O nemocnici

Likvidácia nebezpečného odpadu

Fakultná nemocnica Trnava zabezpečuje zneškodňovanie nebezpečného odpadu triedy 18:

180101 ostré predmety
180102 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv
180103 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
180104 odpady,ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr.obväzy,sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorázové odevy, plienky...)
180108 cytotoxické a cytostatické liečivá
180109 liečivá iné ako uvedené v 180108
180201 ostré predmety okrem 180202
180203 odpady,ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
180207 cytotoxické a cytostatické liečivá
180208 liečivá iné ako uvedené v 180207

Odpad musí byť vydokladovaný sprievodným a identifikačným listom odpadu.

Bližšie informácie na tel. č. 0905 219 424.