Primár Psychiatrického oddelenia

Generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Primár Psychiatrického oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaná nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v  špecializačnom odbore psychiatria,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z., príloha č. 4 časť A alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax.

Ďalšie požiadavky pre pracovnú pozíciu:

 • projekt činnosti v  rozsahu 3 až 5 strán,
 • 5 rokov odbornej zdravotníckej praxe po získaní špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore,
 • prax v riadiacej činnosti – výhodou.

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt činnosti,
 • vedomostné minimum z okruhov manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy,
 • odborná prax a riadiace schopnosti.

Platové podmienky:

 • základná zložka mzdy atestovaného lekára 2194,20 €
 • príplatok za riadenie.

 

Prihlášku, ktorej súčasťou musia byť: žiadosť o zaradenie do výberového konania, písomný projekt činnosti , osobný dotazník, profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, zasielajte do 18.07.2019 na adresu: Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava, heslo „KONKURZ“ s uvedením pracovnej pozície.

Pracovné pozície