JA Medicare

FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA

IČO: 00610381, so sídlom A. Žarnova  č. 11, 917 75  Trnava (ďalej len FN Trnava)

 

p o n ú k a

 

prebytočný hnuteľný  majetok štátu na predaj:

 

technológia spaľovne nebezpečného odpadu Hoval Multi Zon GG7, uvedená  do prevádzky v roku 2008, ktorá je nainštalovaná v stavbe zapísanej v katastri nehnuteľností,  pre okres Trnava, obec (mesto) Trnava,  katastrálne územie Trnava,  na LV č. 2467 v časti A-LV - majetková podstata ako spaľovňa nebezpečného odpadu s. č. 5430, postavená na pozemku p. č. 6489/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1054  m² v celosti, spoluvlastnícky podiel SR 1/1 (ďalej len „technológia spaľovne“).

 

Technický stav spaľovne zodpovedá spôsobu jeho používania, poškodený je len výmenník tuhých častíc. 

Požadovaná cena za hnuteľný majetok bude stanovená dohodou medzi FN Trnava a záujemcom.

 

Záujemca o uvedený hnuteľný majetok môže získať podrobné  informácie o predmete ponuky v rámci obhliadky, ktorú možno vopred dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod na t. č.  0918370259.  Písomnú prihlášku záujemca doručí do miesta sídla FN Trnava v uzatvorenej obálke označenú heslom: “PK–HM č. 2/2017 – NEOTVÁRAŤ“.  Na obálke záujemca – právnická osoba  uvedie obchodné meno a sídlo, fyzická osoba meno, priezvisko a trvalé bydlisko, príp. IČO a miesto podnikania ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa. Lehota na doručenie  ponúk záujemcov je 12  kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na webovej stránke FN Trnava do 14,00 hod do podateľne FN Trnava.  FN Trnava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a ponukové konanie zrušiť. 

Trnavský samosprávny kraj udelil ocenenie „Cenu Trnavského samosprávneho kraja“ Fakultnej nemocnici v Trnave za komplexné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v TTSK. Cenu prevzal generálny riaditeľ FN Trnava, Daniel Žitňan,  z rúk predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Tibora Mikuša, dňa 5. 10. 2017 na slávnostnom udeľovaní cien v rámci Dňa Trnavského samosprávneho kraja a Oceňovania významných osobností, ktorí obzvlášť prispeli k rozvoju regiónu, prípadne obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi alebo významnými výsledkami vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti

 

Fakultná nemocnica Trnava získala ocenenie

Vážení zamestnanci, pacienti a návštevníci FN

dňa 16.10.2017 bola zahájená rekonštrukcia tepelného hospodárstva v areáli Fakultnej nemocnice Trnava.

Rekonštrukcia pozostáva:

-       z realizácie nových potrubných rozvodov medzi jednotlivými budovami FN Trnava,

-       z inštalácie nových Odovzdávacích staníc tepla na účely kúrenia a zásobovania teplou vodou,

-       čiastočnej alebo úplnej demontáže pôvodného tepelného hospodárstva.

Pri realizácii bude vo veľkej miere obmedzená doprava a parkovanie v areáli FN Trnava.

Uvedené práce budú spojené s nadmerným hlukom stavebných strojov, hlavne pri prekopávaní a rozbúravaní spevnených plôch a otvorov do budov.

 

Počas prác budú potrebné dopravné obmedzenia a obchádzky pre dopravnú obsluhu, ktoré budú riešené dopravnými značkami podľa danej konkrétnej situácie v rozkopávkach ciest a chodníkov.

Uvedené obmedzenia potrvajú cca 4 až 5 mesiacov.

Žiadame Vás o pochopenie a trpezlivosť pri realizácii predmetného diela.

Novorodenecké oddelenie Fakultnej nemocnice v Trnave pod vedením MUDr. Rozálie Mišovej dostalo darom monitory dychu

Novorodenecké oddelenie FN Trnava dostalo v septembri 5 monitorov dychu BabySense II v celkovej hodnote 400,- € , ktoré boli zakúpené zo sponzorského daru Nadácie Jána Korca.
Monitory vedeniu novorodeneckého oddelenia odovzdala riaditeľka Nadácie Križovatka Táňa Tomasch.


Monitory dychu sú jedinou účinnou pomôckou pri prevencii SIDS. Nadácia Križovatka spolupracuje s novorodeneckým  oddelením už od roku 2008 kedy prvýkrát darovala monitory dychu Babysense.  Novorodenecké oddelenie a jeho kolektív je nezištne nápomocný pri realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce použitie. Tento projekt nemocnica podporuje úspešne už niekoľko rokov. Do dnešného dňa zapožičali 1 675 monitorov dychu.


V projekte „Mamička dýcham“ bolo novorodeneckému oddeleniu Fakultnej nemocnice v Trnave darovaných do dnešného dňa celkovo 29 monitorov dychu.  
 

Fakultná nemocnica v Trnave zrekonštruovala pracoviská, minister zdravotníctva podporil aj myšlienku novej nemocnice

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker navštívil 31.10. 20017 Fakultnú nemocnicu v Trnave, kde si pozrel viaceré pracoviská a podporil aj myšlienku novej fakultnej nemocnice v tomto meste. Šéf rezortu zdravotníctva sa zúčastnil na otvorení zrekonštruovaných priestorov angiografického pracoviska Rádiologickej kliniky a prezrel si aj nové priestory Cerebrálnej jednotky Neurologického oddelenia, kde sa rozšíril počet intenzívnych lôžok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ide o pracovisko, ktoré zabezpečuje starostlivosť a liečbu pre pacientov s cievnou mozgovou príhodou z celého Trnavského a Trenčianskeho kraja, vrátane okresov Komárno a Pezinok. „Rekonštrukciou sa podarilo priestory oproti minulosti výrazne skvalitniť a rozšíriť o tri ďalšie neurologické lôžka. Odborníci vo Fakultnej nemocnici v Trnave tak budú môcť poskytnúť kvalitnú zdravotnú starostlivosť ešte väčšiemu počtu pacientov ako doteraz,“ povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Počet lôžok na uvedenom pracovisku sa zvýšil zo sedem na desať. „Približne 90 percent pacientov na tejto jednotke intenzívnej starostlivosti sú pacienti v hyperakútnom štádiu cievnej mozgovej príhody,“ priblížil primár Neurologického oddelenia vo Fakultnej nemocnici v Trnave Georgi Krastev.

Vo Fakultnej nemocnici v Trnave je jedno z najmodernejších centier na Slovensku, ktoré poskytuje komplexnú liečbu pre najťažších pacientov s cievnou mozgovou príhodou, ešte v tzv. hyperakútnom štádiu, pričom sa tu lieči najviac pacientov s cievnou mozgovou príhodou a uzáverom veľkej cievy v mozgu. Tento rok nemocnica zakúpila aj jeden z najšpičkovejších angiografických prístrojov, ktorý prinesie lepší komfort a kvalitu pre pacientov a zároveň rozšírenie spektra poskytovaných miniinvazívnych výkonov. „Je to jeden z najmodernejších prístrojov súčasnosti a umožňuje nám výrazné zlepšenie kvality liečby pre širokú skupinu pacientov. Pomáha nám kvalitnejšie liečiť napríklad pacientov s cievnymi mozgovými príhodami, s urologickými, gynekologickými, onkologickými či ďalšími ochoreniami,“ opísal Andrej Klepanec, primár Radiologickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava.

Aj vynovené pracovisko intervenčnej rádiológie poskytuje nadregionálnu vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť pacientom s tzv. periférnym arteriálnym ochorením, aneuryzmami brušnej aorty, ale aj urologickými či gynekologickými ochoreniami.

Aktuality