29. septembra 2023

Oznam: Algeziologická ambulancia je presťahovaná

Od 2. októbra je algeziologická ambulancia v nových priestoroch. Nachádza sa v budove I.

Ordinačné hodiny sú:

 • Pondelok 8:00 – 15:00
 • Streda: 8:00 – 15:00
 • Štvrtok: 8:00 – 12:00

29. septembra 2023

ZÁKAZ NÁVŠTEV NA GERIATRICKOM ODDELENÍ

Z dôvodu rastúceho počtu nakazených pacientov respiračnými ochoreniami je od 28. 9. 2023 do 8. 10. 2023 vydaný zákaz návštev na Geriatrickom oddelení FN TT.

Pri návšteve svojich príbuzných odporúčame nosiť v interiéri nemocnice rúško alebo respirátor.

26. septembra 2023

Vedenie FN  Trnava nesúhlasí s prevádzkou cirkusu pri nemocnici

FN Trnava nesúhlasí s prevádzkou cirkusu na súkromnom pozemku, ktorý sa  nachádza pri areáli nemocnice. Vedenie FN TT situáciu riešilo s kompetentnými orgánmi, ktoré však nemajú v kompetencii zákaz prevádzky cirkusu.

Pri Fakultnej nemocnici Trnava má byť  od 25. 9. 2023  umiestnená prevádzka cirkusu, ktorá má trvať podľa vyjadrenia cirkusu do nedele 1. 10. 2023. FN Trnava nesúhlasí s prevádzkou cirkusu v bezprostrednej blízkosti budov nemocnice. Takáto prevádzka cirkusu v blízkosti hospitalizovaných pacientov je z pohľadu nemocnice neetická, pretože je potrebné dbať na kľudový režim pacientov a novorodencov.

Nemocnica vidí v prevádzke cirkusu aj ďalšie prekážky, ktorými môže byť zápach zo zvierat, zvýšenie hlučnosti, zhoršenie dopravnej a parkovacej situácie. Nemocnica nemá dosah na zákaz prevádzky cirkusu, nakoľko ide o súkromný pozemok spoločnosti Istrofinal.

Vedenie FN Trnava sa snažilo racionálnym spôsobom vyriešiť situáciu, aby pri nemocnici nebola spustená prevádzka cirkusu. Komunikácia prebehla so zástupcami firmy ISTROFINAL, ako aj s prevádzkarom cirkusu. K racionálnemu riešeniu však nebolo možné dospieť. Vedenie FN Trnava riešilo tento problém aj v rámci legislatívnych noriem, avšak neexistuje žiadna právna norma, ktorá by zakázala prevádzku cirkusu v bezprostrednej  blízkosti nemocnice na súkromnom pozemku.

Vedenie FN Trnava sa obrátilo na orgány štátnej správy, ako aj samosprávy. Celú situáciu komunikovalo s mestom Trnava, Mestskou políciou Trnava, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, ako aj s Ministerstvom zdravotníctva. Ako sme vyššie spomínali, ani jeden orgán nemá v kompetencii obmedzenie prevádzky cirkusu.  Z nášho pohľadu je veľmi smutné, že za vidinou finančného zisku sa neberie do úvahy  etická stránka,  záujem pacientov a poslanie nemocnice.

21. septembra 2023

Lekár bez špecializácie – Neurologická klinika

Pracovná náplň:
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu získanej odbornej kvalifikácie pod dohľadom kvalifikovaného lekára,
 • plnenie pracovných činností zameraných na zabezpečenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, diagnostickej, liečebnej, preventívnej a konziliárnej činnosti v súlade s koncepciou daného odboru, aktuálne platnou legislatívou a etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka.
Pracovný čas:
 • jednozmenná prevádzka,
 • rozsah pracovnej doby 37,5 hod,
 • práca v rámci ústavnej pohotovostnej služby.
Požiadavky na uchádzača:
 • vzdelanie – vysokoškolské II. Stupňa v odbore všeobecné lekárstvo,
 • bezúhonnosť, tímovosť, empatický prístup, spoľahlivosť, ochota pomáhať,
 • vhodné pre absolventa.
Benefity:
 • garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy,
  • po roku praxe 100 € príplatok,
  • motivačný príplatok,
  • 5 dní dovolenky naviac,
  • 7,5 hodinová denná pracovná doba,
  • MultiSport karta,
  • práca v stabilnej spoločnosti,
  • podpora odborného vzdelania,
  • závodné stravovanie od sumy 1 € / obed,
  • nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku,
  • 3. dôchodkový pilier.
Platové ohodnotenie:
 • od 1956 € – suma sa odvíja od rokov praxe,
 • 0,81 € / hodina – mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce,
 • motivačný príplatok po skúšobnej dobe.
Dátum nástupu:
 • dohodou.
Druh pracovného pomeru:
 • trvalý pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia.
Kontakt:
 • svoj životopis nám zašlite na praca@fntt.sk
 • Mgr. Romana Viskupič – 033/59 38 124, +421 905 396 163
  Odbor ľudských zdrojov
 • Úspešní kandidáti budú kontaktovaní a prizvaní na osobný pohovor.

21. septembra 2023

Elektrikár

Pracovná náplň:
 • zisťovanie porúch a oprava rozvodov elektroinštalácie v objektoch s prípadnou výmenou vodičov vrátane premerania.
Pracovný čas:
 • jednozmenná prevádzka (7,5 hodín/deň).
Požadované vzdelanie:
 • stredné odborné vzdelanie s maturitou,
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa.
Požiadavky na uchádzača:
 • platné elektrotechnické skúšky,
 • zručnosť, bezúhonnosť, tímovosť, spoľahlivosť, ochota pomáhať,samostatnosť, flexibilita,
 • vhodné pre absolventa.
Benefity:
 • garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy,
  • 5 dní dovolenky naviac,
  • MultiSport karta,
  • práca v stabilnej spoločnosti,
  • podpora odborného vzdelania,
  • závodné stravovanie od sumy 1 € / obed,
  • 3. dôchodkový pilier,
  • nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku.
Platové ohodnotenie:
 • 1165,80 € mzda sa odvíja od dosiahnutého stupňa vzdelania a odpracovaných rokov praxe v odbore.
Dátum nástupu:
 • dohodou.
Druh pracovného pomeru:
 • trvalý pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia.
Kontakt:
 • svoj životopis nám zašlite na praca@fntt.sk
 • Mgr. Romana Viskupič – 033/59 38 124
  Odbor ľudských zdrojov

Úspešní kandidáti budú kontaktovaní a prizvaní na osobný pohovor.

18. septembra 2023

Sestra – Urgentný príjem

Pracovná náplň:
 • poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám v rozsahu štúdiom a praxou získaných vedomostí, zručností a štandardmi v ošetrovateľskej starostlivosti,
 • výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne podľa akreditovaného špecializačného študijného programu príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Pracovný čas:
 • pracovná prevádzka pri tejto pozícii sa môže líšiť v závislosti od zaradenia: jednozmenná (37,5 hodín), dvojzmenná (36,25 hodín), nepretržitá (35 hodín).
Požadované vzdelanie:
 • Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra,
 • Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra,
 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Bc./,
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Mgr./.
Požiadavky na uchádzača:
 • bezúhonnosť, tímovosť, empatický prístup, spoľahlivosť, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, komunikatívnosť,
 • vhodné pre absolventa.
Benefity:
 • garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy,
  • motivačný príplatok,
  • 215 € mesačne počas školského/akademického roka pre končiacich študentov stredných škôl v odbore sestra, pôrodná asistentka a pre končiacich študentov vysokých škôl v odbore sestra a pôrodná asistentka s povinnosťou odpracovať po podpise pracovnej zmluvy 2 roky,
  • 2.138, 50 € jednorazový náborový príspevok po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby pre zamestnancov v odbore sestra s povinnosťou odpracovať v pracovnom pomere 2 roky,
  • 357 € mesačne príspevok na ubytovanie  počas jedného roka po ukončení skúšobnej doby pre zamestnancov v odbore sestra, pôrodná asistentka,
  • 5 dní dovolenky naviac,
  • MultiSport karta,
  • práca v stabilnej spoločnosti,
  • podpora odborného vzdelania,
  • závodné stravovanie od sumy 1 € / obed,
  • nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku,
  • 3. dôchodkový pilier.
Platové ohodnotenie:
 • od 1304 € – suma sa odvíja od rokov praxe,
 • motivačný príplatok po skúšobnej dobe.
Dátum nástupu:
 • dohodou.
Druh pracovného pomeru:
 • trvalý pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia.
Kontakt:
 • svoj životopis nám zašlite na praca@fntt.sk
 • Mgr. Romana Viskupič – 033/59 38 124, +421 905 396 163
  Odbor ľudských zdrojov

Úspešní kandidáti budú kontaktovaní a prizvaní na osobný pohovor.

14. septembra 2023

Fakultná nemocnica Trnava sa stala plnohodnotným medzinárodným školiacim centrom na HawkOne

Pod odborným vedením prednostu Rádiologickej kliniky doc. MUDr. Andreja Klepanca, Ph.D., MPH, EBIR a vedúceho Pracoviska intervenčnej rádiológie Rádiologickej kliniky MUDr. Jána Haršányho, EBIR, v spolupráci s medicínsko-technologicko spoločnosťou Medtronic, uskutočnilo vôbec prvé medzinárodné školenie pre účastíkov z regiónu CEMA (Central/Eastern Europe, Middle East and Africa), zamerané na smerovú aterektómiu HawkOne na Slovensku.

Školenia sa zúčastnili intervenční rádiológovia z Maďarska, Rumunska a Maroka. Program školenia pozostával z prezentácií zameraných na indikácie, technické špecifikácie, štúdie, možné komplikácie a praktické skúsenosti z praxe. Lekári mali zároveň možnosť vyskúšať si použitie HawkOne systému na simulátore. Druhý deň bol venovaný observácii výkonov pri endovaskulárnej liečbe periférneho arteriálneho ochorenia s využitím HawkOne systému.

Pozitívna spätná väzba všetkých zúčastnených otvorila dvere spolupráci s Rádiologickou klinikou FN Trnava v pokračovaní pri vzdelávaní lekárov z celého regiónu CEMA. Fakultná nemocnica Trnava sa týmto stáva plnohodnotným medzinárodným školiacim centrom na HawkOne smerovú aterektómiu pre lekárov nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia.

7. septembra 2023

Sestra – Otorinolaryngologické oddelenie

Pracovná náplň:
 • poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám v rozsahu štúdiom a praxou získaných vedomostí, zručností a štandardmi v ošetrovateľskej starostlivosti,
 • výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne podľa akreditovaného špecializačného študijného programu príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Pracovný čas:
 • pracovná prevádzka pri tejto pozícii sa môže líšiť v závislosti od zaradenia: jednozmenná (37,5 hodín), dvojzmenná (36,25 hodín), nepretržitá (35 hodín).
Požadované vzdelanie:
 • Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra,
 • Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra,
 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Bc./,
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Mgr./.
Požiadavky na uchádzača:
 • bezúhonnosť, tímovosť, empatický prístup, spoľahlivosť, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, komunikatívnosť,
 • vhodné pre absolventa.
Benefity:
 • garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy,
  • motivačný príplatok,215 € mesačne počas školského/akademického roka pre končiacich študentov stredných škôl v odbore sestra a pre končiacich študentov vysokých škôl v odbore sestra s povinnosťou odpracovať po podpise pracovnej zmluvy 2 roky,2.138, 50 € jednorazový náborový príspevok po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby pre zamestnancov v odbore sestra s povinnosťou odpracovať v pracovnom pomere 2 roky,357 € mesačne príspevok na ubytovanie  počas jedného roka po ukončení skúšobnej doby pre zamestnancov v odbore sestra, pôrodná asistentka,5 dní dovolenky naviac,MultiSport karta,práca v stabilnej spoločnosti,podpora odborného vzdelania,závodné stravovanie od sumy 1 € / obed,
  • nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku.
Platové ohodnotenie:
 • od 1304 € – suma sa odvíja od rokov praxe,
 • motivačný príplatok po skúšobnej dobe.
Dátum nástupu:
 • dohodou.
Druh pracovného pomeru:
 • trvalý pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia.
Kontakt:
 • svoj životopis nám zašlite na praca@fntt.sk
 • Mgr. Romana Viskupič – 033/59 38 124, +421 905 396 163
  Odbor ľudských zdrojov

Úspešní kandidáti budú kontaktovaní a prizvaní na osobný pohovor.

7. septembra 2023

Sestra, inštrumentárka – Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Pracovná náplň:
 • poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám v rozsahu štúdiom a praxou získaných vedomostí, zručností a štandardmi v ošetrovateľskej starostlivosti,
 • výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne podľa akreditovaného špecializačného študijného programu príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 • výkon odborných pracovných činností v pôrodnej asistencii, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu, poskytovaných pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom.
Pracovný čas:
 • pracovná prevádzka pri tejto pozícii sa môže líšiť v závislosti od zaradenia: jednozmenná (37,5 hodín), dvojzmenná (36,25 hodín), nepretržitá (35 hodín).
Požadované vzdelanie:
 • Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra,
 • Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra,
 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Bc./,
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Mgr./.
Požiadavky na uchádzača:
 • bezúhonnosť, tímovosť, empatický prístup, spoľahlivosť, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, komunikatívnosť,
 • vhodné pre absolventa.
Benefity:
 • garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy,
  • motivačný príplatok,215 € mesačne počas školského/akademického roka pre končiacich študentov stredných škôl v odbore sestra, pôrodná asistentka a pre končiacich študentov vysokých škôl v odbore sestra a pôrodná asistentka s povinnosťou odpracovať po podpise pracovnej zmluvy 2 roky,2.138,50 € jednorazový náborový príspevok po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby pre zamestnancov v odbore sestra s povinnosťou odpracovať v pracovnom pomere 2 roky,357 € mesačne príspevok na ubytovanie  počas jedného roka po ukončení skúšobnej doby pre zamestnancov v odbore sestra, pôrodná asistentka,5 dní dovolenky naviac,MultiSport karta,práca v stabilnej spoločnosti,podpora odborného vzdelania,závodné stravovanie od sumy 1 € / obed,
  • nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku,
  • 3. dôchodkový pilier.
Platové ohodnotenie:
 • od 1304 € – suma sa odvíja od rokov praxe,
 • motivačný príplatok po skúšobnej dobe.
Dátum nástupu:
 • dohodou.
Druh pracovného pomeru:
 • trvalý pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia.
Kontakt:
 • svoj životopis nám zašlite na praca@fntt.sk
 • Mgr. Romana Viskupič – 033/59 38 124, +421 905 396 163
  Odbor ľudských zdrojov

Úspešní kandidáti budú kontaktovaní a prizvaní na osobný pohovor.

7. septembra 2023

FN Trnava má nové kliniky a nových prednostov

Fakultná nemocnica Trnava od 1. 9. zriadila tri nové kliniky a v spolupráci s univerzitami vymenovala nových prednostov kliník:

 • Neurologickú kliniku FN Trnava a SZU povedie nový prednosta MUDr. Georgi Krastev, PhD.
 • Urologickú kliniku FN Trnava a SZU a TU povedie nový prednosta MUDr. Marián Cvik, PhD.
 • Dermatovenerologickú kliniku FN Trnava a SZU povedie nový prednosta doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD., MPH.

Novým prednostom prajeme v ich funkčnom období veľa úspechov v rozvoji jednotlivých kliník v prospech pacientov.