Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

Poučenie o povinnosti mlčanlivosti

Poučenie zachovávať mlčanlivosť o citlivých a chránených údajoch prevádzkovateľa, ktoré sa považujú za neverejné, ak nie sú bežne verejne známe, alebo k ich zverejneniu nedala dotknutá osoba súhlas, sú predmetom obchodného tajomstva prevádzkovateľa v zmysle § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know – how a obchodných informácií (obchodného tajomstva), tie nemôže využiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu prevádzkovateľa ich nemôže zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť.

 

Poučenie o povinnosti mlčanlivosti