Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov pri výkone činností v priestoroch prevádzkovateľa a pre prevádzkovateľa

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“)

 

     1. Identifikácia Prevádzkovateľa:

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: tel. č.: 033/5938174,

                                                                                                                        e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

3. Účel spracúvania osobných údajov; právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Účel: Oboznámenie, školenie, poučenie resp. poskytnutie informácií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany osobných údajov osobám vykonávajúcim činnosť v priestoroch prevádzkovateľa a pre prevádzkovateľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

 

4. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Zamestnanci prevádzkovateľa vykonávajúcich alebo zabezpečujúcich splnenie účelu; orgány štátnej správy vykonávajúce kontrolu, inšpekciu alebo šetrenie mimoriadnej udalosti u prevádzkovateľa (napr. HaZZ, Inšpektorát práce, RÚVZ, Úrad na ochranu osobných údajov a pod.).

5. Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej  organizácii.

 

6. Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov.

 

7. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov v rozsahu čl. 17 GDPR a na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Uplatnenie práv je možné vykonať písomnou žiadosťou u zamestnanca prevádzkovateľa, ktorý výkon činností dotknutej osoby u prevádzkovateľa zabezpečuje.

 

8. Informácia o potrebe poskytnutia osobných údajov:

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné splniť účel spracúvania t. j. zákonnú povinnosť prevádzkovateľa a dotknutá osoba nesmie vykonávať u prevádzkovateľa a pre prevádzkovateľa činnosť.

 

9. Podanie návrhu na začatie konania

Ak sa dotknutá osoba cíti priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Aktualizované v Trnave, dňa 16.01.2020.