Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako Zákon)

1. Identifikácia Prevádzkovateľa Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: tel. č.: 033/5938174,  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

3. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovanie kamerového systému, čl. 6 ods. 1 písm. f)  GDPR resp. § 13. ods. 1 písm. f) Zákona.

4. Oprávnený záujem prevádzkovateľa

Ochrana majetku, zdravia a bezpečnosti personálu, klientov, návštevníkov a iných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa.

5. Príjemcovia kamerového záznamu

Orgány príslušné konať v rámci priestupkového konania alebo trestného konania.

6. Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

7. Doba uchovávania osobných údajov

Kamerové záznamy  sa automaticky vymazávajú v lehote najneskôr 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov. Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou.

9. Podanie návrhu na začatie konania – právo podať sťažnosť

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

V Trnave, dňa 25. 05. 2018