Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Pediatria
Prednosta
Telefón:
+421 33 59 38 329, 330
Email
jaroslav.slany@fntt.sk

Krátky popis osoby

Promoval v r. 1982 na LF MU Brno, pracoval (1982 -2009) ve Fakultní nemocnici Ostrava, od r. 1991 do 2009 ve funkci přednosty Kliniky dětského lékařství. V letech 2010 – 2013 byl primářem Dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava a od r. 2015 pracuje ve funkci přednosty Dětské kliniky Fakultní nemocnice Trnava. Je krajský odborník pro pediatrii Trnavského kraje. V letech 1995 – 1999 pracoval také ve funkci medicínského ředitele FN Ostrava. Od r. 1992 dosud přednáší v rámci vysokoškolské výuky (LF Brno, Olomouc, ZSF Ostrava, FZaSP Trnava), byl vedoucím katedry, proděkanem, děkanem (2005 – 2008, Ostravská univerzita), v současnosti  je děkanem FZaSP Trnavské univerzity (od 2014). Habilitoval v r. 2006, univerzitním profesorem je od r. 2011. Je členem řady odborných společností v SR i zahraničí,  1992 -2016 člen výboru České pediatrické společnosti, předseda pracovní skupiny pro etiku v pediatrii. Je či byl členem 10 vědeckých rad univerzit v SR nebo zahraničí. Od 1990 je soudním znalcem v pediatrii.

Vzdelanie a atestácie:

1982 – Masarykova univerzita Brno, Lekárska fakulta (MUDr.)

1996 – ILF Praha, pediatrie – atestace I.st.

1990 – ILF Praha, pediatrie – atestace II. st.

1993 –  Masarykova univerzita Brno, Lekárska fakulta (CSc. – „Léčba dětských leukemií

                vysokodávkovaným methotexatem“)

Výkony:

 • klinická pediatrie
 • soudní znalec pro pediatrii
 • dětská gastroenterologie, hepatologie, poruchy metabolismu a poruchy výživy u dětí
 • dětská obezitologie
 • dětská onkologie
 • sociální pediatrie

Publikačná činnosť(výber):

 • Syndrom CAN (syndrom týraného ditěte) / Jaroslav Slaný ; 1. vyd. – Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2008. – 155 s. – ISBN 978-80-7368-474-7.
 • Schmidtová, V., Molnárová Letovancová, K., Slaný, J. Vplyv zdravotného postihnutia dieťaťa na súrodenecké vzťahy v rodine, Časopis Československá pediatrie, SCOPUS, v tlači
 • Slaný, J., Schmidtová, V., Molnárová Letovancová, K., Slaná, M., Hromková, M. Súrodenecké vzťahy v rodine s dieťaťom s postihnutím. In: Pediatria. – ISSN 1336-863X. – Roč. 14, č. S2 (2019), s. 43 [print
 • Slaná, M., Hromková, M., Molnárová Letovancová, K., Dobríková, P., Slaný, J. Psychosociální kontext pacientů s muskulárními dystrofiami. In: Pediatria. – ISSN 1336-863X. – Roč. 14, č. 1 (2019), s. 44-44 [print].
 • Molnárová Letovancová, K., Schmidtová, V., Slaný, J. Influence of Child disability on Sibling Relationshops in the Family. In: Children in social work. – Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2019. – ISBN 978-80-568-0385-1. – S. 18-19 [CD-ROM].
 • Slaný J., Grundmann, M., Brozmanová H., Blažek B., Štěrba J.: High- dose methotrexate for the treatment of acute lymphoblastic leukémie in children (a pharmacokinetic study), In: Drug Resistence in Leukemia and Lymphoma II, Harwood Acad. Publ., 1997, 183 – 188, ISBN 3 – 7186 – 5934 – 4   
 • Slaný J., Grundmann M.: Léčba ALL u dětí vysokodávkovaným methotrexatem, Čs. pediat., 49, 3, 172 – 175, SCOPUS
 • Dobríková, P., Predáčová, S., Slaná, M., Slaný, J.: Early intervention in type 1 diabetes melitus patients according to metabolic compensation and use of instrumental social support. Včasná intervencia pri ochorení diabetes mellitus 1. typu z hľadiska úrovne metebolickej kompenzácie a využívania inštrumentálnej sociálnej opory. Sociálno-psychologické dôsledky včasnej intervencie u detí s diabetes mellitus 1. typu. In: Česko-slovenská pediatrie. – ISSN 0069-2328. – Roč. 73, č. 1 (2018), s. 32-39. SCOPUS
 • Slaný, , Slaná, M., Tomiczek, V.: Emoční a psychosociální situace dítěte s těžkým postižením a jeho rodiny. Emotional and psychosocial situation of the child with serious handicap and his family. In: Česko-slovenská pediatrie. – ISSN 0069-2328. – Roč. 72, č. 6 (2017), 372-376. SCOPUS
 • Hájek, M., Slaný, J. et al. Hyperbarická oxygenoterapie u pediatrických pacientu v Centru hyperbarické medicíny Ostrava v letech 2007-2011 = Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of Hyperbaric Medicine Ostrava in the years 2007-2011 In: Česko-slovenská pediatrie. – ISSN 0069-2328. – Roč. 70, č. 4 (2015), s. 200-209. SCOPUS
 • Slaný, J. ., Vybrané kapitoly ze speciální pediatrie pro posluchače zdravotních fakult / Jaroslav Slaný ; vyd. – Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2014. – 195 s. – ISBN 978-80-8082-817-2.
 • Slaný J., Schneiberg F.: „ Babyboxy v České republice – jak dál?“, Čas. lék. čes. 2011, 150 (11), 616 – 618, SCOPUS
 • Chromá J., Slaný J.: „Kvalita života dětí s astmatem“, Čes. lék. čes.,2011, 150 (12), 660 –664
 • Slaný J.: „Prenatální život z pohledu etiky“, Česko – Slovenská pediatrie, 2009, 64, 7-8, 365- 368, SCOPUS
 • Slaný J.: „Některé aspekty (zejména) pediatrické thanatologie, Postgraduální medicína, 2012, 14, 8, 915 – 919
 • Slaný J.: Emoce a chronicky nemocné dítě, Pediatrie pro praxi, 2012, 13, 4, 219