vedúca sestra Geriatrického oddelenia

Váš list zn./zo dňa                               Naša značka                         Vybavuje/linka                                    TRNAVA

                                                OĽZ/2018                   Turanská/130                           04. 05. 2018

Vec

Výberové konanie

            Generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

vedúca sestra Geriatrického oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b) § 11 ods. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností  v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
  • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších prepisov uvedených v prílohe č. 4 časti D  alebo najmenej pätnásťročná odborná prax.

Ďalšie požiadavky pre pracovnú pozíciu:

  • projekt činnosti v maximálnom rozsahu 3 strán,
  • 3 roky odbornej praxe,
  • prax v riadiacej činnosti – výhodou.

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

  • projekt činnosti,
  • vedomostné minimum z okruhov manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy,
  • odborná prax a riadiace schopnosti.

Prihlášku, ktorej súčasťou musia byť: písomný projekt činnosti v maximálnom rozsahu troch strán, osobný dotazník, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, zasielajte do 06. 06. 2018 na adresu: Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava, heslo „KONKURZ“ s uvedením pracovnej pozície.

                                                                                                      MUDr. Daniel Žitňan, MPH

                                                                                                                   generálny riaditeľ  

Pracovné pozície