Vedúca sestra infekčnej kliniky

Váš list zn./zo dňa        Naša značka                Vybavuje/linka                        TRNAVA
                                      OĽZ/2018                     Turanská/130                       04.05.2018
 
Vec
Výberové konanie
 
 
Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej
pozície:
 
vedúca sestra Infekčnej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava
 
Kvalifikačné predpoklady:
 
· vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b) § 11 ods. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
· odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
· odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších prepisov uvedených v prílohe č. 4 časti D alebo najmenej pätnásťročná odborná prax.
 
Ďalšie požiadavky pre pracovnú pozíciu:
· projekt činnosti v maximálnom rozsahu 3 strán,
· 3 roky odbornej praxe,
· prax v riadiacej činnosti – výhodou.
 
Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:
· projekt činnosti,
· vedomostné minimum z okruhov manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika
a financovanie, pracovnoprávne vzťahy,
· odborná prax a riadiace schopnosti.
 
Prihlášku, ktorej súčasťou musia byť: písomný projekt činnosti v maximálnom rozsahu troch
strán, osobný dotazník, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace, zasielajte do 06. 06. 2018 na adresu: Fakultná nemocnica
Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava, heslo „KONKURZ“ s uvedením pracovnej pozície.
 
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
generálny riaditeľ

Pracovné pozície