Neurologické oddelenie

Publikačná a prednášková činnosť

1. Iktiformne sa manifestujúci tumor mozgu – kazuistika. . Krastev G., Valkovič P. et al. , 17. zjazd slovenských a českých mladých neurológov , Martin 2002

2. Creutzdfeld- Jacobova choroba – kazuistiky pacientov, Krastev G., Mitrová E., Haring J.: aktívna účasť na XX. dňoch Česko- slovenských mladých neurológov, Hradec nad Moravicí, február 2005

3. Izolovaná angiitída CNS – kazuistiky pacientov. Krastev G., Zemanová L., aktívna účasť na XX. dňoch Česko- slovenských mladých neurológov, Hradec nad Moravicí, február 2005.

4. Unikatný prípad koincidencie „ Early onset“ Parkinsonovej choroby a sclerosis multiplex . Krastev G., Mako M., Valkovič P. –20 český a slovensky neurologický zjazd , Košice 2006.

5. Retrospektívna analýza skupiny pacientov s ICMP po systémovej trombolytickej liečbe. Haring J., XXXV. Medzinárodné slovenské a české neurovaskulárne sympózium, Nitra 2007.

6. Klasifikácia sporadickej formy Creutzfeldtovej - Jakobovej choroby. Retrospektívna analýza súboru pacientov v rokoch 2002 – 2006, Haring J., Krastev G., Neurológia 1/2007

7. Retrospektívna analýza skupiny pacientov s ICMP po systémovej trombolytickej liečbe. Krastev G, Mako M., Haring J., XXXV. Medzinárodné slovenské a české neurovaskulárne sympózium, Nitra 2007., S2, Neurológia 2/2007

8. Systémová trombolytická liečba v kombinácii s intraarteriálnou trombolýzou s pomocou rt-PA u pacienta s oklúziou a. basilaris. G. Krastev, J. Haring, E. Kabátová, J. Tóth . Škola pre Stroke Nitra, 14.11.2008

9. Retrospektívna analýza skupiny pacientov s iCMP po systémovej trombolýze – J. Haring, G.Krastev, M.Mako et al. Neurovaskulární kongres 4-6. března 2008, Ostrava

10. Retrospective analysis of the group of the patients with ischaemic stroke after systemic thrombolysis Haring J, Krastev G., Mako M., et al. 6th World Stroke Congress and 10 th International symposium on Thrombolysis and Acute stroke, 21.-27. 9.2008, Vienna, Austria

11. Retrospective analysis of the group of the patients with ischaemic stroke after systemic thrombolysis Krastev G., Haring J ,Mako M., et al. International Journal of Stroke vol 3., suppl. 1., sept. 2008 s. 268.

12. Retrospektívna analýza pacientov s iCMP po systémovej trombolytickej liečbe . Haring J., Škola pre Stroke Nitra, 14.11.2008

13. Zriedkavá koincidencia encefalomalácie a genetickej formy JCCh . Vomastová Mária, Mako M, Krastev G. et al. Neurologia 3, 4/2009

14. Krastev G, Toth J. Liečba pokročilých foriem SM. II. Škola pre SM 8-10.4.2010, Štrbské Pleso

15. Fahrov syndróm, Neurológia, ročník 6/2011, Ľubica Beňová, Georgi Krastev

16. Fahrov syndróm, Ľubica Beňová, Georgi Krastev, XXVII. zjazd slovenských a českých mladých neurológov, Martin 2012

17. Skúsenosti s trombolytickou liečbou ischemickej mozgovej príhody na Neurologickom oddelení FN Trnava. Haring J., Krastev G., Mako M., Tóth J., Lackovič R., Šimášková I., Kabátová E., Horváthová L., Zajíčková I., Beňová Ľ. Neurorehab 2012, Piešťany

18. XXVII. Zjazd slovenských a českých mladých neurológov- Slovná hluchota, prednáška, Ivana Zajíčková, Georgi Krastev, Martin 2012

19. Stump syndróm (prednáška), Ivana Zajíčková, Georgi Krastev , 26. slovenský a český neurologický zjazd a 59. slovenský a český zjazd klinickej neurfyziológie, Martin 2012

20. Stroke mimics in patient with carbon monoxide intoxication. Haring J., Krastev G., Mako M., 2013 ESC London

21. A case of unilateral adult moya moya disease with multiple vascular risk - Krastev G., Haring J., Mako M. 2013, ESC London

22. Stroke and Creutzfeldt-Jacob disease – a case report Mako M., Krastev G., Lackovič R., Vomastová M. 2013 ESC London

23. Systémová trombolýza v trnavskom regióne. SITS register Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Zajíčková I., Beňová Ľ., Kovácsová Ž – 2013, Trnava

24. Systémová trombolýza v trnavskom regióne. Haring J. Lányiho neurorádiologické dni – LAND 2013, Martin

25. Skúsenosti s trombolytickou liečbou ischemickej mozgovej príhody na Neurologickom oddelení FN Trnava, Haring J., VII. sympózium neurológov a neurochirurgov, Zemplínska Šírava , 2013

26. Systémová trombolýza v trnavskom regióne. SITS register. Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R.,   Zajíčková I., Beňová Ľ., Kovácsová Ž, Neurovaskulárny kongres 2013, Štrbské pleso

27. Akútna diseminovaná encefalomyelitída, Žofia Kovácsová, Georgi Krastev, Neurológia 2014; 9 (2): 87-89          

28. Rasmussenova encefalitida - kazuistika, Ľubica Beňová, Georgi Krastev, Neurológia, ročník 9/2014

29. Praktické skúsenosti v liečbe a v sekundárnej prevencii CMP u pacientov s fibriláciou predsiení, Haring J., Zmena paradigiem v prevencii cievnej mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsieni,Trnava 2014

30. Interaktívna kazuistika pacienta s FP po akútnej CMP - Diskusia: Jozef Haring , Stroke fórum Tále, 2014

31. Analýza súboru pacientov liečených iv trombolýzou ( SITS register) na Neurologickom oddelení FN Trnava - Haring, Krastev, Mako, Kovacsová, Ferenc, Marecová, Trnavský neurologický deň (stretnutie neurologických pracovísk Trnavského kraja), Trnava, 2014

32. Systémová trombolýza v trnavskom regióne. SITS register. Mako M., Haring J., Krastev G., Lackovič R.,   Zajíčková I., Beňová Ľ., Kovácsová Ž, Neurovaskulárny kongres 11-12. 9. 2014, Mikulov

33. Plánované tehotenstvo pacientky s SM na liečbe INF B – I. Zajičková, G. Krastev Neurológia 9/2014, suplementum

34. Použitie Montreal cognitive asessment testu vo včasnej diagnostike kognitívnych porúch pri skleróze multiplex, Petra Došeková, Lekársky obzor 61/2014

35. May-Thurner syndrome –poster, Zuzana Števková, Georgi Krastev, 9th World Stroke Congress, 22.-25.10.2014, Instanbul, Turkey

36. Dekompresívne kraniektómie v prípade malígnej iCMP – kazuistiky, Mako M., Krastev G., Haring J., Michalovce, 2014

37. May-Turner syndrome - analysis of the group of patients. Z. Stevkova, G.Krastev, M. Mako, J. Haring et al. 23rd Conference, Nice, May 2014

38.   BATTS (Bratislava – Trnava Trombecthomy in Acute Stroke Patients) study:  Preliminary results. J. Haring, M. Mako, M. Kuchárik, R. Bažík, T. Balázs, A. Klepanec, G. Krastev, I. Vulev (FN Trnava, NÚSCH, a.s.)- BIRD 2014

39. Endovascular treatment of reccurent basilar artery occlusion with mechanical thrombectomy. Klepanec A., Haršány J., Haring J., Mako M., Krastev G. In CIRSE 2015, Lisabon.

40. Endovascular tretament of reccurent basilar artery occlusion with mechanical thrombectomy. Klepanec A., Haršány J., Haring J., Mako M., Krastev G. In CardioVascular and Interventional Radiology.; 2015:38, Supplement 3:258..

41. „ Man-in- the barrel syndróm“. Zuzana Števková, Georgi Krastev, VIII. Neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou, XVI. Konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach, 26. Neuromuskulárne sympózium, 16.-17. Apríl 2015, Bratislava

42. Stiff person syndróm. Petra Došeková, Georgi Krastev , VIII. Neuromuskulárny kongres z medzinárodnou účasťou, , XVI. Konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach, 26. Neuromuskulárne sympózium, 16.-17. Apríl 2015, Bratislava

43. Stiff person syndróm. Petra Došeková, Rastislav Lackovič, Jozef Haring, Georgi Krastev, Neurológia 2016; 11(2): 95-100

44. Workshop: Kazuistika pacienta s CMP, MUDr. Georgi Krastev, PhD., MUDr. Jozef Haring, MUDr. Miroslav Mako - neurologické pracovisko FN Trnava, Stroke fórum Donovaly, 2015

45. Je možné predchádzať kardioembolickým iCMP? Haring J., Antikoagulačná liečba sa posúva do novej éry: 3.0, Bratislava, 2015

46. Nové postupy v liečbe pacientov v akútnej fáze náhlej cievnej mozogvej príhody, Trnava 2015.

47. "Rare successfull repeated recanalisation of the basilar artery thrombosis using aspiration thrombectomy" Cisár J., Mako,M.Haring, Krastev , /Trnava/ , ESC Vienna, Austria 5/2015

48. Workshop: Kazuistika pacienta s CMP, MUDr. Georgi Krastev, PhD., MUDr. Jozef Haring, MUDr. Miroslav Mako - neurologické pracovisko FN Trnava, Stroke fórum Donovaly, 2015

49. Komplexný manažment akútnej fázy cievnej mozgovej príhody. Krastev G., 29. slovenský a český neurologický zjazd. 43. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres 21.-24.10.2015 Košice

50. Neurologicky symptomatické spazmy ACI pri použití distálnej emboloprotekcie – prevencia a liečba. Klepanec A., Vyhne 2015.

51. Incidence, risk factors and clinical significance of contrast staining areas after mechanical thrombectomy in patients with acute ischemic stroke. Rusina M., Mudra V., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A. In European Congress of Radiology, Wien 2016.

52.  Incidencia, rizikové faktory a klinická významnosť oblasti „contrast staining“ po mechanickej trombektómii u pacientov s iCMP. Rusina M., Múdra V., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A. In 44. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres, Mikulov 2016.

53. Kazuistika novodiagnostikovaneho pacienta z nášho SM Centra, Ľubica Beňová, Georgi Krastev,  Zimné dni sclerosis multiplex , Liptovský Mikuláš, 9.-10.12.2016               

54. Výsledky BATTS registra mechanickych trombektómií akutnych CMP, Ľubica Beňová, Georgi Krastev. Český a slovenský neurologický sjezd, 23.-26.11.2016 Praha

55. Naše prvé skúsenosti s použitím alemtuzumabu v liečbe SM- kazuistika, Zuzana Števková, Georgi Krastev Škola sclerosis multiplex, 7.-9. Apríl 2016, Štrbské Pleso

56. - „Man-in- the-barrel syndróm“ Zuzana Števková, Georgi Krastev, VIII. Sympózium neurológov a neurochirurgov, 2.-3. Jún 2016, Zemplínska Šírava

59. Endovaskulárna liečba ischemickej ACMP v cerebrovaskulárnom centre FN Trnava - Haring J., Krastev G., Vulev I., Klepanec A., Mako M., Cisár J., Kuchárik M., Bažík R., Balázs T - Mikulov, 2016

60. Endovaskulárna liečba ischemickej ACMP v cerebrovaskulárnom centre FN Trnava - Haring J., Krastev G., Vulev I., Klepanec A., Mako M., Cisár J., Kuchárik M., Bažík R., Balázs T -Michalovce 2016

61. Non-responderi na liečbu alteplázou - Krastev G, Mikulov 2016

62. Incidencia, rizikove faktory a klinická významnosť oblasti „contrast staining“ po mechanickej trombektómii u pacientov s iCMP - Rusina M., Mudra V., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A. - Mikulov 2016

63. Jeden deň práce v cerebrovaskulárnom centre FN Trnava - kazuistiky pacientov s NCMP - Mako M., Krastev G., Haring J., Klepanec A., Haršány J. - Mikulov 2016

64. Ojedinelý prípad opakovanej trombózy a.basilaris úspešne rekanalizovanej aspiračnou trombektómiou - kazuistika - Haring J., Klepanec A., Krastev G., Cisar J. – Mikulov 2016, Bojnice 2016, Michalovce 2016 a v tlači Česká a Slovenská neurológia a neurochirurgia

65. Trombóza venóznych splavov. Mokošová L. - Bojnice 2016, Michalovce 2016

66. Postischemické cerebrálne reperfúzne poškodenie a možnosti jeho liečby. Mako M., Krastev G., Cabúková M. – Bojnice 2016, Michalovce 2016

67. Rebound fenomén po vysadení liečby nataluzimabom – poster, Zuzana Števková, Georgi Krastev, Annual Neuroscinece Dialogue 2016, 13.-14. Máj 2016, Donovaly

68. Man-in- the-barrel syndróm, kazuistika, Zuzana Števková, Georgi Krastev, Neurológia 2016; 11 (1): 41-44,

69. Rebound fenomén po vysadení liečby natalizumabom, Zuzana Števková, Georgi Krastev, VIII. Sympózium neurológov a neurochirurgov, 2.-3. Jún 2016 Zemplínska Šírava

70. Rebound fenomén po vysadení liečby nataluzimabom- prednáška Zuzana Števková, Georgi Krastev, XI. Neurofarmakologické sympózium, 26.-28. Mája 2016, Bojnice

71. Stiff person syndróm, Petra Došeková, Georgi Krastev, XI. Neurofarmakologické sympózium, 26.-28. Mája 2016, Bojnice

72. Encefalitídy s protilátkami proti NMDA-receptorom ,, Petra Došeková, Georgi Krastev, XI.  Neurofarmakologické sympózium, 26.-28. Mája 2016, Bojnice

73. Výsledky BATTS registra mechanických trombektómií akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody, Jozef Haring, Georgi Krastev, Ivan Vulev, Andrej Klepanec, Miroslav Mako, Martin Kuchárik, Rastislav Bažík, Tibor Balázs, Ján Haršány, Rastislav Lackovič, Lucia Mokošová, Ivana Zajičková, Ľubica Beňová, Zuzana Števková, Žofia Kovácsová, Petra Došeková, Juraj Cisár, Martina Cabúková, Mária Vomastová, Neurológia 03/2016, Kardiológia pre prax 2016

74. Cievna mozgová príhoda (mozgový infarkt) - Projekt vzdelávania stredných škôl, Haring J., 2016

75. Stiff person syndróm (poster), Petra Došeková, Rastislav Lackovič, Georgi Krastev, 20th International congress of Parkinson disease and movement disorders, Berlin Germany, 2016

76. Mechanická trombektómia akútnej iCMP. Klepanec A.,BIRD 2016.

77. Stiff person syndróm. Petra Došeková, Rastislav Lackovič, Jozef Haring, Georgi Krastev Neurológia 2016; 11(2): 95-100,

78. May - Turner syndrom. Analysis of group of patients. Števková, Krastev, Mako, Haring et al., European Stroke Organisation Conference, Nice ,2017

79. Prednemocničný manažment pacientov a trombolytická liečba ischemickej CMP. Krastev G., Mako M., Haring J., European Stroke Organisation Conference 2017, VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Vyhne 2017

80. Endovaskulárna liečba ischemickej CMP, Krastev G., Haring J., Mako M., European Stroke Organisation Conference 2017,VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Vyhne 2017

81. Jeden deň práce na endovaskulárnom pracovisku /kazuistiky pacientov s NCMP/, Mako M., Klepanec A., Haring J., Krastev G., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P, Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M., VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof, vyhne 2017

82. Analýza klinického stavu pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú cievnu mozgovú príhodu vo vzťahu ku stavu kolaterál vyhodnocovaných na CTA, Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M., European Stroke Organisation Conference 2017, VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Vyhne 2017

83. Zobrazovacie možnosti u pacientov s akútnou ischemickou CMP, Klepanec A., Haršány J., Rusina M., Mako M., Haring J., Krastev G., VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Vyhne 2017

84. Slovná hluchota- kaziuistika , Ivana Zajíčková, Georgi Krastev, Neurológia 7/2017

85. May- Thurner syndrom –poster, Zuzana Števková, Georgi Krastev, 3rd European Stroke Organisation Conference, 16.-18. May 2017, Prague, Czech Republic

86.. CMP a antikoagulovaný pacient – špecifické situácie, Haring J., Stroke fórum Donovaly, 2017

87. Výsledný stav pacientov a úspešnosť rekanalizácie podľa spôsobu endovaskulárnej procedúry. Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M.,Haršány J., Cisár J., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Beňová Ľ., Števková Z., Kovácsová Ž. , Došeková P., Cabúková M. 45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Košice 2017

88. Analýza klinického stavu pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú akútnu cievnu mozgovú príhodu (v KCC FN Trnava). Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ, Cabúková M., Lányiho neurorádiologické dni 2017, Martin

89. Optická neuritída ako jeden z prvých príznakov Sclerosis Multiplex, Petra Došeková, Georgi Krastev, Via Practica, 2017, 14(3): 116-120

90. Endovaskulárna liečba v praxi v kontexte tzv. top kritérií Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haršány J., Cisár J., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Beňová Ľ., Števková Z., Kovácsová Ž. , Došeková P., Cabúková M. , 45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Košice 2017

91.  „ Man-in- the barrel syndróm“ Zuzana Števková, Georgi Krastev, Festival neurokazuistík, 3.-4.3. 2017, Sliač

92. Encefalitídy s protilátkami proti NMDA- receptorom (prednáška), Petra Došeková, Georgi Krastev, Festival neukozaistík, Sliač, 2017

93. NIHSS workshop, N. Leško, J. Haring, M. Mako, Stroke fórum 2018, Kaskády, Sliač,

94. Diseminovaná nekrotizujúca leukoencefalopatia asociovaná s terapiou metotrexátom. Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Mokošová L.,Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž.,Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M., Al Sabti B., Puzderová V. (Trnava), Festival neurokazuistík 2018, Kaskády, Sliač

85. Cervikogénne vertigo - skutočnosť alebo fikcia?, Haring J., VERTIGO SYMPÓZIUM FORLIFE Komárno 2018

86. Reperfúzne poškodenie mozgu. Krastev G., Mako M., Klepanec A., 46. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Mikulov 2018

87. Endovaskulárne liečba u pacientov s akútnou ischemickou CMP v zadnej cirkulácii- naše skúsenosti z rokov 2015-2018 - Mako M., Krastev G., Cisár J., Lackovič R., Mokošová M., Zajičková I., Števková Z., Došeková P., Cabúková M., Klepanec A., Haršány J. 46. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Mikulov 2018

88. Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody u pediatrického pacienta. Cisár J., Krastev G., Mako M., Klepanec A., Haršány J. 46. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Mikulov 2018

89. Retrospektívna amaôýza klinického stavu pacientov s rozdielnou mierou rekanalizácie EVL ICMP (TICI 2B versus TICI 3) – výsledky jedného centra z reálnej klinickej praxe. Krastev G., Mako M., Cisár J., Cabuková M., Došeková P., Mokošová L., Števková Z., Al-Sabti N., Klepanec A., Haršány J. 46. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Mikulov 2018

90. Opakovaná mechanická trombektómia pri recidíve akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody (ICMP) s oklúziou veľkej intrakraniálnej tepny. Mako M., Krastev G., Cisár J., Lackovič R., Mokošová M., Zajičková I., Števková Z., Došeková P., Cabúková M., Klepanec A., Haršány J. . 46. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Mikulov 2018

91. Terapeutické možnosti trombózy mozgových splavov. Cisár J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Zajičková I., Beňová Ľ., Mokošová L., Števková Z., Došeková P., Cabúková M., Puzderová V., Al Sabti B. 46. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Mikulov 2018

92. „Stroke mimics“ a úskalia diagnostiky v akútnom manažmente pacientov s NCMP Cabuková M., Krastev G., Mako M. (Trnava), 3.festival neurokazuistík, Žilina 2019

93. Keď na definitívnu diagnózu musíme chvíľu počkať . Puzderová V., Krastev G., Mako M., 3.festival neurokazuistík, Žilina 2019

94. Endovaskulárna liečba (EVL) ischemickej cievnej mozgovej príhody u pacientov s nízkym neurologickým deficitom ?Al Sabti B., Krastev G., Mako M., Cisár J. Cabuková M., Haring J., Mokošová L.,Klepanec A., Haršány J. ), 3.festival neurokazuistík, Žilina 2019

95. „Eye of tiger sign“ u pacientky s extrapyramídovým syndrómom.Daniš M., Cisár J., Krastev G., Mako M., 3.festival neurokazuistík, Žilina 2019

96. „Polyradikuloneuritida – like“ sclerosis multipex. Puzderová V., Krastev G., Mako M., 3.festival neurokazuistík, Žilina 2019

97. Endovaskulárna liečba trombózy mozgových sínusov, ojedinelá kazuistika . Daniš M., Cisár J., Krastev G., Mako M., 3.festival neurokazuistík, Žilina 2019

98. ENDOVASCULAR THROMBECTOMY WITH AND WITHOUT PRIOR INTRAVENOUS THROMBOLYSIS IN ACUTE ISCHEMIC STROKE CAUSED BY BASILAR ARTERY OCCLUSION. RESULTS FROM THE SITS INTERNATIONAL THROMBECTOMY REGISTER. Investigators: Michael V. Mazya1,2, MD, PhD; Charith Cooray, MD, PhD1,2; Laura Dorado MD, PhD3; Jose Egido4 MD, PhD; Rui Felgueiras5 MD; Georgi Krastev6 MD; Staffan Holmin2,7; Tiago Moreira1,2 MD, PhD; Paolo Nichelli8, MD, PD; Ana Paiva Nunes9; Jyrki Ollikainen10, MD; Andrea Zini8 MD; Viiu-Marika Rand11 MD; Christine Roffe12 MD, PhD; Daniel Strbian13 MD, PhD; Danilo Toni MD14; PhD; Niaz Ahmed1,2, MD, PhD, ESOC 2019 MILAN

99. Repeated mechanical thrombectomy in relapsing acute ischemic stroke with occlusion of large intracranial artery . M. Mako, G. Krastev, J. Cisar, Z. Stevkova, L. Mokosova, P. Dosekova, M. Cabukova, A. Klepanec, J. Harsany, CONY MADRID 2019      

100. Cerebral postischemic reperfusion injury. G. Krastev, M. Mako, J. Cisar, J. Haring, A. Klepanec, J. Harsany. CONY MADRID 2019

101 . Endovascular treatments in patients with acute stroke with LVO in he vertebrobasilar circulation – our experiences from 2015-2019 Mako,M, Krastev. G, Haring J., Cisar J. et al , ESOC 2019 MILAN

102. STROKE without money ( We can do a lot for better management of acute stroke without money) Gdovinová,, Brozman, Krastev et al ., ESOC Milan 2019