Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov - evidencia osôb nachádzajúcich sa na pracoviskách

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“)

 

1. Identifikácia Prevádzkovateľa:

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí  (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: tel. č.: 033/5938174,

                                                                                                                        e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

3. Účel spracúvania osobných údajov; právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel:prehľad o osobách nachádzajúcich sa na pracovisku resp. pracoviskách Prevádzkovateľa, ktoré majú alebo vykonávajú prácu pre Prevádzkovateľa na základe zmluvy alebo na inom právnom základe.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa

4. Oprávnený záujem:je dosiahnutie najmä toho, aby prevádzkovateľ:

ü  zaistil osobám vykonávajúcim prácu pre Prevádzkovateľa bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vrátane ochrany pred požiarmi – napr. poskytnutie potrebného rozsahu informácií o rizikách a iných pokynoch vzťahujúcich sa na dané pracovisko; v prípade mimoriadnej udalosti postaranie sa o všetky osoby nachádzajúce sa na pracovisku; ošetrenie v prípade úrazu; vykonanie evakuácie v prípade požiaru a pod.,

ü  vedel si overiť či všetky osoby dostali potrebné informácie podľa vyššie uvedeného,

ü  mal prehľad o osobách vykonávajúcich prácu v jeho priestoroch, za ktoré nesie zodpovednosť,

ü  vedel zabezpečiť dozor nad výkonom práce týmto osobám,

ü  mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri výkone práce týmto osobám,

t j. zaistenie bezpečnosti a výkonu práce podľa zmluvy alebo iného právneho základu, pre prevádzkovateľa a osoby vykonávajúcej prácu.

5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Zamestnanci Prevádzkovateľa zabezpečujúci výkon práce dotknutých osôb u Prevádzkovateľa.

6. Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

7. Doba uchovávania osobných údajov: do skončenia výkonu práce dotknutých osôb u Prevádzkovateľa, resp. do doby trvania zmluvy.

8. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo namietať.

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u zamestnanca Prevádzkovateľa, ktorý výkon činností dotknutej osoby u Prevádzkovateľa zabezpečuje.

9. Podanie návrhu na začatie konania

Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Aktualizované v Trnave, dňa 20.01.2020