v praxi. 2009, č.9-10, Bratislava, ročník VIII., Sanoma Magazines Slovakia, s. r .o , str. 29. ISSN 1335-9444.
 12. Lančaričová: 2009: Staráte sa nejako o svoje zdravie? Anketa. In: Lekár a sestra v praxi. 2009, č.11-12, Bratislava, ročník VIII., Sanoma Magazines Slovakia, s. r .o , str. 18. ISSN 1335-9444.
 13. Lančaričová , S. Semeneiová, M. Frantová: 2010: Chrípka A H1N1.In: Lekár a sestra v praxi. , 2010, č.1-2, Bratislava, ročník 9., Sanoma Magazines Slovakia, s.r.o , str 22-23. ISSN 1335-9444.
 14. Lančaričová, M. Frantová: 2010: Nové možnosti invazívneho merania tlakov. In: Lekár a sestra v praxi. 2010, č.3-4, Bratislava, ročník 9., Sanoma Magazines Slovakia, s. r. o , str. 12. ISSN 1335-9444.
 15. Lančaričová, M. Frantová, S. Semeneiová,: 2010: Zborník prednášok a odborných príspevkov z III. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou. Zostavovatelia zborníka, Bratislava, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ISBN 978-80-96-7818-9-8.
 16. Frantová, D. Lančaričová: 2010: Kontrolovaný systém prevencie. In: Lekár a sestra v praxi. 2010, č.7-8 , Bratislava, ročník 9., Ecopress Magazines, s.r.o , str.35. ISSN 1335-9444.
 17. Lančaričová, M. Frantová: 2010: Novinka v riadení hrudnej drenáže. In: Lekár a sestra v praxi. 2010, č.9-10 , Bratislava, ročník 9.,  Ecopress Magazines, s.r.o , str.43. ISSN 1335-9444.
 18. Frantová, D. Lančaričová: 2010: Kontrolovaný systém prevencie. ( vyžiadaný článok).In: Diagnóza, 2010, č.9/10, Praha, ročník VI. Getinge Czech Republik, s.r.o., str.18,19, ISSN 18011349.
 19. Lančaričová, M. Frantová: 2010: Leptospiróza v resuscitačnej starostlivosti. In: Sborník přednášek z Mezinárodního kongresu sester pracujícich v oboru ARIM, Praha 2010.  ISBN 978-80254-8632-0., str.104.
 20. Lančaričová, M. Frantová, M. Beťková: 2010: Chrípka A/H1N1/v podmienkach intenzívnej starostlivosti. In: Sborník přednášek z 8. Celostátního a 1. Mezinárodního sjezdu zdravotnických pracovníkú v oboru ARIP, Ostrava 2010. ISBN 978-80-254-8473-9., str.44.
 21. Frantová, D. Lančaričová: 2011: Vieme sa brániť. In: Lekár a sestra v praxi. 2011, č.3-4 , Bratislava, ročník X., ECOPRESS, a.s., str.9. ISSN 1335-9444.
 22. Lančaričová , M. Frantová: 2012: Uštipnutie jedovatým hadom. In: Sestra , 2012, Bratislava, ročník 11., č. 3-4, Ecopress Magazines, s.r.o , str. 19. ISSN 1335-9444.
 23. Frantová, D. Lančaričová: 2012: Chlórhexidin – ďalší krok v prevencii katétrovej sepsy. In:  Sestra, 2012, Bratislava, ročník 10., č. 3-4, Ecopress Magazines, s.r.o , str. 32 -33. ISSN 1335-9444.
 24. Lančaričová, M. Frantová, A. Šimková: 2012, Ošetrovanie chirurgického pacienta v intenzívnej starostlivosti. In: Zborník prednášok medzinárodná konferencia TU Diagnóza v ošetrovateľstve, 2012. Trnava str. 34. ISBN 978-80-8082-524-9.
 25. Lančaričová, M. Frantová, A. Šimková: 2012, Ošetrovanie chirurgického pacienta v intenzívnej starostlivosti. In: Diagnóza v ošetřovateství ( Česká republika – vyžiadaný článok), ročník VIII, č. 4/ 2012, str. 10 -12. ISSN 1801-1349.
 26. Lančaričová, M. Frantová, A. Šimková: 2012. Ošetrovanie chirurgického pacienta v intenzívnej starostlivosti. In: Sestra, 2012,Bratislava, ročník 11., č. 7 -8 / 2012, Ecopress Magazines, s.r.o , str. 30 -31. ISSN 1335-9444.
 27. Lančaričová, M. Frantová: 2012. Ušknutí jedovatým hadem – Mamba zelená. In: Sestra, 2012. ( Česká republika – vyžiadaný článok ). Ročník 22, č. 7-8 /2012. str. 53. ISSN 1210-0404.
 28. Frantová, D. Lančaričová: 2012. Ošetrovanie pacienta s diagnózou „Toxická epidermálna nekrolýza. In: Zborník prednášok V. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou. Nový Smokovec 2012.
 29. Lančaričová: 2012. Terapeutická hypotermia po kardiopulmonálnej resuscitácii z dôvodu kardiálneho zlyhania. In: Rigorózna práca. 2012. Bratislava, Slovenská zdravotnícka univerzita.
 30. Lančaričová , M. Frantová: 2013: Polohovanie a kinetická terapia pri pľúcnom ochorení.. In: Sestra , 2013, Bratislava, ročník 12., č. 7/8, Ecopress Magazines, s.r.o , str. 46. ISSN 1335-9444.
 31. D.Lančaričová, M. Frantová, S. Semeneiová: 2013, Postupy v prevencii vzniku chirurgických infekcií.. In: Sestra , 2013, Bratislava, ročník 12., č. 9/10, Ecopress Magazines, s. r. o , str. 38. ISSN 1335-9444.
 32. Lančaričová: 2013. Ošetrovanie  open abdomen systémom Abdominal Kit Vivano. In: Sborník přednášek Medzinárodný kongres sester pracujících v oboru ARIM. Praha. I. vyd. , str. 42. 2013. ISBN 978-80-260-5032-2. Praha.
 33. Lančaričová, M. Frantová,: 2013: Ošetrovanie open abdomen systémom abdominal KIT VIVANO. In: Diagnóza v ošetřovatelství. 2013, č.6, Praha, ročník IX., PROMEDIAMOTION, s.r.o., str. 29-31. ISSN 1801-1349.
 34. Frantová, D. Lančaričová: 2014: Toxická epidermálna nekrolýza. In: Diagnóza v ošetřovatelství. 2014, č.1 , Praha, ročník X., PROMEDIAMOTION, s.r.o., str. 34-35. ISSN 1801-1349.
 35. Lančaričová, M. Frantová: 2014: Uzatvorené systémy- vyšší štandard ošetrovania In: Lekár a sestra v praxi.  2014, č. 1-2 , Bratislava, ročník X.,  ECOPRESS, a.s., str.9. ISSN 1335-9444
 36. Frantová, D. Lančaričová: 2014: Ošetrovanie open abdomen systémom abdominal Kit Vivano. In: Diagnóza v ošetřovatelství. 2014, č.1 , Praha, ročník IX., PROMEDIAMOTION, s.r.o., str. 29-31. ISSN 1801-1349.
 37. Frantová, D. Lančaričová: 2014: Monitoring srdcového výdaja u pacienta so sepsou. In. Zborník prednášok I. Postgraduálny kurz sepse pro sestry. 2014. Ostrava.
 38. D.Lančaričová: 2014. Komplikácie dlhodobej intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti. In. Zborník prednášok z II. kongresu Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, sekce zdravotnických záchranářů anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče následá péče.. Brno. 2014, s. 16.
 39. Lančaričová: 2014. Uštipnutie jedovatým hadom- mamba zelená. In. Zborník prednášok zo IV. kongresu Udruženja Anestetičara sa medunarodnim učešcem. Beograd. 2014.
 40. Palčíková, K., Brňová, J., Frantová, M., Lančaričová, D., Železkovová, J., Beťková, M.: 2015. Sledovanie kompliance hygieny rúk u zdravotníckych pracovníkov na JIS. In Zborník abstraktov z XIX. Slovensko-českého kongresu o infekčných chorobách. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity Trnava 2015, s.77. ISBN 978-80-8082-844-8.
 41. Kováčová, K., Brňová, J., Frantová, M., Lančaričová, D., Železkovová, J., Beťková, M.: 2015. Úloha sestry v prevencii ventilátorovej pneumónie. In Zborník abstraktov z XIX. Slovensko-českého kongresu o infekčných chorobách. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity Trnava 2015, s.78. ISBN 978-80-8082-844-8.
 42. Lančaričová, D.: 2015. Podiel ošetrovateľstva v prevencii infekcií súvisiacich s hospitalizáciou. In Zborník abstraktov z XIX. Slovensko-českého kongresu o infekčných chorobách. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity Trnava 2015, s.75. ISBN 978-80-8082-844-8.