14. mája 2021

15. máj: Svetový deň trombektómie mozgovej mŕtvice

15. mája 2021 bude Iniciatívou Misia trombektómie 2020+ (MT2020+) Spoločnosti pre vaskulárnu a intervenčnú neurológiu (SVIN) na regionálnej konferencii Global Mechanical Thrombectomy Revolution vyhlásený prvý ročník Svetového dňa trombektómie mozgovej mŕtvice.

Vyhlásením tohto oficiálneho dňa plánuje Iniciatíva MT2020+ zvýšiť povedomie verejnosti o mechanickej trombektómii pri liečbe ťažkej mozgovej príhody a vyvolať nové globálne výzvy k akcii. Trombektómia je časovo limitovaná urgentná liečba, ktorú je možné vykonať až do 24 hodín od objavenia sa prvých príznakov mŕtvice. Môže zvrátiť ochrnutie zapríčinenou mozgovou príhodou u väčšiny vhodných pacientov s ťažkou mozgovou príhodou a zachraňuje životy. V súčasnosti sú počty vhodných pacientov s mozgovou príhodou na celom svete, ktorí nie sú trombektómiou liečení, rádovo v miliónoch.

Globálne štatistiky pacientov s mozgovou príhodou:

 • 1 zo 4 ľudí vo veku nad 25 rokov utrpí počas svojho života mozgovú príhodu,
 • mozgová mŕtvica je hlavnou príčinou dlhodobého zdravotného postihnutia,
 • je druhá najvyššia príčina smrti.

Úroveň starostlivosti poskytovanej pacientom s mozgovou príhodou globálne:

 • asi 13,6 milióna ľudí ročne na celom svete utrpí mozgovú príhodu,
 • odhaduje sa, že 5 miliónov pacientov po mŕtvici je dlhodobo postihnutých,
 • z tohto počtu sú 2 – 3 milióny indikované na mechanickú trombektómiu,
 • táto liečba je však poskytnutá iba 200 000 z týchto indikovaných pacientov,
 • to znamená, že takmer 2 milióny tých, ktorým by liečba prospela, sa k nej nikdy nedostali.

Trombektómia je minimálne invazívny, urgentný mikrochirurgický zákrok, ktorý bol schválený ako liečba prvej línie v roku 2015. Je to vysoko účinná a bezpečná liečba prvej línie pri ťažkých mozgových príhodách v dôsledku uzavretia veľkej tepny zásobujúcou krvou mozog. Ak je pacient liečený počas prvých 24 hodín od objavenia sa príznakov mŕtvice, liečba môže zvrátiť dlhodobú paralýzu a zabrániť smrti. Obnovuje prietok krvi do mozgu otvorením blokovaných tepien pomocou katétrových zariadení zavedených cez slabinu alebo zápästie a zachraňuje mozgové tkanivo pred trvalým poškodením.

Cieľom MT2020+ je zdvojnásobiť počet trombektómií v každom globálnom regióne každé 2 roky. Na dosiahnutie týchto cieľov MT2020+ vydáva nasledujúce výzvy na akciu:

Vlády a tvorcovia zdravotnej politiky zabezpečia zdroje na:
1. vybudovanie regionálnych trombektomických centier a implementáciu regionálnych urgentných prepravných protokolov na prevoz vhodných pacientov do nemocníc poskytujúcich trombektómiu,
2. zvýšenie povedomia verejnosti o trombektómii pri závažných veľkých mozgových príhodách
3. rapídne zvýšenie počtu kvalifikovaných intervenčných rádiológov so skúsenosťami s mechanickými trombektómiami.

„Sme veľmi radi, že môžeme vyhlásiť tento každoročný svetový deň, ktorý nám umožňuje vyzvať rôzne zúčastnené strany z celého sveta, aby rýchlo, spravodlivo a udržateľne pokračovali v zlepšovaní prístupu k trombektómii pri mozgovej príhode v ich regiónoch. Prvý Svetový deň trombektómie mozgovej mŕtvice bude vyhlásený 15. mája, keď 22 krajín začne podávať správy o obrovskom pokroku v prístupe k trombektómii, ktorý sa dosiahol v ich regiónoch,“ uviedol Dileep Yavagal, globálny predseda MT2020+, spolupredseda GEC a bývalý prezident SVIN.

Komplexné cerebrovaskulárne centrum FN Trnava (Neurologické oddelenie a Rádiologická klinika) je najväčším centrom poskytujúcim komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientom s ischemickou cievnou mozgovou príhodou v Slovenskej republike. Zdravotnú starostlivosť poskytuje najmä pacientov z Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. V našom centre liečime mechanickou trombektómiou viac ako 200 pacientov ročne.

MUDr. Georgi Krastev, PhD, MUDr. Andrej Klepanec, PhD, EBIR – co-chairs regionálneho výboru MT2020+

MUDr. Miroslav Mako, MUDr. Jozef Haring – členovia regionálneho výboru MT2020+

14. mája 2021

Návštevy v nemocnici sú povolené za určitých pravidiel

Podľa vyhlášky č. 205 Úradu verejného zdravotníctva SR, FN Trnava s účinnosťou od 17. mája 2021 povoľuje návštevy pacientov v nemocnici za určitých podmienok.

Navštevovať pacientov môžu ľudia, ktorí:

 1. sú zaočkovaní: mRNAvakcínou viac ako 14 dní po druhej dávke alebo vektorovou vakcínou viac ako 4 týždne po prvej dávke, alebo
 2. majú negatívny výsledok testu na COVID-19: RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín alebo Ag-test nie starší ako 24 hodín, alebo
 3. prekonali COVID-19: pred nie viac ako 180 dňami, alebo boli zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia a sú viac ako 14 dní po prvej dávke, alebo
 4. majú súhlas prednostu/primára k návšteve pacienta v paliatívnej starostlivosti alebo umierajúceho.

*S výnimkou bodu 4) sa uvedené výnimky nevzťahujú na návštevu pacientov s podozrením na COVID-19 alebo s potvrdeným ochorením COVID-19.

INFORMÁCIA O PODMIENKACH PRE NÁVŠTEVY

 1. Dodržiavať pokyny zdravotníckeho personálu.  Dodržiavať návštevné hodiny.
 2. Pred vstupom na oddelenie preukázať splnenie podmienky pre výnimku zo zákazu návštev určenej vyhláškou Úradom verejného zdravotníctva SR.
 3. V prípade príznakov akútneho ochorenia dýchacích ciest alebo teploty nevstupovať na lôžkové oddelenie.
 4. Počas pobytu vo vnútorných priestoroch FN Trnava si chrániť dýchacie cesty (ústa a nos) respirátorom.
 5. Pri vstupe na kliniku/oddelenie a pri odchode z kliniky resp. oddelenia si dezinfikovať ruky.
 6. Počas návštevy dodržiavať hygienu rúk, odstupy a respiračnú hygienu (etiketa kýchania a kašľania).
 7. V rovnakom čase je prípustná návšteva pacienta maximálne dvoma osobami, pričom celkový počet osôb v pacientskej izbe môže byť maximálne dvojnásobok počtu lôžok na izbe. V prípade zvýšeného záujmu sa musia návštevy na izbe vystriedať v intervaloch aktuálne určených zdravotníckym personálom.
 8. Každý návštevník je povinný pri vstupe na kliniku/oddelenie podpísať čestné prehlásenie vo vzťahu k riziku COVID-19.

5. mája 2021

HLAVNÝ VSTUP DO NEMOCNICE BUDE UZATVORENÝ

6. 5. 2021 od 06.30 hod. – 12.30 hod.
7. 5. 2021 od 06.30 hod. – 12.30 hod.

Dôvodom je rekonštrukcia hlavného vstupu do nemocnice.

Otvorený bude vedľajší vstupný vjazd medzi Klinikou vnútorného lekárstva a Onkologickou klinikou.