Pre zjednodušenie spolupráce si prečítajte uvedené odporúčania
 

1. Návrh zmluvy
 • Pre urýchlenie vyjednávania je možné použiť vzorovú zmluvu, ktorú je možné si stiahnuť.
 • Zmluva sa vo FN TT uzatvára trojstranná medzi zadávateľom, zdravotníckym zariadením a hlavným skúšajúcim.
 • Ak je zmluva bilingválna, tak v prípade rozporu medzi slovenskou a anglickou jazykovou verziou zmluvy, jej príloh alebo prípadných dodatkov, má prednosť slovenská verzia. 
 • V prípade zapožičania prístrojového alebo iného technického vybavenia zadávateľom na účely klinického skúšania nie je potrebná separátna zmluva, ale zmluva o výpožičke môže byť  ako príloha hlavnej zmluvy.

Negociáciu zmluvy zabezpečuje:

 • z právneho hľadiska Oddelenie právnych služieb (Mgr. Porubčan, kontakt: petra.porubcan@fntt.sk),
 • z ekonomického hľadiska Referát biomedicínskeho výskumu, Referát klinického skúšania (v spolupráci s hlavným skúšajúcim) a námestník pre ekonomiku a prevádzku FN Trnava (definitívne schválenie).
Návrh zmluvy s rozpočtom môžete zaslať na klinicke.skusanie@fntt.sk.
2. Laboratórne vyšetrenie
 • Nemocnica realizuje základné a špeciálne hematologické a hemakoagulačné vyšetrenia.
 • FN TT nemá vlastné biochemické laboratórium.
 • Zadávateľ musí laboratórne vyšetrenia realizovať v zariadení, s ktorým má uzatvorenú separátnu zmluvu.
 • Biochemické a mikrobiologické vyšetrenia pre FN poskytuje firma AnalytX s.r.o., ktorá sa nachádza v areáli nemocnice.
3. Etická komisia
 • Klinické skúšanie schvaľuje etická komisia, ktorá zasadá pravidelne každé 4 až 6 týždňov.
 • V prípade podania žiadosti na etickú komisiu je potrebné predložiť potrebné dokumenty aspoň 10 dní pred zasadnutím etickej komisie.
 • Prípadné otázky môžete smerovať na etk@fntt.sk tel. č.: 033/59 38 151
4. Rozpočet

Súčasťou zmluvy je rozpočet a jeho rozdelenie medzi zdravotníckym strediskom a skúšajúcim tímom. Odmeny pre skúšajúci tím je optimálne riešiť separátnou zmluvou medzi zadávateľom a skúšajúcim tímom, pričom odmeny by mali byť poukázané priamo na ich osobné účty bez zainteresovania nemocnice. 

5. Terapeutické oblasti klinických skúšaní

Vo FN TT sa realizujú klinické skúšania v oblasti onkológie, neurológie, chirurgie, internej medicíny, gastroenterológie, dermatológie, ale plánujeme realizovať klinické skúšania aj v ďalších odboroch.