Názov projektu: Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo Fakultnej nemocnici Trnava

Kód projektu v ITMS2014+: 311071CDM2

Prijímateľ pomoci: Fakultná nemocnica Trnava

Miesto realizácie projektu: Fakultná nemocnica Trnava, Ulica Andreja Žarnova 7507/11, 917 75 Trnava

Výzva – kód výzvy: OPII-2022/7/20-DOP

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Investičná priorita: 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

Špecifický cieľ: 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Schéma pomoci: Schéma podpory implementácie a vylepšovania opatrení na riadenie bezpečnostných rizík (DM – 1/2022)

Zazmluvnený dátum začatia a ukončenia projektu10/2022 – 11/2023

 

Nenávratný finančný príspevok:

 Výška nenávratného finančného príspevku spolu:   166 763,40 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ (EFRR):                  111 247,86 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ (EFRR – pro rata):    35 887,48 EUR

Výška finančnej podpory zo ŠR SR:                          19 628,05 EUR

 

Cieľom realizácie projektu je zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Fakultnej nemocnice Trnava prostredníctvom zavedenia nových progresívnych prístupov k jej riadeniu a rozšírenie už existujúcej IT podpory o ďalšie moduly.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

www.mirri.gov.sk