Neurologické oddelenie

Cerebrovaskulárne pracovisko

 

Cerebrovaskulárne pracovisko poskytuje komplexnú špecializovanú starostlivosť pacientom s cievnou mozgovou príhodou. V roku 2004 bola založená Cerebrálna jednotka Neurologického oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava, ktorá prevzala starostlivosť o pacientov v akútnej fáze  cievnej mozgovej príhody. V roku 2005 bol ako jeden z prvých v SR spustený trombolytický program, v rámci ktorého bola podávaná moderná rekanalizačná liečba pre pacientov s mozgovým infarktom v časovom okne do 4.5 hodiny od vzniku príznakov. Počtom trombolyzovaných pacientov patríme na popredné miesto v rámci SR.

 

V roku 2013 sa na našom pracovisku spustil program endovaskulárnej liečby NCMP najskôr v spolupráci s Klinikou diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCh Bratislava v rámci Rádiodiagnostickej klinike FN Trnava. V roku 2015 bola endovaskulárna liečba NCMP európskymi autoritami schválená ako odporúčaná liečba na základe údajov medicíny založenej na dôkazoch a teda mohla byť poskytovaná ako štandardná liečba. Od februára 2016 je nepretržitá dostupnosť liečby na Rádiodiagnostickej klinike FN Trnava. V spolupráci s ďalšími neurologickými oddeleniami liečime na našom pracovisku aj pacientov z ich spádovej oblasti. Na liečbu sú indikovaní pacienti s akútnym uzáverom veľkej tepny zásobujúcej mozog do 6 hodín od vzniku príznakov náhlej cievnej mozgovej príhody.

 

Od júna 2016  sme v spolupráci s RZP spustili program "TELESTROKE", v rámci ktorého posádky RZP konzultujú pomocou kamerového systému s lekármi nášho pracoviska manažment pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou. Spolupracujeme s posádkami mimo spádovú oblasť našej nemocnice. Ich úlohou je pacientov s predpokladaným uzáverom veľkej mozgovej tepny rozpoznať a priviezť priamo do našej nemocnice, kde im bude poskytnutá adekvátne terapia. Podstatou tohto programu je čo najviac skrátiť čas od vzniku príznakov po podanie adekvatnej rekanalizačnej liečby, v tomto prípade tým, že sa pacient nezdrží v spádovej nemocnici.

 

Je to interdisciplinárne centrum, ktoré sa venuje diagnostike a liečbe ischemickej CMP v hyperakútnom štádiu. Skladá sa pracoviska intervenčnej rádiológie Rádiodiagnostickej kliniky, Cerebrovaskulárnej intenzívnej jednotky Neurologického oddelenia FN Trnava a Neurologickej časti Urgentného príjmu FN Trnava. Náplňou práce je selekcia pacientov ku  klasickej i.v. trombolytickej liečbe, bridging (kombinovanú) liečbe – i.v. liečba rtPA a endovaskulárna liečba (EVL) mechanickú resp. aspiračnú trombektómiu (MT),  alebo len EVL  ischemickej CMP na základe neurozobrazovacích vyšetrení – natívne CT vyšetrenie mozgu (NCT) s využitím ASPECT skóre, CT angiografia intra- a extrakraniálnych ciev, perfúzne CT vyšetrenie  mozgu. Neurologický a rádiologický endovaskulárny tím centra pracuje v režime 24/7, je v priamom spojení pomocou tzv. trombolytického mobilu s KOS Trnava ako aj priamo s RLP a RZP v teréne spádovej oblasti NO FN Trnava (okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec), a tým priamo pomáha v triáži  a prednemocničnom manažmente pacienta s akútnou CMP. V rámci spoločného pilotného projektu s T-Mobile tzv. „TELESTROKE“ je v priamom videospojení 24/7 s vybranými posádkami RLP v Novom Meste nad Váhom, Senci a Galante.

 

V roku 2016 bolo na našom pracovisku liečených 107 pacientov endovaskulárnou liečbou a 106 pacientov systémovou trombolýzou. 62 pacientov malo zavedený stent do krčnej tepny zásobujúcej krvou mozog.

 

V roku 2015 bolo na našom pracovisku liečených 36 pacientov endovaskulárnou liečbou a 106 systémovou trombolýzou.

 

Graf_tromb.jpg

Obrázok zobrazuje narastajúci počet pacientov liečených endovaskulárnou liečbou počas posledných 3 rokov.

Náplňou práce cerebrovaskulárneho pracovisku je ďalej zadávanie dát pacientov liečených systémovou trombolýzou použitím rTPA, liečených endovaskulárnou liečbou /mechanickou trombektómiou, intraarteriálnou trombolýzou, PAT, stenting extra- a intrakraniálnych ciev/  alebo kombináciou systémovej trombolýzy a endovaskulárnej liečby do registrov SITS, NCZI MZ SR, BATTS.

 

Náplň centra je poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s NCMP zo spádovej oblasti NO FN Trnava podľa najmodernejších doporučení založených na medicíne založenej na dôkazoch s postupným rozšírením aj na okolité dostupné spádové oblasti.

Zadávanie dát pacientov liečených iv rtPA systémovou trombolýzou, kombinovanou iv rtPA a EVL MT alebo len EVL mechanickou trombektómiou resp. ia rtPA trombolýza /resp. aj iné terapeutické modality ako sú PTA, CAS extra- a intrakraniálnych ciev/ do registrov SITS, NCZI MZ SR, BATTS . Spätná analýza údajov liečených pacientov (interný audit), najmä ich výsledného funkčného stavu.

 

V rámci programu cerebrovaskulárneho pracoviska sa vytvárajú a realizujú nové projekty tykajúce sa diagnostiky a liečby CMP a to napriklad odlíšenie non-responderovrTPA /systémová trombolýza eventuálne kombinácia systémovej trombolýzy a endovaskulárnej liečby/na základe klinického obrazu, laboratórnych a zobrazovacích pomocných metodík- FIDeSS štúdia

 

Členovia tímu cerebrovaskulárneho centra:

MUDr. Georgi Krastev, PhD - primár neurologického oddelenia

MUDr. Vincent Žakovič - prednosta RDG kliniky

MUDr. Andrej Klepanec PhD, EBIR - primár RDG kliniky

MUDr. Jozef Haring

MUDr. Miroslav Mako

MUDr. Ján Haršány

MUDr. Matej Rusina

MUDr. Juraj Cisár

MUDr. Matúš Hoferica

Denisa Sedláková

Mgr. Darina Tušková

Bc. Marta Hnilicová

 

 

 2_.jpg

 

Zľava: A. Klepanec, M. Mako, J. Haršány, J. Hring, J. Cisár, M. Hoferica, M. Rusina, G. Krastev

 

 

 

Zľava: Mgr. M. Hnilicová, Bc. D. Tušková, D. Sedláková