28. júna 2024

Rádiologický technik

Pracovná náplň:
 • samostatne a na základe indikácie lekára vykonáva odborné pracovné činnosti v rádiológii, ktoré zodpovedajú rozsahu praxe rádiologického technika na základe získaného vzdelania,
 • vykonávanie diagnostického vyšetrenia v odbore rádiodiagnostiky,
 • vykonávanie samostatne odbornej práce s použitím modernej prístrojovej techniky.
Pracovný čas:
 • od 7,30 hod. do 14,42 hod..
Požadované vzdelanie:
 • Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore rádiologický asistent,
 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore rádiologická technika/Bc./.
Požiadavky na uchádzača:
 • bezúhonnosť, tímovosť, empatický prístup, spoľahlivosť, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, komunikatívnosť,
 • vhodné pre absolventa.
Benefity:
 • garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy,
 • motivačný príplatok,
 • garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy,
 • 215,- € mesačne počas školského/akademického roka pre  žiakov  záverečného ročníka stredných škôl v odbore RDG technik a pre študentov záverečného ročníka vysokých škôl (3. ročník Bc. a 2. ročník Mgr.) RDG technik ak sa zaviaže uzatvoriť pracovný pomer so zamestnávateľom a zotrvať v pracovnom pomere 2 roky od jeho vzniku.
 • 4 000,- € jednorazový náborový príspevok po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby zamestnancom v pracovnom pomere s úväzkom 1,00 (zamestnancom v pracovnom pomere s úväzkom nižším ako 1,00 pomerná časť príspevku zodpovedajúca jeho úväzku), v odbore RDG technik, ak sa zaviaže zotrvať v pracovnom pomere 4 roky, od priznania náborového príspevku, o náborový príspevok môže zamestnanec požiadať po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby, najneskôr však do 6 mesiacov od vzniku pracovného pomeru.
 • 357 € mesačne príspevok na ubytovanie počas jedného roka po ukončení skúšobnej doby pre zamestnancov v odbore RDG technik,
 • 5 dní dovolenky naviac + 5 dní rizikovej dovolenky,
 • Doplnkové dôchodkové poistenie
 • MultiSport karta,
 • práca v stabilnej spoločnosti,
 • podpora odborného vzdelania,
 • závodné stravovanie od sumy 1 € / obed,
 • nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku
 • 5 dní dovolenky naviac,
 • Doplnkové dôchodkové poistenie
 • MultiSport karta,
 • práca v stabilnej spoločnosti,
 • podpora odborného vzdelania,
 • závodné stravovanie od sumy 1 € / obed,
 • nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku.
Platové ohodnotenie:
 • od 1102,01 € – suma sa odvíja od rokov praxe,

motivačný príplatok po skúšobnej dobe.

Dátum nástupu:
 • dohodou.
Druh pracovného pomeru:
 • trvalý pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia.
Kontakt:
 • svoj životopis nám zašlite na praca@fntt.sk
 • Mgr. Romana Viskupič – 033/59 38 124, +421 905 396 163
  Odbor ľudských zdrojov

Úspešní kandidáti budú kontaktovaní a prizvaní na osobný pohovor.

28. júna 2024

Sestra – Oddelenie pneumológie a ftizeológie

Pracovná náplň:
 • poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám v rozsahu štúdiom a praxou získaných vedomostí, zručností a štandardmi v ošetrovateľskej starostlivosti,
 • výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne podľa akreditovaného špecializačného študijného programu príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Pracovný čas:
 • pracovná prevádzka pri tejto pozícii sa môže líšiť v závislosti od zaradenia: jednozmenná (37,5 hodín), dvojzmenná (36,25 hodín), nepretržitá (35 hodín).
Požadované vzdelanie:
 • Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra,
 • Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra,
 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Bc./,
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Mgr./.
Požiadavky na uchádzača:
 • bezúhonnosť, tímovosť, empatický prístup, spoľahlivosť, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, komunikatívnosť,
 • vhodné pre absolventa.
Benefity:
 • garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy,
  • motivačný príplatok,
 • 215,- € mesačne počas školského/akademického roka pre  žiakov  záverečného ročníka stredných škôl v odbore sestra a pre študentov záverečného ročníka vysokých škôl (3. ročník Bc. a 2. ročník Mgr.) v odbore sestra ak sa zaviaže uzatvoriť pracovný pomer so zamestnávateľom a zotrvať v pracovnom pomere 2 roky od jeho vzniku.
 • 5 000,- € jednorazový náborový príspevok po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby zamestnancom v pracovnom pomere s úväzkom 1,00 (zamestnancom v pracovnom pomere s úväzkom nižším ako 1,00 pomerná časť príspevku zodpovedajúca jeho úväzku) v odbore sestra, ak sa zaviaže  zotrvať v pracovnom pomere 4 roky od priznania náborového príspevku, o náborový príspevok môže zamestnanec požiadať po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby, najneskôr však do 6 mesiacov od  vzniku pracovného pomeru.
  • 5 dní dovolenky naviac,
  • MultiSport karta,
  • práca v stabilnej spoločnosti,
  • podpora odborného vzdelania,
  • závodné stravovanie od sumy 1 € / obed,
  • nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku.
Platové ohodnotenie:
 • od1304 € – v odbore všeobecná sestra,
 • suma sa odvíja od rokov praxe,
 • motivačný príplatok po skúšobnej dobe.
Dátum nástupu:
 • dohodou.
Druh pracovného pomeru:
 • trvalý pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia.
Kontakt:
 • svoj životopis nám zašlite na praca@fntt.sk
 • Mgr. Romana Viskupič – 033/59 38 124, +421 905 396 163
  Odbor ľudských zdrojov

Úspešní kandidáti budú kontaktovaní a prizvaní na osobný pohovor.

28. júna 2024

Výberové konanie: primár oddelenia Pneumológie a ftizeológie Fakultnej nemocnice Trnava

Výberové konanie

            Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

primár oddelenia Pneumológie a ftizeológie Fakultnej nemocnice Trnava

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaná nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z., príloha č. 3,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z., príloha č. 4 časť A alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax.

Ďalšie požiadavky pre pracovnú pozíciu:

 • projekt činnosti v rozsahu 3 až 5 strán
 • 5 rokov odbornej zdravotníckej praxe po získaní špecializácie v príslušnom odbore
 • prax v riadiacej činnosti – výhodou

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt činností,
 • vedomostné minimum z okruhov manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy,
 • odborná prax a riadiace schopnosti

Žiadosť o účasť na výberovom konaní, ktorej povinnou súčasťou je: písomný projekt činnosti, osobný  dotazník, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, zasielajte do 25.07.2024 na adresu: Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 02 Trnava, heslo „VÝBEROVÉ KONANIE – primár oddelenia Pneumológie a ftizeológie“. Pri doručovaní žiadosti poštou je rozhodujúci dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu, ktorý je označený na obálke žiadosti pečiatkou poskytovateľa poštových služieb. V prípade osobného doručovania do podateľne Fakultnej nemocnice Trnava sa za dátum podania žiadosti považuje dátum uvedený na pečiatke podateľne Fakultnej nemocnice Trnava.

Fakultná nemocnica Trnava

MUDr. Daniel Žitňan, MPH

             riaditeľ            

28. júna 2024

Výberové konanie: primár Geriatrického oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava

Výberové konanie

            Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

primár Geriatrického oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaná nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore geriatria podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z., príloha č. 3,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z., príloha č. 4 časť A alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax.

Ďalšie požiadavky pre pracovnú pozíciu:

 • projekt činnosti v rozsahu 3 až 5 strán
 • 5 rokov odbornej zdravotníckej praxe po získaní špecializácie v príslušnom odbore
 • prax v riadiacej činnosti – výhodou

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt činností,
 • vedomostné minimum z okruhov manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy,
 • odborná prax a riadiace schopnosti.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní, ktorej povinnou súčasťou je: písomný projekt činnosti, osobný  dotazník, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, zasielajte do 25.07.2024 na adresu: Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 02 Trnava, heslo „VÝBEROVÉ KONANIE – primár Geriatrického oddelenia“. Pri doručovaní žiadosti poštou je rozhodujúci dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu, ktorý je označený na obálke žiadosti pečiatkou poskytovateľa poštových služieb. V prípade osobného doručovania do podateľne Fakultnej nemocnice Trnava sa za dátum podania žiadosti považuje dátum uvedený na pečiatke podateľne Fakultnej nemocnice Trnava.

Fakultná nemocnica Trnava

M UDr. Daniel Žitňan, MPH

             riaditeľ            

14. júna 2024

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: prednosta Rádiologickej kliniky SZU v Bratislave a FN Trnava

Vyhlásenie výberového konania

            Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žarnova 11, 917 02 Trnava v spolupráci so  Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37,  vyhlasuje v súlade s ust. § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zmluvou o výberovom konaní na obsadzovanie funkčných miest prednostov špecializovaných výučbových pracovísk

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

prednosta Rádiologickej kliniky SZU v Bratislave a FN Trnava

Kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky na obsadenie funkčného miesta prednostu:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná v príslušnom špecializačnom odbore zodpovedajúcom odbornému zameraniu kliniky podľa osobitných predpisov, pričom odbor získanej špecializácie je v niektorom zo špecializovaných odborov uvedených v prílohe č. 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení (ďalej len „Nariadenie vlády č. 296/2010 Z.z.“)
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná podľa prílohy č. 4 Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. alebo zaradenie do štúdia v niektorom zo špecializačných odborov pre zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckom povolaní lekár podľa prílohy č. 4 Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z.  
 • vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v danom alebo príbuznom odbore podľa odborného zamerania kliniky alebo akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent CSc., ak je predpoklad, že uchádzač získa habilitáciu  v danom alebo príbuznom odbore, najmenej však odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa Nariadenie vlády č. 296/2010 Z.z.
 • úspešné ukončenie certifikačného procesu v intervenčnej rádiológii nadobudnutím titulu EBIR
 • odborná zdravotnícka prax v trvaní minimálne päť (5) rokov po nadobudnutí špecializácie v  špecializačnom odbore „Rádiológia“ alebo dosiahnutá do konca roku v ktorom sa vyhlasuje výberové konanie, získaná na niektorej klinike zdravotníckeho zariadenia, alebo desať (10) rokov po získaní špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore, získaná na Klinike iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • publikačná činnosť
 • vek do dovŕšenia 70 rokov, pričom osoba, ktorá dosiahla vek 70 rokov, môže vykonávať funkciu prednostu do posledného dňa akademického roka, v ktorom dosiahla tento vek, ak sa pracovný pomer neskončil skôr podľa platných právnych predpisov. Po tomto dátume sa pracovný pomer, uzatvorený medzi Prednostom a Zdravotníckym zariadením ako aj pracovný pomer medzi Prednostom a štátnou vysokou školou skončí. To neplatí v prípade, ak došlo k dohode Štátnej vysokej školy a Zdravotníckeho zariadenia o predĺžení pracovného pomeru  v súlade s ust. § 77 ods. 10 posledná veta zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

Prílohy žiadosti uchádzača o zaradenie do výberového konania:

 • písomná žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis s uvedením dĺžky odbornej praxe 
 • písomný projekt činnosti pracoviska v rozsahu minimálne 3 strany
 • kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule, alebo akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent CSc.
 • doklad o registrácii v Slovenskej lekárskej komore
 • vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony, o bezúhonnosti v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov a so zaslaním pozvánky na účasť vo výberovom konaní prostredníctvom mailu s uvedením e-mailovej adresy na doručenie.

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • písomný projekt činnosti pracoviska
 • vedomostné minimum z okruhu:  vedenie zdravotnej dokumentácie, manažment zdravotnej starostlivosti, sledovanie hospodárskych výsledkov  a ekonomického financovania, etický kódex zdravotníckeho pracovníka, pracovnoprávne vzťahy, predpisy z oblasti vysokého školstva
 • odborná prax
 • publikačná činnosť.

Žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania:

V žiadosti uchádzač výberového konania uvedie jeho titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje (najmä adresu trvalého pobytu, e-mail) a označenie funkcie, o ktorú sa uchádzač vo výberovom konaní uchádza. Písomnú a vlastnoručne podpísanú žiadosť vrátane jej príloh je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením hesla „VÝBEROVÉ KONANIE  –  Prednosta Rádiologickej kliniky SZU v Bratislave a FN Trnava“ do 19.07.2024 do 14:00 hod. na adresu: na adresu: Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 02 Trnava. Pri doručovaní žiadosti poštou je rozhodujúci dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu, ktorý je označený na obálke žiadosti pečiatkou poskytovateľa poštových služieb. V prípade osobného doručovania do podateľne Fakultnej nemocnice Trnava sa za dátum podania žiadosti považuje dátum uvedený na pečiatke podateľne Fakultnej nemocnice Trnava.

Na prihlášky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

Nástup: miesto Prednostu sa obsadzuje po úspešnom absolvovaní výberového konania jeho vymenovaním do funkcie Prednostu štatutárnym orgánom FN Trnava a uzatvorením pracovného pomeru s FN Trnava na dobu určitú v trvaní najviac 5 rokov.

Fakultná nemocnica Trnava

MUDr. Daniel Žitňan, MPH

             riaditeľ

4. júna 2024

Sestra – urologická klinika

Pracovná náplň:
 • poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám v rozsahu štúdiom a praxou získaných vedomostí, zručností a štandardmi v ošetrovateľskej starostlivosti,
 • výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne podľa akreditovaného špecializačného študijného programu príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Pracovný čas:
 • pracovná prevádzka pri tejto pozícii sa môže líšiť v závislosti od zaradenia: jednozmenná (37,5 hodín), dvojzmenná (36,25 hodín), nepretržitá (35 hodín).
Požadované vzdelanie:
 • Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra,
 • Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra,
 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Bc./,
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Mgr./.
Požiadavky na uchádzača:
 • bezúhonnosť, tímovosť, empatický prístup, spoľahlivosť, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, komunikatívnosť,
 • vhodné pre absolventa.
Benefity:
 • garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy,
  • motivačný príplatok,
 • 215,- € mesačne počas školského/akademického roka pre  žiakov  záverečného ročníka stredných škôl v odbore sestra a pre študentov záverečného ročníka vysokých škôl (3. ročník Bc. a 2. ročník Mgr.) v odbore sestra ak sa zaviaže uzatvoriť pracovný pomer so zamestnávateľom a zotrvať v pracovnom pomere 2 roky od jeho vzniku.
 • 5 000,- € jednorazový náborový príspevok po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby zamestnancom v pracovnom pomere s úväzkom 1,00 (zamestnancom v pracovnom pomere s úväzkom nižším ako 1,00 pomerná časť príspevku zodpovedajúca jeho úväzku) v odbore sestra, ak sa zaviaže  zotrvať v pracovnom pomere 4 roky od priznania náborového príspevku, o náborový príspevok môže zamestnanec požiadať po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby, najneskôr však do 6 mesiacov od  vzniku pracovného pomeru.
  • 5 dní dovolenky naviac,
  • MultiSport karta,
  • práca v stabilnej spoločnosti,
  • podpora odborného vzdelania,
  • závodné stravovanie od sumy 1 € / obed,
  • nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku.
Platové ohodnotenie:
 • od1304 € – v odbore všeobecná sestra,
 • suma sa odvíja od rokov praxe,
 • motivačný príplatok po skúšobnej dobe.
Dátum nástupu:
 • dohodou.
Druh pracovného pomeru:
 • trvalý pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia.
Kontakt:
 • svoj životopis nám zašlite na praca@fntt.sk
 • Mgr. Romana Viskupič – 033/59 38 124, +421 905 396 163
  Odbor ľudských zdrojov

Úspešní kandidáti budú kontaktovaní a prizvaní na osobný pohovor.