Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účely uzatvárania zmlúv

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“)

 

Identifikácia Prevádzkovateľa

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo „FN Trnava“).

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: tel. č.: 033/5938174,  e-mailTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

3. Okruh dotknutých osôb

Fyzická osoba druhej zmluvnej strany, ktorej práva sú dotknuté zmluvou, kontaktné osoby druhej zmluvnej strany, tretie osoby.

4. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ  a oprávnený záujem  

V prípade, ak zmluvná strana poskytne Prevádzkovateľovi za účelom uzavretia alebo v rámci plnenia zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom alebo v súvislosti s ním osobné údaje dotknutej osoby, Prevádzkovateľ bude tieto osobné údaje spracúvať na jeden alebo viacero účelov uvedených nižšie, pričom spracúvanie na každý jednotlivý účel bude vykonávané vždy na základe príslušného právneho základu spracúvania a v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov.

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov:

a. spracúvanie osobných údajov na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy a/alebo plnenia zmluvy, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, t. j. poskytnutie osobných údajov je požiadavkou na uzatvorenie zmluvy resp. zmluvnou požiadavkou bez ktorých nie je možné zmluvu uzavrieť resp. plniť, dotknutá osoba je v súlade s účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov povinná poskytnúť osobné údaje,

b. spracúvanie osobných údajov na účely splnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) Nariadenia GDPR, v § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a v osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, t j. poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou bez ktorých nie je možné splnenie si zákonných povinností Prevádzkovateľa, dotknutá osoba je v súlade s účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov povinná poskytnúť osobné údaje,

c. spracúvanie osobných údajov osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán, a to fyzických osôb podnikateľov, štatutárnych zástupcov právnických osôb a zamestnancov zmluvných strán oprávnených zabezpečovať plnenie zmluvy, na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, v § 13 ods. 1 písm. f) Zákona – oprávnený záujem Prevádzkovateľa: uzatvorenie platných zmlúv a ich efektívne plnenie zmluvnými stranami.

5. Príjemcovia osobných údajov

Oprávnení zamestnanci Prevádzkovateľa, orgány príslušné konať v rámci priestupkového, správneho, občianskeho a obchodného konaní alebo trestného konania, subjekty určené osobitnými predpismi, napr. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Centrálny register zmlúv vedený Úradom vlády Slovenskej republiky, Okresný úrad,, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad regionálneho rozvoja, Mestský úrad, zdravotné poisťovne, notár, advokát, verejnosť pod.

6. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

7. Doba uchovávania osobných údajov – kritériá na jej určenie

Prevádzkovateľ bude osobné údaje dotknutej osoby uchovávať vždy po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie príslušného účelu, v súlade s osobitnými predpismi a na uplatnenie práv a plnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy (napr. fakturácia, prijímanie a evidencia platieb, vybavovanie sťažnosti a pod.)

8. Práva dotknutej osoby

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 4 a) má dotknutá osoba nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (v obmedzenom rozsahu podľa čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov (pokiaľ ide o zmluvu priamo s dotknutou osobou).

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 4 b) má dotknutá osoba nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (v obmedzenom rozsahu podľa čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 4 c) má dotknutá osoba nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (v obmedzenom rozsahu podľa čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť formou písomnej žiadosti zaslanej na oddelenie právnych služieb Prevádzkovateľa.

9. Podanie návrhu na začatie konania

Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Prevádzkovateľ nevyužíva rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

V Trnave, dňa 20.01.2020