O nemocnici

Politika kvality

Nemocnica so zárukou poskytovania bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti

Medzi základné priority Fakultnej nemocnice Trnava patrí vysoká kvalita, bezpečnosť, profesionalita a komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti a služieb s orientáciou na pacienta a zlepšovanie jeho zdravotného stavu. Pre naplnenie týchto priorít vedenie nemocnice prijalo víziu a základné princípy politiky kvality Fakultnej nemocnice Trnava.

Vízia

Stať sa stabilnou nemocnicou v regióne, poskytujúcou kvalitnú zdravotnú starostlivosť v  bezpečnom prostredí pre pacientov, vrátane uspokojovania jeho individuálnych potrieb. Nemocnica sa zaväzuje dodržiavať princípy etiky zdravotníckeho pracovníka a platné legislatívne predpisy. Zaväzuje sa sledovať a plniť aplikovateľné požiadavky relevantných zainteresovaných strán.

Základné princípy

 • poskytovať včasnú, efektívnu a účinnú zdravotnú starostlivosť v súlade
  s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti, súkromia a individuality v prostredí, ktoré je
  bezpečné, čisté a pohodlné, v súlade s platnými národnými, medzinárodnými
  a odbornými predpismi a základnými pravidlami etiky,
 • integrovať najnovšie dostupné vedecké poznatky, sledovať trendy vo vývoji
  prístrojovej techniky, liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu,
 • dosahovať efektívnu a účinnú úroveň používania zdrojov,
 • investovať do dynamického a inovačného prostredia pre klinickú prax a vzdelávanie
  zdravotníckych pracovníkov,
 • rozvíjať profesionálny rast zamestnancov ich sústavným vzdelávaním; trvale zvyšovať
  kvalifikáciu zdravotníckych pracovníkov s vedomím, že kvalita ľudských zdrojov je
  jedným z rozhodujúcich atribútov zabezpečenia spokojnosti pacientov,
 • podporovať úprimnú a otvorenú komunikáciu a zaangažovať celý personál do
  plánovania a riadenia ich práce,
 • dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
 • motivovať zamestnancov k lepším výkonom a  ku kvalitnej práci diferencovaným
  odmeňovaním za dosiahnuté výsledky,
 • udržiavať a zvyšovať povedomie zamestnancov nemocnice o kvalite a manažérskych
  systémoch na všetkých úsekoch a úrovniach riadenia,
 • spĺňať aplikovateľné požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva
  kvality.

V Trnave dňa 1.11.2019

Ing. Gabriela Demčáková
ekonomická riaditeľka
v. r.

MUDr. Viliam Vadrna, MBA medicínsky riaditeľ v. r.

MUDr. Daniel Žitňan, MPH
generálny riaditeľ
v. r.