Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí je povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Fakultná nemocnica Trnava je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje zdravotnú starostlivosť – ústavnú, ambulantnú a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z.z.“) a to za podmienok ustanovených v zákone č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o poskytnutie informácií je možné podať:

- písomne na adrese Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

- elektronickou poštou na email FN Trnava

- telefonicky na čísle 033/5536 444, v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod

- faxom na čísle 033/5536 224

- ústne na oddelení právnych služieb Fakultnej nemocnice (ďalej len „FN“ ) Trnava v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod

Na uvedených kontaktoch je možné podať aj návrhy, podnety, alebo iné podania.

Zo žiadosti o poskytnutie informácií musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Na žiadosť žiadateľa FN Trnava písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie. Žiadosti sa vybavujú v súlade so zákonom o slobode informácií v lehote 8 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobode informácií, ak tento zákon neupravuje inak. Zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona o slobode informácií) je možné lehotu predĺžiť najviac o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobode informácií. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný najneskôr pred uplynutím lehoty na sprístupnenie informácií.

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu FN Trnava o odmietnutí požadovanej informácie možno podať písomné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva na adresu FN Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava. Doručené odvolanie FN Trnava bezodkladne odstúpi Ministerstvu zdravotníctva SR. O odvolaní proti rozhodnutiu FN Trnava rozhoduje Ministerstvo zdravotníctva SR v súlade s § 19 ods.3 zákona o slobode informácií v lehote do 15 dní od doručenia odvolania. Z odvolania musí byť zrejmé kto odvolanie podáva, voči ktorému rozhodnutiu smeruje a čo sa navrhuje.

Prehľad niektorých predpisov upravujúcich postup FN Trnava pri poskytovaní informácií podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona o slobode informácií:

1. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Zákon č.215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

6. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

7. Zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Opatrenia ministra zdravotníctva SR, ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií a spôsob úhrady je súčasťou smernice, ktorou sa ustanovuje postup, spôsob a výška platieb za poskytnuté služby vo FN Trnava pre obyvateľstvo. SM -2020-01 zverejnená na webovej stránke www.fntt.sk.

Likvidácia nebezpečného odpadu

Fakultná nemocnica Trnava zabezpečuje zneškodňovanie nebezpečného odpadu triedy 18:

180101 ostré predmety
180102 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv
180103 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
180104 odpady,ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr.obväzy,sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorázové odevy, plienky...)
180108 cytotoxické a cytostatické liečivá
180109 liečivá iné ako uvedené v 180108
180201 ostré predmety okrem 180202
180203 odpady,ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
180207 cytotoxické a cytostatické liečivá
180208 liečivá iné ako uvedené v 180207

Odpad musí byť vydokladovaný sprievodným a identifikačným listom odpadu.

Bližšie informácie na tel. č. 0905 219 424. 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Spôsob podávania, evidovania a preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach FN Trnava upravuje vnútorný predpis SM 2019-05 Smernica, ktorou sa upravuje postup pri podávaní, evidovaní a preverovaní oznámení protispoločenskej činnosti doručených zamestnávateľovi.

Vo FN Trnava plní úlohy zodpovednej osoby pre účely tohoto zákona referentka referátu vnútornej kontroly.

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona môžu zamestnanci FN Trnava podať:

a) elektronickou poštou na adresu oznamovaniepsc@fntt.sk, ktorá je prístupná nepretržite,

b) písomne poštou zaslanou na adresu: Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žarnova 11, 917 75 Trnava, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK ZODPOVEDNEJ OSOBY –– PROTISPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ- NEOTVÁRAŤ“.