Rádiologická klinika

Pracoviská a poskytované vyšetrenia/zákroky

PRACOVISKO RTG SKIAGRAFIE A SKIASKOPIE

Pracovisko RTG skiagrafie a skiaskopie Rádiologickej kliniky FN Trnava ročne vykoná viac ako 65000 skiagrafických a 400 skiaskopických vyšetrení. Pracovisko je vybavené skiagrafickými prístrojmi Proteus XR/a GE a Proteus XR/i GE a skiaskopickou stenou Precision RXi GE. Okrem toho je vybavené viacerými pojazdnými prístrojmi, ktoré sú využívané na operačných sálach FN Trnava. Pracovisko RTG skiagrafie a skiaskopie sa nachádza na prízemí a na 1. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín.

Pracovná doba: Pondelok-Piatok 7:30-14:42
Pohotovosť: Nepretržite

Poskytované vyšetrenia:

- RTG snímky skeletu, hrudníka, abdomenu a ďalších oblastí
- Urorádiológia
     - Intravenózna vylučovacia urografia
     - Cystografia
- Radiólogia tráviaceho systému
     - Ezofagografia
     - RTG žalúdka
     - RTG pasáž tráviacim traktom
     - Defekografia

 

ULTRAZVUKOVÉ PRACOVISKO

Na ultrazvukovom pracovisku Rádiologickej kliniky FN Trnava sa ročne vykoná viac ako viac ako 12 000 ultrazvukových vyšetrení. Ultrazvukové pracovisko sa nachádza na prízemí a 1. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín. Je vybavené ultrazvukovými prístrojmi LOGIQ S8, LOGIQ S7 R2 Expert a Zonare.

Pracovná doba: Pondelok-Piatok 7:30-14:42


Pohotovosť: Nepretržite

Poskytované vyšetrenia:

- ultrazvukové vyšetrenie abdomenu
- ultrazvukové vyšetrenie krku a štítnej žľazy
- dopplerovské vyšetrenie krčných ciev, ciev horných a dolných končatín, dopplerovské vyšetrenie renálnych artérií
- ultrazvukové vyšetrenie prsníkov
- ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí, semenníkov
- biopsia heparu a štítnej žľazy pod UZ kontrolou
- drenáže tekutinových kolekcií pod UZ kontrolou
- perkutánny uzáver pseudoaneuryziem pod UZ kontrolouPRACOVISKO POČÍTAČOVEJ TOMOGRAFIE (CT)

Pracovisko počítačovej tomografie Rádiologickej kliniky FN Trnava je vybavené 2 CT prístrojmi Revolution CT a LightSpeed Pro 32. Ročne je na oddelení realizovaných viac ako 12000 diagnostických CT vyšetrení. CT pracovisko sa nachádza na 1. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín.

Pracovná doba: Pondelok-Piatok 7:30-14:42
Pohotovosť: Nepretržite

Poskytované vyšetrenia:

- CT mozgu a perfúzne CT mozgu
- CT angiografia extrakraniálnych a intrakraniálnych mozgových ciev
- CT krčnej, hrudnej a bedrovej chrbtice
- CT hrudníka, HRCT hrudníka a CT angiografia pulmonálnych artérií
- CT krku
- CT muskuloskeletálneho systému
- CT chrbtice
- CT abdomenu a malej panvy
- CT irigografia, virtuálna CT kolonoskopia a CT enterografia
- CT angiografia brušnej aorty a viscerálnych artérií
- CT obličiek a CT angiografia renálnych artérií
- CT angiografia horných a dolných končatín
- CT flebografia
- Dentálne CT
- CT koronarografia a kardio CT

 

MAMOGRAFICKÉ CENTRUM

Mamografické centrum Rádiologickej kliniky FN Trnava vykonáva ročne viac ako 2000 mamografických vyšetrení. Mamografické centrum je vybavené novým moderným kompletne digitálnym mamografickým prístrojom s tomosyntézou FUJIFILM AMULET innovality. V spolupráci s ultrazvukovým pracoviskom Rádiologickej kliniky FN Trnava poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientky s ochorením prsníka. Mamografické centrum sa nachádza na prízemí v monobloku s Internou klinikou.

Pracovná doba: Pondelok-Piatok 7:30-14:42

Poskytované vyšetrenia:

- mamografické vyšetrenia
- ultrazvukové vyšetrenia prsníkov
- tenkoihlové cytologické aspirácie/punkcie cýst prsníkov

Punkcia je odber vzorky z prsníka realizovaný tenkou ihlou. Punkcia sa využíva na diagnostický odber veľmi malého množstva buniek z ložiska v prsníku, prípadne na úplné odsatie tekutého obsahu ložísk v prsníku. Odobrané vzorky sa zasielajú na cytologické vyšetrenie. 

Obr. 1. Tenkoihlová aspirácia cysty pod UZ kontrolou

 

- core-cut biopsie prsníkov

Biopsia je odber malého množstva tkaniva v lokálnom znecitlivení špeciálnou bioptickou ihlou z určitej oblasti prsníka. Biopsia prsníka je indikovaná v prípadoch, kedy po predchádzajúcich zobrazovacích metódach (mamografia alebo ultrazvuk) neboli získané dostatočné informácie vedúce k presnému stanoveniu diagnózy alebo ak existuje významné podozrenie na závažné ochorenie prsníka.

Obr. 2. Ultrazvukom navigovaná core-cut biopsia prsníka

 

PRACOVISKO INTERVENČNEJ RÁDIOLÓGIE

Intervenčná rádiológia je medicínsky odbor, ktorý na diagnostiku a liečbu ochorení vo všetkých orgánoch tela využíva miniinvazívne zákroky pod kontrolou rádiologických zobrazovacích metód. Pracovisko intervenčnej rádiológie poskytuje rozsiahle portfólio vaskulárnych ako aj nevaskulárnych diagnostických a terapeutických intervenčných zákrokov. Terapeutické výkony zahrňujú vaskulárne zákroky na periférnych a intrakraniálnych cievach a nevaskulárne zákroky. Ročne je na pracovisku na pracovisku intervenčnej rádiológie intervenčne liečených viac ako 1200 pacientov s vaskulárnymi ochoreniami a vykonaných viac ako 750 nevaskulárnych intervenčných zákrokov. Diagnostické a terapeutické vaskulárne výkony intervenčnej rádiológie sú vykonávané na angiografickom sále, ktorý je vybavený novým moderným angiografickým prístrojom Innova IGS 540. Nevaskulárne zákroky sa väčšinou vykonávajú pod kontrolou CT alebo ultrazvuku. Pracovisko intervenčnej rádiológie sa nachádza na 1. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín.

Pracovná doba: Pondelok-Piatok 7:30-14:42

Príslužba: Nevaskulárne/vaskulárne intervenčné rádiologické výkony: Nepretržite 24/7 

Poskytované vyšetrenia:

Vaskulárne intervenčné zákroky:

       - Embolizácia pacientov s benígnou hyperpláziou prostaty: Embolizácia pacientov s benígnou hyperpláziou prostaty (PAE) je miniinvazívny intervenčný zákrok na liečbu pacientov s benígnou hyperpláziou prostaty.Pri zákroku sa zablokuje prietok krvi do ciev, ktoré zásobujú prostatu a navodí sa tým zmenšenie prostaty a odstránenie príznakov. PAE je miniinvazívna alternatíva chirurgickej liečby benígnej hyperplázie prostaty, realizuje sa mininvazívne pod roentgenovou kontrolou cez vpich v triesle v lokálnej anestézii pomocou hadičiek, cez ktoré sa podajú embolizačné častice do ciev zásobujúcich prostatu. 

          - endovaskulárna liečba periférneho arteriálneho ochorenia (perkutánna transluminálna angioplastika – PTA, implantácia stentu)

 

Periférne arteriálne ochorenie je ochorenie ciev, pri ktorom vznikajú závažné zúženia, tzv. stenózy alebo uzávery arteriálneho systému, ktoré spôsobujú nedokrvenie končatiny a tým vznikajú limitujúce klaudikácie (bolesti vo svaloch pri chôdzi), pokojové bolesti končatiny alebo tkanivové kožné defekty na končatine. Endovaskulárna liečba periférneho arteriálneho ochorenia predstavuje miniinvazívny spôsob liečby týchto zúžení a uzáverov cez vpich v slabine v lokálnom znecitlivení. Najčastejším dôvodom na endovaskulárnu liečbu periférneho arteriálneho ochorenia predstavuje zúženie, resp. uzáver ciev arteriálneho systému dolných končatín na podklade aterosklerózy (kôrnatenia cievy). Alternatívu endovaskulárnej liečby predstavuje konzervatívna liečba liekmi a intervalový tréning chôdzou alebo angiochirurgické premostenie miesta stenózy, resp. uzáveru pomocou bypassu (cievnej náhrady) žilou alebo pomocou umelej náhrady. Výhodou prevedenia endovaskulárnej liečby je možnosť vykonania v lokálnej anestéze pri kratšej hospitalizácii bez nutnosti chirurgickej operácie.

Obr. 1. Pacient s chronickým uzáverom AFS vľavo pred endovaskulárnou liečbou (A) a po rekanalizácii (B).


Obr. 2. Pacient s chronickým uzáverom AP vpravo a krurálneho riečiska pred endovaskulárnou liečbou (A) a po endovaskulárnej liečbe (B).

 

- mechanická trombektómia a trombolýza akútnych a subakútnych uzáverov arteriálneho systému

Mechanická trombektómia je miniinvazívny zákrok, pri ktorom sa pomocou perkutánneho mechanického zariadenia odstránia akútne alebo subakútne zrazeniny z arteriálneho systému. Zákrok môže byť kombinovaný s použitím tzv. trombolýzy, pri ktorej sa do uzavretého miesta v arteriálnom systéme pustí infúzia s látkou, ktorá rozpustí krvné zrazeniny.

Obr. 1. Pacient s akútnym uzáverom arteria poplitea vpravo (A), v priebehu mechanickej trombektómie (B) a výsledný efekt po mechanickej trombektómii (C).


Obr. 2. Pacient s akútnym uzáverom arteria poplitea vľavo (A) a po mechanickej trombektómii s voľne priechodnou arteria poplitea (B).

 

- mechanická trombektómia a trombolýza hlbokej venóznej trombózy

Mechanická trombektómia je miniinvazívny zákrok, pri ktorom sa pomocou perkutánneho mechanického zariadenia odstránia akútne alebo subakútne zrazeniny u pacientov s hlbokou venóznou trombózou. Zákrok môže byť kombinovaný s použitím tzv. trombolýzy, pri ktorej sa do uzavretého miesta vo venóznom systéme pustí infúzia s látkou, ktorá rozpustí krvné zrazeniny.

 

- implantácia filtra do dolnej dutej žily

Filter do dolnej dutej žily je košíček, ktorý sa najčastejšie implantuje dočasne u niektorej skupiny pacientov s hlbokou venóznou trombózou s cieľom zabrániť embolizácii do pulmonálneho riečiska a vzniku pľúcnej embólie.

 

- transjugulárna biopsia pečene

Transjugulárna biopsia pečene je mininvazívny zákrok, pri ktorom sa z prístupu na krku odoberie po zavedení odberového nástroja odoberie vzorka z pečene. Využíva sa u pacientov, u ktorých nie je možný odber vzorky z pečene štandardnou perkutánnou metódou.

 

- embolizácia myómov maternice – UFE

Embolizácia myómov maternice (UFE) je miniinvazívny intervenčný nechirurgický zákrok, pri ktorom sa zablokuje prietok krvi do ciev, ktoré zásobujú myómy v maternici a navodí sa tým odumretie myómov. UFE je miniinvazívna alternatíva chirurgickej liečby myómov maternice. V minulosti sa väčšina myómov riešila chirurgicky, či už odstránením myómu alebo celej maternice, UFE sa realizuje mininvazívne vpichom v triesle v lokálnej anestézii pomocou hadičiek, cez ktoré sa podajú embolizačné častice do ciev zásobujúcich myómy. 

Obr. 1. Selektívna angiografia a.uterina vľavo pred embolizáciou (A) a po embolizácii (B).


Obr. 2. Selektívna angiografia a.uterina vpravo pred embolizáciou (A) a po embolizácii (B).


Obr. 3. MR maternice s rozsiahlym myómom vypĺňajúcim celú dutinu maternice pred embolizáciou (A) a kontrolné MR mesiac po embolizácii (B).

 

- embolizácia patologických krvácaní alebo cievnych rozšírení (krvácanie z nosa, krvácanie do tráviaceho traktu, viscerálne aneuryzmy, periférne AV malformácie, krvácania z inoperabilných národov)

Embolizácia je miniinvazívny intervenčný zákrok, pri ktorom sa miesto abnormálneho cievneho zásobenia alebo abnormálne rozšírené miesto cievy uzavrie pomocou rôznych techník. Najčastejším dôvodom na embolizáciu je prítomnosť abnormálne rozšíreného miesta cievy alebo abnormálneho cievneho zásobenia.

Obr. 1. Selektívna angiografia terminálneho úseku a. maxillaris interna vpravo pred embolizáciou (A) a po embolizácii a.sphenopalatina (B).


Obr. 2. Selektívna angiografia terminálneho úseku a. maxillaris interna vľavo pred embolizáciou (A) a po embolizácii a.sphenopalatina (B).


Obr. 3. Digitálna subtrakčná angiografia a.renalis vpravo s krvácajúcim TU pravej obličky (A) a po embolizácii so zastavením krvácania (B).

 

- perkutánna implantácia port katétrov pre chemoterapiu

Port systém je systém pre vytvorenie dlhodobého žilového prístupu zložený z hadičky a komôrky, ktorá je umiestnená v podkoží. Môže sa použiť na podanie látok do žily alebo na odber krvi. Hadička je najčastejšie vložená (tunelizovaná) pod kožu na hrudníku. Jeden koniec hadičky ide do veľkej žily nad srdcom a druhý koniec je na komôrku port systému, ktorý je uložený v podkoží pod kľúčnou kosťou na hrudníku. Najčastejším dôvodom na perkutánnu implantáciu port systému je vytvorenie žilového prístupu pre dlhodobé opakované podávanie chemoterapie. Alternatívu predstavuje podávanie chemoterapie cez periférnu žilu, čo je spojené s nutnosťou opakovaných vpichov do periférnych žíl. Medzi ďalšie dôvody implantácie patria podávanie antibiotík alebo výživy, odber krvných vzoriek. Výhodou implantovaného portu je možnosť opakovaného podávania chemoterapie cez zavedený port systém pomocou vpichu do komôrky systému, ktorá je zavedená v podkoží ako aj odberov krvných vzoriek cez systém bez nutnosti pichania periférnej žily.

Obr. 1. RTG snímka perkutánne implantovaného port systému pre chemoterapiu.

 

- transarteriálna chemoembolizácia tumorov pečene (TACE)

Transarteriálna chemoembolizácia tumorov pečene (TACE) je miniinvazívny zákrok, pri ktorom sa priamo do tumoru v pečeni podávajú embolizačné častice, na ktoré je naviazené chemoterapeutikum. Najčastejšie je využívaná pri liečbe pacientov s hepatocelulárnym karcinómom. Ostatné možnosti využitia predstavujú pacientis neuroendokrinnými tumormi, melanómom, cholangiokarcinómo, a sarkómom. TACE zohráva tiež paliatívnu úlohu v liečbe pacientov s metastázami kolorektálneho karcinómu.

Obr. 1. CT pacienta s mnohopočetnými symptomatickými MTS karcinoidu do pečene (A) a DSA v priebehu transarteriálnej chemoembolizácie (B).

 

- karotický stenting – CAS

Karotický stenting je nechirurgický endovaskulárny zákrok, pri ktorom sa miesto zúženia na krčnej cieve ošetrí pomocou implantácie kovovej výstuže (tzv. stentu). Pre pacientov, ktoré spĺňajú kritériá pre zákrok, predstavuje karotický stenting menej invazívny spôsob riešenie zúženie krčnej cievy, v porovnaní s angiochirurgickou operáciou (tzv. karotickou endarterektómiou). Najčastejším dôvodom na karotický stenting je abnormálne zúženie krčnej cievy, ktorá zásobuje mozgové tkanivo na podklade aterosklerózy (kôrnatenia cievy). Toto zúženie spôsobuje nedokrvenie mozgu a môže sa prejavovať vznikom cievnej mozgovej príhody. Alternatívu endovaskulárnej liečby pomocou karotického stentingu predstavuje konzervatívna liečba liekmi alebo angiochirurgická operácia pomocou karotickej endarterektómie. Výhodou prevedenia endovaskulárnej liečby je možnosť vykonania v lokálnej anestéze pri kratšej hospitalizácii bez nutnosti chirurgickej operácie.

Obr. 1. Digitálna subtrakčná angiografia pacienta s kritickou stenózou ľavej a.carotis interna pred endovaskulárnou ličbou (A) a po karotickom stentingu (B).

 

- intrakraniálna angioplastika/stenting

Intrakraniálna angioplastika/stenting je zákrok, pri ktorom sa miesto zúženia cievy v mozgu ošetrí pomocou nafúknutia balónika alebo pomocou zavedenia kovovej výstuže (tzv. stentu). Výkon sa vykonáva v celkovej anestézii. Najčastejším dôvodom na intrakraniálnu angioplastiku/stenting predstavuje zúženie cievy v mozgu, ktorá zásobuje mozgové tkanivo na podklade aterosklerózy (kôrnatenia cievy), ktoré nereaguje na najlepšiu medikamentóznu liebu. Toto zúženie spôsobuje nedokrvenie mozgu a môže sa prejavovať vznikom cievnej mozgovej príhody.

 

- endovaskulárna liečba vertebrobazilánej insuficiencie

Vertebrobazilárna insuficiencia je súbor príznakov, ktoré vznikajú na podklade slabého prítoku krvi do zadnej časti mozgu pri zúžení cievy zásobujúcich zadnú časť mozgu. Vertebrobazilárna insuficiencia môže zapríčiňiť fenomén, ktorý sa nazýva subclavian steal syndróm, pri ktorom vzniká obrátenie prietoku krvi do mozgu na podklade zúženia podkľúčkovej tepny. Najčastejším dôvodom na endovaskulárnu liečbu vertebrobazilárnej insuficiencie/subclavian steal syndrómu predstavuje predchádzajúca cievna mozgová príhoda na podklade zúženia vertebrálnej alebo bazilárnej artérie nereagujúcej na medikamentóznu liečbu alebo zúženia podkľúčkovej tepny, ktoré sa môžu prejavovať závratmi alebo nedokrvením postihnutej končatiny. Alternatívu endovaskulárnej liečby predstavuje medikamentózna liečba alebo angiochirurgická liečba pomocou premostenia zúženej cievy pomocou bypassu (cievnej náhrady).

Obr. 1. Pacient po cievnej mozgovej príhode s kritickou ostiálnou stenózou a.vertebralis vľavo pred endovaskulárnou liečbou (A) a po implantácii stentu (B).

 

- endovaskulárna liečba akútnej cievnej mozgovej príhody

Akútna cievna mozgová príhoda je treťou najčastejšou príčinou úmrtia v USA, Kanade a Európe. Endovaskulárna liečba akútnej cievnej mozgovej príhody umožňuje u určitej skupiny pacientov spriechodnenie a odstránenie uzavretých ciev v mozgu a zachrániť tak mozgové tkanivo. 

Obr. 1. Pacient s akútnou cievnou mozgovou príhodou s uzáverom M1 ACM vpravo pred endovaskulárnou liečbou (A) a po endovaskulárnej liečbe s kompletnou rekanalizáciou (B).

 

- endovaskulárna liečba renovaskulárnej hypertenzie – RAS

Renálny stenting je liečebný zákrok, pri ktorom sa u pacientov s vysokým krvným tlakom alebo zhoršenými funkciami obličky, s využitim ionizujúceho žiarenia ošetrí zúžené miesto v oblasti cievy, ktorá zásobuje obličku. Najčastejším dôvodom na renálny stenting je hypertenzia nereagujúca na medikamentóznu liečbu alebo zhoršené funkcie obličiek, ktoré vznikajú ako následok patologického zúženia cievy, ktorá zásobuje obličku.

Obr. 1. Pacientka s rezistentnou hypertenziou s kritickou stenózou kmeňa ľavej renálnej artérie pre endovaskulárnou liečbou (A) a po implantácii stentu (B).

 

- endovaskulárna liečba dialyzačných AV fistúl

Endovaskulárna liečba dialyzačných AV fistúl je liečebný zákrok, pri ktorom sa s využitim ionizujúceho žiarenia pomocou balónikov rozšíri zúžené miesto cievy AV fistuly a tým sa zlepší prietok v AV fistule. Najčastejším dôvodom na endovaskulárnu liečbu dialyzačných AV fistúl je zúženie na vytvorenej AV fistule, ktoré spôsobuje zníženie prietoku vo vytvorenej fistule a problémy pri dialýze. 

Obr. 1. Pacient v dialyzačnom programe s kritickou stenózou radiocefalickej AV fistuly pred endovaskulárnou liečbou (A) a po endovaskulárnej liečbe (B).

 

- endovaskulárna liečba centrálnych venóznych stenóz

Centrálne venózne stenózy (zúženia) sa môžu vyskytovať najmä u dialyzovaných pacientov. Závažné zúženia sú zodpovedná za opuch končatiny, jej svrbenie, pocit ťažoby a pod. Pri zákroku sa cez malý vpich v slabine (alebo na danej končatine) za pomoci vodičov a katétrov ošetrí miesto zúženia pomocou rozšírenia balónom alebo implantáciou stentu.

Obr. 1. Dialyzovaný pacient s opuchom ľavej hornej končatiny s kritickou stenózou v.brachiocephalica vľavo pred endovaskulárnou liečbou a po implantácii stentu.

 

- endovaskulárna liečba pelvického kongestívneho syndrómu

Chronická panvová bolesť sa definuje ako nepravidelné bolesti trvajúce viac ako 6 mesiacov a je jedným z najčastejších dôvodov návštevy pacientky u lekára. Jednou z možných príčin chronickej panvovej bolesti u žien je pelvický kongestívny syndróm. Dôsledkom nefunkčnosti žilových chlopní na ovariálnych žilách dochádza k stáze žilového toku a rozšíreniu panvových žíl čo spôsobuje dlhodobé bolesti, zhoršujúce sa pri dlhom státí, premenštruačne a pod. Endovaskulárna liečba pelvického kongestívneho syndrómu je miniinvazívny zákrok, pri ktorom sa varikózne dilatované panvové žily uzavrú vhodným embolizačným materiálom.

Obr. 1. Pacientka s pelvickým kongestívnym syndrómom s insuficientnou v.ovarica vľavo pred embolizáciou a po embolizačnej liečbe.

 

- endovaskulárna liečba aneuryziem abdominálnej aorty (EVAR)

Aneuryzma abdominálnej aorty (AAA) sa definuje ako rozšírenie priemeru infrarenálnej aorty (časť aorty pod obličkami) o viac ako 50% v porovnaní s priemerom aorty u zdravej, veku a pohlaviu primeranej populácie. Postihuje viac ako 6% pacientov vo veku nad 60 rokov. Až 75% pacientov nemá žiadna klinické ťažkosti, často sa AAA náhodné zistí pri zobrazovacích vyšetreniach. Princíp endovaskulárnej liečby je jednoducho vyradenie rozšírenia z obehu prekrytím tzv. stentgraftom. Stengraft je stent prekrytý cievnou protézou, vzhľadom pripomínajúci trubičku. V porovaní s chirurgickou liečbou ide o miniinvazívnu a menej zaťažujúcu procedúru.

Obr. 1. Pacient s hrubostennou infrarenálnou aneuryzmou abdominálnej aorty pred EVAR a po EVAR.

 

 

Nevaskulárne intervenčné zákroky:

- perkutánna transhepatická cholangiografia a drenáž žlčových ciest – PTC/PTD

Perkutánna transhepatická cholangiografia (PTC) a perkutánna transhepatická drenáž (PTD) je spôsob vyšetrenia žlčových ciest v pečeni. Počas vyšetrenia sa tenká ihla zavedie cez kožu a cez pečeň do žlčových ciest a pomocou kontrastnej látky sa pomocou rtg žiarenia zobrazia žlčové cesty a zavedie sa hadička (tzv. drén) na zabezpečenie odtekania žlče. Žlč je telesná tekutina, ktorá je tvorená pečeňou a a odteká žlčovými cestami do tenkého čreva. V prípade, že dôjde k zúženiu alebo uzáveru jedného alebo viacerých žlčových ciest môže vzniknúť ožltnutie kože. Najčastejším dôvodom na PTC a PTD je nemožnosť zabezpečenia odtoku zo žlčových ciest pomocou endoskopických techník. PTC umožní zobraziť pomocou rtg žiarenia, či sú žlčové cesty čiastočne alebo úplne uzatvorené. V prípade potreby sa zavedie do žlčových ciest drén, ktorý umožní odtok žlče do zberného vaku mimo tela alebo priamo do tenkého čreva. 

Obr. 1. Pacient s ikterom s masívnou dilatáciou žlčových ciest pred perkutánnou transhepatickou drenážou (A) a po zavedení vonkajšej-vnútornej drenáže (B).

 

- biopsia pľúc, heparu, pankreasu, obličiek pod CT/UZ kontrolou

Biopsia je zákrok, pri ktorom sa odoberie malé množstvo tkaniva z určitej oblasti tela a následne sa vzorka tkaniva odošle do laboratória na analýzu. Zákrok sa vykonáva pod kontrolou ultrazvuku alebo počítačovej tomografie (CT). Biopsia je indikovaná v prípadoch, kedy po predchádzajúcich zobrazovacích metódach neboli získané dostatočné informácie vedúce k presnému stanoveniu diagnózy.

Obr. 1. Pacient s MTS postihnutím pečene (A) a v priebehu biopsie pod CT kontrolou (B).


Obr. 2. Pacient s ložiskom v pľúcach (A) a v priebehu biopsie pod CT kontrolou (B).

 

- aspirácia/drenáž patologických tekutinových kolekcií pod CT/UZ kontrolou

Aspirácia/drenáž pod CT/UZ kontrolou je intervenčný zákrok, pri ktorom sa zavedie ihla alebo hadička, tzv. drén do tela s cieľom odstrániť tekutinu z abnormálnej kolekcie v tele, pričom zákrok sa vykonáva pod kontrolou počítačovej tomografie (CT). Najčastejším dôvodom na aspiráciu/drenáž pod CT kontrolou je odstránenie abnormálnej tekutinovej kolekcie nachádzajúcej sa v tele.

Obr. 1. Pacient s abscesom v pečeni pred drenážou pod CT kontrolou (A) a po zavedení drénu (B).Obr. 2. Pacient s tamponádou perikardu (A), v priebehu drenáže perikardu (B) a po úspešnej drenáži (C).

 

- mikrovlnná ablácia tumorov obličky

Mikrovlnná ablácia je liečebná metóda, pri ktorej je mikrovlnná energia podaná pomocou tenkej mikrovlnnej antény, ktorá je umiestnená do tumoru. Mikrovlnná energia vytvára teplo, ktoré ničí poškodené bunky a tkanivo. Je to novšia metóda liečby nádorových ložísk. Mikrovlnná ablácia predstavuje alternatívnu liečbu k chirurgickej liečbe u pacientov malými nádorovými ložiskami obličky, u ktorých je potrebné zachovanie obličkových funkcií (napríklad u pacientov s hraničnou funkciou obličiek, jednou obličkou, obojstrannými nádormi) a u rizikových pacientov, ktorí nie sú vhodní kandidáti na chirurgickú liečbu.

Obr. 1. CT tumórozneho ložiska obličky (A) a v priebehu mikrovlnnej ablácie (B).

 

- periradikulárna terapia – PRT

Periradikulárna terapia (PRT) je obstrek nervového koreňa pod CT kontrolou liečivou zmesou, pri ktorom je cieľom odstrániť bolesť v dolnej končatine, spôsobenú dráždením daného nervu. Najčastejším dôvodom pre realizáciu PRT sú symptómy radikulárnych (koreňových) bolestí spôsobené herniáciami medzistavcových diskov, foraminálnou stenózou, stenózou spinálneho kanála, využíva sa aj u pacientov s pooperačnými epidurálnymi fibrotickými zmenami, s traumatickým (úrazovým) poškodením miechy, spondylolistézou, polyneuropatiou. Bolesti u pacientov indikovaných na PRT bývajú zväčša dlhodobé, nereagujúce na medikamentóznu a fyzikálnu terapiu.

Obr. 1. Periradikulárna terapia koreňa S1.

 

- rádiofrekvenčná ablácia a vertebroplastika kostných metastáz

Dôsledky kostných metastáz (bolestivosť, patologické fraktúry, útlak miechy) ako komplikácia základného onkologického ochorenia významne znižujú kvalitu života pacientov. Jedným z možných terapeutických zákrokov s veľmi dobrými je rádiofrekvenčná ablácia (RFA) s následnou vertebroplastikou. Pri RFA sa pod RTG a CT kontrolou zavedú do miesta kostnej metastázy elektródy, cez ktoré sa aplikuje tepelné žiarenie, ktoré spôsobí deštrukciu buniek. Do postihnutého stavca sa následne podáva látka podobná cementu, ktorá stabilizuje telo stavca a tak dopomáha k ústupu bolesti, stabilizácie chrbtice a zlepšenie fyzickej aktivity pacientov.

Obr. 1. Rádiofrekvenčná ablácia a vertebroplastika u pacienta so symptomatickou metastázou tela lumbálneho stavca.

 

- rádiofrekvenčná ablácia nádorov pečene (RFA)

Rádiofrekvenčná ablácia nádorov pečene (primárnych aj sekundárnych) je efektívna metóda, vzhľadom na lokálne pôsobenie je zároveň aj veľmi šetrná, bez negatívneho ovplyvnenia ostatných častí tela. Pri samotnom výkone sa cez kožu najčastejšie pod CT kontrolou zavedú elektródy presne do miesta nádoru a pôsobením rádiofrekvenčného vlnenia, ktorého následkom je tvorba tepla, dôjde k nekróze (odumretiu) nádorového tkaniva.

Obr. 1. Rádiofrekvenčná ablácia pacienta s HCC a po RFA.