vedúca sestra Detského denného sanatória

Generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:
vedúca sestra Detského denného sanatória

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b) § 11 ods. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností  v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších prepisov uvedených v prílohe č. 4 časti D  alebo najmenej pätnásťročná odborná prax.

Ďalšie požiadavky pre pracovnú pozíciu:

 • projekt činnosti v maximálnom rozsahu 3 strán,
 • 3 roky odbornej praxe,
 • prax v riadiacej činnosti – výhodou.

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt činnosti,
 • vedomostné minimum z okruhov manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy,
 • odborná prax a riadiace schopnosti.

Platové podmienky:

 • základná zložka mzdy 1011,24 €
 • príplatok za riadenie.

Prihlášku, ktorej súčasťou musia byť: písomný projekt činnosti v maximálnom rozsahu troch strán, osobný dotazník, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, zasielajte do 18. 07. 2019 na adresu: Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava, heslo „KONKURZ“ s uvedením pracovnej pozície.

 

Pracovné pozície