Oddelenie dlhodobej intenzívne starostlivosti

História a charakteristika

 

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti bolo vo FN Trnava otvorené v apríli 2015 ako druhé oddelenie tohto typu na Slovensku. Oddelenie sa nachádza v priestoroch samostatne stojacej dvojpodlažnej budovy pavilónu Q. Vstup je možný cez bezbariérový vchod s výťahom. Priestory ODIS sú umiestené na 2. poschodí.

ODIS FN Trnava poskytuje  dlhodobú intenzívnu starostlivosť pacientom  všetkých oddelení a kliník FN a ako druhé  pracovisko tohto typu aj pacientom z iných zdravotníckych zariadení v rámci Slovenska. Oddelenie zabezpečuje zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom, ktorí prekonali kritické ochorenie, alebo úraz. Zdravotný stav pacientov je v období prekladu na ODIS síce stabilizovaný, avšak ešte stále si vyžaduje podporu niektorých základných vitálnych funkcií. Najčastejšie sa jedná o podporu dýchania. Pacienti sú prijímaní zo všetkých typov oddelení intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti. Ide najmä o pacientov po úrazoch hlavy alebo po komplikovaných úrazoch viacerých orgánov, pacientov po úrazoch chrbtice, po poranení miechy, po závažných cievnych mozgových príhodách, s neurologickými, alebo s chronickými pľúcnymi ochoreniami, po rozsiahlych chirurgických výkonoch.

Hlavným cieľom Oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti je pokračovanie v zavedenom liečebnom procese, zbavenie pacienta jeho závislosti na podpore základných vitálnych funkcií (ak to jeho zdravotný stav umožňuje), každodenná rehabilitácia a pokračovanie v nácviku základných životných návykov. Jedná sa najmä o zlepšovanie schopnosti komunikácie a príjmu potravy. Pri poskytovaní tejto starostlivosti je nevyhnutné dodržiavať všetky preventívne opatrenia tak vo vzťahu ku komplikáciám z imobility, ako aj vo vzťahu k infekčným komplikáciám.

V prípade, že sa podarí zlepšiť zdravotný stav pacienta do takej miery, že nie je závislý na podpore základných vitálnych funkcií, je schopný účinne odkašľať a prijímať potravu, môže byť preložený na základné oddelenie podľa jeho diagnózy. Dĺžka hospitalizácie na ODIS  nie je časovo ohraničená.

Úlohou starostlivosti je teda nielen doriešenie akútneho zdravotného problému, ale aj nácvik základných zručností pacienta a snaha o jeho resocializáciu. Tento proces je komplexný. Zahŕňa lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť ako aj starostlivosť erudovaných fyzioterapeutov, logopédov, alebo ďalších špecialistov z rôznych medicínskych odborov podľa základnej diagnózy pacienta. Nezastupiteľnú úlohu v tomto zložitom procese liečby, rehabilitácie, edukácie a resocializácie zohráva aj najbližšia rodina pacienta. Je preto nevyhnutná veľmi úzka spolupráca lekárskeho a ošetrovateľského tímu práve s najbližšími príbuznými pacienta. V individuálnych prípadoch po dohovore s primárkou oddelenia sa v určitom období môžu samotní príbuzní spolu podieľať na starostlivosti o svojho príbuzného. 

V prípade, kedy to zdravotný stav pacienta dovolí a rozhodnú sa prevziať pacienta do domácej starostlivosti, je ošetrovateľský tím pripravený byť nápomocný pri nácviku všetkých činností, ktoré sa s takouto starostlivosťou spájajú. V tomto smere máme už skúsenosti u viacerých pacientov, ktorí sú v domácej starostlivosti  na umelej pľúcnej ventilácii.

Snahou celého kolektívu našich pracovníkov je zabezpečiť pacientovi pokiaľ možno čo najkvalitnejšiu lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť. 

 

Skladba pacientov

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti FN Trnava má kapacitu 15 lôžok. Pacienti sú klientmi Všeobecnej zdravotnej poisťovne, avšak nemocnica má podpísanú zmluvu aj so zdravotnou poisťovňou Union. Pacienti zo zdravotnej poisťovne Dôvera sú na ODIS hospitalizovaní až po individuálnom schválení. Prevaha pacientov je po ťažkých úrazoch najmä kraniotraumách, s neurologickými ochoreniami a po veľkých chirurgických výkonoch. Máme pacientov s rôznym stupňom poruchy vedomia, ale aj pacientov pri plnom vedomí, ktorí sú doživotne odkázaní na umelú pľúcnu ventiláciu.

 

Monitorovanie pacientov na ODIS

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti je vybavené modernou technikou, ktorá zabezpečuje komplexnú intenzívnu starostlivosť. Monitory na ODIS nám umožňujú kontinuálne sledovať základné vitálne funkcie ( EKG krivku, neinvazívny tlak krvi, pulzovú a dychovú frekvenciu, telesnú teplotu a saturáciu  02. Pacienti na umelej pľúcnej ventilácii majú monitorované ventilačné parametre. V prípade potreby máme možnosť monitorovať aj IBP, ETCO2, CVP, ICP, IAP. 

 

Personálne zabezpečenie

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti FN Trnava organizačne spadá pod Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny. ODIS pracuje pod vedením prednostky MUDr. Darii Rábarovej, PhD., a primárky MUDR. Jarmily Železkovovej, MBA. Lekársku starostlivosť na oddelení zabezpečuje 24 hodín denne lekár – anestéziológ, intenzivista.

 

Fotogaléria:

 


Vedenie oddelenia

Vedenie kliniky:

KAIM 1                                                                

MUDr. Daria Rábarová, PhD.                                              

prednostka KAIM

 

KAIM 2

MUDr. Jarmila Železkovová, MBA

primárka KAIM

 

Ošetrovateľskú starostlivosť zaisťuje 4 členný ošetrovateľský tím v ktorom je sestra špecialistka z anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, alebo z intenzívnej starostlivosti o dospelých, sestra, zdravotnícky asistent a sanitár, alebo pomocný pracovník v zdravotníctve. Za úroveň poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti zodpovedá vedúca sestra PhDr. Danka Lančaričová a manažérka dennej zmeny PhDr. Marianna Frantová.   

 

KAIM 3                                                    

PhDr. Danka Lančaričová                                                

vedúca sestra KAIM

 

KAIM 4

PhDr. Marianna Frantová

manažérka dennej zmeny

 

Domáci poriadok Oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti

Informácie pre príbuzných pacientov hospitalizovaných na ODIS

Vážení príbuzní,

na našom oddelení je hospitalizovaný váš blízky z dôvodu potreby zabezpečenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti. Naše oddelenie zabezpečuje zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom, ktorí prekonali kritické ochorenie alebo úraz.

Zdravotný stav pacientov je v období prekladu na ODIS síce stabilizovaný, avšak ešte stále si vyžaduje podporu niektorých základných vitálnych funkcií. Najčastejšie sa jedná o podporu dýchania.

Pacienti sú k nám prijímaní zo všetkých typov oddelení intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti. Ide najmä o pacientov po úrazoch hlavy, alebo po komplikovaných úrazoch viacerých orgánov, pacientov po úrazoch chrbtice, po poranení miechy, po závažných cievnych mozgových príhodách, s neurologickými, alebo s chronickými pľúcnymi ochoreniami, po rozsiahlych chirurgických výkonoch. Hlavným cieľom Oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti je pokračovanie v zavedenom liečebnom procese, zbavenie pacienta jeho závislosti na podpore základných vitálnych funkcií (ak to jeho zdravotný stav umožňuje), každodenná intenzívna rehabilitácia a pokračovanie v nácviku základných životných návykov. Jedná sa najmä o zlepšovanie schopnosti komunikácie a príjmu potravy. Pri poskytovaní tejto starostlivosti je nevyhnutné dodržiavať všetky preventívne opatrenia tak vo vzťahu ku komplikáciám z imobility, ako aj vo vzťahu k infekčným komplikáciám.

V prípade, že sa podarí zlepšiť zdravotný stav pacienta do takej miery, že nie je závislý na podpore základných vitálnych funkcií, je schopný účinne odkašľať a prijímať potravu, môže byť preložený na základné oddelenie podľa jeho diagnózy.

Našou úlohou  je teda nielen doriešenie akútneho zdravotného problému, ale aj nácvik základných zručností pacienta a snaha o jeho resocializáciu. Tento proces je komplexný. Zahŕňa lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť ako aj starostlivosť erudovaných fyzioterapeutov, logopédov alebo ďalších špecialistov z rôznych medicínskych odborov podľa základnej diagnózy pacienta. Nezastupiteľnú úlohu v tomto zložitom procese liečby, rehabilitácie, edukácie a resocializácie zohráva aj najbližšia rodina pacienta. Je preto nevyhnutná veľmi úzka spolupráca lekárskeho a ošetrovateľského tímu práve s Vami. Preto v individuálnych prípadoch po dohovore s primárkou oddelenia sa v určitom období budete môcť podieľať priamo na starostlivosti o svojho príbuzného.

V prípade, kedy to zdravotný stav Vášho blízkeho dovolí a Vy sa rozhodnete poskytovať mu starostlivosť v domácom prostredí, budeme Vám nápomocní pri nácviku všetkých činností, ktoré sa s takouto starostlivosťou spájajú. V tomto smere máme už skúsenosti u viacerých pacientov, ktorí sú v domácej starostlivosti  na umelej pľúcnej ventilácii.

Snahou celého kolektívu našich pracovníkov je zabezpečiť Vášmu blízkemu pokiaľ možno čo najkvalitnejšiu lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť. V záujme dosiahnutia tohto cieľa Vás prosíme o spoluprácu a dodržiavanie nasledovných pokynov:

1. Všeobecné informácie

Ø  Pacienti na Oddelení dlhodobej intenzívnej starostlivosti nepotrebujú osobnú bielizeň z dôvodu nepretržitého monitorovania všetkých životne dôležitých funkcií. V prípade zmeny, si potrebu osobnej bielizne dohodneme s Vami osobne.

Ø  Lieky, ktoré pacient užíval nie je potrebné nosiť na oddelenie. Všetku potrebnú liečbu dostane pacient u nás.

Ø  Možnosť použitia vlastnej posteľnej bielizne náš hygienický režim neumožňuje.

Ø  Hygienické potreby – v záujme zabezpečenia kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti a v súlade s našim platným hygienickým režimom sa jedenkrát denne realizuje celkový kúpeľ pacienta na sprchovacom lôžku v kúpeľni, alebo priamo na lôžku, ktorý je spojený s umývaním vlasov, holením u mužov ako aj s kompletnou výmenou posteľnej bielizne. Z tohto dôvodu je vítané, ak má každý pacient svoje hygienické potreby, na ktoré bol zvyknutý. Podrobné informácie o ošetrovateľskej starostlivosti Vám v prípade Vášho záujmu poskytne  vedúca sestra ODIS.

 

2.  Uspokojovanie kultúrnych a náboženských potrieb

Ø  návštevy duchovných a náboženské úkonysú na našom oddelenípovolené. Návštevu kňaza prosím ohláste službukonajúcemu lekárovi alebo sestre. Výber duchovného záleží na Vás. Ak neviete na koho sa máte obrátiť, personál nášho oddelenia Vám môže dohodnúť návštevu z najbližšej farnosti.

 

3. Informácie o návštevách

Ø  Návštevy na ODIS sú denne od14.00 do  17.00  hod.

Mimo návštevných hodín môžete prísť len so súhlasom prednostky, primárky alebo službukonajúceho lekára ODIS.

Režim návštev

Všetci pacienti, ktorí sú hospitalizovaní na našej klinike si vyžadujú zvláštnyhygienickýrežim. Je to najmä v záujme ich ochrany pred infekciou. Preto vás žiadame, aby ste rešpektovali naše zásady:

-        po vstupe na oddelenie použite prípravok na rýchlu dezinfekciu rúk, ktorý je umiestnený v dávkovači vo vstupnej časti chodby,

-        oblečte si ochranný plášť tak, aby Vám vpredu zakrýval celý odev,

-        vypnite si  mobilný telefón

Ø  Používanie mobilných telefónov

       Z etických dôvodov a v záujme ochrany práv našich pacientov je zakázané ich fotografovať.

 

4.     Informácie o zdravotnom stave pacienta

Informácie o zdravotnom stave pacienta Vám ochotne poskytne prednostka MUDr. Daria Rábarová, PhD., primárka oddelenia MUDr. Jarmila Železkovová, MBA, alebo službukonajúci lekár ODIS. Pracovňa prednostky a primárky sa nachádza v Pavilóne chirurgických disciplín v časti A, na 5. poschodí. V prípade neprítomnosti sa informujte na lôžkovej časti Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny na 1. poschodí v časti B Pavilónu chirurgických disciplín. V prípade, že ste viacpočetná rodina, dohodnite sa prosím, kto sa bude na zdravotný stav vášho príbuzného informovať. Veľmi nám tým ušetríte čas, ktorý môžeme venovať pacientom. Ak je váš príbuzný práve  prijatý na naše oddelenie, nechajte nám prosím dostatočný časový priestor na jeho kompletné zaistenie, zahájenie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a podrobné oboznámenie sa s jeho zdravotným stavom. Len tak vám budeme vedieť poskytnúť relevantné informácie. Akceptovaním sa navzájom sa určite vyhneme zbytočnému stresu a nervozite na oboch stranách.

Telefonické informácie o zdravotnom stave našich pacientov neposkytujeme.

 

5.     Informácie o ošetrovateľskej starostlivosti

Našim cieľom je zabezpečiť komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o vášho príbuzného tak, aby zohľadňovala jeho zdravotný stav. Jej súčasťou je kompletná  hygienická starostlivosť o pacienta, úprava prostredia, polohovanie a prevencia vzniku preležanín, masáže, rehabilitácia, starostlivosť o príjem potravy, vyprázdňovanie. Jedná sa o celý komplex činností, ktoré musia naše sestry, zdravotnícki asistenti, sanitárky a pomocní pracovníci zvládnuť popri náročnej odbornej činnosti.

Dlhodobá intenzívna ošetrovateľská starostlivosť sa často krát spája s množstvom komplikácií, ktoré nemusia byť výsledkom zanedbania starostlivosti o pacienta, ale môžu vyplývať zo základného ochorenia, alebo z množstva chronických ochorení na ktoré sa pacient liečil. Našou snahou je samozrejme vyhnúť sa takýmto komplikáciám. V prípade ich vzniku nie je našim záujmom ich zatajovať, ale spoločnými silami a v spolupráci s vami riešiť. V prípade, že máte otázky v tejto oblasti, informujte sa prosím u vedúcej sestry PhDr. Danky Lančaričovej, alebo u manažérky dennej zmeny PhDr. Marianny Frantovej.

 

6.  Informácie týkajúce sa dokumentácie:

Dokumentačné náležitosti ( pracovné neschopnosti, kartičky poistenca, doklady, poistky, potvrdenia, zdravotná dokumentácia) zabezpečuje sestra pre zdravotnú dokumentáciu Soňa Malovcová.

   

7.  Preklad pacienta na iné oddelenie:

O plánovanom preklade pacienta Vás budeinformovať  prednostka, primárka, alebo službukonajúci lekár ODIS.

 

8.   Pochvaly

Ak ste boli spokojní s prístupom lekára a s úrovňou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u prednostky MUDr. Darii Rábarovej, PhD., alebo u primárky ODIS MUDr. Jarmily Železkovovej, MBA. Ak ste boli spokojní s prístupom sestry, zdravotníckeho asistenta, sanitárky, pomocného pracovníka a s úrovňou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u prednostky MUDr. Darii Rábarovej, PhD., u primárky ODIS MUDr. Jarmily Železkovovej, MBA, u vedúcej sestry PhDr. Danky Lančaričovej, alebo u manažérky dennej zmeny PhDr. Marianny Frantovej.

Ak chcete vyjadriť pochvalu celému kolektívu Oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti, môžete to urobiť ústne, písomne, alebo e-mailom na riaditeľstvo FN Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava.

 

9.     Sťažnosti     

Ak ste neboli spokojní s prístupom lekára a s úrovňou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, sťažnosť môžete podať u  prednostky MUDr. Darii Rábarovej, PhD., alebo u primárky ODIS  MUDr. Jarmily Železkovovej, MBA.

Ak ste neboli spokojní s prístupom sestry, zdravotníckeho asistenta, sanitárky, pomocného pracovníka a s úrovňou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, sťažnosť môžete podať u  prednostky MUDr. Darii Rábarovej, PhD., u  primárky MUDr. Jarmily Železkovovej, MBA, u vedúcej sestry PhDr. Danky Lančaričovej alebo u manažérky dennej zmeny PhDr. Marianny Frantovej. Ak chcete vyjadriť sťažnosť celému kolektívu Oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti, môžete to urobiť ústne, písomne alebo e-mailom na riaditeľstvo FN Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava.

 

10.  Pomoc pri zlepšovaní a skvalitňovaní zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti 

Veľmi nám záleží na úrovni poskytovania našej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. váš názor je pre nás dôležitý. Budeme veľmi radi, ak si nájdete chvíľku času a podelíte sa s nami o vaše skúsenosti či už boli pozitívne, alebo negatívne. Vo vstupnej časti oddelenia nájdete naše dotazníky spokojnosti. Prosíme vás o ich anonymné vyplnenie a vhodenie do schránky, kde si ich nájdeme.

 

11.  Chcete nám vyjadriť poďakovanie a podporiť náš ďalší rozvoj a zlepšenie vybavenia nášho oddelenia a neviete akým spôsobom?

 SOMNUS – je naše občianske združenie na ktoré nám môžete

-        venovať 2% Vašich daní, alebo

-        prispieť na číslo nášho účtu

 

   VÚB 298 966 415 7 / 0200

 

 Veríme, že aj s Vašou pomocou a porozumením zabezpečíme kvalitnú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť Vášmu blízkemu.

 

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava