Onkologická klinika

Poďakovanie

Združenie na pomoc onkologickým pacientom

Poukázaním príspevku nášmu Združeniu na pomoc Onkologickým pacientom máte istotu, že Váš príspevok bude použitý výlučne na podporu onkologického pacienta Fakultnej nemocnice v Trnave. Združenie nemá zamestnancov, preto získané prostriedky nie sú použité na mzdy a odmeny. Veľmi malá časť prostriedkov je použitá na nevyhnutné účely a to na úhradu bankových poplatkov za vedenie účtu, za registráciu na príjemcu 2 % dane, na úhradu poplatku za zverejnenie výročnej správy a použitia prostriedkov fondu. Presné vyčíslenie jednotlivých súm si môžete pozrieť vo zverejnených výročných správach fondu.

Použitie finančných prostriedkov získaných prostredníctvom 2 % dane z príjmov v roku 2011 bolo na zakúpenie nočných stolíkov pre pacientov v počte 16 kusov v hodnote 4 454,40 EUR, ďalej na zakúpenie sanity pre pacientov v hodnote 82,90 EUR, výrobu a montáž žalúzií v izbách pacientov v hodnote 429,69 EUR. Za finančné prostriedky získané z 2 % daní z príjmov za rok 2012 budú zakúpené ďalšie nočné stolíky pre pacientov.

Za poskytnuté príspevky ďakujeme všetkým našim podporovateľom a prispievateľom.

 

Poďakovanie Lige proti rakovine

Fakultná nemocnica Trnava zrealizovala v roku 2012 za finančnej podpory Ligy proti rakovine SR Bratislava projekt dovybavenia Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava infúznymi stojanmi, infúznymi pumpami, jedálenskými stolíkmi, hrazdami a hrazdičkami. Projekt bol financovaný z finančného daru z výnosu 16. ročníka Ligy proti rakovine v celkovej hodnote 6 000 EUR. Vedenie Fakultnej nemocnice Trnava ďakuje Lige proti rakovine SR za finančnú podporu.