Kategória: Hlavné

24. mája 2024

Vedeli ste o modernej liečbe schizofrénie?

Na Psychiatrickom oddelení sa konal vzdelávací seminár pre lekárov na tému „moderná liečba schizofrénie.”. Prednášajúcim bol primár oddelenia MUDr. Ivan Karbula. Prednášky sa zúčastnil aj riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok MUDr. Ing. Martin Hromádka, PhD., primárka mužského oddelenia MUDr. Zuzana Repková a lekárka MUDr. Petra Paučová.

INFÓRMÁCIE O SCHIZOFRÉNII

 • závažná duševná porucha
 • znížená alebo vymiznutá schopnosť adekvátne hodnotiť realitu, okolnosti, medziľudské interakcie a tiež aj schopnosť uvedomiť si vlastnú duševnú poruchu
 • má rôznorodý klinický obraz, často má tendenciu k chronickému priebehu, obvykle prebieha celoživotn
 • veľký potenciál k zníženiu kvality života = výrazne nepriaznivý dopad na sociálne fungovanie a kvalitu životu pacienta a jeho rodiny
 • častejšia komorbidita rôznych somatických ochorení oproti bežnej populácii
 • oproti bežnej populácii je pri tejto dg. vyššie riziko mortality a samovraždy
 • zmenená je aj schopnosť uvedomiť si potrebu liečby
 • celoživotná prevalencia schizofrénie je 1 – 1,5%
 • typický výskyt medzi 15 – 35 rokom života (u mužov skôr, u žien neskôr)
 • najčastejšia je paranoidná schizofrénia

Pri schizofrénii sú časté akútne vsplanutia s potrebou ústavnej psychiatrickej liečby🛏, kedy pacienti môžu byť nebezpečný pre seba a svoje okolie. Akútni pacienti s uvedeným ochorením sú hospitalizovaní na akútnych psychiatrických oddeleniach, medzi ktoré patrí aj Psychiatrické oddelenie FN TT. Po zaliečení akútnej fázy ochorenia je vhodné ďalšie psychoterapeutické🫂 vedenie v špecializovaných psychiatrických nemocniciach, ako je aj Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, s ktorou úzko spolupracujeme. Spolupráca medzi nemocnicami je kľúčová pre komplexnú liečbu pacienta so schizofréniou.

Prednášajúci primár MUDr. Ivan Karbula

MODERNÁ LIEČBA PRINÁŠA PACIENTOM BENEFITY

Moderná liečba schizofrénie zahŕňa najmä nastavenie pacienta na antipsychotickú liečbu prostredníctvom dlhodobo pôsobiaceho liečiva podávaného cez injekcie s frekvenciou podávania jeden až tri mesiace. Je to náhrada za tabletkovú formu, čo pre pacienta predstavuje benefit, nakoľko nemusí denne užívať tabletkovú formu lieku.

Vďaka tejto forme podávania liečby sa znižuje počet akútnych hospitalizácií, čo je pozitívum pre pacienta, ale aj jeho okolie. Pri skorom zaliečení a nastavení na túto modernú liečbu udržíme pacienta dlhšie aj v pracovnom procese a v spoločensko-sociálnom postavení.

Primár Psychiatrického oddelenia FN Trnava MUDr. Ivan Karbula a riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok MUDr. Ing. Martin Hromádka, PhD.

22. mája 2024

Hlasujte za naše sestry v ankete TOP SESTRY

Zdravotnícke noviny otvorili prvý ročník ankety TOP SESTRY. Nominovali sme osem sestier v troch odboroch. Predstavujeme vám naše nominácie. 

INTERNISTICKÉ ODBORY

Mgr. Mária Hanicová

Na Klinike vnútorného lekárstva FN Trnava pracuje  od roku 1987, od ukončenia štúdia na SZŠ. Svoje vedomosti si prehlbovala ďalším štúdiom na PŠŠ, VOV a VŠ.  Dlhé roky pracovala v nepretržitej prevádzke na  Koronárnej  JIS. Od  roku 2014 je manažérkou dennej zmeny na dvoch ošetrovacích jednotkách – Oddelení vnútorného lekárstva FN Trnava a JIS vnútorného lekárstva. Jej práca je neoceniteľná, nakoľko garantovať bezproblémový chod oboch jednotiek súčasne v neustálom kolobehu príjmov a prepustení  pacientov. Je členkou tímu pre kontinuálnu dialýzu, zapája sa do tvorby a revidovanie ošetrovateľských štandardov. Aktívne sa zapája  do výuky študentov FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave, spolupracuje s učiteľmi SZŠ, jej  rukami prešlo veľké množstvo mladých sestier, ktorým sa snaží odovzdať svoje bohaté vedomosti rokmi získané a týmto si hľadá ďalších členov svojho tímu. Je prísna a precízna čo sa odzrkadľuje v hodnotení študentov aj zamestnancov.

Elena Kintlerová

Na Klinike vnútorného lekárstva FN Trnava pracuje od roku 1991, deti v jasliach vymenila za pacientov s ochorením srdca.  Svoje vedomosti si prehlbovala ďalším štúdiom PŠŠ a VOV. Od začiatku  pracuje v nepretržitej prevádzke na  Koronárnej  JIS FN Trnava. V  každej službe sa stretáva s ťažkými osudmi pacientov a napriek tomu  ostáva stále usmiata a dobre naladená.  Je perfekcionistka, čo je pri tejto práci veľmi dôležité, keď ide o záchranu života pacienta Je kolektívom aj pacientami veľmi obľúbená pre svoju priateľskú a dobrosrdečnú povahu. 

Mgr. Andrea Tomastová

Od ukončenia štúdia na SZŠ v Trnave od roku 1997 pracovala v NOÚ Bratislave na onkohematologickom oddelení.  V roku 2004 nastúpila na ODCH vo FN Trnava, z ktorého v roku 2011 transformáciou vzniklo Geriatrické oddelenie FN Trnava. Celé roky pracovala ako sestra v nepretržitej prevádzke až do roku 2019, kedy bola navrhnutá kolektívom Geriatrického oddelenia FN Trnava do funkcie vedúcej sestry, v ktorej pôsobí dodnes.  Svoje teoretické vedomosti si rozširovala na VOV, PŠŠ a VŠ, ktoré naďalej  odovzdáva študentom SZŠ a FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave. Je členkou audítorského tímu vo FN v Trnava a zapája sa do reevidovania ošetrovateľských štandardov. Svoju prácu berie ako poslanie, o čom svedčí aj fakt, že mimo svojich povinností na geriatrii, pracuje aj na urgentnom prijme vo FN Trnava. 

OPERAČNÉ ODBORY

Mária Lackovičová

Vyštudovala Stretnú zdravotnícku školu v roku 1985, pričom neskôr, v roku 2005, získala špecializáciu v ošetrovateľskej starostlivosti v odbore chirurgie. Vo FN Trnava pracuje od ukončenia štúdia v roku 1985. Momentálne pracuje na Oftalmologickom oddelení FN Trnava, pričom má empatický a erudovaný prístup k pacientom. 

Božena Drinková​

Božena Drinková pracuje vo Fakultnej nemocnici Trnava na Gynekologicko-pôrodníckej klinike od roku1982. Počas svojho života pracovala iba vo Fakultnej nemocnici Trnava, teda celý svoj pracovný život obetovala práve tejto nemocnici. Čoskoro to bude ukončených 42 rokov, ktoré s láskou pracuje na Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Trnava. Dlhé roky pracovala na oddelení gynekológie a neskôr obsadila pozíciu pôrodnej asistentky na oddelení šestonedelia, kde je pevnou a neodmysliteľnou súčasťou pracovného kolektívu.  Božka Drinková je obľúbená či už medzi kolegyňami, alebo lekárskym tímom. Je to osoba s veľkým srdcom, je priateľská, empatická, ochotná vždy pomôcť. V každej situácií k pacientkam pristupuje profesionálne, príjemne a vždy s veľkou dávkou optimizmu. Svoju prácu berie ako poslanie, je zodpovedná a stále plná energie. Okrem toho je milovanou a milujúcou manželkou, mamou a starou mamou. Božka Drinková vykonáva svoju prácu celé roky veľmi poctivo, s úsmevom, no i rešpektom, ktorý neodmysliteľne patrí k povolaniu pôrodnej asistentky.

ŠPECIALIZOVANÉ ODBORY

Mgr. Stanislava Semeniová

V roku 1995 nastúpila na Anestéziologicko – resuscitačné oddelenie FN Trnava, kde nastúpila ako sestra pri lôžku. Starostlivosť o pacientov v kritickom stave zvládala na lôžkovej časti excelentne, ale jej talent pre technické záležitosti naplno využila na anestéziologickom úseku oddelenia. Perioperačná starostlivosť o pacientov v perioperačnom období  sa stala jej srdcovou záležitosťou. Vysoká úroveň odborných vedomostí a praktických zručností ju posunula na pozíciu manažérky dennej zmeny na anestéziologickom úseku. Tu je vyhľadávanou sestrou  a svoje skúsenosti odovzdáva mladším kolegyniam a kolegom. Stanislava Semeneiová organizovala dve medzinárodné konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne, ktoré sa konali v roku 2010 a v roku 2015 v Trnave. Je aktívna  na vzdelávacích aktivitách, kde sa prezentuje odbornými prednáškami. V

Leonard Siváček

Leonard Siváček po ukončení základnej školy sa rozhodol pre štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Trnave v odbore všeobecná zdravotná sestra. Štúdium úspešne ukončil v roku 1998. Ako čerstvý absolvent nastúpil 8.9.1998 na Chirurgické oddelenie Fakultnej nemocnice Trnava. Tu pôsobil až do roku 2002, kedy začal pracovať na operačnej sále gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. V januári v roku 2009 Leonard Siváček nastúpil pracovať ako sestra na Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Trnava. Osobitne ho zaujala práca na lôžkovej časti kliniky. Svoje odborné vedomosti si doplnil špecializačným štúdiom v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Starostlivosť o pacientov v kritickom stave sa stala jeho srdcovou záležitosťou. Svoju empatiu, odbornosť a zručnosť úspešne uplatňuje vo svojej každodennej práci s pacientami v intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti. V súčasnom období pôsobí ako vedúci zmeny. Významným úspechom v roku 2024 bolo ocenenie jeho dlhoročného darcovstva krvi, stal sa nositeľom zlatej Janského plakety. 

Viera Kurpášová​

Viera Kurpášová ako čerstvá absolventka nastúpila na vtedajšie Anestéziologicko resuscitačné  oddelenie FN Trnava. Neskôr svoje uplatnenie našla v ambulantnej sfére a to na pneumologicko-ftizeologickej ambulancii na poliklinike v Seredi. Svoje odborné vedomosti si doplnila  štúdiom v odbore všeobecná diplomovaná sestra. V januári v roku 2017 nastúpila  pracovať ako sestra na Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti FN Trnava k lôžku pacienta do trojzmennej prevádzky. Starostlivosť o pacientov na ODIS sa stala jej srdcovou záležitosťou. Svoju empatiu, odbornosť a zručnosť úspešne uplatňuje vo svojej každodennej práci s pacientami v intenzívnej dlhodobej  starostlivosti. V súčasnom období pôsobí ako vedúca zmeny. Odborne vedie svoje mladšie kolegyne a kolegov k tímovej práci. Svojou skromnou a tichou povahou dokáže zvládať s pokojom aj náročné situácie. Vážia si ju nielen kolegyne a kolegovia, ale najmä pacienti, ktorí sú v jej starostlivosti a na služby s ňou sa vždy tešia. Je aktívna  na vzdelávacích aktivitách, kde sa prezentuje odbornými prednáškami.

3. mája 2024

5. máj – Svetový deň hygieny rúk

Podľa WHO sa vyskytne ročne až 136 miliónov prípadov nozokomiálnych infekcií, infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou. Preventívnym opatrením, ktoré pomáha zachraňovať životy pacientov na celom svete je správna hygiena rúk. Na jej význam poukazuje Svetový deň hygieny rúk, ktorý symbolicky pripadá na 5. mája.

(viac…)

5. apríla 2024

Laserová terapia vám pomôže pri ochoreniach pohybového aparátu

Laserová terapia si v rehabilitačnom lekárstve našla svoje uplatnenie. Ide o nový spôsob liečby, ktorý je neinvazívny a bezbolestný. Je to účinná fyzioterapeutická metóda, ktorá sa využíva predovšetkým na ošetrenie malých kĺbov, bolestivých úponov a šliach, či na ošetrenie keloidných jaziev.

Celosvetovo patentovaný laser funguje na princípe svetelnej terapie. Laser prenáša tri vlnové dĺžky v jednom kvapalnom optickom vlákne. Jeho výhodou je, že výrazne zrýchľuje procesy regenerácie, reparácie a biostimulácie s hĺbkovým terapeutickým efektom. Vďaka vlnovým dĺžkam lasera prítomna schopnosť vyvolávať nielen biochemické reakcie na bunkovej membráne, ale aj vo vnútri buniek – v mitochondriách, lyzozómoch. Aplikácie lasera je bezbolestná a bezpečná, nepotrebuje špeciálnych priprav pred aplikáciou.

Pozitívne účinky laseroterapie :
 • protizápalové
 • protiopuchové
 • biostimulačný
 • analgetický
Laserová terapia
Kedy je vhodné využiť terapiu laserom?
 • Všetky stavy spojene s bolestivým syndrómom  rôzneho pôvodu (traumy, preťaženia svalov a šliach, radikulárne syndrómy, po operačne bolesti ).
 • Zrýchlenie procesov hojenia tkanív a kosti (stavy po zlomeninách, po operačne stavy )
 • Edem (opuchy) tkanív – napríklad opuch pri artrózach, odreninách, po operačne opuchy.
Kontraindikácie:
 • zhubné nádory systémové aj lokálne, hlavne materské znamienka, torpidné ulkusy/vredy neprístupné liečbe/
 • prekancerózy/stav predchádzajúci vzniku zhubného nádoru/
 • zdurené lymfatické uzliny
 • oblasť implantovaného kardiostimulátora
 • oblasť štítnej žľazy
 • oblasť malej panvy pri gravidite
 • oblasť oka
Laserová terapia
Relatívne kontraindikácie:
 • epilepsia
 • horúčkovité a infekčné choroby
 • závažne kardiovaskulárne a hepatorenálne stavy
 • stavy zmätenosti a psychóz
 • u pacientov so stredným a ťažkým stupňom anémie
Ako sa objednám na laserovú terapiu?

Na  laserovú terapiu sa môžete objednať aj do Fakultnej nemocnici Trnava, na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení. Pacientovi sa podáva terapia laserom ambulantne priamo na FRO. Pacienti sa na vyšetrenie môžu objednať osobne alebo telefonicky na tel. čísle +421 33 5938 641 alebo mobilnom čísle +421 917 397 073.

Laserová terapia

14. marca 2024

Verejnosť si vo FN Trnava mohla nechať zmerať vnútroočný tlak

Svetový týždeň glaukómu prebieha v týchto dňoch na celom svete. Fakultná nemocnica Trnava 🏥spolu s tímom z oftalmologického oddelenia sa zapojila do skríningu vnútroočného tlaku. Mnohých výsledok prekvapil a musia navštíviť 👩‍⚕️očného lekára.

Zelený zákal – glaukóm je ochorenie oka, ktoré postihuje zrakový nerv a môže viesť k trvalej strate zraku. Sprevádza ho spravidla zvýšený vnútroočný tlak. Glaukóm je ochorenie, ktoré často nemá príznaky v raných štádiách a môže zostať nezistené, ak pacient nepodstúpi špeciálne meranie u očného lekára. Prvým príznakom býva pomalá strata videnia, ktorá môže viesť až k významnej strate zraku. Hraničná hodnota vnútroočného tlaku je 21 mmHg.

Vo FN Trnava prebiehal skríning 12. 3. 2024, do ktorého sa zapojilo 177 ľudí. Každý, kto prišiel do FN Trnava, si v tento deň mohol dať zmerať vnútroočný tlak.

Vyšší tlak, ako 21 mmHg bol nameraný 17tim pacientom, ktorým bol ponúknutý aj termín na ďalšie vyšetrenie u očného lekára. Do skríningu sa zapojilo 131 žien a 46 mužov.

1. marca 2024

Plynové injekcie môžu pacientovi pomôcť od bolesti chrbta, či uvolniť svalové napätie

Rehabilitácia je dôležitou súčasťou procesu zotavenia po zranení alebo chirurgickom zákroku. S rozvojom medicínskeho výskumu a technológií sa objavujú aj terapeutické metódy, ktoré pomáhajú pacientom dosiahnuť rýchlejšiu a efektívnejšiu rehabilitáciu. Jednou z týchto inovácií je využitie plynových injekcií, ktoré prinášajú pre pacienta množstvo výhod v rehabilitačnom procese. 

Plynová injekcia
Čo sú plynové injekcie?

Plynové injekcie sú terapeutickou technikou, ktorá zahŕňa podávanie malých množstiev plynu priamo do postihnutého tkaniva pacienta. Tento postup je založený na využití fyziologických účinkov plynov, ktoré môžu stimulovať proces hojenia a obnovy tkaniva.

Kedy je liečba plynovými injekciami vhodná?

Bolestivé stavy: plynové injekcie môžu byť účinné pri liečbe bolestivých stavov, ako sú napríklad chronická bolesť chrbta, osteoartritída alebo fibromyalgia. Plynové injekcie môžu pomôcť znížiť zápal, stimulovať krvný obeh a uvoľniť svalové napätie.

Zranenia šľachy a väzov: pri zraneniach šľachy a väzov môžu plynové injekcie podporovať rýchlejšiu regeneráciu tkaniva a zmierniť bolesť. Použitie plynových injekcií môže tiež pomôcť zvýšiť pohyblivosť a funkčnosť postihnutej oblasti.

Chirurgické, traumtologické a ortopedické zákroky: po týchto zákrokoch je  rehabilitácia kľúčovou súčasťou procesu zotavenia. Plynové injekcie môžu byť použité na urýchlenie hojenia pooperačných rán, zmiernenie bolesti v oblasti po operačnej  jazvy a obnovenie normálnej funkcie tkanív.

Kontraindikácie pre použitie plynových injekcií v rehabilitácii?

1. Infekcia v oblasti podania: Prítomnosť aktívnej infekcie v oblasti, kde sa plánuje podanie plynovej injekcie, je kontraindikáciou. Infekcia by sa mohla šíriť alebo spôsobiť ďalšie komplikácie.

 2. Krvácanie: Pacienti s poruchami zrážanlivosti krvi by mali byť opatrní pri používaní plynových injekcií, pretože môže dôjsť k zvýšenému krvácaniu v oblasti podania.

Ako si vybyvím plynové injekcie?

Plynové injekcie ako liečebnú techniku podávame aj vo Fakultnej nemocnici Trnava, na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení. Pacientovi podáva plynovú injekciu lekár FBLR na FRO. Pacienti sa na vyšetrenie môžu objednať osobne alebo telefonicky k nášmu lekárovi na tel. čísle +421 33 5938 641 alebo mobilnom čísle +421 917 397 073

26. januára 2024

Patríme medzi 10 najzamestnávateľov v oblasti nemocníc a zdravotnej starostlivosti

Dňa 25.1. 2024 sa konalo slávnostné odovzdávanie cien Najzamestnávateľ 2023. Fakultná nemocnica Trnava sa ako jediná fakultná nemocnica dostala do top 10 zamestnávateľov z oblasti nemocníc a zdravotnej starostlivosti.

Tento úspech nás posúva vpred, aby sme tvorili priaznivé pracovné prostredie pre zamestnancov. Veľká vďaka patrí práve im, pretože bez zamestnancov sa nevie žiadna organizácia posúvať vpred.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli pracovať v našej nemocnici, či už na zdravotníckej alebo nezdravotníckej pozícií. Práca v zdravotníctve nie je jednoduchá, avšak pracujeme s tým, čo si vážime najviac, to je naše zdravie.

Anketa Najzamestnávateľ 2023

2. januára 2024

Aký bol rok 2023 v pôrodnici?

Rok 2023 je už za nami a môžeme len bilancovať. My vám prinášame prehľad o tom, aký bol rok 2023 v Pôrodnici FN Trnava a na Novorodeneckom oddelení FN Trnava.

 • V roku 2023 sme mali 1810 pôrodov (v roku 2022 bolo 1857 pôrodov).
 • Počet dvojičiek: 20 (v roku 2022 bolo 18)
 • Počet narodených detí: 1824 (v roku 2022 bolo 1875)
 • Počet detí na novorodeneckej JIS: 216 (v roku 2022 bolo 258)
 • Počet detí odliečených na Novorodeneckom oddelení FN TT: 1858 (v roku 2022 bolo 1921)
 • Dievčat sa narodilo 840
 • Chlapcov sa narodilo 984

Všetkým detičkám prajeme hlavne zdravie a veríme, že v roku 2024 ich bude v našej pôrodnici narodených minimálne toľko, koľko ich bolo v roku 2023.

28. novembra 2023

Fakultná nemocnica Trnava je 3. najtransparentnejšia nemocnica na Slovensku

Fakultná nemocnica Trnava je 3. najtransparentnejšou nemocnicou na Slovensku podľa výskumu INEKO.

(viac…)

22. novembra 2023

Oddelenie centrálnej sterilizácie je modernejšie vďaka rekonštrukcii

Oddelenie centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice Trnava prešlo rekonštrukciou. Investícia predstavovala takmer 600 000 eur a zdroje boli použité na stavebné práce a nákup novej techniky.

(viac…)