Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel vybavenia žiadosti v zmysle zákona č.211/2000 z. Z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prevádzkovateľ v súlade čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade s ustanovením § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) informuje dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov nasledovne:

 

Prevádzkovateľ:

Fakultná nemocnica Trnava

A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

IČO:  00610381

www.fntt.sk , t. č. 033/5513925

Zodpovedná osoba: tel. č.: 033/5938174, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Dotknutá osoba, t.j. osoba, ktorej osobné údaje sa pre účel vybavenia žiadosti spracúvajú (ďalej len „dotknutá osoba“):

Dotknutou osobou je žiadateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorá požiadala povinnú osobu   ( Fakultná nemocnica Trnava) o sprístupnenie informácie.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje žiadateľa za účelom vybavovania žiadosti, t.j. prijímanie, evidencia,  postúpenie žiadosti, vybavenie žiadosti, a to na právnom základe osobitného predpisu (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona), ktorým je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia osobných údajov:

Príjemcom osobných údajov dotknutých osôb sú:

  • zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí ich používajú pri plnení pracovných úloh, ktorými ich prevádzkovateľ poveril,
  • povinné osoby (osoby zriadené podľa osobitných predpisov –zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktoré majú k dispozícii informácie požadované žiadateľom
  • subjekty určené osobitnými predpismi: Ministerstvo zdravotníctva SR – odvolací orgán

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť a ani neprenáša osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti.

Práva:

Dotknuté osoby majú právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou na útvare, ktorý osobné údaje dotknutých osôb spracúva, t.j. na oddelení právnych služieb.

Odvolanie súhlasu:

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Podanie návrhu na začatie konania:

Pokiaľ sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov,  má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Existencia  automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.