Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

Oboznámenie dotknutých osôb s informáciami potrebnými k spracúvaniu ich osobných údajov

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“)

(ďalej ako „Oboznámenie“)

1. Identifikácia Prevádzkovateľa

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a  v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje zdravotnú starostlivosť – ústavnú, ambulantnú a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z.z.“) a to za podmienok ustanovených v zákone 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ prevádzkuje zdravotnícke zariadenie v príslušných  medicínskych odboroch na základe rozhodnutia vydaného Trnavským samosprávnym krajom.

Prevádzkovateľ je zdravotníckym zariadením, ktorému ste poskytli osobné údaje  (ďalej len „OÚ) v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktorý určuje účel ich spracúvania, prostriedky spracúvania OÚ, bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní OÚ a nesie zodpovednosť za ich spracúvanie a pod. Prevádzkovateľ spracúva OÚ výlučne v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok stanovených zákonom. Jedná sa  o osobitnú kategóriu OÚ nevyhnutných na ochranu života a zdravia pacienta.

Na poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas a neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie. Prevádzkovateľ vedie zdravotnú dokumentáciu v písomnej forme a  používa nemocničný informačný systém MEDEA, v ktorom spracúva informácie o zdravotnom stave dotknutej osoby vrátane OÚ. 

Prevádzkovateľ Vám poskytne všetky informácie o spracúvaní OÚ prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorú môžete kontaktovať na tel. č.: 033/5938174,  alebo mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

2. Výklad niektorých pojmov

Dotknutá osoba - každá fyzická osoba, ktorej OÚ sa spracúvajú.

Prevádzkovateľ - každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ a spracúva OÚ vo vlastnom mene.

Sprostredkovateľ - každý, kto spracúva OÚ v mene Prevádzkovateľa.

Príjemca – každý, komu sa OÚ poskytnú, bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe osobitného predpisu.

3. Právny základ je odôvodnenie zákonnosti spracúvania OÚ. Spracúvanie je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnuté podľa osobitného predpisu a nevyhnuté na ochranu života a zdravia dotknutej osoby (napr. zákon č. 576/2004 Z.z., zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...)

4. Účel spracúvania OÚ poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. Prevádzkovateľ sprácúva OÚ dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, titul
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • trvalý pobyt/bydlisko
 • tel. číslo

5. Príjemcovia OÚ - k OÚ má prístup Prevádzkovateľ a zamestnanci Prevádzkovateľa, ako aj externé spoločnosti zabezpečujúce služby pre Prevádzkovateľa. Zamestnanci Prevádzkovateľa poverení spracúvaním OÚ sú poučení o zásadách spracúvania OÚ a o postupoch pri spracúvaní OÚ, ktoré sú stanovené internými predpismi Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ  poskytuje OÚ príjemcom taxatívne uvedeným v zákone č. 576/2004 Z.z.

6. Doba uchovávania OÚ - za zabezpečenie a uchovávanie OÚ zo zdravotnej dokumentácie zodpovedá Prevádzkovateľ podľa príslušných ustanovení zákona č. 576/2004 Z.z.  Prevádzkovateľ uchováva zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

Kategórie OÚ zaraďuje Prevádzkovateľ do skupín podľa registratúrneho poriadku, v ktorom sú stanovené lehoty na uchovávanie OÚ v zmysle platných právnych predpisov.

 

7. Práva Dotknutých osôb

Právo na informácie

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ ktoré sa jej týkajú,  ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto OÚ, ako aj informácie o:

a) účele a právnom základe spracúvania OÚ,

b) kategórii spracúvaných OÚ,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania OÚ, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve požadovať od Prevádzkovateľa

-       opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby,

-       ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania,

-       prenosnosť OÚ,

f) práve podať návrh na začatie konania na úrad, ktorý okrem iného vykonáva dozor nad ochranou OÚ.

Právo na opravu OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa jej týkajú.

Právo na vymazanie („zabudnutie“) - dotknutá osoba má vo všeobecnosti v zmysle čl. 17 ods. 1 a ods. 2 nariadenia GDPR právo na vymazanie OÚ.

Právo na obmedzenie spracúvania OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť OÚ,
 • spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účel spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba nauplatnenie právneho nároku,
 • dotknutá osoba namietala ich spracúvanie podľa § 27 ods. 1 a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ vždy, keď Dotknutá osoba namietne spracovanie OÚ na základe jedného a / alebo viacerých dôvodov uvedených vyššie, obmedzí spracúvanie OÚ. V prípade obmedzenia spracúvania OÚ berie Dotknutá osoba na vedomie, že obmedzenie spracúvania OÚ vykoná Prevádzkovateľ len v takom rozsahu, aby mohol plniť zákonné povinnosti.

Právo na prenosnosť osobných údajov  - dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, ak je to zákonné a ak nie je daný zákaz na spracúvanie týchto OÚ. 

8. Oznamovacia povinnosť Prevádzkovateľa - oznámi každému príjemcovi OÚ každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania OÚ.

9. Právo podať sťažnosť - Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. 

 

10.  Právne predpisy o ochrane OÚ

 • nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
 • Chartu základných práv Európskej Únie
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
 • Interné predpisy.

Keďže Prevádzkovateľ dbá na ochranu Vašich OÚ prijal interné predpisy, prostredníctvom ktorých realizuje ochranu Vašich OÚ.

Prevádzkovateľ stanovil internými predpismi základné povinnosti a opatrenia, aby OÚ boli  spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť OÚ, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

V Trnave, dňa 24. 05. 2018


Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov pri výkone činností v priestoroch prevádzkovateľa a pre prevádzkovateľa

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“)

 

     1. Identifikácia Prevádzkovateľa:

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: tel. č.: 033/5938174,

                                                                                                                        e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

3. Účel spracúvania osobných údajov; právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Účel: Oboznámenie, školenie, poučenie resp. poskytnutie informácií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany osobných údajov osobám vykonávajúcim činnosť v priestoroch prevádzkovateľa a pre prevádzkovateľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

 

4. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Zamestnanci prevádzkovateľa vykonávajúcich alebo zabezpečujúcich splnenie účelu; orgány štátnej správy vykonávajúce kontrolu, inšpekciu alebo šetrenie mimoriadnej udalosti u prevádzkovateľa (napr. HaZZ, Inšpektorát práce, RÚVZ, Úrad na ochranu osobných údajov a pod.).

5. Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

 

6. Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov.

 

7. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov v rozsahu čl. 17 GDPR a na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u zamestnanca prevádzkovateľa, ktorý výkon činností dotknutej osoby u prevádzkovateľa zabezpečuje.

 

8. Informácia o potrebe poskytnutia osobných údajov:

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné splniť účel spracúvania t. j. zákonnú povinnosť prevádzkovateľa a dotknutá osoba nesmie vykonávať u prevádzkovateľa a pre prevádzkovateľa činnosť.

 

9. Podanie návrhu na začatie konania

Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Aktualizované v Trnave, dňa 16.01.2020.

 


Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako Zákon)

1. Identifikácia Prevádzkovateľa Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: tel. č.: 033/5938174,  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

3. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovanie kamerového systému, čl. 6 ods. 1 písm. f)  GDPR resp. § 13. ods. 1 písm. f) Zákona.

4. Oprávnený záujem prevádzkovateľa

Ochrana majetku, zdravia a bezpečnosti personálu, klientov, návštevníkov a iných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa.

5. Príjemcovia kamerového záznamu

Orgány príslušné konať v rámci priestupkového konania alebo trestného konania.

6. Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

7. Doba uchovávania osobných údajov

Kamerové záznamy  sa automaticky vymazávajú v lehote najneskôr 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov. Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou.

9. Podanie návrhu na začatie konania – právo podať sťažnosť

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

V Trnave, dňa 25. 05. 2018

  


Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov - evidencia osôb nachádzajúcich sa na pracoviskách

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“)

 

1. Identifikácia Prevádzkovateľa:

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí  (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: tel. č.: 033/5938174,

                                                                                                                        e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

3. Účel spracúvania osobných údajov; právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel:prehľad o osobách nachádzajúcich sa na pracovisku resp. pracoviskách Prevádzkovateľa, ktoré majú alebo vykonávajú prácu pre Prevádzkovateľa na základe zmluvy alebo na inom právnom základe.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa

4. Oprávnený záujem:je dosiahnutie najmä toho, aby prevádzkovateľ:

ü  zaistil osobám vykonávajúcim prácu pre Prevádzkovateľa bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vrátane ochrany pred požiarmi – napr. poskytnutie potrebného rozsahu informácií o rizikách a iných pokynoch vzťahujúcich sa na dané pracovisko; v prípade mimoriadnej udalosti postaranie sa o všetky osoby nachádzajúce sa na pracovisku; ošetrenie v prípade úrazu; vykonanie evakuácie v prípade požiaru a pod.,

ü  vedel si overiť či všetky osoby dostali potrebné informácie podľa vyššie uvedeného,

ü  mal prehľad o osobách vykonávajúcich prácu v jeho priestoroch, za ktoré nesie zodpovednosť,

ü  vedel zabezpečiť dozor nad výkonom práce týmto osobám,

ü  mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri výkone práce týmto osobám,

t j. zaistenie bezpečnosti a výkonu práce podľa zmluvy alebo iného právneho základu, pre prevádzkovateľa a osoby vykonávajúcej prácu.

5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Zamestnanci Prevádzkovateľa zabezpečujúci výkon práce dotknutých osôb u Prevádzkovateľa.

6. Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

7. Doba uchovávania osobných údajov: do skončenia výkonu práce dotknutých osôb u Prevádzkovateľa, resp. do doby trvania zmluvy.

8. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo namietať.

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u zamestnanca Prevádzkovateľa, ktorý výkon činností dotknutej osoby u Prevádzkovateľa zabezpečuje.

9. Podanie návrhu na začatie konania

Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Aktualizované v Trnave, dňa 20.01.2020

 


Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel vybavenia sťažnosti

Prevádzkovateľ v súlade čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade s ustanovením § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) informuje dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov nasledovne:

 

Prevádzkovateľ:

Fakultná nemocnica Trnava

A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

IČO:  00610381

www.fntt.sk , t. č. 033/5513925

 

Zodpovedná osoba: tel. č.: 033/5938174, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dotknutá osoba, t.j. osoba, ktorej osobné údaje sa pre účel vybavenia sťažnosti spracúvajú (ďalej len „dotknutá osoba“):

Dotknutou osobou je sťažovateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorý má právo vo svojom podaní  domáhať sa ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, t.j. Fakultnou nemocnicou Trnava. Má právo poukázať na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy – Fakultnej nemocnice Trnava.

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom  vybavovania sťažností, t.j. prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti, vrátenie sťažnosti, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti, a to na právnom základe osobitného predpisu (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona), ktorým je zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia osobných údajov:

Príjemcom osobných údajov dotknutých osôb sú:

 • zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí ich používajú pri plnení pracovných úloh, ktorými ich prevádzkovateľ poveril,
 • subjekty určené osobitnými predpismi napr. Ministerstvo zdravotníctva SR, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, vyšší územný celok, prevádzkovateľ poštových služieb a pod.

 

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť a ani neprenáša osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia sťažnosti.

 

Práva:

Dotknuté osoby majú právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou na útvare, ktorý osobné údaje dotknutých osôb spracúva, t.j. na oddelení právnych služieb.

 

Odvolanie súhlasu:

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

 

Podanie návrhu na začatie konania:

Pokiaľ sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov,  má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Existencia  automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účely uzatvárania zmlúv

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“)

 

Identifikácia Prevádzkovateľa

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo „FN Trnava“).

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: tel. č.: 033/5938174,  e-mailTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

3. Okruh dotknutých osôb

Fyzická osoba druhej zmluvnej strany, ktorej práva sú dotknuté zmluvou, kontaktné osoby druhej zmluvnej strany, tretie osoby.

4. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ  a oprávnený záujem  

V prípade, ak zmluvná strana poskytne Prevádzkovateľovi za účelom uzavretia alebo v rámci plnenia zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom alebo v súvislosti s ním osobné údaje dotknutej osoby, Prevádzkovateľ bude tieto osobné údaje spracúvať na jeden alebo viacero účelov uvedených nižšie, pričom spracúvanie na každý jednotlivý účel bude vykonávané vždy na základe príslušného právneho základu spracúvania a v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov.

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov:

a. spracúvanie osobných údajov na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy a/alebo plnenia zmluvy, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, t. j. poskytnutie osobných údajov je požiadavkou na uzatvorenie zmluvy resp. zmluvnou požiadavkou bez ktorých nie je možné zmluvu uzavrieť resp. plniť, dotknutá osoba je v súlade s účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov povinná poskytnúť osobné údaje,

b. spracúvanie osobných údajov na účely splnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) Nariadenia GDPR, v § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a v osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, t j. poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou bez ktorých nie je možné splnenie si zákonných povinností Prevádzkovateľa, dotknutá osoba je v súlade s účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov povinná poskytnúť osobné údaje,

c. spracúvanie osobných údajov osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán, a to fyzických osôb podnikateľov, štatutárnych zástupcov právnických osôb a zamestnancov zmluvných strán oprávnených zabezpečovať plnenie zmluvy, na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, v § 13 ods. 1 písm. f) Zákona – oprávnený záujem Prevádzkovateľa: uzatvorenie platných zmlúv a ich efektívne plnenie zmluvnými stranami.

5. Príjemcovia osobných údajov

Oprávnení zamestnanci Prevádzkovateľa, orgány príslušné konať v rámci priestupkového, správneho, občianskeho a obchodného konaní alebo trestného konania, subjekty určené osobitnými predpismi, napr. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Centrálny register zmlúv vedený Úradom vlády Slovenskej republiky, Okresný úrad,, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad regionálneho rozvoja, Mestský úrad, zdravotné poisťovne, notár, advokát, verejnosť pod.

6. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

7. Doba uchovávania osobných údajov – kritériá na jej určenie

Prevádzkovateľ bude osobné údaje dotknutej osoby uchovávať vždy po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie príslušného účelu, v súlade s osobitnými predpismi a na uplatnenie práv a plnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy (napr. fakturácia, prijímanie a evidencia platieb, vybavovanie sťažnosti a pod.)

8. Práva dotknutej osoby

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 4 a) má dotknutá osoba nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (v obmedzenom rozsahu podľa čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov (pokiaľ ide o zmluvu priamo s dotknutou osobou).

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 4 b) má dotknutá osoba nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (v obmedzenom rozsahu podľa čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 4 c) má dotknutá osoba nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (v obmedzenom rozsahu podľa čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť formou písomnej žiadosti zaslanej na oddelenie právnych služieb Prevádzkovateľa.

9. Podanie návrhu na začatie konania

Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Prevádzkovateľ nevyužíva rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

V Trnave, dňa 20.01.2020

 

 


Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel vybavenia žiadosti v zmysle zákona č.211/2000 z. Z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prevádzkovateľ v súlade čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade s ustanovením § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) informuje dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov nasledovne:

 

Prevádzkovateľ:

Fakultná nemocnica Trnava

A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

IČO:  00610381

www.fntt.sk , t. č. 033/5513925

Zodpovedná osoba: tel. č.: 033/5938174, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Dotknutá osoba, t.j. osoba, ktorej osobné údaje sa pre účel vybavenia žiadosti spracúvajú (ďalej len „dotknutá osoba“):

Dotknutou osobou je žiadateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorá požiadala povinnú osobu   ( Fakultná nemocnica Trnava) o sprístupnenie informácie.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje žiadateľa za účelom vybavovania žiadosti, t.j. prijímanie, evidencia,  postúpenie žiadosti, vybavenie žiadosti, a to na právnom základe osobitného predpisu (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona), ktorým je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia osobných údajov:

Príjemcom osobných údajov dotknutých osôb sú:

 • zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí ich používajú pri plnení pracovných úloh, ktorými ich prevádzkovateľ poveril,
 • povinné osoby (osoby zriadené podľa osobitných predpisov –zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktoré majú k dispozícii informácie požadované žiadateľom
 • subjekty určené osobitnými predpismi: Ministerstvo zdravotníctva SR – odvolací orgán

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť a ani neprenáša osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti.

Práva:

Dotknuté osoby majú právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou na útvare, ktorý osobné údaje dotknutých osôb spracúva, t.j. na oddelení právnych služieb.

Odvolanie súhlasu:

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Podanie návrhu na začatie konania:

Pokiaľ sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov,  má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Existencia  automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

V Trnave, dňa 20.01.2020

  


Informácie o spracúvaní osobných údajov zamestnancov

Informácie o spracúvaní osobných údajov zamestnancov sú dostupné na QPR portáli.


Poučenie o povinnosti mlčanlivosti

Poučenie zachovávať mlčanlivosť o citlivých a chránených údajoch prevádzkovateľa, ktoré sa považujú za neverejné, ak nie sú bežne verejne známe, alebo k ich zverejneniu nedala dotknutá osoba súhlas, sú predmetom obchodného tajomstva prevádzkovateľa v zmysle § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know – how a obchodných informácií (obchodného tajomstva), tie nemôže využiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu prevádzkovateľa ich nemôže zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť.

 

Poučenie o povinnosti mlčanlivosti

 


Kontakt na zodpovednú osobu

Zodpovedná osoba:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
033/5938 174