Pre pacientov

Vážení pacienti,

návšteva nemocnice väčšinou nie je spájaná s príjemnými pocitmi. Aj napriek tomuto faktu sa náš personál pokúsi pomôcť Vám zvládnuť chvíle mimo Vášho domova a zabezpečiť správne riešenie Vášho zdravodného problému.

Na našich internetových stránkach Vám prinášame čo najucelenejšie a najdôležitejšie informácie, ktoré môžete potrebovať pred hospitalizáciou, prípadne pri riešení Vašich zdravotných problémov. V rámci jednotlivých podstránok sa jednoducho zorientujete pomocou ponuky menu a tém, ktoré s vybranou podstránkou súvisia.

Dôležitá je pre nás aj Vaša spätná väzba. Vďaka nej vieme reagovať na jednotlivé pochvaly alebo sťažnosti. Táto odozva nám pomáha personál pozitívne motivovať alebo usmerniť tak, aby boli poskytované služby v súlade s predstavou pacienta.

Pochvaly
Ak ste boli spokojní s prístupom lekára a s úrovňou poskytnutej zdravotnej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u primára kliniky alebo oddelenia. Ak ste boli spokojní s prístupom sestry a s úrovňou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u vedúcej sestry alebo u staničnej sestry. Ak chcete vyjadriť pochvalu celému kolektívu kliniky alebo oddelenia, môžete pochvalu adresovať riaditeľstvu Fakultnej nemocnice Trnava na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Sťažnosti
V prvom kroku sa môžete pokúsiť problém vyriešiť dohovorom s osobou, na ktorú sa chcete sťažovať. V prípade malých problémov niekedy stačí upozornenie, aby si personál uvedomil, že Vám jeho konanie nevyhovuje. Ak rozhovor nie je účinný, prípadne ide o závažnejší problém, neváhajte sa sťažovať u zodpovednej osoby. Takáto spätná väzba nám pomôže zlepšovať služby tak, aby ste boli vy a ostatní pacienti spokojní.
- sťažnosť na sestru podávajte u vedúcej sestry
- sťažnosť na lekára podávajte u primára oddelenia/kliniky
- sťažnosť na vedúcu sestru podávajte u primára oddelenia/kliniky
- sťažnosť na primára podávajte u riaditeľa nemocnice
- sťažnosť na chod oddelenia alebo kliniky podávajte u primára alebo vedúcej sestry oddelenia/kliniky, prípadne u riaditeľa nemocnice

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava

V rámci jednotlivých oddelení a kliník poskytujeme aj nadštandardné služby, ktoré sa týkajú jednotlivých výkonov alebo ubytovacích služieb. Naše nadštandardné izby sú vybavené zariadením, ktoré Vám pomôže stráviť čas na lôžku v pokoji a komforte.

Každému z nás sa môže skomplikovať sociálna situácia a môžeme potrebovať pomoc okolia. Po kliknutí na odkaz nižšie sa jednoducho zorientujete v možnostiach sociálnej pomoci.

Pomoc pri sociálnych problémoch

 


Objednať vyšetrenie


Kde hľadať pomoc pri riešení sociálnych problémov?

F A K U L T N Á    N E M O C N I C A    T R N A V A, ul. A. Žarnova 11
Sociálna pracovníčka: Mgr. Zuzana MACHÁLKOVÁ
Telefónne číslo: 033/ 5938 183, 0918 993 009
Pracovná doba: 7:00 hod. – 15:00 hod. v pracovné dni
E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    

 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

poskytuje ju obecný alebo mestský úrad podľa trvalého bydliska.

Žiadateľ musí požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu ( prílohou žiadosti je lekársky nález ). Po vypracovaní posudku o odkázanosti (lekársky a sociálny posudok) a vydaní rozhodnutia o odkázanosti, klient uzatvorí s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.

MsÚ Trnava – Clementisova ul. 51, Malometrážne byty, 033/ 32 36 620, 033/ 32 36 612

MsÚ Hlohovec – M. R. Štefánika 1, 033/ 791 00 81

Ide o platenú službu, podľa zaradenia do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určení rozsahu odkázanosti. Výška úhrady je určená všeobecne záväzným nariadením obce alebo mesta za poskytovanú sociálnu službu. Opatrovateľská služba sa neposkytuje večer, v noci a vo voľné dni.

 

CHARITA TRNAVA, Hlavná ul. 43

poskytuje opatrovateľskú aj ošetrovateľskú starostlivosť v  domácnosti po dohode s klientom, č.t. 033/551 13 96,   www.charitatt.sk

 

KATOLÍCKA JEDNOTA SLOVENSKA Trnava, Novosadská ul. 4

Poskytuje donášku stravy a opatrovateľskú službu. Riaditeľ: Mgr. Štefan Kopecký, Tel./fax : 033/551 50 58, E – mail :Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

SATIS Agentúra domácej opatrovateľskej služby Trnava ( neverejný poskytovateľ))

Poskytuje profesionálne služby spojené s opatrovaním v domácnosti. Tel. 0908 856 375,

0907 103 577, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

SENIORKA opatrovateľská službu ( neverejný poskytovateľ)

Opatrovanie seniorov 24 hodín denne/ 7 dní v týždni

č. t. 0911 207 497, www.seniorka.sk , email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

AGENTÚRA  DOMÁCEJ   OŠETROVATEĽSKEJ   STAROSTLIVOSTI

ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú zdravotné sestry, ktoré chodia do domácnosti klienta na odporučenie lekára (ošetrovanie preležanín, rán, podávanie inzulínu, kŕmenie sondami a PEGom, ošetrovateľská rehabilitácia, atď.) Príbuzní kontaktujú agentúru po príchode pacienta domov. Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je hradené zo zdravotného poistenia.

Trnava       ADOSKA, s.r.o. 0908 723 856, p. Hlavatá

                 SALVUS, 0948 556 557, p. Krchňáková

Smolenice ADOS 0908 119 204, p. Botteková,Bc.

Hlohovec ADOS 0903 697 165, Mgr. Šustová

                 ADOS Humanus, n. o. Nábrežie A. Hlinku 51, 0908 052 126, p. Minár

Piešťany   IMAG s.r.o. Piešťany, Staničná 41, 0905 407 947, p.Stoláriková,

                0905 448 170, p.Žilinčík

 

PREDPISOVANIE POMÔCOK pre ikontinentných ( plienky - pampersky, podložky pod chorých)

-          ak je odporučenie uvedené v prepúšťacej správe príbuzní navštívia so zdravotnou dokumentáciou pacienta odbornú ambulanciu neurológa, urológa, gynekológa alebo geriatra, ktorý vypíše poukaz a uvedie záznam do zdravotnej dokumentácie. Potom môže pol roka predpisovať plienky obvodný lekár. Po pol roku sa indikácia odborníka v zdravotnej dokumentácii zopakuje. Pomôcky sa vydávajú v lekárňach.

 

PREDPISOVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK (postele, antidekubitárne matrace a podložky, chodúľky, invalidné vozíky, držadlá na vaňu, opierky do lôžka atď. WC - stoličky (nepodliehajú schvaľovaniu v zdrav. poisťovni)

-          ak je odporučenie uvedené v prepúšťacej správe príbuzní navštívia so zdravotnou dokumentáciou pacienta, jeho preukazom poistenca, dvomi kópiami prepúšťacej správy a výmenným lístkom od obvodného lekára, odbornú rehabilitačnú ambulanciu, kde lekár vypíše poukaz, ktorý schvaľuje revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne,

-          pomôcky sa vydávajú v príslušných lekárňach.

 

DENNÝ STACIONÁR pre dôchodcov Trnava, Okružná 20

poskytuje dennú starostlivosť od 7,00 do 16,00 hod., stravovanie 3x denne, vychádzky, duchovná služba, kultúrne vyžitie, logopedická starostlivosť. Kontakt: 033/ 550 14 89, 0918 498 946.

 

Možnosti dočasnÉho rieŠenia – rehabilitácia

 

Liečebňa pre dlhodobo chorých Hlohovec 

Nábrežie A. Hlinku 27, budova Polikliniky

Zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje na tri týždne doliečenie a rehabilitáciu. K nástupu z domu treba výmenný lístok od obvodného lekára, pri preklade zo zdravotníckeho zariadenia prepúšťaciu správu. Nástup vybavuje vopred telefonicky ošetrujúci lekár (počas hospitalizácie v nemocnici), ev. obvodný lekár ( po prepustení z nemocnice).

Kontakt: 033/ 533 10 87

 

Nemocnica A. Wintera Piešťany

Winterova 66 - Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Poskytuje odbornú rehabilitačnú starostlivosť na 10 dní. Hospitalizáciu zabezpečuje ošetrujúci lekár telefonickým dohovorom s lekárom FRO oddelenia. Kontakt: 033/ 795 52 28

 

DOS Nitra

Špitálska 6, 949 Nitra, Infolinka: 0917 197 925 , email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

www.ddzlatyvek.sk, platba 525 € na mesiac

Dom ošetrovateľskej starostlivosti(DOS) je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

DOS poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť podľa stupňa sebestačnosti pacienta:

pravidelné lekárske vizity, konzultácie so špecialistami podľa potreby ošetrovanie rán, dekubitov a prevenciu vzniku dekubitov, starostlivosť o tracheostomickú kanylu, odsávanie, podanie kyslíka podľa potreby, elektrokardiografiu (Ekg)  s vyhotovením záznamu, prevenciu komplikácii z imobility, nácvik chôdze, sebestačnosti, aktivizáciu a socializáciu, ošetrovateľskú rehabilitáciu, resp. fyzioterapiu, podávanie liekov, injekcii, infúznu liečbu a sledovanie účinkov liečby, kŕmenie cez sondu, odbery krvi a iného biologického materiálu, tlmenie bolesti, iné výkony.

Indikácie na prijatie pacienta do DOS:

zmenený zdravotný stavom v súvislosti s chronickým dekompenzačným ochorením, zmenený zdravotný stav v súvislosti s imobilizačným syndrómom, chronické dekompenzované ochorenie, neurologické ochorenie, rekonvalescencia, pacient v rehabilitačnom programe po úraze s obmedzenou hybnosťou, po operačných výkonoch, kde sa ešte vyžaduje ošetrovateľská starostlivosť, pacienti s narušenou integritou kože (rozsiahle rany, dekubity), s iným zdravotným problémom, na základe odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

MOŽNOSTI TRVALÉHO UMIESTNENIA V SOCIÁLNOM ZARIADENÍ

UMIESTNENIE  DO  ZARIADENIA  PRE  SENIOROV ( bývalé domovy dôchodcov),   DO  DOMOVA  SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB alebo ŠPECIALIZOVANÉHO ZARIADENIA

Klient požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadosť si podpíše. Keď mu to zdravotný stav neumožňuje, ošetrujúci lekár vydá potvrdenie o jeho zdravotnom stave. Vyšetrenia potrebné k žiadosti sa môžu zrealizovať na oddelení nemocnice, po prepustení pacienta u jeho obvodného lekára. Obecný úrad podľa  jeho trvalého pobytu, Spoločný  obecný úrad ( pre zmluvné obce z okolia Trnavy) alebo  VÚC, vyhotovuje posudok o odkázanosti  ( lekársky a sociálny posudok)  na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení. Klient potom požiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby so zariadením podľa vlastného výberu.

 

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA SVETLO n. o. Trnava

Františkánska 2

Sociálne zariadenie poskytuje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej starostlivosti. Prijatie je podmienené vydaním rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a zaradením do IV. až VI. stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby.  Platby sú diferencované podľa stupňa odkázanosti a vybavenia izby. Kontakt: 033 554 54 33, 0903 450 944 riaditeľka Ing. Viktória Okšová,

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">

 

HUMANUS n.o., Domov sociálnych služieb

Hlohovec, Nábrežie A. Hlinku 51

            Podmienkou prijatia je poberanie starobného alebo invalidného dôchodku a podanie žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Cena závisí od konkrétneho prípadu a hlavne od druhu podávanej stravy, typu izby a od druhu zaopatrenia. Cena tejto služby je stanovená v zmysle platného cenníka. www.humanus.sk Kontakt: 0917 322 359,  p. Slobodová, sociálna pracovníčka

 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ZARIADENIE PRE SENIOROV „POKOJ“ Voderady

Poskytuje 24 hodinovú sociálnu a opatrovateľskú starostlivosť seniorom v dôchodkovom veku.

Kontakt:  033 5590 396, 0904 427 396, e mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., www.ddv.sk

 

SENIOR DOM TERÉZIA

Holíč, Zámocká 390

Zariadenie sociálnych služieb a domov pre seniorov. Kontakt 034 622 88 93, 0911 413 074

 

POHODA SENIOROV

Galanta, Hodská 360

Domov sociálnej starostlivosti, zariadenie pre seniorov. Kontakt 031 702 0013, 0905 466 068, 0908 647 182

 

DOM SENIOROV Sv. Ján

Šelpice 214. Kontakt 0902 363 999

 

ZARIADENIE PRE SENIOROV BOHUNKA

Jaslovské Bohunice, Hlavná Bohunice 1/70  Kontakt 0917 682 462 riaditeľ, 0917 882 202 sociálny úsek, 0917 882 220 zdravotný úsek

 

SENIOR Care, KASKÁDY

Kajal-Únovce 623, Galanta, zariadenie pre seniorov. Kontakt 0915 731 374

 

PENZIÓN SENIOROV ORLÍK Močenok

Pri kúpalisku 1422. Kontakt 037 655 90 10, 0905 280 178, 0905 140 272

 

ALZHEIMER CENTRUM 

Piešťany, Rekreačná 7

Poskytuje špecializovanú starostlivosť o klientov s Alzheimerovou chorobou. Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť seniorom a dlhodobo chorým aj s inými ochoreniami, alebo  tracheostomovaným pacientom a apalikom. Starostlivosť poskytujú aj prechodne,  na kratšie obdobia. Platby sú podľa cenníka poskytovaných služieb.

Kontakt: 033 77 22 052, 033 77 22 355

e- mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   www.alzheimercentrum.sk

 

ZARIADENIE PRE SENIOROV – KAROLÍNA 

Cífer, Trnavská cesta 525

Kontakt: 0905 745 840, 0907 981 519, 0905 880 375 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">

 

DOM SENIOROV   Hrnčiarovce nad Parnou

Sv. Martina 2

Zariadenie pre seniorov poskytuje profesionálne služby, ľudský prístup, komfortné ubytovanie - Kontakt: 0948 152 409, 0948 155 458

 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

podľa trvalého pobytu

Štát podporuje sociálne začlenenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti tým, že im p oskytuje pomoc vo forme jednorázových a opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa poskytujú:

·       peňažný príspevok na osobnú asistenciu 

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent . Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne. Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie je 4,18 € .

·       peňažný príspevok na kúpu, výcvik používanie a úpravu pomôcky  ,

·       peňažný príspevok na opravu pomôcky  ,

·       peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia  ,

·       peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla  ,

·       peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla  ,

·       peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže  ,

·       peňažný príspevok na prepravu ,

·       peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov  ,

    Na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa poskytujú:

§  peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie  ,

§  peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia  ,

§  peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla  ,

§  peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom  ,

·       peňažný príspevok na opatrovanie

 

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytuje najbližším príbuzným (manžel, dieťa, starý rodič, vnuk, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec,  alebo osobe, ktorá má s opatrovaným trvalý alebo prechodný pobyt), ktorí sa zaviažu,  že budú klienta trvale opatrovať. Výška príspevku je 430,35 € a doba opatrovania blízkej osoby sa započítava do doby odpracovanej. Ak fyzická osoba, ktorá opatruje ŤZP osobu vykonáva zamestnanie, nesmie jej mesačný príjem zo zamestnania prekročiť dvojnásobok sumy životného minima. Ak opatruje ťažko zdravotne postihnutého (ŤZP)  poberateľ dôchodku, výška príspevku je 215,18€. Ak opatruje dve ŤZP osoby fyzická osoba, výška príspevku je 572,36 €. Priznanie poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie sa vylučuje s poskytovaním opatrovateľskej služby.  Pri poskytovaní príspevkov a služieb sa postupuje podľa  Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a Zákona 447/2008  o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

 

K vybavovaniu treba: kópie odborných nálezov, príp. prepúšťacej správy

                                   kópie výmeru o výške dôchodku

                                   žiadateľov občiansky preukaz

Po preskúmaní posudkovou komisiou, ÚPSVaR vydá POSUDOK a následne ROZHODNUTIE, čo bolo klientovi priznané. Dávky sú vyplatené so spätnou platnosťou odo dňa podania žiadosti. Voči rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok  (odvolanie).